Volume: 23 Issue: 57, 12/29/23

Year: 2023

Research Article

Nüsha Journal of Oriental Studies is a peer-reviewed international journal which is published twice a year in June and December. Nüsha accepts the articles written in the field of orientalism, (language, literature, literary history, culture); verification and presentation of manuscripts, scientific criticism, book criticism and translated articles. The articles to be published are required to comply with the criteria of scientific research, to bring an innovation to the world of science and not to be published elsewhere. 

Nüsha Journal of Oriental Studies is a peer-reviewed international journal in the field of Orientalism (language, literature, literary history, culture), published twice a year.

The language of the journal is Turkish, Arabic, Persian, Urdu and English. Nüsha Journal of Oriental Studies is an Open Access journal and provides direct access to the content it publishes.

NÜSHA (JOURNAL of ORIENTAL STUDIES)
PUBLICATION POLICY
Nüsha (Journal of Oriental Studies) is a peer-reviewed international journal which is published twice a year in June and December. Nüsha accepts the articles written in the field of orientalism, (language, literature, literary history, culture); verification and presentation of manuscripts, scientific criticism, book criticism and translated articles. The articles to be published are required to comply with the criteria of scientific research, to bring an innovation to the world of science and not to be published elsewhere. Article processes are carried out through https://dergipark.org.tr/tr/pub/nusha
Evaluation of articles
• The first page of the article should contain the author's name, surname, title, institution, e-mail and Orcid No.
• If the manuscripts submitted to Nüsha Oriental Studies Journal are subjected to preliminary evaluation in terms of compliance with the principles of the journal, they are sent to two referees from the same field for scientific review. In this process, the identity of the referees and the author is kept confidential.
• If one of the referee reports for publication is positive and the other is negative, the work is sent to a third referee.
• The articles that are decided to be published are published in the printed and online form after the page arrangement.
• All responsibility for the content of the manuscripts published in Nüsha Journal of Oriental Studies belongs to the authors.
Publishing language
• The publication language of Nüsha is Turkish of Turkey. However, English, Arabic, Persian and Urdu articles may be published with the decision of the editorial board. In addition, Arabic, Persian and Ottoman Turkish manuscripts that not more than 20 pages may be published.
Spelling rules and page layout
• Manuscripts should be written in MS Word or compatible programs. The font should be Times New Roman, 11 pt and 1.5 line spacing.
• The page is A4-size; top, bottom and right margin 2.5 cm; the left margin should be 3 cm.
• Paragraph spacing before must be 0 nk, after 6 nk.
• The title of the manuscript should be written in bold and should be compatible with the content of the subject.
• At the beginning of the articles except for book criticism there must be Turkish and English abstracts consisting of at least 200 words and keywords consist of 4 to 5 words. Turkish and English titles of the manuscript should be included. Abstracts in Turkish or English are required for the articles in Arabic or Persian.
• Authors whose work is accepted for publication are required to add a structured abstract that consist of at least 700 words followed by an abstract in English with the title of Structured Abstract. The structured abstract should include findings outside the introductory part of the study and conclusions. Structured abstract will make it easier for articles to be cited in abroad.
• Titles should be written in bold. The use of intermediate titles in long articles will be beneficial for the reader.
• The spelling and punctuation guidelines of the Turkish Language Association should be taken into consideration in cases where the article or subject necessitates.
• It is sufficient to show the places that you want to emphasize in the text with “quotes”.
• When quoting the block, the entire quotation should be in a tab (1 cm). References should be cited when the citation is finished (source, year, page number).
• In articles with multiple authors, the manuscript should be uploaded to the system with the name of first author. The names of subsequent authors should be indicated on the system in the other authors section.

