Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Koronavirüs Salgını İle İlgili Görüşleri, Sürecin Tutum ve Davranışlarına Etkileri ve Uzaktan Eğitim Algılarının İncelenmesi

Year 2021, Volume 10, Issue 4, 2191 - 2203, 20.10.2021
https://doi.org/10.33206/mjss.848566

Abstract

Bu çalışma okul yöneticisi ve öğretmenlerin koronavirüs salgını ile ilgili görüşleri, izolasyon sürecinin tutum ve davranışlarına etkisi ve uzaktan eğitim algılarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Tarama yöntemine başvurulan araştırmaya, küme örnekleme yolu ile seçilen toplam 662 öğretmen ve okul yöneticisi dahil edilmiştir. Anket yardımı ile toplanan veriler SPSS ve Excel programı ile analiz edilmiş ve tablolar halinde sunulmuştur. Araştırma sonucunda; koronavirüs salgını ile ilgili okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin salgının Çin’den yayılan tehlikeli bir virüs görüşünde oldukları, virüsün Allah’ın insanlara bir uyarısı olduğunu düşündükleri, dünyadaki yaşlı nüfusun azaltılması için tasarlanmadığını düşündükleri ve diğer salgınlardan farklı ve çok abartılmadığı görüşünde oldukları belirlenmiştir. Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin covid-19 salgını ile ilgili haberlerde yetkili olmayanları dinlemedikleri fakat yetkililere de güvenmedikleri, salgın ile ilgili haberleri izleyince kısmen korkup panikledikleri ve tedbirler alarak tevekkül ettikleri ortaya çıkmıştır. İzolasyon sürecinde okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin kitap okuma, TV izleme, uyuma, çocuklarının derslerine yardımcı olma gibi davranışlar sergiledikleri; kısmen müzik dinledikleri, kendilerini geliştirici çalışmalara zaman ayırdıkları tespit edilmiştir. Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin Covid-19 salgın sürecinde yapılan uzaktan eğitimin yüz yüze eğitime göre öğrencileri motive etmede, öğrencileri derse aktif katmada, öğretmenlerin derste materyal kullanmalarında, ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin güvenirliğinde yetersiz olduğu, öğrencilere iyi bir öğrenme fırsatı sağlamadığı ve yüz yüze eğitime alternatif olamayacağı görüşünde oldukları ortaya çıkmıştır.

