Year 2020, Volume 9 , Issue 4, Pages 2447 - 2458 2020-10-13

Girişimciliğin Öteki Yüzü: Başarısız Girişimci Deneyimlerinden Dersler

Vasfi KAHYA [1]


Girişimcilik konusu hem bireyler hem de toplum için çok önemli bir kavramdır. Girişimcilikle ilgili popüler ve akademik çalışmalarda başarı faktörünün üzerinde durulduğu görülmektedir. Ancak istatistikler, ülkemizdeki yeni girişimlerin ciddi oranda başarısızlıkla sonuçlandığını göstermektedir. Dolayısıyla başarı kadar başarısızlık da girişimcilikteki önemli kavramlardan birisidir. Girişimcilikte başarısızlık konusu bireysel ve örgütsel düzeyde, objektif ve sübjektif olarak düşünülebilir (Jenkins ve MacKelvie, 2016). Bu çalışmada başarısız olduğunu kendileri ifade eden girişimcilerin videoları içerik analizine tabi tutularak ön plana çıkarılan başarısızlık temaları ortaya çıkarılacaktır. Bu şekilde girişimciliğin ihmal edilen yönlerine ve tersine mantık kullanılarak başarısızlık faktörlerine dikkat çekilecektir. Girişimcilerin başarısız olması mevcut girişimin sona ermesi anlamına gelmekle birlikte girişimcinin daha sonraki girişimlerinde başarılı olduğu çok sayıda örnek mevcuttur. Bu çalışma sonucunda girişimcilerin başarısızlık faktörlerinin girişimcilikte başarı için gerekli olan faktörleri tamamladığı görülmektedir. Başarısızlık hikayeleri hem uygulamada hem de akademik düzeyde öğrenmeye katkı yapabilir.
Başarısızlık, Başarısız girişimciler, iflas, girişimcilik fırsatı
 • Alvarez SA. and Busenitz LW. (2001). The entrepreneurship of resource-based theory. Journal of Management 27(6): 755–775.
 • Arıkan, S. (2002). Girişimcilik Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Arıkan, C. (2016). Kadın Girişimcilikte Başarı ve Başarısızlığı Etkileyen Faktörler: Bursa Örneği, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14 (3), 138 – 156.
 • Aytaç, Ö., & İlhan, S. (2007). Girişimcilik ve Girişimci kültür: Sosyolojik Bir Perspektif. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18), 101-120.
 • Ballı, A. (2017). Girişimcilik ve Girişimci Tipolojileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(29), 143-166.
 • Bates T (2005). Analysis of young, small firms that have closed: Delineating successful from unsuccessful closures. Journal of Business Venturing 20(3): 343–358.
 • Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Finkenauer, C., & Vohs, K. D. (2001). Bad is stronger than good. Review of General Psychology, 5(4): 323–370.
 • Brophy, D. J., & Shulman, J. M. (1992). A finance perspective on entrepreneurship research. Entrepreneurship Theory and Practice, 16(3), 61-72.
 • Bledow, R., Carette, B., Kühnel, J., & Bister, D. (2017). Learning from others’ failures: The effectiveness of failure stories for managerial learning. Academy of Management Learning & Education, 16(1), 39-53.
 • Bozkurt, Ö. Ç., Kalkan, A., Koyuncu, O., & Alparslan, A. M. (2012). Türkiye’de girişimciliğin gelişimi: Girişimciler üzerinde nitel bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15), 229-247.
 • Bozkurt, Ö., Ercan, A., & Yurt, İ. (2018). Bireysel Değerler İle Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Düzce Üniversitesi Örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 13(1), 43-55.
 • Bruton, G. D., Ahlstrom, D., & Obloj, K. (2008). Entrepreneurship in emerging economies: Where are we today and where should the research go in the future. Entrepreneurship: Theory and Practice, 32(1), 1–14.
 • Byrne, O., & Shepherd, D. A. (2015). Different strokes for different folks: Entrepreneurial narratives of emotion, cognition, and making sense of business failure. Entrepreneurship Theory and Practice, 39(2), 375-405.
