Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2667-8683 | Period Quarterly | Founded: 2001 | Publisher Anadolu University | http://sbd.dergi.anadolu.edu.tr/


Anadolu University Journal of Social Sciences (AÜSBD) has been in publication since 2001. Starting 2012, the journal will be published quarterly in March, June, September, and December. AÜSBD has a status of an internationally refereed journal indexed in TÜBİTAK-ULAKBİM Social Sciences Database. In addition, it is indexed in Econlit, Ebscohost, Academic Search Complete databases.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2667-8683 | Period Quarterly | Founded: 2001 | Publisher Anadolu University | http://sbd.dergi.anadolu.edu.tr/
Cover Image


Anadolu University Journal of Social Sciences (AÜSBD) has been in publication since 2001. Starting 2012, the journal will be published quarterly in March, June, September, and December. AÜSBD has a status of an internationally refereed journal indexed in TÜBİTAK-ULAKBİM Social Sciences Database. In addition, it is indexed in Econlit, Ebscohost, Academic Search Complete databases.

Volume 19 - Issue 4 - Dec 31, 2019
 1. Restoran Seçimi Kriterlerinin Müşteri Sadakatine Etkisi: Mersin’de Bir Araştırma
  Pages 1 - 14
  Yılmaz AKGÜNDÜZ , Gürkan AKDAĞ , Uğurcan METİN
 2. Geç Kapitalist Dönemde Başarı-Başarısızlık: Dizi Gerçekliği
  Pages 15 - 38
  Aslıhan AKKOÇ
 3. Yenilenebilir Enerji Kaynağı Kullanımının Çevre Kirliliği Üzerindeki Etkisinin Araştırılması: Sürekli Dalgacık Uyumu Modeli Yaklaşımı
  Pages 39 - 60
  Sevda KUŞKAYA , Faik BİLGİLİ
 4. Sağlık Otelciliğinde Hizmet Kalitesinin Marka Performansı Üzerine Etkisi
  Pages 61 - 82
  Çiğdem UNURLU
 5. SWARA ve COPELAND Yöntemleri ile Global Tedarik Zinciri Yönetimini Etkileyen Faktörlerin Önem Düzeylerinin Değerlendirilmesi
  Pages 83 - 104
  Serdar YARLIKAŞ , Cafiye ARSLANER
 6. Bağımsız Denetim Kapsamında İşletme Sürekliliği: Borsa İstanbul’da İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma
  Pages 105 - 118
  Serpil SENAL , Ahmet ERKAN
 7. Gazete Haberlerini Konu Alan Yüksek Lisans Tezlerine Dair Bibliyometrik Bir Analiz
  Pages 119 - 148
  Mehmet PELİVAN
 8. Goebbels Liderliğinde Nazi Almanyası'nda Propaganda Sineması
  Pages 149 - 164
  Caner ÇAKI , Mehmet Ali GAZİ , Gül ÇAKI , Fulya ALMAZ
 9. İmalat İşletmelerinde Bilgi Yönetimi ile Performans Arasındaki İlişkide Sosyal Sermayenin Rolü
  Pages 165 - 186
  Celal YILMAZ
 10. Dijital Aktivizm: Change.org Kampanyaları Üzerine Bir Analiz
  Pages 187 - 206
  Emet GÜREL , Azra NAZLI
 11. Zamanlararası Bütçe Kısıtı ve Türkiye’de Bütçe Açıklarının Sürdürülebilirliği
  Pages 207 - 221
  Süleyman KASAL
 12. 2018 Yılında Uygulanan Sigorta Prim Teşvikleri Üzerine Düşünceler
  Pages 222 - 240
  İlhan ORAL
 13. Tüketicinin Nesnelerin Interneti Teknolojilerini Benimsemesi ve Bir Uygulama
  Pages 241 - 268
  Celal Hakan KAĞNICIOĞLU , Haldun ÇOLAK
 14. Gastronomi Turistlerinin Motivasyon Faktörlerinin İncelenmesi
  Pages 269 - 280
  Kenan GÜLLÜ , Burak ATASOY
 15. Muhasebe Meslek Mensupları ile Vergi Mükelleflerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Vergi Uyumuna İlişkin Bir İnceleme
  Pages 281 - 298
  Aytül BİŞGİN , Sema ÜNLÜER , M. Erkan ÜYÜMEZ
 16. Katılımcı Bütçe Uygulamasının Etkinliği: Uşak İl Özel İdaresi Örneği
  Pages 299 - 320
  Hatice DAYAR , Mehmet Emin ULUTEN
 17. Örgütsel Özdeşleşmenin İş Tatmini Üzerine Etkisinde İşe Adanmışlığın Aracı Rolünün Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
  Pages 321 - 334
  Ali BAYRAM
Indexes and Platforms