References

 • Ankaralı, H. (2020). Türkiye’de COVID-19 salgın sürecinde ihtiyaç duyulacak yoğun bakım yatak ve solunum cihazı sayılarının direkt tahmini. Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences, 25 (Supplement 1), 59-62. http://dx.doi.org/10.21673/anadoluklin.715628.
 • Arora, A. K. ve Srinivasan, R. (2020). Impact of pandemic COVID-19 on the teaching–learning process: A study of higher education teachers. Prabandhan: Indian Journal of Management, 13(4), 43-56.
 • Bakioğlu, B. ve Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109-129. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43502
 • Baş, T. (2005). Anket nasıl hazırlanır uygulanır değerlendirilir? Ankara: Seçkin.
 • Bayburtlu, Y. S. (2020). Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre Türkçe eğitimi. Turkish Studies, 15(4), 131-151. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44460
 • Bennett R., Uink B. ve Cross S. (2020). Beyond the social: Cumulative implications of COVID-19 for first nations university students in Australia. Social Sciences & Humanities Open, 2(1). doi: https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2020.100083
 • Bozdağ, F. (2020). Pandemi sürecinde psikolojik sağlamlık. Turkish Studies, 15(6), 247-257. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44890
 • Carrillo, C. ve Flores, M. A., (2020). COVID-19 and teacher education: A literature review of online teaching and learning practices. European Journal of Teacher Education, 43(4), 466-487. doi: 10.1080/02619768.2020.1821184
 • Ceyhan, S. ve Uzuntarla, Y. (2020). Akademik personelin COVID-19’a yönelik bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi. Turkish Studies, 15(6), 259-276. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.45988
 • Chen, J. (2020). Pathogenicity and transmissibility of 2019-nCoV—a quick overview and comparison with other emerging viruses. Microbes and infection, 22(2), 69-71.
 • Creswell, J. W.ve Creswell, J. D. (2018). Research design. Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Fifth Edition.
 • Cullen, W., Gulati, G., & Kelly, B.D. (2020). Mental health in the Covid-19 pandemic. QJM: An International Journal of Medicine, hcaa110, 1-4. https://doi.org/10.1093/qjmed/hcaa110
 • Dal Canbazoğlu, A. (2020). Türkiye’de Covid-19 Yeni Koronavirüs hastalığı vakasının ortaya çıktığı ve yayılmaya başladığı ilk günlerde yayınlanan kamu spotu ve reklamların izleyici üzerindeki etkisi. Turkish Studies, 15(6), 351-389. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43904
 • Demir. Z. ve Toprak, A. Ö. (2020). Covid-19 Salgını nedeniyle yaşanan karantina günlerinde kadınların virüs ve gündelik yaşamla ilgili tutum ve davranışları. Turkish Studies, 15(6), 391-413. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.45139
 • Duban, N. ve Şen, F. G. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının COVID-19 pandemi sürecine ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 357-376. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43653.
 • Erkuş, A. (2011). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. Ankara: Seçkin.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Guanche Garcell, H. (2020). COVID-19. A Challenge for Healthcare Professionals. Revista Habanera de Ciencias Médicas,19(2): e_3284_E.
 • Karahan, E., Bozan, M. A. ve Akçay, A. O. (2020). Sınıf öğretmenliği lisans öğrencilerinin pandemi sürecindeki çevrim içi öğrenme deneyimlerinin incelenmesi. Turkish Studies, 15(4), 201-214. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44348
 • Karakaya, F., Adıgüzel, M., Üçüncü, G., Çimen, O. ve Yılmaz, M. (2021). Teachers’ views towards the effects of Covid-19 pandemic in the education process in Turkey. Participatory Educational Research, 8(2), 17-30. doi. 10.17275/per.21.27.8.2
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma teknikleri. Nobel Yayınları, Ankara.
 • Kayış, F. (2020). Koronavirüs (covid-19) salgınının konut ve çatılı işyerleri kiralarına etkileri üzerine düşünceler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(4), 65-84.
 • Khosravi, M. (2020). Perceived Risk of COVID-19 pandemic: The role of public worry and trust. Electronic Journal of General Medicene.,17(4), em203. https://doi.org/10.29333/ejgm/7856.
 • Kıraç, R., Söyler, S., Yılmaz, G. ve Uyar, S. (2021). Effect of the anxiety to catch coronavirus (COVID-19) on bedtime procrastination. Çukurova Medical Journal, 46, 495-507.
 • Külekçi Akyavuz, E. ve Çakın, M. (2020). Covid-19 salgınının eğitime etkisi konusunda okul yöneticilerinin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 723-737. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44140
 • Lee, S. J., Ward, K.P., Chang, O.D. ve Downing, K.M. (2020). Parenting activities and the transition to home-based education during the Covid-19 pandemic. Children and Youth Services Review, 117. doi: https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105585
