Year 2018, Volume 9 , Issue 2, Pages 261 - 292 2018-11-29

Lisans Öğrencilerinin Sporda Sürdürülebilirliğe İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Firat Üniversitesi Örneği)

Ali Serdar YÜCEL [1] , Canan Gülbin ESKİYECEK [2] , İsa ÇİFTÇİ [3] , Çetin TAN [4] , Yüksel SAVUCU [5] , Aybala TÜRKMEN [6]


Bu araştırmanın amacı spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin sporda sürdürülebilirliğe ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi ve bazı değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırma grubunu Fırat Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören ve rastgele yöntemle seçilmiş olan 643 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, Koçak ve ark. (2015) tarafından geliştirilen 35 maddelik 6 alt boyuttan oluşan (Sosyal, Bireysel, Katılım, Ekonomik, Örgütsel ve Çevresel Boyut) 5’li Likert ölçekli “Sporda Sürdürülebilirlik Ölçeği (SSÖ)” kullanılmıştır. Ölçekten elde edilen verilerin SPPS 22.0 programı ile frekans ve yüzdelik hesaplanmaları yapılmıştır. İstatistiksel analizlerde; ikili karşılaştırmalar için t testi, çoklu karşılaştırmalar için ise ANOVA testi kullanılmıştır (p<0.05).  Araştırmada lisans öğrencilerinin ölçeğe ilişkin ortalamalarının 3.83 olduğu yani sporda sürdürülebilirliğe ilişkin olumlu tutum sergiledikleri tespit edilmiştir. Ayrıca lisans öğrencilerine ait demografik ve sosyo-ekonomik değişkenlerin (cinsiyet, yaş, mezuniyet, yaşadığı yer, anne ve baba eğitim durumu, lisansa sahip olma vb.) ölçek alt boyutları ile karşılaştırmalarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir (p<0.05). Araştırma sonucunda spor bilimleri fakültesinde lisans öğrenimi göre öğrencilerin sporda sürdürülebilirliğe ilişkin olumlu tutum sergiledikleri belirlenmiştir.

 

