Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Nevşehir İlinde Süt Toplama Merkezlerindeki Çiğ Sütün Mikrobiyal Kalite Yönünden İncelenmesi

Year 2022, Volume 11, Issue 1, 38 - 35, 13.06.2022
https://doi.org/10.17100/nevbiltek.1119510

Abstract

Bu çalışmada, Nevşehir ilinde faaliyet gösteren süt toplama merkezlerinden alınan çiğ süt örneklerinde temel mikrobiyolojik kriterlerin (aerobik koloni sayımı, somatik hücre sayımı) araştırılması ve süt toplama merkezlerindeki çiğ sütün mikrobiyal kalite yönünden değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın yapıldığı Ocak-Aralık 2021 ayları arasında somatik hücre sayısı ortalama 451974±80249 hücre/ml; aerobik koloni sayısı ise ortalama 8±0,17 log kob/ml bulunmuştur. Gerçekleştirdiğimiz somatik hücre sayımı analizleri neticesinde; alınan numunelerin sadece % 21’i Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olduğu görülürken; aerobik koloni sayımı analizleri neticesinde numune alınan çiğ süt örneklerinin tamamının Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olmadığı belirlenmiştir.

References

 • [1] Yetişemiyen, A., 2013. “Süt Üreimi, Süt Hayvancılığı, Sütün Oluşumu ve Sağımı. Süt Teknolojisi”, Editör/ Yetişemiyen, A., Ankara, 2013 . [2] Yalçın, H., Özdemir, S., Gökal, H.Y., Kurt, A., “Ziraat Fakültesi Süt Fabrikasına Farklı Kaynaklardan Gelen İnek Sütlerinde Total, Psikrofilik, Laktik Asit, Koliform Grubu ve S. aureus Bakteri Sayılarının Belirlenmesi”, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(1), 38-45, 1991.
 • [3] Demirci, M., “Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri”, Tekirdağ, 2000.
 • [4] Kesenkaş, H., Akbulut, N., “İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi”, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 47(2), 161-169, 2010.
 • [5] Shashani, E., “Guidelines for Production of High Quality Milk”, Ministry of Agriculture and Rural Development Extension Service Mechanization and Technology Department, Israel, 1999.
 • [6] Ligda, Ch. A., Mavrogenis, A., Georgoudis, A., “Estimates of Genetic Parameters for Test Day Somatic Cell Counts in Chios Dairy Sheep”, 7th World Congreass on Genetic Applied to Livestock Production, August 19-23, Montpellier, France, 2002.
 • [7] TS EN ISO 13366-1, “Süt-Somatik Hücrelerin Sayılması-Bölüm 1:Mikroskobik Yöntem (Referans Yöntem)”, 2009.
 • [8] ISO 7218, “Microbiology of Food and Animals Feeding Stuffs-General Requirements and Guidance for Microbiological Examinations”, 2007.
 • [9] ISO 4833-1, “Microbiology of the Food Chain-Horizontal Method for the Enumeration of Microorganisms-Part 1:Colony-Count at 30°C by the Pour Plate Technique”, 2013.
 • [10] İnternet: T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi “Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği" https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15664&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 • [11] İnternet: U.S. Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspectıon Service https://www.aphis.usda.gov/animal_health/nahms/dairy/downloads/dairy_monitoring/btscc_2019infosheet.pdf
 • [12] Patır, B., Can. O.P., Gürses, M., “Farklı İllerden Toplanan Çiğ İnek Sütlerinde Somatik Hücre Sayıları”, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 24(2), 87-91, 2010.
