Subjects

• Social Science
• Human Resources Management
• Organizational Behavior


Journals

Reviewer
Author
User

Articles


O. BÜYÜKYILMAZ
Yöneticilerin Olumlu ve Olumsuz Mizah Kullanımı ile Çalışan Tutumları Arasındaki İlişki, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
O. BÜYÜKYILMAZ, H. VARGÜN, H. UYGURTÜRK
ANALYSIS OF OCCUPATIONAL COMMITMENT AND JOB SATISFACTION OF ACCOUNTING PROFESSIONALS IN TERMS OF DEMOGRAPHIC FACTORS, Journal of Accounting and Taxation Studies, (2019)
O. BÜYÜKYILMAZ, M. KAYIŞ
DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN İÇ GİRİŞİMCİLİK DAVRANIŞINA ETKİSİ: BOLU İLİNDE BİR ARAŞTIRMA, Bolu Abant İzzet Baysal University Journal of Graduate School of Social Sciences, (2018)
O. BÜYÜKYILMAZ
RELATIONSHIP BETWEEN PERSON-ORGANIZATION FIT AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR: THE MEDIATING ROLE OF JOB SATISFACTION, International Journal of Management and Administration, (2018)
O. BÜYÜKYILMAZ, E. YURDASEVER, K. HORUZOĞLU
KARDEMİR A.Ş. ÇALIŞANLARININ ÖRGÜT SAĞLIĞI ALGILARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
O. BÜYÜKYILMAZ, H. VARGÜN, H. UYGURTÜRK
MESLEKİ BAĞLILIĞIN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2018)
O. BÜYÜKYILMAZ, İ. KARAKULLE, İ. KARATAŞ
Örgütsel Kariyer Yönetiminin Duygusal Bağlılık Üzerinde Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü, Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences, (2018)
O. BÜYÜKYILMAZ, C. BİÇER
İŞYERİ ARKADAŞLIĞININ İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE İŞE BAĞLILIĞIN ARACILIK ROLÜ, Social Sciences, (2018)
O. BÜYÜKYILMAZ, F. ALPER AY
ETİK LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL ADALETİN ARACILIK ROLÜ, Hitit University Journal of Social Sciences Institute, (2017)
O. BÜYÜKYILMAZ, T. YEĞİN
Banka Çalışanları Tarafından Algılanan Kişi-Örgüt Uyumu Ve İş Tatmininin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi, Sosyal Bilimler Metinleri, (2017)
O. BÜYÜKYILMAZ, S. ERCAN, M. GÖKERİK
Evaluation of Career Planning Attitudes of Students in Terms of Demographic Factors: A Research on Karabuk University Faculty of Business Administration Students, Journal of the Human and Social Science Researches, (2016)