Year 2020, Volume 3 , Issue 1, Pages 152 - 168 2020-06-25

The Passage of the German Crusaders Through Anatolia During the Third Crusade and the Occupation of Iconium
Üçüncü Haçlı Seferi Sırasında Frederick I. Barbarossa’nın Konya’yı İşgali ve Yağmalaması (17-23 Mayıs 1190)

Seyfettin KAYA [1]


In the Middle Ages, there was a struggle for superiority between the Islamic world and the Crusaders regarding the domination of the Middle East and Jerusalem lands. The Crusaders, who wanted to plunder the property of Muslims, tried to walk over the Islamic world by land. The Anatolian geography, where the Seljuks lived, became the stage the conflict between the Crusaders and Muslims. During the Third Crusade, the king of England I. Richard and the king of France II. Philip Augustes traveled from the sea, German emperor Frederick I. Barbarossa headed from the land to the Middle East using the Anatolian route. German emperor Friedrick Barbarossa I entered Anatolia with a large army and faced with Sultan Qılıj Arslan II the ruler of the Anatolian Seljuk State in front of Iconium. Meanwhile, Sultan Qılıj Arslan II, who was thoroughly old and lost his authority relatively, divided his lands among his sons according to Turkish state traditions in order to avoid a conflict. Therefore, in front of Iconium, the war between the Anatolian Seljuk State, who were weakened under these conditions, and the German Crusaders, Sultan Qılıj Arslan's II forces have been lost and Iconium city has been occupied by the German Crusaders and looted. During the Third Crusade, Anatolian cities and especially Iconium could not be saved from being destroyed. German Emperor Friedrich Barbarossa I played an important role in destroying Anatolia and occupying and looting Iconium, the capital of Anatolian Seljuk State (1075-1308).
Orta çağda İslam dünyası ile Haçlılar arasında Orta doğu ve Kudüs topraklarının hakimiyeti konusunda bir üstünlük mücadelesi yaşanmıştır. Müslümanların mallarını yağmalamak isteyen Haçlılar İslam dünyasının üzerine karadan ilerleyerek yürümeye çalışmışlardır. Selçukluların yaşadığı Anadolu coğrafyası Haçlılar ile Müslümanlar arasında yaşanan çekişmeye sahne olmuştur. Üçüncü Haçlı Seferi sırasında İngiltere kralı I. Richard ile Fransa kralı II. Philip Augutus denizden ve Alman imparatoru Frederick I. Barbarossa Anadolu güzergahını kullanarak karadan Orta doğuya yönelmişlerdir. Alman imparatoru Friedrick I Barbarossa büyük bir ordu ile Anadolu'ya girmiş ve Konya önlerinde Anadolu Selçuklu Devleti’nin hükümdarı Sultan II. Kılıç Arslan ile karşılaşmıştır. Bu sırada iyice yaşlanmış ve nispeten otoritesini kaybetmiş olan Sultan II. Kılıç Arslan, bir çekişme yaşanmaması için topraklarını oğulları arasında Türk devlet geleneklerine göre bölüştürmüştür. Dolayısıyla bu koşullar altında zayıflamış olan Anadolu Selçuklu Devleti ile Alman Haçlılar arasında Konya önlerinde yapılan savaşı, Sultan II. Kılıç Arslan’ın kuvvetleri kaybetmiş ve Konya şehri Alman Haçlıları tarafından işgal edilerek yağmalanmıştır. Üçüncü Haçlı Seferi sırasında Anadolu şehirleri ve özellikle Konya tahrip olmaktan kurtulamamıştır. Alman İmparatoru Frederick I. Barbarossa, Anadolu’nun tahrip edilmesinde ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin (1075-1308) başkenti olan Konya’nın işgal edilerek yağmalanmasında önemli bir rol oynamıştır.
