Year 2020, Volume 9 , Issue 4, Pages 2092 - 2112 2020-10-13

İş Doyumu ve Çalışma Yaşamında Yalnızlık: Mersin Üniversitesi İdari Çalışanlarına İlişkin Bir Araştırma

Emrah KOÇAK [1] , Binali TUNÇ [2]


Bu araştırmada, Mersin Üniversitesi idari çalışanlarının, yalnızlık durumları ile iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu, genel idare hizmetleri sınıfında görevli 279 katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcıların çalışma yaşamında yalnızlık konusundaki görüşleri, “İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği” ile iş doyumu konusundaki görüşleri “Minnesota İş Doyum Ölçeği” ile belirlenmiştir. Katılımcıların iş doyumu ve çalışma yaşamı yalnızlık puanlarının, bağımsız değişkenlere göre analizinde t-testi ve varyans analizi teknikleri kullanılmıştır. Katılımcıların iş doyumları ile çalışma yaşamında yalnızlık puanları arasındaki ilişki korelasyon analizi tekniği ile belirlenmiştir. Yine katılımcıların yalnızlık puanlarının, iş doyumunu yordama düzeyini belirlemek üzere regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yalnızlık düzeyleri ile iş doyumları arasında ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Erkek katılımcıların ve 20 yıldan fazla kıdeme sahip olan çalışanların, iş doyumu düzeyleri daha yüksektir. Üst unvandakiler, astlarına göre, evli olanların, bekârlara göre, iş doyumu düzeyleri daha yüksektir. Astların amirlerine göre, duygusal yoksunluğu ve iş yaşamında yalnızlığı daha fazladır. Bekâr çalışanların, evli çalışanlara göre, yalnızlık düzeyleri daha yüksektir. Katılımcıların iş doyumu ile yalnızlık düzeyleri arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Yine katılımcıların, yalnızlık düzeyleri, onların iş doyumu düzeylerinin anlamlı bir yordayıcısıdır.
çalışma yaşamında yalnızlık, İş doyumu, üniversite idari çalışanları
 • Al, D. A. (2016). Kısmi zamanlı çalışanlarla tam zamanlı çalışanların bireysel performans düzeylerinde iş tatmininin rolü (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Aksu, N. (2012). İş tatmininin demografik değişkenler açısından incelenmesi. Polis Bilimleri Dergisi, 14(1), 59-80.
 • Aslan Yılmaz, D. ve Dönmez, A. (2013). İş doyumunu tayin eden bazı psikolojik ve demografik değişkenler. Türk Psikoloji Yazıları, 16(31), 91-97.
 • Bakioğlu, A. ve Korumaz, M. (2014). Öğretmenlerin okulda yalnızlıklarının kariyer evrelerine göre incelenmesi. Eğitim Bilimleri Dergisi, 39, 25-54.
 • Baycan, A. F. (1985). An analysis of the several aspects of job satisfaction between different occupational groups (Yüksek Lisans Tezi). Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Baykoca, Z. (2012). Üniversitelerde idari personelin iş doyumlarına ilişkin algıları (Gazi Üniversitesi örneği) (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Chung, E. K., Jung, Y. ve Sohn Y. W. (2017). A moderated mediation model of job stress, job satisfaction, and turnover intention for airport security screeners. Safety Science, 98, 89-97.
 • Cindiloğlu, M., Polatcı, C., Özçalık, F. ve Gültekin, Z. (2017). İş yeri yalnızlığının iş ve yaşam tatminine etkisi: Lider-üye etkileşiminin aracılık rolü. Ege Akademik Bakış, 17(2), 191-200.
 • Çakmak, B. (2016). Biçimsel örgütlerde iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerine bir araştırma: Aras kargo örneği (Yüksek Lisans Tezi). KTO Karatay Üniversitesi, Konya.
 • Çelik, V. (1987). Teknik öğretmenlerin iş doyumsuzluğu ve öğretmenlikten ayrılmalarına etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Çetin, A. ve Alacalar, A. (2016). İş yaşamında yalnızlığı yordamada kişilik özellikleri ile algılanan sosyal ve örgütsel desteğin rolü. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(27), 193-216.
 • Çoban, F. (2017). Kamu ve özel kurumlarda çalışan kişilerin mesleki doyum ve yaşam doyumlarının karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul.
