Year 2020, Volume 9 , Issue 4, Pages 2560 - 2567 2020-10-13

Core Antrenmanının Yatay Sıçrama Performans Özelliğine Etkisi (Bir Meta-Analiz Çalışması)

Mehmet SÖYLER [1] , İ̇dris KAYANTAŞ [2] , Mehmet GUNAY [3]


Bu çalışmada; YÖK tez merkezi web sitesinden yayınlanmış lisansüstü tezlerden tarama usulüyle elde edilen veriler neticesinde deneysel yöntemlerle core antrenmanının yatay sıçrama performansı üzerine etkisinin araştırıldığı çalışmaların etki büyüklüklerinin birleştirilmesi ve sonuçlarının bu birleştirme yöntemiyle bir bütün olarak ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırmaya alınacak çalışmaların belli kriterler dâhilinde olmaları göz önünde bulundurulmuştur. Deneysel meta analizde Comprehensive Meta Analysis (CMA) programından faydalanılmıştır. Heterojenlik testininin verilerine göre istatistiğin rastgele etkiler modeline göre düzenlenmesi gerekmektedir. Çalışmada hem sabit etkiler hem de rastgele etkiler modeli sonuçlarına yer verilmiştir. Yaptığımız bu çalışmanın meta-analiz verilerine göre, core antrenmanının yatay sıçrama performansı üzerine etkisine bakıldığında sabit etkiler modeline göre 0,372 ile küçük düzeyde, rastgele etkiler modelinde ise 0, 473 etki büyüklüğüyle orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Yatay sıçrama özelliğinin gelişimi için, core antrenmanlarının orta düzeyde etkili olduğu tespit edilmiştir. Core antrenmanının yatay sıçrama performansı üzerine etsini meta-analiz yöntemiyle etki büyüklüğünü ortaya koyan Türkiye’de daha önce yapılmış herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu yüzden literatüre önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Core, Antrenman, Core Antrenman
 • Yıldız imi (*) meta-analize dâhil edilen çalışmaları göstermektedir.
 • *Aslan, A.K. (2014). Genç futbolcularda sekiz haftalık "Core" antrenmanın denge ve fonksiyonel performans üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Bölümü / BES Anabilim Dalı / Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dalı. Konya.
 • *Aydın, A.S. (2019). 13-15 Yaş Badminton Sporcularına Uygulanan Sekiz Haftalık “Core” Antrenmanların Denge, Kas Kuvveti, Sürat Ve Çeviklik Performansları Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul gelişim üniversitesi. İstanbul.
 • *Barak, R. (2019). Periyotlanmış Kor Egzersizlerinin Genç Voleybolcularda Bazı Motorik Özellikler İle Servis Hız Ve İsabet Oranına Etkisi.Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Bartın Üniversitesi. Bartın.
 • *Baş, M. (2018). 11-13 Yaş Grubu Futbolculara Uygulanan 10 Haftalık Core Antrenmanın Seçili Motor Parametrelere Etkisinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Gelişim Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • *Bilici, Ö.F. (2018). Core ( Kor ) Antrenmanlarının 14-16 Yaş Grubu Kadın Voleybolcuların Sıçrama Kuvveti Ve Bazı Motorik Özellikleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, Van.
 • *Civan, A.H. (2019). 10-12 Yaş Futbolcularda 8 Haftalık Kor Antrenmanların Sürat, Çeviklik Ve Denge Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Konya.
 • *Dedecan, H. (2016). Adölesan dönem erkek öğrencilerde core antrenmanlarının bazı fiziksel ve fizyolojik özellikleri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Konya.
 • *Dikici, S. (2018). Spor Yapan Ortaöğretim Çağındaki Öğrencilerde Core Antrenman Modelinin Öğrencilerin Fizyolojik Parametrelerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı. Kahramanmaraş.
 • *Kır, R. (2017). 11-15 Yaş Arası Tenis Sporcularında Kor Antrenman Programının Kuvvet, Sürat, Çeviklik Ve Denge Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Ankara
 • *Özdoğru, K.(2018). 10-12 Yaş Grubu Erkek Yüzücülerde 8 Haftalık Dinamik Kor Antrenmanının Bazı Motorik Özellikler ile 100 M Karışık Stil Yüzme Performansına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Gelişim Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • *Özgül, B.A. (2019). 17 ve 19 yaş grubu futbolcularda uygulanan core ve pliometrik antrenmanların bazı motorik özelliklere etkisinin incelenmesi. Yayınlanmış yüksek lisans tezi. İstanbul Gelişim Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • *Sever, O. (2016). Statik Ve Dinamik Core Egzersiz Çalışmalarının Futbolcuların Sürat Ve Çabukluk Performansına Etkisinin Karşılaştırılması. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Abramson, J. H. ve Abramson, Z. H. (2001). Making sense of data. A self instruction manual on the interpretation of epidemiological data. New York: Oxford University Press.
 • Akothota, V., Ferreiro, A., Moore ,T., Fredericson, M. (2008). Core stability exercise principles. Curr Sports Med Rep, 7, 39-44.
 • Aslan AK. (2014).Genç Futbolcularda Sekiz Haftalık “Core” Antrenmanın Denge ve Fonksiyonel Performans Üzerine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T., & Rothstein, H. R. (2009). Introduction to me¬ta-analysis. West Sussex-UK: John Wiley & Sons Ltd.
 • Boyacı A, Bıyıklı T, (2018). Core Antrenmanın Fiziksel Performansına Etkisi: Erkek Futbolcular Örneği. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2 (2) , 18-27.
 • Boyacı, A. (2016). 12–14 Yaş Gurubu Çocuklarda Merkez Bölge (Core) Kuvvet Antrenmanlarının Bazı Motorik Parametreler Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Cooper, H., Hedges, L. V., & Valentine, J. C. (2009). The handbook of research synthesis and me¬ta-analysis (2nd edition). New York: Russell Sage Publication.
 • Çelik, S. (2013). İlköğretim matematik derslerinde kullanılan alternatif öğretim yöntemlerinin akademik başarıya etkisi: Bir meta analiz çalışması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir
 • Dinçer, S. (2014). Eğitim bilimlerinde uygulamalı meta-analiz. Ankara: Pegem A.
 • Herrington, L. and Davies, R. (2005). The İnfluence Of Pilates Training On The Ability To Contract The Transverses Abdominis Muscle İn Asymptomatic İndividuals. Journal Of Bodywork and Movement Therapies. 9(1), 52-57.
 • Kibler, W. B., Press, J. and Sciascia, A. (2006). The Role of Core Stability in Athletic Function. Sports Medicine. 36(3), 189-198.
 • Orwin, R. G. (1983). A fail-safe N for effect size in meta-analysis. Journal of educational statistics, 8(2), 157-159.
 • Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). Systematic reviews in the social sciences. MA-USA: Blackwell Publishers Ltd.
 • Sağlam, M. ve Yüksel, G. (2007). Program değerlendirmede meta-analiz ve meta değerlendirme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 175-188.
 • Şatıroğlu, S., Arslan, E. ve Atak, M. (2013). Voleybolda core antrenman uygulamaları. 5. Antrenman bilimi kongresi sunuldu, Ankara.
 • Tse, M.A., Mcmanus, A.M. and Masters, R.S. (2005). Development And Validation Of A Core Endurance İntervention Program: İmplications For Performance İn College-Age Rowers. J Strength Cond Res. 19 (3), 547-52.
 • Willardson, J. M. (2014). Developing the core. United states: National Strength &Conditioning.
 • Yıldız, N. (2002). Verilerin değerlendirilmesinde meta-analizi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi. İstanbul
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-6912-4218
Author: Mehmet SÖYLER (Primary Author)
Institution: GAZI UNIV
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9644-9387
Author: İ̇dris KAYANTAŞ
Institution: BINGOL UNIVERSITY, SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1233-0004
Author: Mehmet GUNAY
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 30, 2020
Acceptance Date : July 27, 2020
Publication Date : October 13, 2020

