Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2667-8683 | Period Quarterly | Founded: 2001 | Publisher Anadolu University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbd


Anadolu University Journal of Social Sciences (AÜSBD) has been in publication since 2001. Starting 2012, the journal will be published quarterly in March, June, September, and December. AÜSBD has a status of an internationally refereed journal indexed in TÜBİTAK-ULAKBİM Social Sciences Database. In addition, it is indexed in Econlit, Ebscohost, Academic Search Complete databases.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2667-8683 | Period Quarterly | Founded: 2001 | Publisher Anadolu University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbd
Cover Image


Anadolu University Journal of Social Sciences (AÜSBD) has been in publication since 2001. Starting 2012, the journal will be published quarterly in March, June, September, and December. AÜSBD has a status of an internationally refereed journal indexed in TÜBİTAK-ULAKBİM Social Sciences Database. In addition, it is indexed in Econlit, Ebscohost, Academic Search Complete databases.

Volume 20 - Issue 2 - Jun 25, 2020
 1. Do Indices Matter? The Influence of Exchange Volatility on Turkish Export Index (TIMEX)
  Pages 1 - 16
  Mehmet ÇANAKCI , Ömer Faruk DERİNDAĞ
 2. Dile Getirme Davranışı (Voice Behavior) Ölçeğinin Türkçe Adaptasyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 17 - 28
  Doğancan ÇAVMAK , Özgür DEMİRTAŞ
 3. The Effects of Negative-Framed Antismoking Public Service Announcements Pertain to Health Risks on High School Students
  Pages 29 - 44
  İ̇brahim AYDIN , İ̇brahim YILDIRIM
 4. “Devlet Baba”nın Temelleri: Klasik Çağında Osmanlı İmparatorluğu’nun Siyasal Kültürü
  Pages 45 - 64
  Halil KANADIKIRIK
 5. İnsani Gelişmişlik Endeksinin Karar Ağacı Algoritmaları ile Modellenmesi: BM’de Bir Uygulama 2010-2017 Dönemi
  Pages 65 - 84
  Emre YAKUT , Ali KORKMAZ
 6. Pragmatizmin Temel Sorunları Çerçevesinde Ahmet Haşim’in Gurebâhâne-i Laklakan’ındaki Pragmatik Yapı
  Pages 85 - 102
  Mehmet Akif DUMAN
 7. Sadakat Programına Yönelik Tutum, Mağaza Memnuniyeti, Mağaza Sadakati ve Satın Alma Niyeti Arasındaki Etkileşim: Kozmetik Perakendeciliği Örneği
  Pages 103 - 126
  Merve TÜRK , Tutku EKER İŞCİOĞLU
 8. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Kapsamında Getirilen Yeni Teknik ve Yaptırım Mekanizmaları
  Pages 127 - 142
  İ̇pek ÇİMEN BULUT
 9. The Research of Asset Price Bubble at Borsa Istanbul and Financial Crisis Relationship
  Pages 143 - 156
  Müge SAĞLAM BEZGİN , Mehmet BAŞAR
 10. Kıbrıs Barış Harekâtı'nda Türkülerin Propaganda Amaçlı Kullanılması: "Kıbrıs'a Çıktık" Türküsü Üzerine İnceleme
  Pages 157 - 172
  Sadık ÇALIŞKAN , Derya KARABURUN DOĞAN
 11. Devletin Kurumsal Girişimciliği: Türk Havayolu Taşımacılığı Alanında Slot Tahsisine İlişkin Ardışık ve Çelişik Kurumsal İşler (1992-2010)
  Pages 173 - 196
  Akansel YALÇINKAYA , Deniz TAŞCI
 12. AB-Türkiye İlişkileri Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Politikaları AB İlerleme Raporları Perspektifinden Bir Değerlendirme
  Pages 197 - 214
  Ali AYATA , Hande Saadet TAKKAÇ
 13. Azerbaycan’da Sosyal Adaletin Güçlendirilmesi
  Pages 215 - 232
  Zivar ZEYNALOVA
 14. Teşkilati Esasiye Kanunu’nun (1921 Anayasası’nın) Yapılış Süreci
  Pages 233 - 256
  İ̇hsan GÜNEŞ
 15. Terörizmin Finansman Kaynakları ve Karapara Aklamanın Terörizmin Finansmanında ki Rolü
  Pages 257 - 278
  Deniz TURAN , Eser GEMİCİ
 16. Saha Türklerinin Kııs Debeliye Oloñxosunda Yer Alan Kahramanlar ve Yer Adları Üzerine Bir İnceleme
  Pages 279 - 296
  Doğan ÇOLAK
 17. Ordu Mesudiye Köykent Projesinde Katılım ve Bunun Bireysel Sosyoekonomik Özelliklerle İlişkisi: Kırsal Kalkınma için Çıkarımlar
  Pages 297 - 326
  Mehmet C. MARIN
 18. Semiotic Analysis of Anna Karenina Movie Posters
  Pages 327 - 338
  Metin IŞIK , Erdal BİLİCİ
 19. Uluslararası Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi: Hilton Örneği
  Pages 339 - 360
  Oğuz ÇAKI , Hakan SEZEREL , Aslı GEYLAN
 20. XI. ve XII. Yüzyıllarda Akka’da İdari, Sosyal ve İktisadî Hayat
  Pages 361 - 372
  Mustafa YILDIRIM
 21. Kitap İncelemesi (Doğu’nun Uzun Hikâyesi: Türk Edebiyatında Mesnevî)
  Pages 373 - 376
  Harun COŞKUN