Year 2019, Volume 12 , Issue 1, Pages 27 - 42 2019-03-01

ANALYSIS OF OCCUPATIONAL COMMITMENT AND JOB SATISFACTION OF ACCOUNTING PROFESSIONALS IN TERMS OF DEMOGRAPHIC FACTORS
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ SEVİYELERİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN ANALİZİ

Ozan BÜYÜKYILMAZ [1] , Hakan VARGÜN [2] , Hasan UYGURTÜRK [3]


Accounting profession is a commonly known profession by and has a large number of members. As in every profession, the efficiency of the employees in the accounting profession depends on how much members of profession like and how much they are satisfied with their job. In this study, it is aimed to determine whether the level of occupational commitment and job satisfaction of accounting professional members differ according to demographic factors. For this purpose, a questionnaire was applied to the members of accounting profession working in Karabük, Zonguldak and Bartın. In the study, firstly, the validity and reliability analysis of the scales are carried out and then t-tests and analysis of variance (ANOVA) analyzes are used to test hypotheses. As a result of the study, it has been determined that the occupational commitment and job satisfaction of accounting professionals do not differ in terms of education status, marital status and gender of employees. On the other hand, it has been found that the occupational commitment and job satisfaction of accounting professionals differ in terms of age, monthly income and willingness to choose profession.

Muhasebe mesleği toplumun tümü tarafından bilinen ve çok sayıda çalışana sahip olan bir meslektir. Her meslekte olduğu gibi muhasebe mesleğinde de çalışanların verimli olması yaptıkları işleri sevmelerine ve bu işlerden tatmin olmalarına bağlıdır. Bu çalışmada muhasebe meslek mensuplarının mesleki bağlılık derecesinin ve iş tatmin düzeyinin demografik faktörlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Karabük, Zonguldak ve Bartın illerinde çalışan muhasebe meslek mensuplarına anket tekniği uygulanmıştır. Çalışmada ilk olarak ölçeklere ilişkin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiş ve daha sonra hipotezler t-testi ve ANOVA testi aracılığıyla araştırılmıştır. Çalışma sonucunda muhasebe meslek mensuplarının mesleki bağlılığının ve iş tatmininin cinsiyet açısından, medeni hal açısından, eğitim durumu açısından farklılaşmadığı belirlenmiştir. Buna karşın, muhasebe meslek mensuplarının mesleki bağlılık ve iş tatminlerinin yaş, aylık gelir ve mesleği isteyerek seçme açısından farklılaştığı tespit edilmiştir. 

 • Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective Continuance and Normative Commitment to the Organization. Journal of Occupational Psychology. 63(1), 1-18.
 • Aydın, A., Özmen, M. & Tekin, Ö. A. (2014). İş Tatmini ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler: Su Ürünleri İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 6(11), 57-72.
 • Bilgiç, H. F. (2017). Örgütsel Bağlılık-İş Tatmini İlişkisi. Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi, 2(3), 35-49.
 • Blau, G. J. (1985). The Measurement and Prediction of Career Commitment. Journal of Occupational Psychology, 58(4), 277-288. Çakır, Ö. (2001). İşe Bağlılık Olgusu ve Etkileyen Faktörler. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Gül, H., & Erol, M. (2016). Muhasebe Meslek Mensuplarında İşe Bağlılık ve Çalışma Ahlakının Mesleki Etik Davranışına Etkisi. Mali Çözüm Dergisi, 26, 51-74.
 • Günlük, M., Özer, G., & Özcan, M. (2013). İş Memnuniyetinin Muhasebecilerin Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimleri Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 9(20), 57-76.
 • Hacıhasanoğlu, T., & Karaca, N. (2014). Bağımsız Çalışan Muhasebe Meslek Mensuplarının ve Muhasebe Çalışanlarının Tükenmişlik, İş Tatmini ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 19, 153-170.
 • Heybeli, B., Kayıhan, B., & Tepeli, Y. (2014). Muhasebe Meslek Mensuplarının İş Tatmin Düzeylerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Muğla İli Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 16(2), 155-165.
 • Karakaş, A., Saban, M., & Aslan, A. (2017). Muhasebe Meslek Mensuplarının Kişilik Özelliklerinin İş Tatmini ve Mesleki Bağlılıklarına Etkisi. Mali Çözüm Dergisi. 144, 41-62.
 • Kayıhan, B., Tepeli, Y., Heybeli, B., & Bakan, H. (2015). Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan Faktörlerle İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Analizi: Muğla İli Örneği. Akademik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 3(14), 374-390.
 • Meyer, J. P., Allen, N. J., & Smith, C., A. (1993). Commitment to Organizations and Occupations: Extension and Test of a Three-Component Conceptualization. Journal of Applied Psychology. 78, 538-551.
 • Negiz, N., Oksay, A. & Akman, E. (2011). İşe Bağlılık ve İşten Tatmin Açısından Cinsiyet ve Sektörel Farklılık: Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarında Karşılaştırmalı Bir İnceleme (Isparta Örneği). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 14(2), 207-229.
 • Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric Theory. 3rd Edition, New York: McGraw-Hill Inc.
 • Özdevecioğlu, M., & Aktaş, A. (2007). Kariyer Bağlılığı, Mesleki Bağlılık ve Örgütsel Bağlılığın Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi: İş-Aile Çatışmasının Rolü. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 28, 1-20.
 • Özer, G., & Uyar, M. (2010). Muhasebecilerin Etik Oryantasyonlarının Mesleki Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir İnceleme. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 48, 89-100.
 • Poyraz, K., & Kama, B. (2008). Algılanan İş Güvencesinin, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2, 143-164.
 • Şimşek, Ş. M., & Aslan, Ş. (2012). Meslekî ve Örgütsel Bağlılığın, Örgütsel Davranışa İlişkin Sonuçlarla İlişkileri. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 23, 415-454.
 • Tanç, A. (2016). Muhasebe Meslek Mensuplarının İş Tatmini Üzerinde Kontrol Odağı Etkisini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 69, 83-98.
 • Tayfun, A., Işın, A., & Küçükergin, K. G. (2016). Örgütsel Sessizliğin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Belirleyici Rolü. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi. 1, 35-49.
 • Toker, B. (2007). Demografik Değişkenlerin İş Tatminine Etkileri: İzmir’deki Beş ve Dört Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Uygulama. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 8(1), 92-107.
 • Weiss, D. J., Dawis, R. V., England, G. W., & Lofquist, L. H. (1967). Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire. Minneapolis: University of Minnesota.
Journal Section Issue
Authors

