Year 2020, Volume 9 , Issue 3, Pages 1410 - 1425 2020-07-21

İlk ve Ortaokul Yöneticilerinin Çatışma Yönetimi Stilleri İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ezgi Nurbahar ŞANLI-GÜNEŞ [1] , Ahmet AKBABA [2]


Çalışma, Antalya ilinde ilk ve ortaokullarda görev yapan okul yöneticilerinin çatışma yönetimi stilleri ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Araştırma evrenini Antalya ilindeki ilk ve ortaokulları yöneticileri, çalışma evrenini ise Serik ve Manavgat ilçeleri ilk ve ortaokul yöneticileri oluşturmaktadır. Serik ve Manavgat ilçelerinde 179 resmi ilk ve ortaokullarda görev yapan okul yöneticilerinden 241 kişinin katılımı ile araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Trakya Üniversitesi Benlik Saygısı Ölçeği (TÜBSÖ)” ve “Rahim Örgütsel Çatışma Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizinde yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma testi, t-testi, tek yönlü Anova testi, Tukey testi kullanılmıştır. Anlamlılık testinde 0.05 düzeyi esas alınmıştır.

Araştırma verilerinin analizi sonucunda yöneticilerinin kullanmış oldukları çatışma yönetim stilleri ve benlik saygıları belirlenmiştir. Okul müdürlerinin kullanmış oldukları çatışma yönetim stilleri ve benlik saygısı ölçek değerleri; yaş, cinsiyet, branş, hizmet yılı, yönetici olarak hizmet yılı, gelir gurubu, okuldaki öğretmen ve destek personeli sayısı gibi değişkenler arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Bununla birlikte, okul müdürlerinin benlik saygısı ölçek değerleri ile çatışma yönetim stilleri arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Araştırma verilerinin analizi sonucunda okul müdürlerinin yaş, cinsiyet, branş, hizmet yılı, yönetici olarak hizmet yılı, lisansüstü eğitim durumu, gelir gurubu, okuldaki öğretmen ve destek personeli sayısı, yöneticilik ile ilgili eğitim gibi değişkenler çatışma yönetim stratejileri ile benlik saygısı arasında farklılıklar bulunmuştur. 

Çatışma, Çatışma Yönetim Stili, Benlik, Benlik, Benlik saygısı
 • Açıkgöz, A. (2009). Okul yöneticilerinin çatışma yönetim stilleri ile öğret-menlerin örgütsel adalet algısı arasındaki ilişki (Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Akbaba, A. ve Keleş, E. (2015). İlk ve ortaokul müdürlerinin çatışma yönetim stratejilerine ilişkin öğretmen algıları, International Journal of Social Science, 31, 21-43.
 • Atay, K. (2001). Okul müdürlerinin çatışmaları çözümleme stratejilerine ilişkin öğretmen, okul müdürü ve denetmen algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 7(25), 21-31.
 • Bridge, B. (2003). Eğitimde vizyoner liderlik ve etkin yöneticilik. İstanbul: Beyaz Yayınları.
 • Büyükşahin Ç, G. (2017). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolleri ve çatışma çözme stillerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 1017-1034. DOI: 10,17860/mersinefd.320021
 • Erçetin, Ş. (2000). Lider sarmalında vizyon (2.Baskı). Ankara: Nobel Dağıtım. Gravetter, F. ve Wallnau, L. (2014). Essentials of statistics for the behavioral sciences (8th Edition). Belmont, CA: Wadsworth.
 • Gümüşeli, A. İ. (1994). İzmir ortaöğretim okulları yöneticilerinin öğretmenlerle aralarındaki çatışmaları yönetme biçimleri (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Karasar, N. (2012). Araştırmalarda rapor hazırlama. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kılıç, S. (2006). Özel okul öğretmenlerinin çatışma yaklaşımları ile çatışmayı yönetme stilleri (Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kıngır. S. & Okçu, V (2011). Etik liderlik, yönetimde çağdaş ve güncel konular (Edt: İ. Bakan). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Koçel, T. (2007). İşletme yöneticiliği, yönetim ve organizasyon-organizasyonlarda davranış-klasik-modern-çağdaş yaklaşımlar. İstanbul.
 • Korkmaz, M. (1994). Yetişkin örneklem için bir benlik saygısı ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışması (Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Özdemir, S. (1998). Eğitimde örgütsel yenileşme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Özgan, H. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin çatışma yönetimi stratejilerinin incelenmesi (Gaziantep Örneği) (Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Rahim M. A. (1983). Rahim organizational conflict ınventories: professional manual. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Pres.
 • Tezcan Ö, S. (2017). Okul müdürlerinin çatışma yönetimi stratejileri ve iletişim tarzlarına yönelik öğretmen görüşleri. http://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/1/2753
 • Tufan, B. & Süleyman Y. (1993). Geri dönüş sürecinde ikinci kuşak. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Yalçın, S. (2018). 21. yüzyıl becerileri ve bu becerilerin ölçülmesinde kullanılan araçlar ve yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51(1), 183-201. DOI: 10,30964/auebfd.405860
 • Yalım, F. E. (2001). Yükseköğretim öğrencilerinde benlik saygısının akademik başarı ve ana-baba ilişkisi (Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi, İstanbul.
 • Yaşar, T. (2020). Yaşar Kemal‟ın „İnce Memed.1‟ ve Kemal Tahir‟ın „Rahmet Yolları Kesti‟ adlı eserlerinde çocuk eşkıyalar. International Social Sciences Studies Journal, 6(62), 21-64.
 • Yörükoğlu, A. (1993). Gençlik çağı ruh sağlığı ve ruhsal sorunlar (8. Baskı). İstanbul: Özgür Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-4335-6720
Author: Ezgi Nurbahar ŞANLI-GÜNEŞ
Institution: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3256-441X
Author: Ahmet AKBABA (Primary Author)
Institution: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 21, 2020

