Year 2020, Volume 9 , Issue 4, Pages 2407 - 2417 2020-10-13

MYO'lardaki 3+1 İşbaşı Eğitimlerinin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: PAÜ Örneği
THE EFFECT OF 3 + 1 ON-THE-JOB TRAININGS IN VOCATIONAL SCHOOLS ON ENTREPRENEURSHIP TENDENCY: CASE OF PAU

Hasan GÜL [1] , Emin YÜREKLİ [2]


Meslek Yüksekokulları ülkelerin ara eleman ihtiyacını karşılamada etkin bir rol oynayan, mesleki eğitime ağırlık veren dinamik yapıları ile ön plana çıkan okullardır. Bu okullarda öğrenim gören öğrenciler kısa sürede iş hayatına atılarak öğrencilik yıllarında elde etmiş oldukları donanımları iş hayatına aktarmak ve daha kolay iş bulabilmek, daha erken ekonomik bağımsızlığa kavuşabilmek gibi bir takım önemli etkenler ile iş hayatına atılmaktadırlar. Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin okul ile sanayi arasında ilişki kurabilmeleri ve piyasanın talepleri doğrultusunda nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması, bu okullarda öğrenim gören öğrencilere işyerlerinde uzun dönemli pratik yaptırılabilmesi ile mümkün olabilmektedir. Ülkemizde bazı üniversitelerde faaliyete geçen 3+1 işbaşı eğitimi modeli ile öğrenciler 3 dönem ders 1 dönem staj uygulaması ile öğrencilik yıllarında iş hayatını daha yakından tanıma imkânı bulabilmektedirler. 3+1 işbaşı eğitimi modeli ile meslek yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik alanında da bir takım kazanımlar elde ettikleri düşünülmektedir. Bu çalışmada 3+1 işbaşı eğitimini tamamlayan öğrenciler ile 3+1 işbaşı eğitimine katılmayan öğrenciler arasında girişimcilik kazanımları karşılaştırılacaktır. Böylece işbaşı eğitimlerinin bugüne kadar incelenen işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikleri kazandırma performansının yanında bu çalışma ile öğrencilerin kendi işlerini kurma performansı üzerine etkisi de belirlenmiş olacaktır.
Vocational schools are schools which plays important role to answer need of the countries on semi-qualified worker, which come into prominence with their dynamic structure that put emphasis on vocational education. Students who study in these schools are given the opportunity to enter the business life in a short period of time by transferring the equipment they have obtained in their student years to the business life and finding a job more easily, and to have an earlier economic independence. Establishing a relationship between school and industry and meet the demands of the market on qualified pre-qualified workers are possible to have long-term practice in the workplace of students in these schools. With the system 3+1 internship practice which was held in some university in our country, students find work life recognition opportunity in their student life. It is thought that students are gathering some learning outcome on entrepreneurship. In this study the students which attended 3+1 internship practice and the students which didn’t attend on it will be compare. Thus the effect of trainings on training’s supply performance of the labor market requirement and students' performance in setting up their own business will be identified.
 • AKSİN, M. (2014). Üniversite-Sanayi İşbirliği Çerçevesinde Öğrenci Açısından Trimester Eğitim Sisteminin İncelenmesi: Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu MYO Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • AKŞİT, A., ARPAT, B. ve KALFA, V. R. (2016), Bir İşveren-Öğrenci Buluşması Modeli-Meslek Yüksekokullarında İşbaşı Eğitim Programında Öğrenci Algılarının Belirlenmesi: Honaz Meslek Yüksekokulu Örneği, 2. Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, 12-14 Ekim 2016, Bilecik, 099-1108.
 • AKŞİT, A., ARPAT, B. ve KALFA, V. R. (2017). “Analysis of the Contribution to Professional Knowledge of the Job Training Within the Student Perspective in the 3+1 Education Model-The Example of Honaz Vocational School”, European Scientific Journal, July, 2017, Special Edition, 176-192.