 • Cannon, M. D. & Edmonson, A. C. (2005). Failing to learn and learning to fail (intelligently): How great organizations put failure to work to innovate and improve. Long Range Planning, 38: 299-319.
 • Cardon MS, Stevens CE & Potter DR (2011). Misfortunes or mistakes? Cultural sense making of entrepreneurial failure. Journal of Business Venturing 26: 79–92.
 • Carree, M., & Thurik, R. (2010). The impact of entrepreneurship on economic growth. In Z. J. Acs and D. B. Audretsch (Eds.), Handbook of entrepreneurship research. New York: Springer.
 • Coad, A. (2014). Death is not a success: Reflections on business exit. International Small Business Journal, 32(7), 721-732.
 • Cope, J. (2011) Entrepreneurial learning from failure: An interpretative phenomenological analysis. Journal of Business Venturing 26(6): 604–623.
 • De Bettignies, J. E., & Brander, J. A. (2007). Financing Entrepreneurship: Bank finance versus venture capital. Journal of Business Venturing, 22(6), 808-832.
 • Delacroix, J. & Carroll, J. (1983). Organizational foundings: An ecological study of the newspaper industries of Argentina and Ireland. Administrative Science Quarterly, 28: 274- 291
 • Derindağ, Ö. F. (2018). Girişimcilik Başarısını Etkileyen Unsurlar: Kişilik Özellikleri Bağlamında bir Analiz. Uluslararası Yönetim Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi, 6(3), 1-12.
 • DeTienne D. R. (2010). Entrepreneurial exit as a critical component of the entrepreneurial process: Theoretical development. Journal of Business Venturing 25(2): 203–215.
 • DeTienne D.R., McKelvie, A & Chandler GN (2014) Making sense of entrepreneurial exit strategies: A typology and test. Journal of Business Venturing 30(2): 255–272.
 • Edelman, L. F., Manolova, T., Shirokova, G., & Tsukanova, T. (2016). The impact of family support on young entrepreneurs' start-up activities. Journal of Business Venturing, 31(4), 428-448.
 • Eser, G. & Yıldız, M. (2015). Türkiye’de Girişimcilik Araştırmalarının Odağı Nedir?-Yazın Üzerine Bir İnceleme–. Öneri Dergisi, 11(43), 91-117.
 • Frankish JS, Roberts RG, Coad A, et al. (2013) Do entrepreneurs really learn? Or do they just tell us that they do? Industrial and Corporate Change 22(1): 73–106.
 • Gaskill L, Van Auken H and Manning R (1993) A factor analytic study of the perceived causes of small business failure. Journal of Small Business Management 31(4): 18–31.
 • Gilbert, B. A., Audretsch, D. B., & McDougall, P. P. (2004). The emergence of entrepreneurship policy. Small Business Economics, 22(3-4), 313-323.
 • Güney, S. (2004). Girişimcilik: Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Siyasal Kitapevi 3. Basım, Ankara.
 • Headd B (2003). Redefining business success: Distinguishing between closure and failure. Small Business Economics 21: 51–61.
 • Hoetker, G., & Agarwal, R., (2007). Death hurts, but it isn't fatal: the post exit diffusion of knowledge created by innovative companies. Academy of Management Journal, 50: 446– 467.
 • Hsu, D. K., Wiklund, J., & Cotton, R. D. (2017). Success, failure, and entrepreneurial reentry: An experimental assessment of the veracity of self–efficacy and prospect theory. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(1), 19-47.
 • Jenkins AS, Wiklund J and Brundin E (2014). Individual responses to firm failure: Appraisals, grief, and the influence of prior failure experience. Journal of Business Venturing 29(1): 17–33.
 • Jenkins, A., and McKelvie A.(2016). What is Entrepreneurial Failure? Implications for Future Research, International Small Business Journal. 34 (2): 176 – 188
 • Karimi, S., Biemans, H. J., Naderi Mahdei, K., Lans, T., Chizari, M., & Mulder, M. (2017). Testing the relationship between personality characteristics, contextual factors and entrepreneurial intentions in a developing country. International Journal of Psychology, 52(3), 227-240.