 • Li, C. ve Lalani, F. (2020). The COVID-19 pandemic has changed education forever. This is how. World Economic Forum (Erişim: https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-global-covid19-online-digital-learning/ adresinden 14. Mayıs 2020 tarihinde alınmıştır.
 • Mohalik, R. ve Sahoo, S. (2020). E-Readiness and perception of student teachers’ towards online learning in the midst of COVID-19 pandemic. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3666914
 • OECD, (2020). What role might the social outcomes of education play during the COVID-19 lockdown? (Erişim: http://www.oecd.org/education/what-role-might-the-social-outcomes-of-education- play-during-the-covid-19-lockdown-8aa53421-en.htm adresinden 15.05.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Özer, M. (2020). Educational policy actions by the ministry of national education in the times of COVID-19. Kastamonu Education Journal, XX(X), XXXX-XXXX. doi: 10.24106/kefdergi.722280
 • Patricia, A. (2020). College students’ use and acceptance of emergency online learning due to COVID-19. International Journal of Educational Research Open, 99(104), 1-33. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2020.100011
 • Prem, K., Liu, Y., Russell, T. W., Kucharski, A. J., Eggo, R. M. ve Davies, N. (2020). The effect of control strategies to reduce social mixing on outcomes of the COVID-19 epidemic in Wuhan, China: a modelling study. The Lancet Public Health, 5(5), E261-E270.
 • Reimers, F. M. ve Schleicher, A. (2020). A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020.
 • Sarı, T. ve Nayır, F. (2020). Pandemi dönemi eğitim: sorunlar ve fırsatlar. Turkish Studies, 15(4), 959-975. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44335
 • Schleicher, (2020). How can teachers and school systems respond to the COVID-19 pandemic? Some lessons from TALIS. OECD. (Erişim: https://oecdedutoday.com/how-teachers-school-systems- respond-coronavirus-talis/ (erişim: 14. Mayıs 2020).
 • Sirem, Ö. ve Baş, Ö. (2020). Okuma güçlüğü olan ilkokul öğrencilerinin Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri. Turkish Studies, 15(4), 993-1009. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43346
 • Stankovska, G., Memedi, I., ve Dimitrovski, D. (2020). Coronavırus COVİD-19 disease, mental health and psychosocial support. Society Register, 4(2), 33-48. https://doi.org/10.14746/sr.2020.4.2.03
 • Taşar, H. H. (2021). Covid-19 pandemisi sürecinin okul müdürleri üzerindeki etkileri. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 171-196
 • Uludağ, Ö. (2020). Koronavirüs enfeksiyonları ve yeni düşman: COVID-19. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(1), 118-127. https://dx.doi.org/10.30569/adiyamansaglik.716011.
 • UNESCO, (2020). COVID-19 Educational Disruption and Response. (erişim: https://en.unesco.org/covid19/education response (Erişim: 14.Mayıs 2020).
 • Vegas, E. (2020). School closures, government responses, and learning inequality around the world during COVID-19 Erişim: https://www.brookings.edu/research/school-closures-government- responses-and-learning-inequality-around-the-world-during-covid-19/ adresinden 18.05.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Viner, R. M., Russell, S. J., Croker, H., Packer, J., Ward, J., Stansfield, C., Mytton, O., Bonell, C. ve Booy, R. (2020). School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID- 19: a rapid systematic review. Review, 4(5), 397-404.
 • Wang, Y., Wang, Y., Chen, Y. ve Qin, Q. (2020). Unique epidemiological and clinical features of the emerging 2019 novel coronavirus pneumonia (COVID‐19) implicate special control measures. Journal of medical virology,1-9. https://doi.org/10.1002/jmv.25748
 • Wilson, J. (2014). Essentials of business research: A guide to doing your research project. Sage.
 • Xiao, C. (2020). A novel approach of consultation on 2019 novel coronavirus (COVID-19)- related psychological and mental problems: Structured letter therapy. Psychiatry investigation, 17(2), 175-176. https://doi.org/10.30773/pi.2020.0047
 • Xu, Z., Shi, L., Wang, Y., Zhang, J., Huang, L., Zhang, C., ... ve Tai, Y. (2020). Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome. The Lancet respiratory medicine, 8(4), 420-422.
 • Yang, X. (2020). Teachers’ perceptions of large-scale online teaching as an epidemic prevention and control strategy in China. ECNU Review of Education, 1-6. https://dx.doi.org/ 10.1177/2096531120922244.
 • Yurtbakan, E. ve Akyıldız, S. (2020). Sınıf öğretmenleri, ilkokul öğrencileri ve ebeveynlerin covid-19 izolasyon döneminde uygulanan uzaktan eğitim faaliyetleri hakkındaki görüşleri. Turkish Studies, 15(6), 949-977. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43780