Reference
• Nüsha Journal of Oriental Studies accepts APA 6.0 or Endnotes citation.
• In-text references should be presented as author surname, year of the work and page number. Ex. (Sahinoglu, 1991, p. 97).
• If there is a compiler, translator, author, proofreader or editor of a work, it should be surely shown in the bibliography.
• In electronic sources, the author, the title of the work and the publication date should be used. Access date must be given in the bibliography within the last six months.
• References that are not cited in the text should not be shown in the bibliography.
• Bibliography should be arranged alphabetically according to the surnames of the authors at the end of the article. In more than one work of the same author, the author's name is indicated with a straight line after the first source.
• Articles written in languages other than the Latin alphabet such as Arabic, Persian and Urdu must include the title, abstract and keywords written in Latin letters; The sources used in the bibliography should be given in transcription/translation.
Author's Surname, Initials of Author's Name. (Year). The name of the book is italic and the first letters are in big letters (except conjunctions). Place of Publication: Publisher.
Author's Surname, Initials of Author's Name. (Year). The name of the book is italic and the first letters are in big letters (except conjunctions). (First Letters of Translator's Name. Translator's Surname, Translated.) Print Place: Publisher.
Babacan, İ. (2015). “Tarzî-i Efşâr’ın Türkçe Şiirleriyle Farsçada Oluşturduğu Folklorik Bir Üslup” Bilig. (Yaz, 74, s. 21-44) Ankara.
Coşguner, F. (2002). Menûçihrî-yi Dâmgânî, Divanının Tahlili ve Tercümesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Dostoyevski, F. M. (2015). Yeraltından Notlar. (N. Y. Taluy, Çev.) İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
Irâkî, F. (1386/2007). Külliyât-ı Fahreddîn-i Irâkî. (tsh. Doktor Nesrîn Muhteşem) Tahran: İntişârât-i Zevvâr.
Kırlangıç, H. (2014). Meşrutiyetten Cumhuriyete İran Şiiri. Ankara: Hece Yayınları.
¬¬¬¬¬¬¬———, (2010). Ahmed Şamlû ve Şiiri, Yalnız Yürüyen Adamın Şarkısı. İstanbul: Ağaç Yayınları.
Murtaza, K. (1384/2005). Şamlû ve Câ-yi Şi‘reş. Vijenâme. (Sonbahar/Kış, I, s. 71-76)
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/291218/ adresinden erişilmiştir. (Erişim tarihi: 26.04.2018).
Şahinoğlu, M. N. (1991). “Attâr, Ferîdüddîn”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. (IV, s. 95-98) İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.For detailed information, please refer to https://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf
Contact: akademiknusha@gmail.com
Web Page: http://nusha.com.tr/

Yayın Etiği Beyanı
Yayınlama sürecine dâhil olan tüm tarafların (yazarlar, yayın kurulu ve hakemler) etik davranış standartlarına uygun karar vermesi gerekir. Nüsha Dergisi, tüm tarafların bu standartlara uymalarını beklemektedir. En iyi yayın etiği standartları desteklenir ve yanlış yayın uygulamalarına (publication malpractices) karşı mümkün olan tüm önlemler alınır. Nüsha Dergisi yayıncı olarak, yayıncılığın tüm aşamalarında vesayet görevini ciddiye alır, etik ve diğer sorumluluklarını kabul eder.