Bibtex @research article { mjss745715, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {2560 - 2567}, doi = {10.33206/mjss.745715}, title = {Core Antrenmanının Yatay Sıçrama Performans Özelliğine Etkisi (Bir Meta-Analiz Çalışması)}, key = {cite}, author = {Söyler, Mehmet and Kayantaş, İ̇dris and Gunay, Mehmet} }
APA Söyler, M , Kayantaş, İ , Gunay, M . (2020). Core Antrenmanının Yatay Sıçrama Performans Özelliğine Etkisi (Bir Meta-Analiz Çalışması) . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (4) , 2560-2567 . DOI: 10.33206/mjss.745715
MLA Söyler, M , Kayantaş, İ , Gunay, M . "Core Antrenmanının Yatay Sıçrama Performans Özelliğine Etkisi (Bir Meta-Analiz Çalışması)" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 2560-2567 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/57186/745715>
Chicago Söyler, M , Kayantaş, İ , Gunay, M . "Core Antrenmanının Yatay Sıçrama Performans Özelliğine Etkisi (Bir Meta-Analiz Çalışması)". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 2560-2567
RIS TY - JOUR T1 - Core Antrenmanının Yatay Sıçrama Performans Özelliğine Etkisi (Bir Meta-Analiz Çalışması) AU - Mehmet Söyler , İ̇dris Kayantaş , Mehmet Gunay Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.745715 DO - 10.33206/mjss.745715 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2560 EP - 2567 VL - 9 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.745715 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.745715 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Core Antrenmanının Yatay Sıçrama Performans Özelliğine Etkisi (Bir Meta-Analiz Çalışması) %A Mehmet Söyler , İ̇dris Kayantaş , Mehmet Gunay %T Core Antrenmanının Yatay Sıçrama Performans Özelliğine Etkisi (Bir Meta-Analiz Çalışması) %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 4 %R doi: 10.33206/mjss.745715 %U 10.33206/mjss.745715
ISNAD Söyler, Mehmet , Kayantaş, İ̇dris , Gunay, Mehmet . "Core Antrenmanının Yatay Sıçrama Performans Özelliğine Etkisi (Bir Meta-Analiz Çalışması)". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 4 (October 2020): 2560-2567 . https://doi.org/10.33206/mjss.745715
AMA Söyler M , Kayantaş İ , Gunay M . Core Antrenmanının Yatay Sıçrama Performans Özelliğine Etkisi (Bir Meta-Analiz Çalışması). MJSS. 2020; 9(4): 2560-2567.
Vancouver Söyler M , Kayantaş İ , Gunay M . Core Antrenmanının Yatay Sıçrama Performans Özelliğine Etkisi (Bir Meta-Analiz Çalışması). MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(4): 2560-2567.