Year 2019, Volume 14 , Issue 2, Pages 457 - 478 2019-08-30

Mahalleye Dönüşen Köylerin Muhtarlarının Hizmetlerde Etkinlik ve Verimliliğe İlişkin Algısı: Muğla Deneyimi
Views of the Mukhtars on Efficiency and Productivity in Local Services after Transforming Neighborhood: Muğla Experience

Mesut Koç [1]


Türkiye’de 2014 yılı Nisan ayında yürürlüğe giren ve temel gerekçelerinden birisi yerel yönetimlerce sunulan hizmetlerde etkinlik ve verimlilik sağlanması olan 6360 Sayılı Kanun ile yerel yönetim yapısında büyük değişiklikler getirilmiştir. Büyükşehir belediyelerinin sınırı il mülki sınırlarına genişletilmiştir. Hizmet ölçeği büyütülerek büyükşehir belediyelerin mali gücü arttırılmıştır. Yine, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde belde belediyeleri kaldırılmış ve köyler beldelerle birlikte ilçeye bağlı mahallelere dönüştürülmüştür. Bu çalışmada kanunun hedeflerinin ne ölçüde gerçekleştiği, örneklem olarak alınan Muğla ilinde öncesi ve sonrası görev yapan muhtarlar ile görüşülerek anket tekniğiyle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Muhtarlardan alınan bulgular, kanunun temel amaçlarından biri olan etkinlik ve verimlilik bağlamında değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucu yerel hizmet sunulan ölçeğin önemini ortaya çıkmış, mahalleye dönüşen köylerde farklı hizmet beklentileri olduğu görülmüştür.

With the Law No. 6360, which began to rule in April 2014, aiming ensuring efficiency and efficiency in the services provided by local governments, major changes were introduced in the local government structure in Turkey. The service area of metropolitan municipalities expanded to provincial boundaries.  The scale of local services and the financial power of metropolitan municipalities were increased. The towns and villages have been transformed into neighborhoods of districts in the metropolitan municipalities. This study aims to examine the extent to which the law, in views of mukhtars, being as a mukhtar before and after the law, by a survey and loose structured interview. The findings were evaluated in terms of efficiency and efficiency in local services. The result shows the importance of the scale of the local service has emerged and there are different service expectations in the villages that have been transformed into the neighborhoods.