Bibtex @research article { mjss623737, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1410 - 1425}, doi = {10.33206/mjss.623737}, title = {İlk ve Ortaokul Yöneticilerinin Çatışma Yönetimi Stilleri İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Akbaba, Ahmet} }
APA Şanlı-güneş, E , Akbaba, A . (2020). İlk ve Ortaokul Yöneticilerinin Çatışma Yönetimi Stilleri İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (3) , 1410-1425 . DOI: 10.33206/mjss.623737
MLA Şanlı-güneş, E , Akbaba, A . "İlk ve Ortaokul Yöneticilerinin Çatışma Yönetimi Stilleri İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1410-1425 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/56124/623737>
Chicago Şanlı-güneş, E , Akbaba, A . "İlk ve Ortaokul Yöneticilerinin Çatışma Yönetimi Stilleri İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1410-1425
RIS TY - JOUR T1 - İlk ve Ortaokul Yöneticilerinin Çatışma Yönetimi Stilleri İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Ezgi Nurbahar Şanlı-güneş , Ahmet Akbaba Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.623737 DO - 10.33206/mjss.623737 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1410 EP - 1425 VL - 9 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.623737 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.623737 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi İlk ve Ortaokul Yöneticilerinin Çatışma Yönetimi Stilleri İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Ezgi Nurbahar Şanlı-güneş , Ahmet Akbaba %T İlk ve Ortaokul Yöneticilerinin Çatışma Yönetimi Stilleri İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 3 %R doi: 10.33206/mjss.623737 %U 10.33206/mjss.623737
ISNAD Şanlı-güneş, Ezgi Nurbahar , Akbaba, Ahmet . "İlk ve Ortaokul Yöneticilerinin Çatışma Yönetimi Stilleri İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 3 (July 2020): 1410-1425 . https://doi.org/10.33206/mjss.623737
AMA Şanlı-güneş E , Akbaba A . İlk ve Ortaokul Yöneticilerinin Çatışma Yönetimi Stilleri İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. MJSS. 2020; 9(3): 1410-1425.
Vancouver Şanlı-güneş E , Akbaba A . İlk ve Ortaokul Yöneticilerinin Çatışma Yönetimi Stilleri İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(3): 1410-1425.