 • Dedebali, K. (2010). Hizmetiçi eğitimin emniyet teşkilatında görevli personelin iş doyumu ve performanslarına etkileri (İstanbul ili örneği) (Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Demir, A. (1990). Üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeylerini etkileyen bazı etmenler (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Demirbaş, B. (2014). İş yerinde yalnızlığın işten ayrılma niyetine etkisinin belirlenmesine yönelik bir uygulama (Yüksek Lisans Tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik.
 • Demirbaş, B. ve Haşit, G. (2016). İş yerinde yalnızlık ve işten ayrılma niyetine etkisi: Akademisyenler üzerine bir uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 137-158.
 • Devlet Memurları Kanunu, 657 (1967).
 • Doğan, T., Çetin, B. ve Sungur, M. Z. (2009). İş yaşamında yalnızlık ölçeği türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10(4), 271-277.
 • Duy, B. (2003). Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışmanın yalnızlık ve fonksiyonel olmayan tutumlar üzerine etkisi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Emre, G. (2016). İş tatmini ve örgütsel bağlılık etkileşimi: İstanbul ili lojistik firmaları çalışanları üzerine bir uygulama (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul.
 • Elyas, S. (2016). Çalışan memnuniyetinin sağlanmasında örgütsel etmenlerin rolü: Bir özel hastaneye ilişkin araştırma (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Ernst, J. M. ve Cacioppo, J. T. (1999). Lonely hearts: Psychological perspectives on loneliness. Applied & Preventive Psychology, 8, 1-22.
 • Gierveld, J. J., Tilburg, T. ve Dykstra, P. A. (2006). Loneliness and social ısolation. İçinde A. Vangelisti ve D. Perlman, (Edt.). Cambridge Handbook of Personal Relationships (ss. 485-500). Cambridge: Camridge University Press.
 • Ghafoor, M. M. (2012). Role of demographic characteristics on job satisfaction. Far East Journal of Psychology & Business, 6(1), 30-45.
 • Gumpert, D. E. ve Boyd, D. P. (1984). The loneliness of the small-buiness owner. Harvard Business Review, November-December, 18-24.
 • Gündüz, B., Çapri, B. ve Gökçakan, Z. (2013). Mesleki tükenmişlik, işle bütünleşme ve iş doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(1), 29-49.
 • Gündüz Orhaner, G. (2016). Banka çalışanlarının iş doyumu ve iş doyumunun örgütsel bağlılığa etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Hellman, C. M. (1997). Job satiffaction and intent to leave. The Journal of Social Psychology, 137(6), 677-689.
 • İmamoğlu, S. (2008). Genç yetişkinlikle kişilerarası ilişkilerin cinsiyet, cinsiyet rolleri ve yalnızlık algısı açısından değerlendirilmesi (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Kaplan, M. S. (2011). Öğretmenlerin iş yerinde yalnızlık duygularının okullardaki örgütsel güven düzeyi ve bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Karaduman, M. (2013). İş yaşamında yalnızlık algısının örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişkisi ve öğretmenler üzerinde bir uygulama (Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Karagöz, Ö., S. (2016). T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Konya ili çalışanlarının iş doyum düzeylerinin demografik özellikler açısından incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Karakurt, A. (2012). Öğretmenlerin iş yerinde yalnızlık düzeyinin örgütsel destek va bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Necmeddin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Kaymaz, K., Eroğlu, U. ve Sayılar, Y. (2014). Effects of loneliness at work on the employees' intention to leave. İş, güç Endüstri İlişkileri ve İnsan kaynakları Dergisi, 16(1), 38-53.
 • Keser A. ve Karaduman, M. (2014). İş yaşamında yalnızlık algısının örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişkisi ve öğretmenler üzerinde bir araştırma. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 3(7), 178-197.
 • Khalid, K., Salim, H. M., Loke, S. ve Khalid, K. (2011). Demographic profiling on job satisfaction in Malaysian utility sector. International Journal of Academic Research, 3(4), 192-198.
 • Kılıç, S. ve Gümüşeli, A. İ. (2010). İstanbul ili vakıf üniversitelerine bağlı meslek yüksekokullarında görevli öğretim elemanlarının iş doyum düzeyleri. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39(2), 290-309.