 • ARPAT, B. (2018a). “Meslek Yüksekokullarında Uygulanan İşbaşı Eğitimlerinde Boylamsal Bir Değerlendirme: Honaz Meslek Yüksekokulu Örneği”, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(3): 345-359.
 • ARPAT, B. (2018b). “Türkiye’de Genç İşsizlikle Mücadelede Meslek Yüksekokullarında Uygulanan İşbaşı Eğitimlerinin Rolü ve Önemi: Honaz Meslek Yüksekokulu Örneği”, Çalışma ve Toplum, 4: 2193-2228.
 • ARPAT, B. ve NAMAL, M. K. (2019). On-the-job Training Policy in Turkish Vocational Schools: A Case Study for the Evaluation of Honaz Vocational School. Unpublished Book Chapter, inside “Public Policy Analysis in Turkey: Past, Present and Future”, (Eds.) O. Kulaç, E. Akman, C. Babaoğlu. Peter Lang Publishing.
 • ARPAT, B., KALFA, V. R., AKŞİT, A. ve ÇAMURDAN, B. (2017a). “Meslek Yüksekokullarında Nitelikli Ara Eleman İhtiyacını Karşılamada Yeni Arayışlar: 3+1 İşbaşı Eğitim Modeli Honaz Meslek Yüksekokulu Örneği”, Çalışma İlişkileri Dergisi, Temmuz 2017, 8(2): 76-94.
 • ARPAT, B.; TOKBAŞ, M.; ÇAMURDAN, B. ve AKŞİT, A. (2017b). “Meslek Yüksekokullarında 3+1 Eğitim Modeli Stajlarında Yapılan İş Teklifleri Üzerine Bir Araştırma: Honaz Meslek Yüksekokulu Örneği”, International Journal of Academic Value Studies, 3(14): 1-11.
 • AY, G. ve UÇAR, M. (2016). “Trimester Eğitim Uygulamalarında Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğrencileri ve Mezunları Üzerine Yapılan Bir Çalışma”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2): 657-673.
 • AY, S. (2012). “Türkiye’de İşsizliğin Nedenleri: İstihdam Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Manisa, Yönetim ve Ekonomi, 19(2): 321-341.
 • BİLGE, H. ve BAL, V. (2012). “Girişimcilik Eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2): 131-148.
 • ÇETİN Faruk, AYŞİN Aşkın ve KAYGIN Bülent, (2017). “Üniversite Sanayi İşbirliği İşbaşı Eğitim Modeli Uygulama Örneği”, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 19(2): 153-159.
 • ÇOBAN, A. (2013). İşsizlikle Mücadelede Avrupa Birliği Perspektifinden Staj/İşbaşı Eğitim Programlarının Rolü Ve Türkiye İş Kurumu İçin Öneriler, T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Uzmanlık Tezi), Tez Danışmanı: Çağatay Gökyay, Ankara.
 • İRMİŞ, A. ve BARUTÇU E. (2012). “Öğrencilerin Kendilerini Girişimci Bir Kişiliğe Sahip Görmelerini Ve İş Kurma Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Bir Alan Araştırması”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2): 1-25.
 • KARADENİZ, H. ve KARADENİZ, O. (2016), “Türkiye’de Mesleki Eğitimde Staj Konusunda Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, ISVET 2016 (International Symposium on Post-Secondary Vocational Education and Training), 12-15.Ekim.2016, Hitit Üniversitesi, ss:795-801.
 • KARADENİZ, O. ve KUMAŞ, H. (2016), “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İstihdam Edilebilirliğini Arttırmada Mesleki Uygulamalar Dersi (3+1 Programlarının) İle İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarının Rolü: Honaz MYO Örneği”, UMYOS, 5. International Vocational Schools Symposium, 18-20.Mayıs, ss:750-758.
 • KARADENİZ, O., KARADENİZ, H. K., KOCAALAN, M. L. ve ARPAT, B. (2013), “Mesleki Eğitim Kurslarına Katılanların İşgücü Piyasasındaki Durumu Araştırması”, ILO Türkiye Ofisi, Ankara.