The Views of School Administrators and Teachers about the Coronavirus Outbreak, the Effects of the Process on Attitudes and Behaviors, and Investigation of Distance Education Perceptions

Year 2021, Volume 10, Issue 4, 2191 - 2203, 20.10.2021
https://doi.org/10.33206/mjss.848566

Abstract

This study was conducted to examine the views of school administrators and teachers about the coronavirus epidemic, the effect of the isolation process on their attitudes and behaviors, and their perceptions of distance education. A total of 662 teachers and school administrators selected by cluster sampling were included in the research, in which the survey method was applied. The data collected with the help of the questionnaire were analyzed with SPSS and Excel software and presented in tables. As a result of the research, it has been determined that school administrators and teachers regarding the coronavirus epidemic are of the opinion that the epidemic is a dangerous virus spreading from China, that they think it is a warning from God, that they do not consider it to have been be designed for reducing the elderly population and that it is different from other epidemics and is not exaggerated. It is revealed that school administrators and teachers do not pay attention to unauthorized people on the news about the Covid-19 epidemic but they also don’t trust the authorized people, they are partially scared and panicked when they watch the news about the epidemic and take precautions and trust the process. It is determined that during the lockdown the school administrators and teachers exhibited behaviors such as reading, watching TV, sleeping, helping their children with their homework, sometimes listening to music and spending time for their personal development. It is revealed that school administrators and teachers have been insufficient in motivating the students during the Covid-19 distance education, having students participate the lessons actively, teachers’ material usage in the lessons, having the reliability of measurement and evaluation activities compared to the face-to-face education and that distance education cannot be an alternative to face-to-face education. 