 • Acar Osman Kürşat ve Koç Mesut (2016). “6360 Sayılı Kanun İle Birlikte Mahalleye Dönüşen Belde Mahalle Muhtarlıkları ve Köy Muhtarlıklarının Yeni Durumu; Fethiye İlçesi Üzerinden Bir Değerlendirme”, Kaysem 10 Bildiriler Kitabı, İzmir, s.177-191.
 • Al, Hamza (2002). Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi, Ankara, Bilimadamı Yayınları,
 • Alkuş, Oktay (2015). “Kamu Yönetiminde Verimlilik: Aksaray İl Müdürlüklerinde Bir Uygulama”, Kayfor 13 Bildiri Kitabı, Konya, 547-559.
 • Belli, Aziz, Aydın Abdullah (2016). “6360 Sayılı Yasa ile Kapatılan Belde Belediyelerinin Hizmette Etkinlik, Verimlilik ve Temsil Sorunsalı Üzerine Bir Alan Araştırması: Önsen Belediyesi Örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:9, Sayı:43, 1698-1712.
 • Bilgin, Kamil Ufuk (2004). Kamu Performans Yönetimi Memur Hak ve Yükümlülüklerinin Performansa Etkisi, Ankara, TODAİE Yayını.
 • Bilgin, Kamil Ufuk vd. (2013). “Mevcut Durum ve Beklentiler Açısından Mahalle Yönetimi”, Kuramdan Uygu-lamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, Editör: Yakup Bulut, Pegem Akademi, s.289-304.
 • Biricikoğlu, Hale ve Duyar, D. Duygu (2015). “6360 Sayılı Yasanın Genişleyen Büyükşehir Belediyesi Hizmet Sınırının Etkinlik Ve Verimliliğe Etkisi Bağlamında Değerlendirmesi: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Örne-ği” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 20, Sayı:4, s.369-393.
 • Bulut, Yakup (1999). Büyük Şehir Yönetimine Kentsel Alt Örgütlenmelerin (STK, Mahalle…) Katılımı: Gazian-tep Büyük Şehir Belediyesi Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Bulut, Yakup (2001). “Mahalle Muhtarlığı Üzerine Bir Araştırma”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 10 Sayı 3, ss.32-51.
 • Ceritli, İsmail (2002). “Yerel Kent Hizmetlerinin Verimli Sunumu Açısından Uygun Kent Büyüklüğü ve Türkiye Örneği”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt:11, Sayı:2, Nisan, 7-24.
 • Demir, Hakan, Karakütük, Mehmet (2003). "Yerel Yönetimler ve Hizmette Yerellik: Subsidiarite İlkesi", Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, s. 65-77.
 • Demirkaya, Yüksel (2016). Türkiye’de Belediyeler için Performans Yönetimi Arayışı, Demirkaya, Y., (Ed.), Türkiye’de Yeni Kamu Yönetimi: Yerel Yönetim Reformu, İstanbul, WALD.
 • Demirkaya, Yüksel ve Koç Mesut (2017). “6360 Sayılı Kanun ile Birlikte Mahalleye Dönüşen Köylerde Değişi-min Muhtarlığa Etkisi: Menteşe ve Seydikemer İlçeleri Üzerinden Bir Değerlendirme”, Strategic Public Management Journal, Cilt 3, Sayı 6, s.124-149.
 • Duben, Alan, Emrealp, Sadun (1993). Urban Management Development, İstanbul, IULA-EMME Publication.
 • Duran, Lütfi (1982). İdare Hukuku, İstanbul, Fakülteler Matbaası.
 • Drucker, Peter (1994). Management (Tasks, Responsibilities, Practices), Oxford, Butterworth-Heinemann Ltd.
 • Eryılmaz, Bilal (2012). Kamu Yönetimi, 5. Baskı, Kocaeli, Okutman Yayıncılık.
 • Eryiğit, Burak Hamza (2016). “Yerel Kalkınma Bağlamında Yerel Yönetim Birliklerinin Kuruluş Sürecinde Uygu-lanan Vesayet Denetimi ve Bir Model Önerisi”, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, s.283-295.
 • Göküş, Mehmet ve Alptürker, Hakan (2016). “6360 Sayılı Yasa ile Köy Yönetiminden Mahalle Yönetimine Geçiş Sonrası Etkin Hizmet Sunumuna İlişkin Muhtarların Görüşü: Silifke Köyleri Örneği”. Selçuk Üniversi-tesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi Sayı: 11, s.67-86.
 • Kavruk, Hikmet (2004). Köy ve Mahalle: Yerleşim ve Yönetim Birimi, Ankara, Odak Yayınevi.
 • Kavruk Hikmet vd. (2012). Türkiye’de Köy Yerleşimi ve Yönetimi, Ankara, TODAİE.
 • Kaypak Şafak, Kara, Mehmet (2016). “6360 Sayılı Yasa ve Değişen Yerel Çevre Hizmetleri: Hatay’da Bir Uygu-lama”, Kaysem 10 Bildiriler Kitabı, İzmir, s.268-301.
 • Keleş, Ruşen. Kentbilim Terimleri Sözlüğü, Ankara, İmge Kitabevi.
 • Keleş, Ruşen (2012). Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul, Cem Yayınevi.
 • Kesgin, Bedrettin (2015). “Etkinlikle Verimlilik Arasında Belediyeler”, Uluslararası İktisadi ve İdari İnceleme-ler Dergisi, Sayı:14, s. 157-176.Koçak, Yüksel (2015). “Mahalle Yönetiminin Kentsel Sorunların Giderilmesindeki Rolü ve Yeniden Yapılandı-rılması”, Kayfor 13 Bildiri Kitabı, Konya, s.1303-1325.
 • Kuyaksil, Ali (1994). “Yönetimin Verimliliği”, Türk İdare Dergisi, 403, Ankara.
 • Negiz, Nilüfer (2017). Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerde Hizmet Etkinliği ve Eğitim İlişkisi: Alan Araştırması ve Bir Model Önerisi, Süleyman Demirel Üniversitesi SBE, Doktora Tezi, Isparta.
 • Oktay, Ercan vd. (2014). “Köy Mahalleye Sığar mı? Köy ve Mahalleye İlişkin Bir Çözümleme”, Kayfor 12 Bildiri-ler Kitabı, Aydın, s. 355-370.
 • Ömürgönülşen, Uğur ve Uğur Sadioğlu (2014). “Mahalle Yönetiminin Dönüşümü ve Bütünşehir Modelinde Yeniden Yorumlanması”, Kayfor 12 Bildiriler Kitabı, Aydın, 293-301.
 • Öner, Şerif (2006). Yeni Mevzuat Çerçevesinde Türkiye’de Belediye Yönetimi, Ankara, Nobel Yayınları.
 • Özden, Kemal (2014). Yerel Yönetimlerde Güncel Sorunlar ve Tartışmalar, Ankara, Seçkin Yayınevi.
 • Öztop, Sezai (2017). “Mülki İdare-Belediye İlişkileri”, Belediye Yönetimi ve Kamusal İlişkiler, Editörler: Hamza Ateş, Mücahit Bıyıkoğlu, İstanbul, Der Yayınları.
 • Öztürk, Namık Kemal (2004). “Kamu Yönetiminde Verimlilik”, Türk İdare Dergisi, Eylül, 2004.
 • Parlak, Bekir, Ökmen, Mustafa (2015). Yerel Yönetimler, Bursa, Ekin Yayınevi.
 • Şahin, Elif Ayşe (2007). “Kamu Mali Karar Alma Süreçlerinin Etkinliği ve İç Denetim Fonksiyonu”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Tortop, Nuri vd., (2007). Yönetim Bilimi, Ankara, Nobel Yayınları.
 • Toprak, Zerrin (2014). Yerel Yönetimler, Ankara, Siyasal Kitapevi.
 • Ulusoy, Ahmet ve Akdemir, Tekin (2001). Mahalli İdareler, Ankara, Seçkin Yayınevi.
 • Uysal, Yusuf ve Mehmet Mecek (2015). “Köylere Sunulan Kamu Hizmetlerinin Nitelik ve Niceliği: Kütahya İli Örneği”, Kayfor 13 Bildiri Kitabı, Konya, s.1169-1183.
 • Yıldırım, İbrahim (1984). “Bürokratik Örgütlerde İsrafla Sonuçlanan Yönetsel Bozukluklar”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi İİBF, Erzurum.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0231-747X
Author: Mesut Koç (Primary Author)
Institution: Fethiye Yanıklar İlkokulu Müdürlüğü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 30, 2019