 • Keskin, S. (2017). Kadın ve Erkek Girişimciler Arasındaki Farklılıklar. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 64-76.
 • Keskin, S. (2018). Yeni Girişimlerin Başarısızlık Nedenlerinin Analizi: Ampirik bir Çalışma. Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 147-158.
 • Knott, A.M., & Posen, H.E., (2005). Is failure good? Strategic Management Journal 26: 617– 641.
 • Lee, S. H., Yamakawa, Y., Peng, M. W., & Barney, J. B. 2011. How do bankruptcy laws affect entrepreneurship development around the world? Journal of Business Venturing, 26(5): 505- 520.
 • Lezki, Ş., & Cengiz, A. A. (2019). Eskişehir’de Kadın Girişimcilerin Motivasyon Faktörleri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 15(3), 814-833.
 • Link, A. N. (2017). Ideation, entrepreneurship, and innovation. Small Business Economics, 48(2), 279-285.
 • Lumpkin, G. T., Steier, L., & Wright, M. (2011). Strategic entrepreneurship in family business. Strategic Entrepreneurship Journal, 5(4), 285-306.
 • Macko, A., & Tyszka, T. (2009). Entrepreneurship and risk taking. Applied psychology, 58(3), 469-487.
 • Madsen, P. M., & Desai, V. (2010). Failing to learn? The effects of failure and success on organizational learning in the global orbital launch vehicle industry. Academy of management journal, 53(3), 451-476.
 • Martin, B. C., McNally, J. J., & Kay, M. J. (2013). Examining the formation of human capital in entrepreneurship: A meta-analysis of entrepreneurship education outcomes. Journal of Business Venturing, 28(2), 211-224.
 • McGrath RG (1999). Falling forward: Real options reasoning and entrepreneurial failure. Academy of Management Review 24(1): 13–30.
 • Müftüoğlu, T.M. (2003). Girişimciler İçin İşletme Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Pehlivanoğlu, F., & Kayan, K. (2019). Türkiye’de Girişimcilik: Mevcut Durum Analizi ve Çözüm Önerileri. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 58-78.
 • Pathak, S., Xavier-Oliveira, E., & Laplume, A. O. (2013). Influence of intellectual property, foreign investment, and technological adoption on technology entrepreneurship. Journal of Business Research, 66(10), 2090-2101.
 • Politis, D. & Gabrielsson, J. (2009). Entrepreneurs’ attitudes towards failure. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research 15(4): 364–383.
 • Rerup C (2006). Success, failure and the gray zone: How organizations learn or do not learn from ambiguous experience. Paper presented at the Academy of Management Best Paper Proceedings.
 • Sarasvathy SD (2004). The questions we ask and the questions we care about: Reformulating some problems in entrepreneurship research. Journal of Business Venturing 19(5): 707–717.
 • Sarasvathy SD, Menon A & Kuechle G (2013). Failing firms and successful entrepreneurs: Serial entrepreneurship as a temporal portfolio. Small Business Economics 40(2): 417–434.
 • Shepherd, D. A. (2003). Learning from business failure: Propositions about the grief recovery process for the self-employed. Academy of Management Review 282: 318–329.
 • Shepherd DA and Wiklund J (2006). Successes and failures at research on business failure and learning from it. Foundations and Trends in Entrepreneurship 2(5). Available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1629315
 • Shepherd DA (2009). Grief recovery from the loss of a family business: A multi- and meso-level theory. Journal of Business Venturing 24(1): 81–97. Shepherd DA and Haynie JM (2011). Venture failure, stigma, and impression management: A self- verification, self-determination view. Strategic Entrepreneurship Journal 5(2): 178–197.
 • Simmons S, Wiklund J and Levie J (2013). Stigma and business failure: Implications for entrepreneurs’ career choices. Small Business Economics 42(3): 1–21.
 • Singh S, Corner P and Pavlovich K (2007). Coping with entrepreneurial failure. Journal of Management and Organization 13(4): 331–344
 • Singh S, Corner PD and Pavlovich K (2015). Failed, not finished: A narrative approach to understanding venture failure stigmatization. Journal of Business Venturing 30(1): 150– 166.