Yazarlar için Uluslararası Standartlar
Nüsha Dergisi, bir makalenin tüm yazarlarından imzalı bir başvuru mektubu istemez ve yazarlara emir verici uygulamalarda bulunmaz. Nüsha Dergisi'ne başvuran tüm yazarların uluslararası standartlara [Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) belirlediği etik ilkeler. https://publicationethics.org  /] gönüllü olarak uyması beklenir.
Yazarlar, yazılarının orijinal eserleri olduğunu onaylamalıdır. İntihal, uydurmacılık, sahtecilik, yinelenen yayın, veri üretimi vb. yasaktır.
Yazarlar araştırmaya katılanlara fiziksel ve yasal zarar vermemelidirler ve psikolojik istismarda bulunmamalıdırlar. Ayrıca yazarlar araştırmalarına katılanlara özel yaşama gizlilik ve anonimlik garantisi vermelidirler.
Yazarlar araştırmayı destekleyen kişileri ya da kurumları (sponsor) tanımlamalıdır.
Yazarlar, makalenin daha önce yayınlanmadığını ve şu anda başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirilmediğini onaylamalıdır.
Yazarlar, yazılarının oluşturulmasında kullanılan tüm kaynakları kaynak listesine eklediğinden emin olmalıdır.
Bir yazar yayınlanmış eserinde önemli bir hata veya yanlışlık olduğunu fark ettiğinde, derhâl dergi editörünü veya yayıncısını haberdar etmek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle iş birliği yapmak zorundadır.
Yazarlar, herhangi bir çıkar çatışması-çıkar birliğiyle ilgili durumu Nüsha Dergisi’ne bildirmelidir.
Gönderilen tüm yazılar yazarlar tarafından ithenticate programı kullanılarak benzerlik kontrolüne tabi tutulmalı ve benzerlik raporu makaleyle birlikte dergi sistemine yüklenmelidir. Yazarlar öz-intihal dâhil, intihalden kesinlikle kaçınmalıdır. Kaynaklar bölümü dışında benzerlik raporu %18’i geçen sonuçların bulunduğu yazılar Nüsha Dergisi tarafından değerlendirmeye alınmamaktadır.
Yayın Kurulu için Uluslararası Standartlar
Editör Kurulu ve Yayın Kurulu üyelerinin Yayın Kurulu uluslararası standartlarına uyması gerekmektedir. Nüsha Dergisi'nin editörünün ve yayın kurulu üyelerinin uluslararası standartlara [Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) belirlediği etik ilkeler. https://publicationethics.org / ] gönüllü olarak uyması beklenir.
Editör Kurulu, makalelerin yayımlanmasını belirlemek ve kötü niyetli davranışları (misconduct) önlemek için gönderilen makaleleri iyice kontrol eder. Bir araştırma kötü niyetli olarak tanımlanırsa, editörün ve hakemlerin geri bildirimlerine göre, yazının geri çekilmesinden veya düzeltilmesinden ilgili yazar sorumludur.
Yayın Kurulu, gönderilen tüm yazılara ilişkin bilgileri gizli tutmalıdır.
Yayın Kurulu, gönderilen yazılar için yayın kararları almaktan sorumludur.
Yayın Kurulu, okuyucuların ve yazarların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf etmelidir.
Yayın Kurulu, Nüsha Dergisi’nin kalitesini yükseltmek ve geliştirmek için çaba sarf etmelidir.
Yayın Kurulu bilimsel kaliteye ve orijinalliğe en üst düzeyde önem vermelidir.
Yayın Kurulu gerektiğinde düzeltmeler, açıklamalar, geri çekilmeler ve özürler yayımlamaya her zaman hazır olmalıdır.
Hakemler için Uluslararası Standartlar
Hakemlerin hakemlik davetini kabul ettikten sonra uluslararası hakemlik standartlarına uyması gerekmektedir. Nüsha Dergisi'nin hakemlerinin uluslararası standartlara [Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) belirlediği etik ilkeler. https://publicationethics.org /] gönüllü olarak uyması beklenir.
Hakemler yazıya ilişkin bilgileri gizli tutmalıdır.
Hakemler, makalenin yayımlanmasını reddetmek için sebep olabilecek tüm bilgileri Editör Kurulu’nun dikkatine sunmalıdır.
Hakemler, makaleleri bilimsellik açısından değerlendirmelidir.
Hakemler, yazıları yalnızca özgünlüklerine, önemlerine ve derginin alanlarına uygunluğuna göre objektif olarak değerlendirmelidir.
Hakemler, herhangi bir çıkar çatışması durumunda Nüsha Dergisi'ne bildirimde bulunmalıdır.
Onay Politikası
Yazar/yazarlar etik ve yasal standartlara uymalıdır ve makale üretmek için yapılan araştırmaya katılanlara aşağıdaki koşullar bildirilmelidir:
Araştırmanıza katılanlar, kendileri hakkında bir araştırma yapılacağı konusunda bilgilendirilmelidir.
Araştırmanıza katılanlar, katılımın gönüllü olduğu, katılmayı reddetmenin bir cezası olmadığı ve katılımcıların herhangi bir zamanda ceza almadan çekilebilecekleri konusunda bilgilendirilmelidir.
Araştırmanıza katılanlar, araştırmanızın amacı ve araştırmada izleyeceğiniz prosedür hakkında bilgilendirilmelidir.
Araştırmanıza katılanlar, araştırma ile ilgili soruların yanıtları için size ulaşabilecekleri iletişim bilgileri konusunda bilgilendirilmelidir.
Araştırmanıza katılanlar, iş birliği yapmayı kabul etmeleri durumunda onları etkileyebilecek herhangi bir risk ve rahatsızlık varsa katılımcılara bildirilmesi gerekir.
Araştırmanıza katılanlar, katılımın olası doğrudan yararlarının (örneğin makalenin veya bölümün bir kopyasının alınması) olduğu konusunda bilgilendirilmelidir.
Araştırmanıza katılanlar, gizliliğinin nasıl korunacağı konusunda bilgilendirilmelidir.

Etik olmayan bir durumla karşılaşıldığında lütfen akademiknusha@gmail.com adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

Ücretsiz