Year 2020, Volume 9 , Issue 3, Pages 1716 - 1730 2020-07-21

İş Stresi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İdari Personel Üzerine Bir Araştırma

Hüseyin GÜRBÜZ [1]


Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan stres ve stresin iş yaşamındaki etkileri strese maruz kalan kişiler üzerinde önemli sorunlara yol açmaktadır. Stres kişinin etkinliğini ve verimliliğini farklı yönlerde etkileyen bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır Bu çalışmada, stres kavramı, iş stresi ve kaynakları üzerinde durulmuş ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde çalışan idari personel üzerine uygulanan bir araştırma ile çalışanlarda strese neden olan faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca strese neden olan faktörler yapısal eşitlik modeliyle (YEM) test edilmiştir. Araştırma sonucunda, strese neden olan en önemli faktörün iş koşullarından kaynaklandığı belirlenmiştir.

Stres, İş Stres, Faktör Analizi, Varyans Analizi
 • Akgündüz, S. (2006). Örgütsel Stres Kaynaklarının Çalışanların İş Tatmini Üzerindeki Etkisi Ve Banka Çalışanları İçin Yapılan Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim Ve Organizasyon Programı Yüksek Lisans Tezi.
 • Arıcan, K., (2011). Örgütsel Stres Kaynakları: Kavramsal Bir Çözümleme. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama, Cilt (Vol): 2, Sayı (No): 4 Güz (Fall), 55-76.
 • Aydın, İ. (2008), İş Yaşamında Stres. Pegem Yayınevi. Ankara.
 • Aydın, Ş. (2004). Örgütsel Stres Yönetimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt. 6, Sayı. 3
 • Aydın, A., Üçüncü, K. Ve Taşdemir, T. (2011). Akademik Performansı Etkileyen Stres Kaynaklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:8, sayı:2, s:387-389.
 • Baltaş, A. ve Baltaş, Z. (1998). Stres Ve Başa Çıkma Yolları. Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Cam, E. (2004). Çalışma Yaşamında Stres Ve Kamu Kesiminde Kadın Çalışanlar. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, s:1-10.
 • Ceylan, A. ve Ulutürk, Y. H. (2006). Rol Belirsizliği, Rol Çatışması, İş Tatmini Ve Performans Arasındaki İlişkiler. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(1):48-58.
 • Cüceloğlu, D. (1994). İnsan Ve Davranışı. Psikolojinin Temel Kavramları. Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Davis, K. And Newstrom, J.W. (1988). Organizatianol Behavior; Human Behavior At Work. Ninht Edition, New Jersey: Mcgraw-Hill, Inc
 • Erdoğan, İ. (1999). İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış. Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri, İstanbul
 • Gefen, D., Straub W. D. ve Boudreau M.C., (2000). Structural Equation Modelling And Regression: Guidlines For Research Practice. Communications of The Association for Information Systems. 4, 7: 1-80.
 • Gökdeniz, İ. (2005). Üretim Sektöründeki İşletmelerin Örgüt İçi Stres Kaynakları Ve Mobilyacılık Sektöründe Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı:13, s:173-189.
 • Göksel, A. ve Tomruk, Z. (2016). Akademisyenlerde Stres Kaynakları İle Stresle Başa Çıkmada Ve Stres Durumunda Gösterilen Davranışların İlişkisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Ağustos. s. 315-343.
 • Güçlü, N. (2001). Stres Yönetim. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1) 9-14.
 • Gül, H. (2007). İş Stresi, Örgütsel Sağlık Ve Performans Arasındaki İlişkiler: Bir Alan Araştırması. KMU İİBF Dergisi, s:318-332.
 • Güler, Z.,Başpınar, N. Ö., Gürbüz, H. (2001). İş Yaşamında Stres Ve Kamu Kurumlarındaki Sekreterler Üzerine Bir Uygulama. Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1355, Eskişehir Meslek Yüksekokulu Yayınları No:10.
 • Güngör, A. A. (2018). Etkili Okul Özelliklerinin Dönüşümsel Liderlik Ve Öğretmen Bağlılığıyla İlişkisi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • Gürbüz, H. ve Yılmaz, V. (2016). Muhasebe Meslek Etiğine İlişkin Algıların Yapısal Eşitlik Modellemesiyle İncelenmesi: Eskişehir İl Merkezinde Bir Uygulama. Global Business Research Congress (GBRC), May 26-27, Istanbul.
 • Gürbüz, H., Doğan, R., Görmüş, E., Tokyay, G.P., Öztekin D., Engiz, G. (2014). Kamu Çalışanlarının Stres Düzeylerinin Ölçülmesi Ve Eskişehir Kamu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 15(1), 113-132.
 • Johnstone, M. (1989). Stress İn Teaching. An Overwiew Of Research. Midlothian: The Scottish Council For Research İn Education. SCRE Publication.
 • Karakaş, A. ve Gökmen, G. (2018). Kamu Çalışanlarında İş Tatmini, Duygusal Emek Ve İş Stresi: Konya’da Bir Araştırma. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:18, Yıl:18, Sayı: 3, 18: 99-127.
 • Karakaya, A. ve Ay, F. A. (2007). Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs Cilt :31 No:1 55-67.
 • Karasakal, N., ve Yücebalkan, B. (2017). İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarının Çalışanların Stres Düzeylerine Etkisi İle Demografik Özellikler - Stres İlişkisini Ortaya Koymaya Yönelik Alan Araştırması. Sosyal Bilimler Dergisi. Yıl:4, Sayı:12, s.375-385.
 • Keser, A., https://www.academia.edu/1473010/ Güncel Yaklaşımlarla Stres Ve Kaynakları. Türk Metal. s:48-54) (Erişim 23.06.2019).
 • Köse, H., (2015). Örgütlerde Stres Kaynakları Ve Stres Yönetimi. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi. http://www.haticekose.com.tr/orgutlerde-stres-kaynaklari-ve-stres-yonetimi/ (Erişim 23.06.2019).
 • Lazarus, R., Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal And Coping, Sprin-Ger Publishing Company.
 • Luthans, F. (1992). Organizational Behavior, Mc Graw Hill Inc., New York.
 • Pehlivan, İ. (1992). Örgütsel Stres Kaynakları Ve Verimlilik. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24: 2, s:791-802.
 • Robbins, S. P. (2003). Organizational Behavior. Pearson Education International Inc.: New Jersey.
 • Schermelleh, Engel, K., Moosbrugger, H. (2003). Evaluating The Fit Of Structural Equation Models: Tests Of Significance And Descriptive Goodness-Of-Fit Measures. Methods of Psychological Research, Online, 8 (2), 23-74.
 • Selye H. (1956). The Stress Of Life. New York: McGraw-Hill Book Co.
 • Selye H. (1974). Stress Without Distress. New York: J:B. Lippincott
 • Serinkan, C., Kaymakçı, K., Alişan U., Avcık, C. (2012). Kamu Sektöründe Örgütsel Stres Ve Kariyer: Denizli’de Yapılan Bir Araştırma. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, s:21-32.
 • Soysal, A. (2009). İş Yaşamında Stres. http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/makale237.pdf(Erişim 23.06.2019).
 • Tekin, G.O., (2010). Çalışma Yaşamında Stres Kaynakları Ve Kamu Kurumlarında Çalışanlar Üzerine Etkileri: Edirne Örneği. T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Turunç, Ö., Tabak, A., Şeşen, H. ve Türkyılmaz, A. (2010). Çalışma Yaşamı Kalitesinin Prosedür Adaleti, İş Tatmini, İş Stresi Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi. "İş, Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. Nisan, Cilt: 12, Sayı: 02, Sayfa:115-134.
 • Tutar, H., Yılmaz, M.K. ve Erdönmez, C. (2006). İşletme Becerileri Grup Çalışması. 4.b., Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Yıldız, N.Ç. ve Güneş, M.Ş. (2017). Örgütsel Stresin, Örgütsel Sessizlik Ve Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Eczane Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:1, Sayı: 1, s:45-66.
 • Yenihan, B., Öner, M., ve Çiftyıldız, K. (2014). İş Stresi Ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Otomotiv İşletmesinde Bir Araştırma. Çalışma İlişkileri Dergisi. Ocak, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa: 38-49.
 • Yüksel, H. (2014). Çalışma Yaşamı Ve Stres Kavramı: Durumsal Bir Yaklaşım. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt:3, Sayı:3, s:109-131.
 • Yürür, S. ve Keser A. (2011). İşe Bağlı Gerginlik İle İş Tatmini İlişkisinde Duygusal Tükenmenin Aracı Rolü. Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:65, Sayı:4, s:165-194.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-1085-9164
Author: Hüseyin GÜRBÜZ (Primary Author)
Institution: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 21, 2020