 • Üçbaşaran, D., Westhead, P., Wright, M., & Flores, M. (2010). The nature of entrepreneurial experience, business failure and comparative optimism. Journal of Business Venturing, 25(6): 541-555.
 • Üçbaşaran D, Shepherd DA, Lockett A. (2013). Life after business failure: The process and consequences of business failure for entrepreneurs. Journal of Management 39(1): 163– 202.
 • von Weizsäcker, E. U. (2014). We Have to Embed Egoism. In Sustainable Entrepreneurship (pp. 283-285). Springer, Berlin, Heidelberg.
 • Watson J and Everett JE (1996). Do small businesses have high failure rates? Evidence from Australian retailers. Journal of Small Business Management 34(4): 45–62.
 • Welter, F., & Smallbone, D. (2006). Exploring the role of trust in entrepreneurial activity. Entrepreneurship Theory and Practice, 30(4), 465-475.
 • Welter, F., & Smallbone, D. (2011). Institutional perspectives on entrepreneurial behavior in challenging environments. Journal of Small Business Management, 49(1), 107–125.
 • Welter, F. (2012). All you need is trust? A critical review of the trust and entrepreneurship literature. International Small Business Journal, 30(3), 193-212.
 • Wennberg K, Wiklund J, & DeTienne D. R. (2010) Reconceptualizing entrepreneurial exit: Divergent exit routes and their drivers. Journal of Business Venturing 25(4): 367–375
 • Wiklund, J., Baker, T. & Shepherd, D. (2010). The age effect of financial indicators as buffers against the liabilities of new ness. Journal of Business Venturing, 25: 423-437
 • Zacharakis A, Meyer G & DeCastro J (1999). Differing perceptions of new venture failure: A matched exploratory study of venture capitalists and entrepreneurs. Journal of Small Business Management 37(3): 1-14. www.tobb.gov.tr
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-2154-5689
Author: Vasfi KAHYA (Primary Author)
Institution: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 2, 2020
Acceptance Date : August 5, 2020
Publication Date : October 13, 2020

Bibtex @research article { mjss730859, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {2447 - 2458}, doi = {10.33206/mjss.730859}, title = {Girişimciliğin Öteki Yüzü: Başarısız Girişimci Deneyimlerinden Dersler}, key = {cite}, author = {Kahya, Vasfi} }
APA Kahya, V . (2020). Girişimciliğin Öteki Yüzü: Başarısız Girişimci Deneyimlerinden Dersler . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (4) , 2447-2458 . DOI: 10.33206/mjss.730859
MLA Kahya, V . "Girişimciliğin Öteki Yüzü: Başarısız Girişimci Deneyimlerinden Dersler" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 2447-2458 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/57186/730859>
Chicago Kahya, V . "Girişimciliğin Öteki Yüzü: Başarısız Girişimci Deneyimlerinden Dersler". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 2447-2458
RIS TY - JOUR T1 - Girişimciliğin Öteki Yüzü: Başarısız Girişimci Deneyimlerinden Dersler AU - Vasfi Kahya Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.730859 DO - 10.33206/mjss.730859 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2447 EP - 2458 VL - 9 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.730859 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.730859 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Girişimciliğin Öteki Yüzü: Başarısız Girişimci Deneyimlerinden Dersler %A Vasfi Kahya %T Girişimciliğin Öteki Yüzü: Başarısız Girişimci Deneyimlerinden Dersler %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 4 %R doi: 10.33206/mjss.730859 %U 10.33206/mjss.730859
ISNAD Kahya, Vasfi . "Girişimciliğin Öteki Yüzü: Başarısız Girişimci Deneyimlerinden Dersler". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 4 (October 2020): 2447-2458 . https://doi.org/10.33206/mjss.730859
AMA Kahya V . Girişimciliğin Öteki Yüzü: Başarısız Girişimci Deneyimlerinden Dersler. MJSS. 2020; 9(4): 2447-2458.
Vancouver Kahya V . Girişimciliğin Öteki Yüzü: Başarısız Girişimci Deneyimlerinden Dersler. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(4): 2447-2458.