References

 • Ankaralı, H. (2020). Türkiye’de COVID-19 salgın sürecinde ihtiyaç duyulacak yoğun bakım yatak ve solunum cihazı sayılarının direkt tahmini. Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences, 25 (Supplement 1), 59-62. http://dx.doi.org/10.21673/anadoluklin.715628.
 • Arora, A. K. ve Srinivasan, R. (2020). Impact of pandemic COVID-19 on the teaching–learning process: A study of higher education teachers. Prabandhan: Indian Journal of Management, 13(4), 43-56.
 • Bakioğlu, B. ve Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109-129. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43502
 • Baş, T. (2005). Anket nasıl hazırlanır uygulanır değerlendirilir? Ankara: Seçkin.
 • Bayburtlu, Y. S. (2020). Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre Türkçe eğitimi. Turkish Studies, 15(4), 131-151. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44460
 • Bennett R., Uink B. ve Cross S. (2020). Beyond the social: Cumulative implications of COVID-19 for first nations university students in Australia. Social Sciences & Humanities Open, 2(1). doi: https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2020.100083
 • Bozdağ, F. (2020). Pandemi sürecinde psikolojik sağlamlık. Turkish Studies, 15(6), 247-257. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44890
 • Carrillo, C. ve Flores, M. A., (2020). COVID-19 and teacher education: A literature review of online teaching and learning practices. European Journal of Teacher Education, 43(4), 466-487. doi: 10.1080/02619768.2020.1821184
 • Ceyhan, S. ve Uzuntarla, Y. (2020). Akademik personelin COVID-19’a yönelik bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi. Turkish Studies, 15(6), 259-276. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.45988
 • Chen, J. (2020). Pathogenicity and transmissibility of 2019-nCoV—a quick overview and comparison with other emerging viruses. Microbes and infection, 22(2), 69-71.
 • Creswell, J. W.ve Creswell, J. D. (2018). Research design. Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Fifth Edition.
 • Cullen, W., Gulati, G., & Kelly, B.D. (2020). Mental health in the Covid-19 pandemic. QJM: An International Journal of Medicine, hcaa110, 1-4. https://doi.org/10.1093/qjmed/hcaa110
 • Dal Canbazoğlu, A. (2020). Türkiye’de Covid-19 Yeni Koronavirüs hastalığı vakasının ortaya çıktığı ve yayılmaya başladığı ilk günlerde yayınlanan kamu spotu ve reklamların izleyici üzerindeki etkisi. Turkish Studies, 15(6), 351-389. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43904
 • Demir. Z. ve Toprak, A. Ö. (2020). Covid-19 Salgını nedeniyle yaşanan karantina günlerinde kadınların virüs ve gündelik yaşamla ilgili tutum ve davranışları. Turkish Studies, 15(6), 391-413. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.45139
 • Duban, N. ve Şen, F. G. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının COVID-19 pandemi sürecine ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 357-376. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43653.
 • Erkuş, A. (2011). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. Ankara: Seçkin.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Guanche Garcell, H. (2020). COVID-19. A Challenge for Healthcare Professionals. Revista Habanera de Ciencias Médicas,19(2): e_3284_E.
 • Karahan, E., Bozan, M. A. ve Akçay, A. O. (2020). Sınıf öğretmenliği lisans öğrencilerinin pandemi sürecindeki çevrim içi öğrenme deneyimlerinin incelenmesi. Turkish Studies, 15(4), 201-214. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44348
 • Karakaya, F., Adıgüzel, M., Üçüncü, G., Çimen, O. ve Yılmaz, M. (2021). Teachers’ views towards the effects of Covid-19 pandemic in the education process in Turkey. Participatory Educational Research, 8(2), 17-30. doi. 10.17275/per.21.27.8.2
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma teknikleri. Nobel Yayınları, Ankara.
 • Kayış, F. (2020). Koronavirüs (covid-19) salgınının konut ve çatılı işyerleri kiralarına etkileri üzerine düşünceler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(4), 65-84.
 • Khosravi, M. (2020). Perceived Risk of COVID-19 pandemic: The role of public worry and trust. Electronic Journal of General Medicene.,17(4), em203. https://doi.org/10.29333/ejgm/7856.
 • Kıraç, R., Söyler, S., Yılmaz, G. ve Uyar, S. (2021). Effect of the anxiety to catch coronavirus (COVID-19) on bedtime procrastination. Çukurova Medical Journal, 46, 495-507.
 • Külekçi Akyavuz, E. ve Çakın, M. (2020). Covid-19 salgınının eğitime etkisi konusunda okul yöneticilerinin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 723-737. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44140
 • Lee, S. J., Ward, K.P., Chang, O.D. ve Downing, K.M. (2020). Parenting activities and the transition to home-based education during the Covid-19 pandemic. Children and Youth Services Review, 117. doi: https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105585