 • [13] Çoban, O., Sabuncuoğlu, N., Tüzemen, N., “Siyah Alaca ve Esmer İneklerde Somatik Hücre Sayısına Çeşitli Faktörlerin Etkisi”, Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 47(1), 15-20, 2007.
 • [14] Temelli, S., Şerbetcioğlu, T., “Bir Süt İşletmesinde İşlenen İnek Sütlerinde Somatik Hücre Sayısının Dört Yıllık Periyottaki Değişiminin İncelenmesi”, Uludağ Univ. J. Fac. Vet. Med., 30(1), 1-7, 2011.
 • [15] Kaygısız, A. Karnak, İ., “Kahramanmaraş İli Süt Sığırı İşletmelerinden Toplanan Çiğ Süt Örneklerinde Somatik Hücre Sayısının AB Normları ve Subklinik Mastitis Bakımından Değerlendirilmesi”, KSÜ Doğa Bil. Dergisi, 15(3), 2012.
 • [16] Green, M.J., Bradley, A.J., Newton, H., Browne, W.J., “Seasonal Variation of Bulk Milk Somatic Cell Counts in Uk Dairy Herds: Investigations of the Summer Rise”, Preventive Veterinary Medicine,73, 293-308, 2006.
 • [17] Hagnestam-Nielsen, C., Emanuelson, U., Berglund, B., Strandberg, E., “Relationship Between Somatic Cell Count and Milk Yield in Different Stages of Lactation”, Journal of Dairy Science, 92, 3124-3133, 2009.
 • [18] Olde Riekerink, R. G. M., Barkema, H.W., Stryhn, H., “The Effect of Season on Somatic Cell Count and the Incidence of Clinical Mastitis”, Journal of Dairy Science, 90, 1704-1715, 2007.
 • [19] Önal, A.R., Öder, M., “Trakya’da Özel Bir Süt İşleme Tesisi Tarafından Değerlendirilen Çiğ Sütlerin Somatik Hücre Sayısı ve Bazı Bileşenlerinin Tespiti”, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(2),195-199, 2007.
 • [20] Taşçı, F., “Microbiological and Chmemical Properties of Raw Milk Consumed in Burdur”, Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(5), 635-641, 2011.
 • [21] Hazer, A., “Denizli ve Aydın İllerinden Elde Edilen Çiğ Sütlerde Aflatoksin M1 Prevalansı ve Miktarının Aranması”, Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2011.
 • [22] Ürkek, B., “Konvansiyonel ve Organik Olarak Üretilen Sütlerin Çeşitli Kalite Parametreleri Açısından İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Entitüsü, Doktora Tezi, Erzurum, 2015.
 • [23] Dan, S.D., Mihaiu, M., Rotaru, O., Dalea, I., “Evaluation of Microbiological Load and Configuration of Raw Milk from Collecting Center ın Cluj County”, Buletin USAMV Veterinary Medicine, 65(2), 2008.
 • [24] Parkash, M., Rajasekar, K., Karmegam, N., “Bacterial Population of Raw Milk and Their Proteolytic and Lipolytic Activities”, Research Journal of Basic and Applied Sciences, 3(6), 848-851, 2007.
 • [25] Veličkovska, S.K., Arsevski, Z., Dimovska, D., Ilieva, F., Kuzelov, A., “Total Bacterial Count, Somatic Cell Count and Presence of Aflatoxin M1 in Raw Milk from The “Ovče Pole” Regıon, Republıc of North Macedonia”, Journal of Agriculture and Plant Sciences, 19(2), 19-25, 2021.
 • [26] Ergüllü, E., “ Çiğ Sütte Koliform Grubu Bakteri Florası Üzerinde Araştırmalar”, Gıda Dergisi, 7(6), 263-266, 1982.
 • [27] Uraz, G., Yücel, N., “ Çiğ Sütlerde Koliform Grubu Mikroorganizmaların Dağılımı Üzerine Bir Araştırma”, Gıda Dergisi, 23(4), 241-245, 1998.
 • [28] Pyz-Łukasik, R., Paszkiewicz, W., Tatara , M.R., Brodzki, P., Bełkot, Z., “Microbiological Quality of Milk Sold Directly from Producers to Consumers”, Journal of Dairy Science, 98(7), 4294-4301, 2015.