 • KAYA, D., GÜZEL, D. ve ÇUBUKÇU, B. (2011). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Araştırılması: Atatürk Üniversitesinde Bir Araştırma”, Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi, 1(2): 76-89.
 • MORTAKI, S. (2012). “The Contribution of Vocational Education and Training in the Preservation and Diffusion of Cultural Heritage in Greece: The Case of the Specialty “Guardian of Museums and Archaeological Sites”, International Journal of Humanities and Social Science, Special Issue-December 2012, 2(24): 51-58.
 • SOLMAZ, S. A., AKSOY, Ö., ŞENGÜL, S. ve SARIIŞIK, M. (2014). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Turizm Lisans Ve Ön Lisans Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (1): 41-55.
 • TAŞ, H. Y., KÜÇÜKOĞLU, M. ve DEMİRDÖĞMEZ, M. (2018). “Türkiye’de Genç İşsizliği Sorunu Ve Alternatif Çözüm Önerileri”, HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Sayı:18, 2018/2, 7(7): 279-294.
 • YEŞİL, Yeliz (2015). KOBİ'lerde Eğitim ve Geliştirmenin Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YILMAZ, E., ve SÜNBÜL, A. M. (2009). “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21): 195-203.
 • YÜREKLİ, E., ARPAT, B. ve ÇAMURDAN, B. (2018). “Muhasebe Meslek Mensuplarının 3+1 İşbaşı Eğitimi Modeline Yaklaşımları: Denizli İlinde Bir Alan Araştırması”, İktisadi, İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 3(6):102-110.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-3720-5451
Author: Hasan GÜL
Institution: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7845-0878
Author: Emin YÜREKLİ (Primary Author)
Institution: Pamukkale üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : January 8, 2020
Acceptance Date : August 20, 2020
Publication Date : October 13, 2020

Bibtex @research article { mjss672376, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {2407 - 2417}, doi = {10.33206/mjss.672376}, title = {MYO'lardaki 3+1 İşbaşı Eğitimlerinin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: PAÜ Örneği}, key = {cite}, author = {Gül, Hasan and Yürekli̇, Emin} }
APA Gül, H , Yürekli̇, E . (2020). MYO'lardaki 3+1 İşbaşı Eğitimlerinin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: PAÜ Örneği . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (4) , 2407-2417 . DOI: 10.33206/mjss.672376
MLA Gül, H , Yürekli̇, E . "MYO'lardaki 3+1 İşbaşı Eğitimlerinin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: PAÜ Örneği" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 2407-2417 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/57186/672376>
Chicago Gül, H , Yürekli̇, E . "MYO'lardaki 3+1 İşbaşı Eğitimlerinin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: PAÜ Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 2407-2417
RIS TY - JOUR T1 - MYO'lardaki 3+1 İşbaşı Eğitimlerinin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: PAÜ Örneği AU - Hasan Gül , Emin Yürekli̇ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.672376 DO - 10.33206/mjss.672376 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2407 EP - 2417 VL - 9 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.672376 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.672376 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi MYO'lardaki 3+1 İşbaşı Eğitimlerinin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: PAÜ Örneği %A Hasan Gül , Emin Yürekli̇ %T MYO'lardaki 3+1 İşbaşı Eğitimlerinin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: PAÜ Örneği %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 4 %R doi: 10.33206/mjss.672376 %U 10.33206/mjss.672376
ISNAD Gül, Hasan , Yürekli̇, Emin . "MYO'lardaki 3+1 İşbaşı Eğitimlerinin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: PAÜ Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 4 (October 2020): 2407-2417 . https://doi.org/10.33206/mjss.672376
AMA Gül H , Yürekli̇ E . MYO'lardaki 3+1 İşbaşı Eğitimlerinin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: PAÜ Örneği. MJSS. 2020; 9(4): 2407-2417.
Vancouver Gül H , Yürekli̇ E . MYO'lardaki 3+1 İşbaşı Eğitimlerinin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: PAÜ Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(4): 2407-2417.