 • Li, C. ve Lalani, F. (2020). The COVID-19 pandemic has changed education forever. This is how. World Economic Forum (Erişim: https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-global-covid19-online-digital-learning/ adresinden 14. Mayıs 2020 tarihinde alınmıştır.
 • Mohalik, R. ve Sahoo, S. (2020). E-Readiness and perception of student teachers’ towards online learning in the midst of COVID-19 pandemic. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3666914
 • OECD, (2020). What role might the social outcomes of education play during the COVID-19 lockdown? (Erişim: http://www.oecd.org/education/what-role-might-the-social-outcomes-of-education- play-during-the-covid-19-lockdown-8aa53421-en.htm adresinden 15.05.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Özer, M. (2020). Educational policy actions by the ministry of national education in the times of COVID-19. Kastamonu Education Journal, XX(X), XXXX-XXXX. doi: 10.24106/kefdergi.722280
 • Patricia, A. (2020). College students’ use and acceptance of emergency online learning due to COVID-19. International Journal of Educational Research Open, 99(104), 1-33. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2020.100011
 • Prem, K., Liu, Y., Russell, T. W., Kucharski, A. J., Eggo, R. M. ve Davies, N. (2020). The effect of control strategies to reduce social mixing on outcomes of the COVID-19 epidemic in Wuhan, China: a modelling study. The Lancet Public Health, 5(5), E261-E270.
 • Reimers, F. M. ve Schleicher, A. (2020). A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020.
 • Sarı, T. ve Nayır, F. (2020). Pandemi dönemi eğitim: sorunlar ve fırsatlar. Turkish Studies, 15(4), 959-975. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44335
 • Schleicher, (2020). How can teachers and school systems respond to the COVID-19 pandemic? Some lessons from TALIS. OECD. (Erişim: https://oecdedutoday.com/how-teachers-school-systems- respond-coronavirus-talis/ (erişim: 14. Mayıs 2020).
 • Sirem, Ö. ve Baş, Ö. (2020). Okuma güçlüğü olan ilkokul öğrencilerinin Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri. Turkish Studies, 15(4), 993-1009. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43346
 • Stankovska, G., Memedi, I., ve Dimitrovski, D. (2020). Coronavırus COVİD-19 disease, mental health and psychosocial support. Society Register, 4(2), 33-48. https://doi.org/10.14746/sr.2020.4.2.03
 • Taşar, H. H. (2021). Covid-19 pandemisi sürecinin okul müdürleri üzerindeki etkileri. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 171-196
 • Uludağ, Ö. (2020). Koronavirüs enfeksiyonları ve yeni düşman: COVID-19. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(1), 118-127. https://dx.doi.org/10.30569/adiyamansaglik.716011.
 • UNESCO, (2020). COVID-19 Educational Disruption and Response. (erişim: https://en.unesco.org/covid19/education response (Erişim: 14.Mayıs 2020).
 • Vegas, E. (2020). School closures, government responses, and learning inequality around the world during COVID-19 Erişim: https://www.brookings.edu/research/school-closures-government- responses-and-learning-inequality-around-the-world-during-covid-19/ adresinden 18.05.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Viner, R. M., Russell, S. J., Croker, H., Packer, J., Ward, J., Stansfield, C., Mytton, O., Bonell, C. ve Booy, R. (2020). School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID- 19: a rapid systematic review. Review, 4(5), 397-404.
 • Wang, Y., Wang, Y., Chen, Y. ve Qin, Q. (2020). Unique epidemiological and clinical features of the emerging 2019 novel coronavirus pneumonia (COVID‐19) implicate special control measures. Journal of medical virology,1-9. https://doi.org/10.1002/jmv.25748
 • Wilson, J. (2014). Essentials of business research: A guide to doing your research project. Sage.
 • Xiao, C. (2020). A novel approach of consultation on 2019 novel coronavirus (COVID-19)- related psychological and mental problems: Structured letter therapy. Psychiatry investigation, 17(2), 175-176. https://doi.org/10.30773/pi.2020.0047
 • Xu, Z., Shi, L., Wang, Y., Zhang, J., Huang, L., Zhang, C., ... ve Tai, Y. (2020). Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome. The Lancet respiratory medicine, 8(4), 420-422.
 • Yang, X. (2020). Teachers’ perceptions of large-scale online teaching as an epidemic prevention and control strategy in China. ECNU Review of Education, 1-6. https://dx.doi.org/ 10.1177/2096531120922244.
 • Yurtbakan, E. ve Akyıldız, S. (2020). Sınıf öğretmenleri, ilkokul öğrencileri ve ebeveynlerin covid-19 izolasyon döneminde uygulanan uzaktan eğitim faaliyetleri hakkındaki görüşleri. Turkish Studies, 15(6), 949-977. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43780