Year 2022, Volume 11, Issue 1, 38 - 35, 13.06.2022
https://doi.org/10.17100/nevbiltek.1119510

Abstract

References

 • [1] Yetişemiyen, A., 2013. “Süt Üreimi, Süt Hayvancılığı, Sütün Oluşumu ve Sağımı. Süt Teknolojisi”, Editör/ Yetişemiyen, A., Ankara, 2013 . [2] Yalçın, H., Özdemir, S., Gökal, H.Y., Kurt, A., “Ziraat Fakültesi Süt Fabrikasına Farklı Kaynaklardan Gelen İnek Sütlerinde Total, Psikrofilik, Laktik Asit, Koliform Grubu ve S. aureus Bakteri Sayılarının Belirlenmesi”, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(1), 38-45, 1991.
 • [3] Demirci, M., “Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri”, Tekirdağ, 2000.
 • [4] Kesenkaş, H., Akbulut, N., “İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi”, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 47(2), 161-169, 2010.
 • [5] Shashani, E., “Guidelines for Production of High Quality Milk”, Ministry of Agriculture and Rural Development Extension Service Mechanization and Technology Department, Israel, 1999.
 • [6] Ligda, Ch. A., Mavrogenis, A., Georgoudis, A., “Estimates of Genetic Parameters for Test Day Somatic Cell Counts in Chios Dairy Sheep”, 7th World Congreass on Genetic Applied to Livestock Production, August 19-23, Montpellier, France, 2002.
 • [7] TS EN ISO 13366-1, “Süt-Somatik Hücrelerin Sayılması-Bölüm 1:Mikroskobik Yöntem (Referans Yöntem)”, 2009.
 • [8] ISO 7218, “Microbiology of Food and Animals Feeding Stuffs-General Requirements and Guidance for Microbiological Examinations”, 2007.
 • [9] ISO 4833-1, “Microbiology of the Food Chain-Horizontal Method for the Enumeration of Microorganisms-Part 1:Colony-Count at 30°C by the Pour Plate Technique”, 2013.
 • [10] İnternet: T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi “Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği" https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15664&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 • [11] İnternet: U.S. Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspectıon Service https://www.aphis.usda.gov/animal_health/nahms/dairy/downloads/dairy_monitoring/btscc_2019infosheet.pdf
 • [12] Patır, B., Can. O.P., Gürses, M., “Farklı İllerden Toplanan Çiğ İnek Sütlerinde Somatik Hücre Sayıları”, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 24(2), 87-91, 2010.
 • [13] Çoban, O., Sabuncuoğlu, N., Tüzemen, N., “Siyah Alaca ve Esmer İneklerde Somatik Hücre Sayısına Çeşitli Faktörlerin Etkisi”, Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 47(1), 15-20, 2007.
 • [14] Temelli, S., Şerbetcioğlu, T., “Bir Süt İşletmesinde İşlenen İnek Sütlerinde Somatik Hücre Sayısının Dört Yıllık Periyottaki Değişiminin İncelenmesi”, Uludağ Univ. J. Fac. Vet. Med., 30(1), 1-7, 2011.
 • [15] Kaygısız, A. Karnak, İ., “Kahramanmaraş İli Süt Sığırı İşletmelerinden Toplanan Çiğ Süt Örneklerinde Somatik Hücre Sayısının AB Normları ve Subklinik Mastitis Bakımından Değerlendirilmesi”, KSÜ Doğa Bil. Dergisi, 15(3), 2012.
 • [16] Green, M.J., Bradley, A.J., Newton, H., Browne, W.J., “Seasonal Variation of Bulk Milk Somatic Cell Counts in Uk Dairy Herds: Investigations of the Summer Rise”, Preventive Veterinary Medicine,73, 293-308, 2006.
 • [17] Hagnestam-Nielsen, C., Emanuelson, U., Berglund, B., Strandberg, E., “Relationship Between Somatic Cell Count and Milk Yield in Different Stages of Lactation”, Journal of Dairy Science, 92, 3124-3133, 2009.
 • [18] Olde Riekerink, R. G. M., Barkema, H.W., Stryhn, H., “The Effect of Season on Somatic Cell Count and the Incidence of Clinical Mastitis”, Journal of Dairy Science, 90, 1704-1715, 2007.
 • [19] Önal, A.R., Öder, M., “Trakya’da Özel Bir Süt İşleme Tesisi Tarafından Değerlendirilen Çiğ Sütlerin Somatik Hücre Sayısı ve Bazı Bileşenlerinin Tespiti”, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(2),195-199, 2007.
 • [20] Taşçı, F., “Microbiological and Chmemical Properties of Raw Milk Consumed in Burdur”, Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(5), 635-641, 2011.
 • [21] Hazer, A., “Denizli ve Aydın İllerinden Elde Edilen Çiğ Sütlerde Aflatoksin M1 Prevalansı ve Miktarının Aranması”, Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2011.
 • [22] Ürkek, B., “Konvansiyonel ve Organik Olarak Üretilen Sütlerin Çeşitli Kalite Parametreleri Açısından İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Entitüsü, Doktora Tezi, Erzurum, 2015.
 • [23] Dan, S.D., Mihaiu, M., Rotaru, O., Dalea, I., “Evaluation of Microbiological Load and Configuration of Raw Milk from Collecting Center ın Cluj County”, Buletin USAMV Veterinary Medicine, 65(2), 2008.
 • [24] Parkash, M., Rajasekar, K., Karmegam, N., “Bacterial Population of Raw Milk and Their Proteolytic and Lipolytic Activities”, Research Journal of Basic and Applied Sciences, 3(6), 848-851, 2007.
 • [25] Veličkovska, S.K., Arsevski, Z., Dimovska, D., Ilieva, F., Kuzelov, A., “Total Bacterial Count, Somatic Cell Count and Presence of Aflatoxin M1 in Raw Milk from The “Ovče Pole” Regıon, Republıc of North Macedonia”, Journal of Agriculture and Plant Sciences, 19(2), 19-25, 2021.
 • [26] Ergüllü, E., “ Çiğ Sütte Koliform Grubu Bakteri Florası Üzerinde Araştırmalar”, Gıda Dergisi, 7(6), 263-266, 1982.
 • [27] Uraz, G., Yücel, N., “ Çiğ Sütlerde Koliform Grubu Mikroorganizmaların Dağılımı Üzerine Bir Araştırma”, Gıda Dergisi, 23(4), 241-245, 1998.
 • [28] Pyz-Łukasik, R., Paszkiewicz, W., Tatara , M.R., Brodzki, P., Bełkot, Z., “Microbiological Quality of Milk Sold Directly from Producers to Consumers”, Journal of Dairy Science, 98(7), 4294-4301, 2015.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering, Basic Sciences
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Serkan TEKİN> (Primary Author)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
0000-0002-4953-7074
Türkiye