  • A. Vasiliev, History of the Byzantine Empire (324-1453), Vol II, The University of Wisconsin Press, Madison, Milwaukee, and London 1971. Alan V. Murray, “Frederick V of Swabia (1167–1191)”, The Crusades an Encyclopedia, Vol II, Editor Alan V. Murray, ABC-CLIO, Santa Barbara, California 2006, s. 477-478. Alan V. Murray, “Henry of Kalden”, The Crusades An Encyclopedia, Vol II, Editor Alan V. Murray, ABC-CLIO, Santa Barbara, California 2006. Alexios G. C. Savvides, “Qilij Arslan II of Rum (d. 1192)”, The Crusades An Encyclopedia, Vol VI, Editor Alan V. Murray, ABC-CLIO, Santa Barbara, California 2006. Ali Sevim & Erdoğan Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi: Siyaset, Teşkilât ve Kültür, TTK, Ankara 1995. Aphrodite Papayianni, “Byzantine Empire”, The Crusades An Encyclopedia, Vol I, Editor Alan V. Murray, ABC-CLIO, Santa Barbara, California 2006, s.189. Bahâddin İbn Şeddâd, en-Nevâdirü’s-Sultaniyye ve’l-Mehâsinü’l-Yûsufiyye, terc. D. S. Richards, The Rare and Excellent History of Saladin, Aldershot 2002. David Nicolle & Christa Hook, The Third Crusade 1191: Richard The Lionheart, Saladin and The Battle for Jerusalem, Osprey Punishing, New York 2005. David Nicolle, The Third Crusade 1191, illlustrated by Christa Hook, Osprey Publishing, New York 2006. Ebru, Altan, “Haçlı Ordularının Anadolu’da Selçuklu Topraklarına Son Girişi: İmparator Friedrich Barbarossa’nın Haçlı Seferi (1189-1190)”, Tarih Dergisi, Sayı 68 (2018/2), İstanbul 2018, s. 15-30. Ebru, Atan, “Haçlı Ordularının Anadolu’da Geçtiği Yollar”, Belleten, LXV/243, 2001, s. 571-582. Ebu Şâme, Kitâbü’r-Ravzateyn fî Ahbâri’d-devleteyn en-Nûriyye ve’s-Salâhiyye, RHC or., IV. G. A. Loud, “Frederick I Barbarossa of Germany (1122–1190)”, The Crusades An Encyclopedia, Vol II, Editor Alan V. Murray, ABC-CLIO, Santa Barbara, California 2006, s. 472-475. G. A. Loud, The Crusade of Frederick Barbarossa, Vol XIX, Ashgate Punishing 2010. Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, TTK, 7. Baskı (Tıpkıbasım), Ankara 2011. Gregory Ebü’l-Farac, Ebü’l-Ferec Tarihi, c. II, Çev. Ömer Rıza Doğrul, TTK, Ankara 1950. Işın Demirkent, “Haçlılar”, DİA, c. XIV, TDV Yayınları, İstanbul 1996, s. 525-546. Işın Demirkent, Haçlı Seferleri Tarihi, Dünya Yayınları, İstanbul 1997. Işın Demirkent, Haçlı Seferleri Tarihi, Dünya Yayınları, İstanbul 1997. İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Tarih, c. XII, Çev. Abdülkerim Özaydın, İstanbul 1987. Jeffrey Ashcroft, “Germany”, The Crusades an Encyclopedia, Vol II, Editor Alan V. Murray, ABC-CLIO, Santa Barbara, California 2006, s. 519-527. John B. Freed, Frederick Barbarossa: The Prince and the Myth, Yale University Press, New Haven and London 2016. Miles Brown, “Frederick Barbarossa and His Lost Crusade: An Examination of His Death and its Impact on the Third Crusade”, https://www.academia.edu/6985038/Frederick_Barbarossa_and_His_Lost_Crusade_An_Examination_of_His_Death_and_its_Impact_on_the_Third_Crusade_Miles_Brown_History_309_Section_303_Professor (E. T. 21.01.2020). Niketas Khoniates, Historia (1180-1195), Çev. Işın Demirkent, Dünya Yayınları, İstanbul 2006. Niketas, O City of Byzantium, Annafs of Niketas Choniates, Translated by Harry J. Magoulias, Wayne State Unıversıty Press, Detroit 1984. Osman Turan, Selçuklu Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, İkinci Baskı, Turan Neşriyat Yurdu, İstanbul 1969. Osman Turan, Selçuklular ve İslâmiyet, Nakışlar Yayınevi, İstanbul 1980. Philip K. Hitti, Syria A Short History, The Macmillan Company, New York 1959. Salim, Koca, “Haçlı Seferleri Sebep ve Sonuçları Bakımından Nasıl Değerlendirilebilir?”, Akademik Bakış, c. X, Sayı 20, Yaz 2007, s. 15-35. Simon Lloyd, “The Crusading Movement, 1096–1274”, Hıstory of the Crusades, Edited by Jonathan Riley-Smith, Oxford University Press, New York 1999, s. 35-68. Steven Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, c. III, Çev. Fikret Işıltan, TTK, Ankara 1992. Süryanî Mikhail, Vekayinâme 1042-1195, İkinci Kısım, Türkçe Çev. Hrant D. Andresyan, (Basılmamaış), 1944. Willermus Tyrensis, Haçlılar Türklere Karşısında (1143-1184), c. III, Çev. Ergin Ayan, Kronik Kitap, İstanbul 2019.