Author: Ozan BÜYÜKYILMAZ
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Hakan VARGÜN
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Hasan UYGURTÜRK
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 28, 2017
Acceptance Date : May 19, 2018
Publication Date : March 1, 2019

Bibtex @research article { muvu340500, journal = {Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi}, issn = {1308-3740}, eissn = {2564-6591}, address = {}, publisher = {Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {27 - 42}, doi = {10.29067/muvu.340500}, title = {MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ SEVİYELERİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Büyükyılmaz, Ozan and Vargün, Hakan and Uygurtürk, Hasan} }
APA Büyükyılmaz, O , Vargün, H , Uygurtürk, H . (2019). MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ SEVİYELERİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN ANALİZİ . Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi , 12 (1) , 27-42 . DOI: 10.29067/muvu.340500
MLA Büyükyılmaz, O , Vargün, H , Uygurtürk, H . "MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ SEVİYELERİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN ANALİZİ" . Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 (2019 ): 27-42 <https://dergipark.org.tr/en/pub/muvu/issue/40568/340500>
Chicago Büyükyılmaz, O , Vargün, H , Uygurtürk, H . "MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ SEVİYELERİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN ANALİZİ". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 (2019 ): 27-42
RIS TY - JOUR T1 - MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ SEVİYELERİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN ANALİZİ AU - Ozan Büyükyılmaz , Hakan Vargün , Hasan Uygurtürk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29067/muvu.340500 DO - 10.29067/muvu.340500 T2 - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 42 VL - 12 IS - 1 SN - 1308-3740-2564-6591 M3 - doi: 10.29067/muvu.340500 UR - https://doi.org/10.29067/muvu.340500 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ SEVİYELERİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN ANALİZİ %A Ozan Büyükyılmaz , Hakan Vargün , Hasan Uygurtürk %T MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ SEVİYELERİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN ANALİZİ %D 2019 %J Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi %P 1308-3740-2564-6591 %V 12 %N 1 %R doi: 10.29067/muvu.340500 %U 10.29067/muvu.340500
ISNAD Büyükyılmaz, Ozan , Vargün, Hakan , Uygurtürk, Hasan . "MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ SEVİYELERİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN ANALİZİ". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 / 1 (March 2019): 27-42 . https://doi.org/10.29067/muvu.340500
AMA Büyükyılmaz O , Vargün H , Uygurtürk H . MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ SEVİYELERİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN ANALİZİ. MUVU. 2019; 12(1): 27-42.
Vancouver Büyükyılmaz O , Vargün H , Uygurtürk H . MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ SEVİYELERİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN ANALİZİ. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi. 2019; 12(1): 27-42.
IEEE O. Büyükyılmaz , H. Vargün and H. Uygurtürk , "MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ SEVİYELERİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN ANALİZİ", Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, vol. 12, no. 1, pp. 27-42, Mar. 2019, doi:10.29067/muvu.340500