Bolu Abant İzzet Baysal University Journal of Graduate School of Social Sciences
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1303-0035 | e-ISSN 2147-3064 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Bolu Abant Izzet Baysal University |


Journal of Abant İzzet Baysal University Institute of Social Sciences is an international refreed journal and published in period of three months. Journal of Abant İzzet Baysal University Institute of Social Sciences publishing original, theoretical scientific articles which have not been published about Social Sciences is an interdisciplinary journal.

 

The journal is indexed by Ebscohost, Index Copernicus, Contemporary Science Association, Modern Language Association (MLA) and Asos Index.

Bolu Abant İzzet Baysal University Journal of Graduate School of Social Sciences

ISSN 1303-0035 | e-ISSN 2147-3064 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Bolu Abant Izzet Baysal University |
Cover Image


Journal of Abant İzzet Baysal University Institute of Social Sciences is an international refreed journal and published in period of three months. Journal of Abant İzzet Baysal University Institute of Social Sciences publishing original, theoretical scientific articles which have not been published about Social Sciences is an interdisciplinary journal.

 

The journal is indexed by Ebscohost, Index Copernicus, Contemporary Science Association, Modern Language Association (MLA) and Asos Index.

Volume 19 - Issue 3 - Oct 2019
 1. EKONOMİK BÜYÜME VE NİTELİK UYARLANMIŞ BEŞERÎ SERMAYE İLİŞKİSİ: 1976-2013 PANEL VERİ ÇALIŞMASI
  Pages 551 - 571
  Devran ŞANLI
 2. MERKEZ BANKASI DİJİTAL PARASI VE PARA POLİTİKASINA YANSIMALARI
  Pages 573 - 593
  İbrahim AL, Haydar AKYAZI
 3. REZERV OPSİYONU MEKANİZMASI VE ULUSLARARASI REZERV İLİŞKİSİ
  Pages 595 - 609
  Mehmet ALTUNTAŞ
 4. OPTİMAL PORTFÖY SEÇİMİNDE BULANIK ORTALAMA MUTLAK SAPMA MODELİ VE BİST 30 UYGULAMASI
  Pages 611 - 629
  Hüseyin ÜNAL
 5. BÖLGESEL KALKINMADA SOSYAL SERMAYENİN ROLÜ: ZONGULDAK’TA BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Pages 631 - 652
  Hamza ÇEŞTEPE, Alican GEMİCİOĞLU
 6. TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI VE VERGİLERİN İÇ GÖÇ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  Pages 653 - 677
  Gökhan DÖKMEN, Furkan TOSUNER
 7. KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİ BORSA ENDEKS GETİRİLERİ VE DÖVİZ KURU GETİRİLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ
  Pages 679 - 697
  Meziyet Sema ERDEM
 8. MARKA İLETİŞİMİ BAĞLAMINDA HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK INSTAGRAM KULLANIMI: İÇERİĞİN KULLANICI ETKİLEŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 699 - 717
  Banu KÜÇÜKSARAÇ, Hakan KÜÇÜKSARAÇ
 9. OLUMLU VE OLUMSUZ AĞIZDAN AĞIZA YAPILAN MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE UYGULAMA
  Pages 719 - 741
  Hülya ER, Ruziye COP
 10. THE EFFECT OF LEADERSHIP TYPES ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE AND THE MEDIATING ROLE OF MANAGEMENT STYLE
  Pages 743 - 763
  Cengiz YILMAZ, Nilüfer YÖRÜK KARAKILIÇ
 11. BANKA KÂRLILIĞINA ETKİ EDEN MİKRO DEĞİŞKENLER: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 765 - 788
  Serkan ÇELİK, Ferudun KAYA
 12. FOTO SAFARİ ETKİNLİĞİNE KATILAN BİREYLERİN TURİZM DENEYİMLERİNİN DAVRANIŞSAL NİYETE ETKİSİ
  Pages 789 - 805
  Üzeyir KEMENT
 13. ANTHONY GIDDENS: YAPILAŞMA KURAMI VE DİN OLGUSU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 807 - 823
  Ahmed Hamza ALPAY, İhsan ÇAPCIOĞLU
 14. TOPLUMSAL KİMLİK OKURYAZARLIĞI
  Pages 825 - 842
  Süleyman YURTTAŞ
 15. GÖYNÜKLÜ BİR TARİH YAZICISI: ŞIKK-I SANİ DEFTERDARI VE HAZİNE-İ BİRUN KÂTİBİ AHMED BİN MAHMUD EFENDİ
  Pages 843 - 863
  Hakan YILDIZ
Indexes and Platforms