Primary Language tr
Subjects History
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2181-5973
Author: Seyfettin KAYA (Primary Author)
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 1, 2020
Acceptance Date : June 16, 2020
Publication Date : June 25, 2020

Bibtex @research article { oad730644, journal = {Ortaçağ Araştırmaları Dergisi}, issn = {2667-4882}, eissn = {2667-4882}, address = {}, publisher = {Murat SERDAR}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {152 - 168}, doi = {}, title = {Üçüncü Haçlı Seferi Sırasında Frederick I. Barbarossa’nın Konya’yı İşgali ve Yağmalaması (17-23 Mayıs 1190)}, key = {cite}, author = {Kaya, Seyfettin} }
APA Kaya, S . (2020). Üçüncü Haçlı Seferi Sırasında Frederick I. Barbarossa’nın Konya’yı İşgali ve Yağmalaması (17-23 Mayıs 1190) . Ortaçağ Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 152-168 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/oad/issue/55227/730644
MLA Kaya, S . "Üçüncü Haçlı Seferi Sırasında Frederick I. Barbarossa’nın Konya’yı İşgali ve Yağmalaması (17-23 Mayıs 1190)" . Ortaçağ Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 152-168 <https://dergipark.org.tr/en/pub/oad/issue/55227/730644>
Chicago Kaya, S . "Üçüncü Haçlı Seferi Sırasında Frederick I. Barbarossa’nın Konya’yı İşgali ve Yağmalaması (17-23 Mayıs 1190)". Ortaçağ Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 152-168
RIS TY - JOUR T1 - Üçüncü Haçlı Seferi Sırasında Frederick I. Barbarossa’nın Konya’yı İşgali ve Yağmalaması (17-23 Mayıs 1190) AU - Seyfettin Kaya Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ortaçağ Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 152 EP - 168 VL - 3 IS - 1 SN - 2667-4882-2667-4882 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ortaçağ Araştırmaları Dergisi Üçüncü Haçlı Seferi Sırasında Frederick I. Barbarossa’nın Konya’yı İşgali ve Yağmalaması (17-23 Mayıs 1190) %A Seyfettin Kaya %T Üçüncü Haçlı Seferi Sırasında Frederick I. Barbarossa’nın Konya’yı İşgali ve Yağmalaması (17-23 Mayıs 1190) %D 2020 %J Ortaçağ Araştırmaları Dergisi %P 2667-4882-2667-4882 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Kaya, Seyfettin . "Üçüncü Haçlı Seferi Sırasında Frederick I. Barbarossa’nın Konya’yı İşgali ve Yağmalaması (17-23 Mayıs 1190)". Ortaçağ Araştırmaları Dergisi 3 / 1 (June 2020): 152-168 .
AMA Kaya S . Üçüncü Haçlı Seferi Sırasında Frederick I. Barbarossa’nın Konya’yı İşgali ve Yağmalaması (17-23 Mayıs 1190). OAD. 2020; 3(1): 152-168.
Vancouver Kaya S . Üçüncü Haçlı Seferi Sırasında Frederick I. Barbarossa’nın Konya’yı İşgali ve Yağmalaması (17-23 Mayıs 1190). Ortaçağ Araştırmaları Dergisi. 2020; 3(1): 152-168.
IEEE S. Kaya , "Üçüncü Haçlı Seferi Sırasında Frederick I. Barbarossa’nın Konya’yı İşgali ve Yağmalaması (17-23 Mayıs 1190)", Ortaçağ Araştırmaları Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 152-168, Jun. 2020