Bibtex @research article { mjss581762, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1716 - 1730}, doi = {10.33206/mjss.581762}, title = {İş Stresi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İdari Personel Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Gürbüz, Hüseyin} }
APA Gürbüz, H . (2020). İş Stresi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İdari Personel Üzerine Bir Araştırma . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (3) , 1716-1730 . DOI: 10.33206/mjss.581762
MLA Gürbüz, H . "İş Stresi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İdari Personel Üzerine Bir Araştırma" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1716-1730 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/56124/581762>
Chicago Gürbüz, H . "İş Stresi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İdari Personel Üzerine Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1716-1730
RIS TY - JOUR T1 - İş Stresi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İdari Personel Üzerine Bir Araştırma AU - Hüseyin Gürbüz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.581762 DO - 10.33206/mjss.581762 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1716 EP - 1730 VL - 9 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.581762 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.581762 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi İş Stresi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İdari Personel Üzerine Bir Araştırma %A Hüseyin Gürbüz %T İş Stresi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İdari Personel Üzerine Bir Araştırma %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 3 %R doi: 10.33206/mjss.581762 %U 10.33206/mjss.581762
ISNAD Gürbüz, Hüseyin . "İş Stresi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İdari Personel Üzerine Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 3 (July 2020): 1716-1730 . https://doi.org/10.33206/mjss.581762
AMA Gürbüz H . İş Stresi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İdari Personel Üzerine Bir Araştırma. MJSS. 2020; 9(3): 1716-1730.
Vancouver Gürbüz H . İş Stresi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İdari Personel Üzerine Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(3): 1716-1730.