Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Işık Ünitesinde Öğrencilerin Başarıları Ve Tutumları Üzerinde Branş Derslik Sisteminin Etkisi

Year 2016, Volume 6, Issue 3, 657 - 664, 22.12.2016

Abstract

Bu çalışmanın amacı, branş derslik sisteminde işlenen 7.sınıf ışık ünitesinin öğrencilerin akademik başarıları ve Fen’e yönelik tutumlarına bir etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Ön test-son test kontrol gruplu yarı-deneysel tasarımın kullanıldığı bu çalışma 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında Karadeniz’in orta ölçekli bir ilindeki bir ortaokulda 7.sınıfta eğitimlerine devam eden 46 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın deney grubunda bulunan öğrencilerin(n=23) dersleri branş derslik sınıfında, kontrol grubunda bulunan öğrencilerin (n=23) dersleri ise aynı süreçte klasik sınıfta yıllık plandaki gibi haftada 4 ders saati olmak üzere toplam 4 hafta süreyle işlenmiştir. Araştırmada kullanılan nicel veriler, başarı testi ve tutum anketinden elde edilmiştir. Bu veri araçları uygulama öncesi ön test, uygulama sonrası ise son test için kullanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen nicel verilerin değerlendirilmesi SPSS16.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada veriler normal dağılım gösterdiğinden parametrik testler kullanılmıştır. Analiz sonuçlarında branş derslik sistemi ile eğitim gören öğrencilerin akademik başarıları ve tutumlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu bağlamda okullarda branş derslik sisteminin daha yaygın bir şekilde uygulanmasının istenilen başarı düzeyine ulaşmada olumlu etkilerinin olacağı düşünülmektedir.


References

  • Akgün, A. G. D. Ö. E. (2005). Bilgisayar destekli ve fen bilgisi laboratuvarında yapılan gösterim deneylerinin öğrencilerin fen bilgisi başarısı ve tutumları üzerindeki etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2(1).
  • Aydın, G. (2011). Öğrencilerin" Hücre Bölünmesi ve Kalıtım" konularındaki kavram yanılgılarının giderilmesinde ve zihinsel modelleri üzerinde yapılandırmacı yaklaşımın etkisi, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  • Başar, H. (2014). Sınıf Yönetimi. (19. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

The Impact of Rotating Class System on the Success Levels and Attitudes of The Students in the Light Unit

Year 2016, Volume 6, Issue 3, 657 - 664, 22.12.2016

Abstract

The purpose of this study is to examine whether 7th grade “light topic” taught in rotating class has an impact on students’ attitudes towards science and technology. This study, which was designed as an semi-experimental design in the form of pre-test post-test control group, was carried out with 46 7th grade students at a secondary school in a medium-sized city of Black Sea Region in 2014-2015 academic year. The quantitative data used in the study have been abtained from the achievement test and The Attitude survey. This data tools were used as a pre-test before the application process and a post-test after the application process. The collected quantitative data in the study were analyzed using SPSS 16.0 package programme. And since the data in the study showed a normal distribution, parametric tests were used. The results of the analyses revealed that the success levels and attitudes of the students who were taught in rotating classrooms were higher. In this sense, it is believed that wider use of rotating classroom system will have positive effects on success levels.


References

  • Akgün, A. G. D. Ö. E. (2005). Bilgisayar destekli ve fen bilgisi laboratuvarında yapılan gösterim deneylerinin öğrencilerin fen bilgisi başarısı ve tutumları üzerindeki etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2(1).
  • Aydın, G. (2011). Öğrencilerin" Hücre Bölünmesi ve Kalıtım" konularındaki kavram yanılgılarının giderilmesinde ve zihinsel modelleri üzerinde yapılandırmacı yaklaşımın etkisi, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  • Başar, H. (2014). Sınıf Yönetimi. (19. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Details

Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section ARTICLE
Authors

Cengiz ÖZYÜREK


Yunus PINARKAYA
0000-0002-8284-1473


Erol TAŞ

Publication Date December 22, 2016
Application Date May 26, 2017
Acceptance Date November 25, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 6, Issue 3

Cite

APA Özyürek, C. , Pınarkaya, Y. & Taş, E. (2016). Işık Ünitesinde Öğrencilerin Başarıları Ve Tutumları Üzerinde Branş Derslik Sisteminin Etkisi . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 657-664 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/odusobiad/issue/26332/316196

Hope to be enlightened in the light of knowledge ....

ODÜSOBİAD