Bibtex @research article { oguiibf503162, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1306-6730}, address = {}, publisher = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {457 - 478}, doi = {10.17153/oguiibf.503162}, title = {Mahalleye Dönüşen Köylerin Muhtarlarının Hizmetlerde Etkinlik ve Verimliliğe İlişkin Algısı: Muğla Deneyimi}, key = {cite}, author = {Koç, Mesut} }
APA Koç, M . (2019). Mahalleye Dönüşen Köylerin Muhtarlarının Hizmetlerde Etkinlik ve Verimliliğe İlişkin Algısı: Muğla Deneyimi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 14 (2) , 457-478 . DOI: 10.17153/oguiibf.503162
MLA Koç, M . "Mahalleye Dönüşen Köylerin Muhtarlarının Hizmetlerde Etkinlik ve Verimliliğe İlişkin Algısı: Muğla Deneyimi". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (2019 ): 457-478 <https://dergipark.org.tr/en/pub/oguiibf/issue/47902/503162>
Chicago Koç, M . "Mahalleye Dönüşen Köylerin Muhtarlarının Hizmetlerde Etkinlik ve Verimliliğe İlişkin Algısı: Muğla Deneyimi". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (2019 ): 457-478
RIS TY - JOUR T1 - Mahalleye Dönüşen Köylerin Muhtarlarının Hizmetlerde Etkinlik ve Verimliliğe İlişkin Algısı: Muğla Deneyimi AU - Mesut Koç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17153/oguiibf.503162 DO - 10.17153/oguiibf.503162 T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 457 EP - 478 VL - 14 IS - 2 SN - 1306-6730- M3 - doi: 10.17153/oguiibf.503162 UR - https://doi.org/10.17153/oguiibf.503162 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Mahalleye Dönüşen Köylerin Muhtarlarının Hizmetlerde Etkinlik ve Verimliliğe İlişkin Algısı: Muğla Deneyimi %A Mesut Koç %T Mahalleye Dönüşen Köylerin Muhtarlarının Hizmetlerde Etkinlik ve Verimliliğe İlişkin Algısı: Muğla Deneyimi %D 2019 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1306-6730- %V 14 %N 2 %R doi: 10.17153/oguiibf.503162 %U 10.17153/oguiibf.503162
ISNAD Koç, Mesut . "Mahalleye Dönüşen Köylerin Muhtarlarının Hizmetlerde Etkinlik ve Verimliliğe İlişkin Algısı: Muğla Deneyimi". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 / 2 (August 2019): 457-478 . https://doi.org/10.17153/oguiibf.503162
AMA Koç M . Mahalleye Dönüşen Köylerin Muhtarlarının Hizmetlerde Etkinlik ve Verimliliğe İlişkin Algısı: Muğla Deneyimi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2019; 14(2): 457-478.
Vancouver Koç M . Mahalleye Dönüşen Köylerin Muhtarlarının Hizmetlerde Etkinlik ve Verimliliğe İlişkin Algısı: Muğla Deneyimi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2019; 14(2): 478-457.