Zeliha LEBLEBİCİ>
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
0000-0002-6127-3809
Türkiye

Supporting Institution Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Project Number ABAP-20F42
Thanks Bu çalışma Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ABAP-20F42 ve GAP20F1 nolu projeleri tarafından destek almıştır. NEÜ BAP birimine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.
Early Pub Date June 13, 2022
Publication Date June 13, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 11, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { nevbiltek1119510, journal = {Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {2148-466X}, eissn = {2148-4651}, address = {}, publisher = {Nevsehir Haci Bektas Veli University}, year = {2022}, volume = {11}, number = {1}, pages = {38 - 35}, doi = {10.17100/nevbiltek.1119510}, title = {Nevşehir İlinde Süt Toplama Merkezlerindeki Çiğ Sütün Mikrobiyal Kalite Yönünden İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Tekin, Serkan and Leblebici, Zeliha} }
APA Tekin, S. & Leblebici, Z. (2022). Nevşehir İlinde Süt Toplama Merkezlerindeki Çiğ Sütün Mikrobiyal Kalite Yönünden İncelenmesi . Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi , 11 (1) , 38-35 . DOI: 10.17100/nevbiltek.1119510
MLA Tekin, S. , Leblebici, Z. "Nevşehir İlinde Süt Toplama Merkezlerindeki Çiğ Sütün Mikrobiyal Kalite Yönünden İncelenmesi" . Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 11 (2022 ): 38-35 <https://dergipark.org.tr/en/pub/nevbiltek/issue/70263/1119510>
Chicago Tekin, S. , Leblebici, Z. "Nevşehir İlinde Süt Toplama Merkezlerindeki Çiğ Sütün Mikrobiyal Kalite Yönünden İncelenmesi". Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 11 (2022 ): 38-35
RIS TY - JOUR T1 - Nevşehir İlinde Süt Toplama Merkezlerindeki Çiğ Sütün Mikrobiyal Kalite Yönünden İncelenmesi AU - SerkanTekin, ZelihaLeblebici Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17100/nevbiltek.1119510 DO - 10.17100/nevbiltek.1119510 T2 - Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 38 EP - 35 VL - 11 IS - 1 SN - 2148-466X-2148-4651 M3 - doi: 10.17100/nevbiltek.1119510 UR - https://doi.org/10.17100/nevbiltek.1119510 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Nevsehir Journal of Science and Technology Nevşehir İlinde Süt Toplama Merkezlerindeki Çiğ Sütün Mikrobiyal Kalite Yönünden İncelenmesi %A Serkan Tekin , Zeliha Leblebici %T Nevşehir İlinde Süt Toplama Merkezlerindeki Çiğ Sütün Mikrobiyal Kalite Yönünden İncelenmesi %D 2022 %J Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi %P 2148-466X-2148-4651 %V 11 %N 1 %R doi: 10.17100/nevbiltek.1119510 %U 10.17100/nevbiltek.1119510
ISNAD Tekin, Serkan , Leblebici, Zeliha . "Nevşehir İlinde Süt Toplama Merkezlerindeki Çiğ Sütün Mikrobiyal Kalite Yönünden İncelenmesi". Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 11 / 1 (June 2022): 38-35 . https://doi.org/10.17100/nevbiltek.1119510
AMA Tekin S. , Leblebici Z. Nevşehir İlinde Süt Toplama Merkezlerindeki Çiğ Sütün Mikrobiyal Kalite Yönünden İncelenmesi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2022; 11(1): 38-35.
Vancouver Tekin S. , Leblebici Z. Nevşehir İlinde Süt Toplama Merkezlerindeki Çiğ Sütün Mikrobiyal Kalite Yönünden İncelenmesi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2022; 11(1): 38-35.
IEEE S. Tekin and Z. Leblebici , "Nevşehir İlinde Süt Toplama Merkezlerindeki Çiğ Sütün Mikrobiyal Kalite Yönünden İncelenmesi", Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol. 11, no. 1, pp. 38-35, Jun. 2022, doi:10.17100/nevbiltek.1119510

Dergimizin tarandığı indeksler


12300          20980     2097822081