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Salih AKYILDIZ>
TRABZON ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-8569-7411
Türkiye


Ergün YURTBAKAN> (Primary Author)
MAÇKA CE-Zİ-NE KARDEŞLER İLKOKULU
0000-0001-8811-6320
Türkiye

Publication Date October 20, 2021
Submission Date December 28, 2020
Acceptance Date August 8, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 10, Issue 4

Cite

Bibtex @research article { mjss848566, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2021}, volume = {10}, number = {4}, pages = {2191 - 2203}, doi = {10.33206/mjss.848566}, title = {Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Koronavirüs Salgını İle İlgili Görüşleri, Sürecin Tutum ve Davranışlarına Etkileri ve Uzaktan Eğitim Algılarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Akyıldız, Salih and Yurtbakan, Ergün} }
APA Akyıldız, S. & Yurtbakan, E. (2021). Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Koronavirüs Salgını İle İlgili Görüşleri, Sürecin Tutum ve Davranışlarına Etkileri ve Uzaktan Eğitim Algılarının İncelenmesi . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 10 (4) , 2191-2203 . DOI: 10.33206/mjss.848566
MLA Akyıldız, S. , Yurtbakan, E. "Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Koronavirüs Salgını İle İlgili Görüşleri, Sürecin Tutum ve Davranışlarına Etkileri ve Uzaktan Eğitim Algılarının İncelenmesi" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (2021 ): 2191-2203 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/65400/848566>
Chicago Akyıldız, S. , Yurtbakan, E. "Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Koronavirüs Salgını İle İlgili Görüşleri, Sürecin Tutum ve Davranışlarına Etkileri ve Uzaktan Eğitim Algılarının İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (2021 ): 2191-2203
RIS TY - JOUR T1 - The Views of School Administrators and Teachers about the Coronavirus Outbreak, the Effects of the Process on Attitudes and Behaviors, and Investigation of Distance Education Perceptions AU - SalihAkyıldız, ErgünYurtbakan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.33206/mjss.848566 DO - 10.33206/mjss.848566 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2191 EP - 2203 VL - 10 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.848566 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.848566 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 MANAS Journal of Social Studies Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Koronavirüs Salgını İle İlgili Görüşleri, Sürecin Tutum ve Davranışlarına Etkileri ve Uzaktan Eğitim Algılarının İncelenmesi %A Salih Akyıldız , Ergün Yurtbakan %T Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Koronavirüs Salgını İle İlgili Görüşleri, Sürecin Tutum ve Davranışlarına Etkileri ve Uzaktan Eğitim Algılarının İncelenmesi %D 2021 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 10 %N 4 %R doi: 10.33206/mjss.848566 %U 10.33206/mjss.848566
ISNAD Akyıldız, Salih , Yurtbakan, Ergün . "Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Koronavirüs Salgını İle İlgili Görüşleri, Sürecin Tutum ve Davranışlarına Etkileri ve Uzaktan Eğitim Algılarının İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 / 4 (October 2021): 2191-2203 . https://doi.org/10.33206/mjss.848566
AMA Akyıldız S. , Yurtbakan E. Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Koronavirüs Salgını İle İlgili Görüşleri, Sürecin Tutum ve Davranışlarına Etkileri ve Uzaktan Eğitim Algılarının İncelenmesi. MJSS. 2021; 10(4): 2191-2203.
Vancouver Akyıldız S. , Yurtbakan E. Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Koronavirüs Salgını İle İlgili Görüşleri, Sürecin Tutum ve Davranışlarına Etkileri ve Uzaktan Eğitim Algılarının İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2021; 10(4): 2191-2203.
IEEE S. Akyıldız and E. Yurtbakan , "Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Koronavirüs Salgını İle İlgili Görüşleri, Sürecin Tutum ve Davranışlarına Etkileri ve Uzaktan Eğitim Algılarının İncelenmesi", MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 10, no. 4, pp. 2191-2203, Oct. 2021, doi:10.33206/mjss.848566

MANAS Journal of Social Studies