 • Kılıç, S., Tanrıkulu, T. ve Uğur, H. (2013). Devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin iş doyumu ve sosyal karşılaştırma düzeylerinin incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 10(1), 760-779.
 • Korkki, P. (2012, 28 Ocak). Building a bridge to a lonely colleague. The New York Times. Erişim adresi: http://www.nytimes.com/
 • Lam, W. L. ve Lau, C. D. (2012). Feeling lonely at work: Investigating the consequences of unsatisfactory workplace relationships. The International Journal of Human Resurce Management, 23(20), 4265-4282.
 • Lopata, H. Z. (1969). Loneliness: forms and components. Social Problems, 17(2), 248-262.
 • Martin, U. ve Schinke, P. S. (1998). Organizational and ındividual factors ınfluencing job satisfaction and burnout of mental health workers. Social Work in Health Care, 28(2), 51-62.
 • McCann, D. R. (2001). A study of job satisfaction among directors of classified personnel in merit (civil service) systems in California public school districts, county offices of education, and community college districts (Doktora tezi). Berne Üniversitesi, PA, ABD.
 • Mercan, N., Oyur, E., Alamur, B., Gül, S. ve Bengül, S. (2012). İşyeri yalnızlığı ve sosyal fobi arasındaki ilişkiye yönelik bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 213-226.
 • Mertoğlu, S. (2013). Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi’nde çalışan sağlık personelinin tükenmişlik ve iş doyumu düzeylerini etkileyen etmenlerin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Ölçüm, D. (2015). Okul yöneticilerinin karar verme stillerinin öğretmenlerin iş doyumuna etkisi (Sakarya ili örneği) (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Parsak, G. (2010). Örgütlerde yabancılaşma ve iş tatmini ilişkisi: Çukurova Üniversitesi çalışanları üzerinde bir uygulama (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Peng, J., Chen, Y., Xia, Y. ve Ran, Y. (2017). Workplace loneliness, leader-member exchange and creativity: The cross-level moderating role of leader compassion. Personality and Individual Differences, 104, 510-515.
 • Peplau, L. A. (1985). Loneliness research: Basic concepts and findings. İçinde I. G. Sarason ve B. R. Sarason (Edt.). Social Support: Theory, Research and Applications (ss. 268-286) içinde. Washington: University of Washington, USA.
 • Peplau, L. A. ve Perlman, D. (1982). Perspectives on loneliness. İçinde L. A. Peplau ve D. Perlman (Edt.). Loneliness: A Sourcebook of Current Theory, Research and Therapy (ss. 1-18) New York: A Wiley Interscience Publication.
 • Perlman, D. ve Peplau, L. A. (1981). Toward a social psychology of loneliness. İçinde S. Duck ve R. Gilmour (Edt.). Personal Relationships in Disorder (ss. 31-56). London: Academic Press.
 • Rokach, A. ve Brock, H. (1998). Coping with loneliness. The Journal of Psychology, 132(1), 107-127.
 • Russel, D., Peplau, L. A. ve Ferguson, M. L. (1978). Developing a measure of loneliness. Journal of Personality Assessment, 42(3), 290-294.
 • Sarıboğa, M. (2017). Nepotizmin örgütsel bağlılık ve iş doyumuna etkisi ve otel çalışanları üzerine bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Doğuş Üniversitesi, İstanbul.
 • Saygılı, M. ve Çelik, Y. (2011). Hastane çalışanlarının çalışma ortamlarına ilişkin algıları ile iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 14(1), 39-71.
 • Subulan, E. (2015). Örgütlerde yaşanan kişilerarası çatışmaların çalışanların iş doyumu üzerine etkisi ve bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Şangar, Z. (2016). İş doyumu ve yaşam kalitesi: Akademik personel üzerinde bir çalışma (Yüksek Lisans Tezi). Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Şişman, M. ve Turan, S. (2004). Bazı örgütsel değişkenler açısından çalışanların iş doyumu ve sosyal-duygusal yalnızlık düzeyleri. Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 117-128.
 • Tabancalı, E. (2016). The relationship between teachers' job satisfaction and loneliness at the workplace. Eurasian Journal of Educational Research, 66, 263-280.
 • Tabancalı, E. ve Korumaz, M. (2014). İl eğitim denetmenlerinin iş yerinde yalnızlıklarının incelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, (15), 31-40.