Sürdürülebilirlik, Spor, Öğrenci
 • 1. Arcury, T.A., Christianson, H.E. (1990). Environmental Worldview in Response to Environmental Problems (Kentucky 1984 and 1988 Compared). Environment and Behavior. 22: 387-407.
 • 2. Barghchi, M., Omar, D., Aman, M.S. (2010). Sports Facilities in Urban Areas: Trends And Development Considerations, Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities. (JSSH), 18(2), 427 – 435.
 • 3. Bernard, A.B., Meghan R.B. (2004). Who Wins The Olympic Games: Economic Resources and Medal Totals. The Review of Economics and Statistics, 86(1): 413-417.
 • 4. Beyhan, Ş.G. (2004). Kültürel Süreklilik ve Çağdaş Gereksinmeler Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Kavramsal Modeli: Pamukkale Örneği, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • 5. Bossell, H. (1999). Indicators for Sustainable Development: Theory, Method, Applications: A Report to the Balaton Group, Winnipeg: International Institute for Sustainable Development (IISD), p.2.
 • 6. Carvalho, O.G. (2001). Sustainable development: is it achievable within the existing international political economy context?. Sustainable Development, 9,61.
 • 7. Çetin, C. (2011). Rusya’dan 50 Milyon Dolarlık Yatırım, Tam Saha. TFF Dergisi, 75, 50-51.
 • 8. Demirel, M. (2009). Rekreasyonel Etkinliklere Katılım ve Çevresel Duyarlılık. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara.
 • 9. Deniş, H., Genç, H. (2007). Çevre Bilimi Dersi Alan ve Almayan Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Çevreye İlişkin Tutumları ve Çevre Bilimi Dersindeki Başarılarının Karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(13), 20-26.
 • 10. Ekinci, M.B. (2014). The Citta Slow Philosophy in The Context of Sustainable Tourism Development: The Case of Turkey. Tourism Management, 41, 178-189.
 • 11. Fransson, N., Garling, T. (1999). Environmental concern: Conceptual definitions measurement methods and research finding. Journal of Environmental Psychology. 19: 369-382.
 • 12. Gürer, T.K. (2013). “Olimpiyatlar Işığında Stadyumlar: Değişen Kurallar ve Yeni Tasarımlar”, Mimarlık, 373, 44-48.
 • 13. Kangalgil, M., Hünük, D., Demirhan, G. (2006). İlköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumlarının karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 17(2): 48-57.
 • 14. Karaca, U. (2011). Hayalin İçinde Hayal mi Var? Tam Saha, TFF Dergisi, 76, 40-41.
 • 15. Kaypak, Ş. (2011). Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre, KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 13 (20): 19-33.
 • 16. Koca, C. (2006). Beden eğitimi ve spor alanında toplumsal cinsiyet ilişkileri. Spor Bilimleri Dergisi, 17(2): 81-99.
 • 17. Koçak, F., Balcı, V. (2010). Doğada Yapılan Sportif Etkinliklerde Çevresel Sürdürülebilirlik, Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 2(2):213-222.
 • 18. Koçak, F. (2013). Sporda Sürdürülebilirliğin Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.
 • 19. Koçak, F., Tuncel, F., Tuncel, S. (2013). Sporda Sürdürülebilirliğin Boyutlarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11: 2,113-129.
 • 20. Koçak, F., Tuncel, S., Tuncel, F. (2015). Spor Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sporda Sürdürülebilirliğe İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Spor Bil Fak, 13 (1), 29-39.
 • 21. Nemli, E. (2001). Çevreye Duyarlı Yönetim Anlayışı. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 211-224.
 • 22. Nooney, G.J., Woodrum, E.H.T., Clıfford, B.W. (2003). Environmental Worldwiev And Behavior, Cosequences of Dimensionality in A Survey of North Caralonians, Environment and Behavior. 35(6): 763-783.
 • 23. Özmen, D., Çetinkaya, Ç.A., Nehir, S. (2005). Üniversite öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik tutumları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 4(6): 330-344.
 • 24. Ramazanoğlu, F., Karahüseyinoğlu, M.F., Demirel, E.T., Ramazanoğlu, M.O., Altungül, O. (2005). Sporun Toplumsal Boyutlarının Değerlendirilmesi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 153-157.
 • 25. Sunay, H., Saracaloğlu, A.S. (2003). Türk Sporcusunun Spordan Beklentileri ile Spora Yönelten Unsurlar. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(1): 43-48.
 • 26. Şama (2003). Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumları. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2): 99-110.
 • 27. Teksöz, G. (2013). Geçmişten Ders Almak: Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 31(2): 73-97.
 • 28. The International Olympic Committee. (2008). IOC Spor, Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Rehberi. Çeviren TMOK.
 • 29. Tuncer, G., Sungur, S., Tekkaya, C., Ertepınar, H. (2004). Environmental Attitudes of The 6th Grade Students From Rural and Urban Areas: A Case Study For Ankara. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26:167-175.
 • 30. Uyekı, S.E., Holland, J.L. (2000). Diffusion of pro-environment attitudes? American Behavioral Scientist. 43(4): 646-662.
 • 31. Vıkan, A., Camıno, C., Bıaggıo, A., Nordvık, H. (2007). Endorsement of The New Ecological Paradigm (A Comparison of Two Brazilian Samples and One Norvegian Samples). Environment and Behavior, 39(2): 217-228.
 • 32. WCED-World Commission on Environment and Development (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, Annex to adocument A/42/427- Development and International Co-operation: Environment.
 • 33. Wilson, M. (2003). Corporate Sustainability: What is it and where does it come from? Ivey Business Journal, 67(6), s. 1-5.
 • 34. Yavuz, V.A. (2010). Sürdürülebilirlik Kavramı ve İşletmeler Açısından Sürdürülebilir Üretim Stratejileri. Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C:7, Sayı 14, vS.63-86.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4543-4123
Author: Ali Serdar YÜCEL
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6987-3609
Author: Canan Gülbin ESKİYECEK (Primary Author)
Institution: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7056-3146
Author: İsa ÇİFTÇİ
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0003-1864-4472
Author: Çetin TAN
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0002-2749-6806
Author: Yüksel SAVUCU
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0002-4480-9114
Author: Aybala TÜRKMEN
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Dates

Application Date : September 17, 2018
Acceptance Date : October 9, 2018
Publication Date : November 29, 2018

APA YÜCEL, A , ESKİYECEK, C , ÇİFTÇİ, İ , TAN, Ç , SAVUCU, Y , TÜRKMEN, A . (2018). Lisans Öğrencilerinin Sporda Sürdürülebilirliğe İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Firat Üniversitesi Örneği). Mukaddime , 9 (2) , 261-292 . DOI: 10.19059/mukaddime.460781