Year 2020, Volume 15 , Issue 1, Pages 249 - 266 2020-04-01

Yüksek ve Düşük Teknolojili Sektörlerde Piyasaya Girişin Belirleyicileri
Determinants of Market Entry in High and Low Technology Sectors

Gülçin GÜREL GÜNAL [1] , Ertuğrul DELİKTAŞ [2]


Bu çalışmada, sürdürülebilir bir büyümenin en önemli unsurlarından birisi olan imalat sanayii, piyasa yapısı analizi çerçevesinde piyasaya giriş modeli oluşturularak incelenmektedir. Bu çerçevede kullanılan modellerde düşük teknolojili ve yüksek teknolojili imalat sanayii sektörleri, 2003-2015 yılları için lojistik regresyon modeli kullanılarak analiz edilmektedir. Analiz sonuçlarına göre piyasaya girişte, farklı teknoloji düzeyindeki firmalar farklı değişkenlerden etkilenmektedir. Diğer taraftan makroekonomik gelişmelerin, firmaların sektöre giriş kararında firma ve piyasa özelindeki gelişmelerden daha etkili olduğu da görülmektedir. Özellikle teknoloji yoğun firmaların makroekonomik gelişmelerden çok fazla etkilendiği dikkat çekmektedir. Çalışmanın, firmaların piyasaya giriş kararlarının mikro ve makro düzeyde nasıl değiştiğini görebilmek adına politika yapıcılar için önemli olduğu düşünülmektedir.

The manufacturing industry, which is important for a sustainable growth, is examined by examining the market entry model within the framework of market structure analysis. In the models used in this study, low-tech and high-technology manufacturing industry sectors are analyzed by using the logistic regression model for the years 2003-2015. According to the results of the analysis, different technology level firms are affected by different variables at the entry to the market. On the other hand, it is seen that macroeconomic developments are more effective than firms and market developments in the decision of firms to enter the sector. Especially technolo-gy intensive firms pay great attention to macroeconomic developments. It is considered that the study is im-portant for policy makers in order to see how the market entry decisions of firms change at micro and macro level.