 • Ünverdi, D. (2016). Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışlarının öğretmenlerin iş doyumu ile ilişkisi (Yüksek Lisans Tezi). Zirve Üniversitesi, Gaziantep.
 • Weiss, D. J., Dawis, R. V., England, G. W. ve Lofquist, L. H. (1967). Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire. Minnesota studies in vocational rehabilitation: xxii. Washington DC, US: University of Minnesota.
 • Wright, S. L. (2005). Loneliness in the workplace (Doktora tezi). University of Canterbury, Christchurch.
 • Wright, S. L., Burt, C. D. B. ve Strongman, K. T. (2006). Loneliness in the workplace construct definition and scale development. New Zealand Journal of Psychology, 35(2), 59-68.
 • Wright, S. L. (2007). The experience of loneliness in organizational settings. İçinde R. L. Morrison, ve S. L. Wright (Edt.). Friends and Enemies in Organizations: A Work Psychology Perspective (ss. 10-31). Londra: Palgrave Macmillan.
 • Yakut, S. (2016). Öğretmenlerde yabancılaşma, yalnızlık ve dindarlık ilişkisi: Polatlı örneği (Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Yıldız, Ö. (2010). İzmir il merkezindeki mesleki ve teknik liselerde çalışan öğretmenlerin iş doyum düzeyleri (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Yılmaz, E. ve Aslan, H. (2013). Öğretmenlerin iş yerindeki yalnızlıkları ve yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Pegem Journal of Education & Instruction, 3(3), 59-69.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-9361-820X
Author: Emrah KOÇAK
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3636-209X
Author: Binali TUNÇ (Primary Author)
Institution: Mersin Üniversitesi eğitim fakültesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 18, 2020
Acceptance Date : June 25, 2020
Publication Date : October 13, 2020

Bibtex @research article { mjss739460, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {2092 - 2112}, doi = {10.33206/mjss.739460}, title = {İş Doyumu ve Çalışma Yaşamında Yalnızlık: Mersin Üniversitesi İdari Çalışanlarına İlişkin Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Koçak, Emrah and Tunç, Binali} }
APA Koçak, E , Tunç, B . (2020). İş Doyumu ve Çalışma Yaşamında Yalnızlık: Mersin Üniversitesi İdari Çalışanlarına İlişkin Bir Araştırma . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (4) , 2092-2112 . DOI: 10.33206/mjss.739460
MLA Koçak, E , Tunç, B . "İş Doyumu ve Çalışma Yaşamında Yalnızlık: Mersin Üniversitesi İdari Çalışanlarına İlişkin Bir Araştırma" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 2092-2112 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/57186/739460>
Chicago Koçak, E , Tunç, B . "İş Doyumu ve Çalışma Yaşamında Yalnızlık: Mersin Üniversitesi İdari Çalışanlarına İlişkin Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 2092-2112
RIS TY - JOUR T1 - İş Doyumu ve Çalışma Yaşamında Yalnızlık: Mersin Üniversitesi İdari Çalışanlarına İlişkin Bir Araştırma AU - Emrah Koçak , Binali Tunç Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.739460 DO - 10.33206/mjss.739460 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2092 EP - 2112 VL - 9 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.739460 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.739460 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi İş Doyumu ve Çalışma Yaşamında Yalnızlık: Mersin Üniversitesi İdari Çalışanlarına İlişkin Bir Araştırma %A Emrah Koçak , Binali Tunç %T İş Doyumu ve Çalışma Yaşamında Yalnızlık: Mersin Üniversitesi İdari Çalışanlarına İlişkin Bir Araştırma %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 4 %R doi: 10.33206/mjss.739460 %U 10.33206/mjss.739460
ISNAD Koçak, Emrah , Tunç, Binali . "İş Doyumu ve Çalışma Yaşamında Yalnızlık: Mersin Üniversitesi İdari Çalışanlarına İlişkin Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 4 (October 2020): 2092-2112 . https://doi.org/10.33206/mjss.739460
AMA Koçak E , Tunç B . İş Doyumu ve Çalışma Yaşamında Yalnızlık: Mersin Üniversitesi İdari Çalışanlarına İlişkin Bir Araştırma. MJSS. 2020; 9(4): 2092-2112.
Vancouver Koçak E , Tunç B . İş Doyumu ve Çalışma Yaşamında Yalnızlık: Mersin Üniversitesi İdari Çalışanlarına İlişkin Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(4): 2092-2112.