 • Adams, Robert; Amel, Dean (2016), “The Effects of Past Entry, Market Consolidation, and Expansion by In-cumbents on the Probability of Entry in Banking”, Review of Industrial Organization, 48(1): 95-118.
 • Akay, E. Ç. (2015), “Panel Nitel Tercih Modelleri”, (Ed.Selahattin Güriş), Stata ile Panel Veri Modelleri, İstan-bul: Der Yayınları: 175-192.
 • Arıkan, Başak (2015), Türk Bankacılığında İnovasyon ve Kreatif Bankacılık, İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversi-tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Amel, Dean; Liang, Nellie (1997), “Determinants of Entry and Profits in Local Banking”, Review of Industrial Organization, 12(1): 59-78.
 • Austin, John; Rosenbaum, David (1990), “The Determinants of Entry and Exit Rates into U.S. Manufacturing Industries”, Review of Industrial Organization, 5(2): 211-223.
 • Avery, Robert; Bostic, Raphael; Calem, Paul; Canner, Glenn (1999), “Consolidation and Bank Branching Pat-terns”, Journal of Banking & Finance, 23(2-4): 497-532.
 • Bain, Joe (1951), “Relation of Profit Rate to Industry Concentration: American Manufacturing, 1936-1940”, The Quarterly Journal of Economics, 65(3): 293-324.
 • Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015-2018), 2015.
 • Berger, Allen; Bonime, Seth; Goldberg, Lawrence; White, Lawrence (2004), “The Dymanics of Market Entry: The Effects of Mergers and Acquisitions on De Novo Entry and Small Business Lending in the Banking In-dustry”, Journal of Business, 77(4): 1-64.
 • Çetin, Tamer (2010), “İktisadi Etkinlik Üzerine Bir Deneme: X Etkinlik Yaklaşımı”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(2): 183-198.
 • Pagnini, Marcello; Rossi, Paola; Vacca, Valerio; Burgstaller, Johann (2017), “Dynamics of Retail-Bank Branc-hing Austria”, Economic Notes , 46(3): 527-554.
 • Cala, Carla Daniela (2018), “Sectoral and regional determinants of firm Dynamics in developing countries: evidence for low-, mediumand high-tech manufacturing in Argentina”. CEPAL Review, 124: 121-141.
 • Doğan, Mesut (2013), “Türkiye'de Sanayileşme Sürecine Genel Bir Bakış”, Marmara Coğrafya Dergisi, 28: 211-231.
 • Gobbi, Giorgio; Lotti, Francesca (2004), “Entry Decisions and Adverse Selection: An Empirical Analysis of Local Credit Markets”, Journal of Financial Services Research, 26(3): 225-244.
 • Genchev, Evgeni (2015), “Determinants of Entry and Exit Rates in Australian Industry”, B&M Publishing, San Francisco, California, USA, 45-57.
 • Günalp, Burak; Cilasun, Seyit Mümin (2006), “Determinants of Entry in Turkish Manufacturing Industries”, Small Business Economics, Springer, 27(2): 275-287.
 • İzgi, Berna Balcı; Dineri, Eda (2014), “Determinants of Market Entry: A Study on Turkish Manufacturing In-dustry (1996-2001 Period)”, Folıa Oeconomıca, 6(309): 7-14.
 • Kaldor, Nichoas (1966), Causes of the Slow Rate of Growth of the United Kingdom An Inaugural Lecture. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kaya, Seçil; Üçdogruk, Yeşim (2002), “The dynamics of entry and exit in turkish manufacturing industry”, ERC Working Papers 0202, ERC - Economic Research Center, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Koç, Erdem; Kaya, Kadir; Şenel, Mahmut Can (2016), “Türkiye'de Sanayi Sektörü ve Temel Sanayi Göstergeleri - Sanayi Üretim Endeksi”, Mühendis ve Makina, 57(682): 42-53.
 • McCombie, John (1982), “Economic growth, Kaldor's laws and the static–dynamic Verdoorn law paradox”, Applied Economics, 14(3): 279-294.
 • Orr, Dale (1974), “The Determinants of Entry: A Sudy of the Canadian Manufacturing Industries”, The Review of Economics and Statistics, MIT Press, 56(1): 58-66.
 • Öztürk, Nurettin; Karabıyık, Hörüşen (2007), “Rekabet Stratejileri ve Türk Bankacılık Sektöründe Uygulanabi-lecek Rekabet Stratejilerinin Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 12(1): 229-253.
 • Öztürk, Evren Koç. (2010), Finansal Başarısızlık Tahmin Metodlarının Karşılaştırılması ve Sektörel Bir Uygu-lama, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Öztürk, Selcen; Kılıç, Dilek (2012), “Patterns and Determinants of Entry and Exit in Turkish Manufacturing Industries”, International Journal of Arts and Commerce, 1(5): 107-118.
 • Öztürk, Selcen; Dietrich, Michael (2012), “Agglomeration, Firm Entry and Exit”, European Network on the Economics of the Firm (ENEF), Bologna, İtalya, Acta Universitatis Lodziensis.
 • Rosenbaum, David (1993), “Profit, entry and changes in concentration”, International Journal of Industrial Organization, 11(2): 185-203.
 • Roh, Yanghee (2018), Determinants of Firm Entry and Exit in Canada and the U.S, Yüksek Lisans tezi, Ottova Üniversitesi, 4457395.
 • Şahin, İbrahim Eren (2011), Şirket Birleşmelerinin Etkinlik Açısından Değerlendirilmesi ve Türk Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, Konya, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Turanlı, Selcen; Kılıç, Dilek (2009), “Determinants of Firm Exit in Turkish Manufacturing Industries”, 6th ENEF Meeting, Paris.
 • Yücebaş, Önder (2005), Şirket Birleşmeleri ve Türkiye Uygulaması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-sü, 1-138.
 • https://www.heritage.org/, (Erişim: 24.10.2018)
 • https://www.mevzuat.gov.tr, (Erişim: 24.10.2018)
 • http://www.sbb.gov.tr/, (Erişim: 24.10.2018)
 • http://tuik.gov.tr/, (Erişim: 24.10.2018)
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4780-4420
Author: Gülçin GÜREL GÜNAL (Primary Author)
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1999-8176
Author: Ertuğrul DELİKTAŞ
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : January 11, 2019
Acceptance Date : January 20, 2020
Publication Date : April 1, 2020

APA Gürel Günal, G , Deli̇ktaş, E . (2020). Yüksek ve Düşük Teknolojili Sektörlerde Piyasaya Girişin Belirleyicileri . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 15 (1) , 249-266 . DOI: 10.17153/oguiibf.511611