Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

İlkokul Öğretim Programlarının Teknoloji Entegrasyonu Bakımından İncelenmesi

Year 2019, Volume 20, Issue , 1063 - 1091, 05.04.2019
https://doi.org/10.17494/ogusbd.555122

Abstract

Bu çalışmanın amacı; ilkokul öğretim programlarının genel çerçevesinde ve içeriklerinde teknoloji entegrasyonunun yer alma durumunu ve nasıl yer aldığını incelemektir. Bu bağlamda 2018 yılında güncellenen ilkokul öğretim programları, araştırma verileri olarak ele alınmıştır. Çalışma, nitel araştırma yöntemine uygun şekilde desenlenmiştir. Araştırma verileri doküman incelemesi yoluyla elde edilerek betimsel analiz tekniğiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretim programlarında teknoloji entegrasyonu düzeyinin düşük olduğu; bazı derslerde teknolojiye hiç yer verilmediği; öğretim programlarında teknolojiye ilişkin ifadelerin genel olarak yüzeysel kullanıma yönelik ve/ya tavsiye niteliğinde olduğu; ilgili yeterliğin edinimine ilişkin ne tür yollar izleneceği, derslerin içerisinde ne şekilde yer alacağı gibi açıklamaların eksikliği görülmüştür. Bu çerçevede derslerde teknolojinin etkin kullanımını destekleyecek açıklama ve önerilerin öğretim programlarında yer alması önem taşımaktadır.

References

  • İncelenen tüm öğretim programları: Milli Eğitim Bakanlığı (2018) TTKB Öğretim Program-ları. Son erişim: 08.11.2018 http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx. Altın, H. M. ve Kalelioğlu, F. (2015). Fatih Projesi ile ilgili öğrenci ve öğretmen görüşleri. Başkent University Journal of Education, , 2(1), 89-105. Bello, A. A. (2014). Impact of technology ınterventions on student achievement in rural Nigerian schools. Walden Dissertations and Doctoral Studies, Walden University Scholar Works. Bozkurt, A. ve Cilavdaroğlu, A. K. (2011). Matematik ve sınıf öğretmenlerinin teknolojiyi kullanma ve derslerine teknolojiyi entegre etme algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 859-870. Brooks, S. (2013). Making technology standards work for you. Erişim: 07.12.2018, http://www.iste.org/docs/excerpts/MATEC3-excerpt.pdf. Chen, F. H., Looi, C. K., & Chen, W. (2009). Integrating technology in the classroom: A visual conceptualization of teachers' knowledge, goals and beliefs. Journal of Compu-ter Assisted Learning, 25(5), 411–501. Creswell, W. J. (2009). Research design qualitative, quantitative and mixed methods app-roaches. USA: Pearson International Edition. Çağıltay, K., Yıldırım, Arslan, İ., Gök, A., Gürel, G., Karakuş, T., Saltan, F., Uzun, E., Ül-gen, E. ve Yıldız, İ. (2007). Öğretim teknolojilerinin üniversitede kullanımına yönelik alışkanlıklar ve beklentiler: Betimleyici bir çalışma. IX. Akademik Bilişim Konferansı: 31 Ocak – 2 Şubat 2007: Kütahya (s.209-216). ab.org.tr/ab07/kitap/cagiltay_yildirim_AB07.pdf. Çakır, H. ve Tazıcı, K. (2016). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersine ilişkin öğretmen görüş-leri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 20(1), 29-45. http://dergipark.gov.tr/tsadergisi/issue/21499/230508. Çelik, S. (2011). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının teknoloji uyarlama düzeyleri. Anka-ra Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(2), 141-163. Çoklar, A. N. (2008). Öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeter-liklerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Ertmer, P. (1999). Addressing first- and second-order barriers to change: Strategies for technology integration. Educational Technology Research and Development, 47(4). 47-1. Figg, C. & Jaipal, K. (2009). Unpacking TPACK: TPK characteristics supporting successful implementation. In I. Gibson et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference2009 (pp. 4069-4073). Chesapeake, VA: AACE. Flanagan, L. & Jacobsen, M. (2003). Technology leadership for the twenty-first century principal. Journal of Educational Administration, 41(2), 124-142. doi: 10.1108/09578230310464648. Gökbulut, B. ve Çoklar, A. N. (2017). Bilişim teknolojileri rehber öğretmenlerinin teknoloji koçluk düzeyleri. TÜBAV Bilim Dergisi, 10(1), 126-138. Göktaş, Y., Yıldırım Z. ve Yıldırım S. (2008). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim fakülte-lerindeki durumu: Dekanların görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(149), 30-50. Heinich, R., Molenda, M., Russel, J. D., & Smaldino, S. E. (2005). Öğretim teknolojileri ve öğrenme araçları (Çev. Ed. A. Arı). Konya: Eğitim Yayınevi. Hutchison, A. & Woodward, L. (2014). A planning cycle for integrating technology into literacy instruction. Reading Teacher, 67(6), 455-464. https://doi.org/10.1002/trtr.1225. İnternet Teknolojileri Derneği (INETD) (2012). Fatih projesi çalıştay raporu. Bilgilenme, Diyalog, Ortak Akıl ve Yol Haritası Arayışı, 1-4 Mart 2012 Toplantısı. Erişim tarihi: 27.11.2018 http://fatih.inetd.org.tr/Calistay/Fatih-calistay-rapor.pdf. Kabakçı Yurdakul, I. (2011). Öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim yeterliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversi-tesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(1), 397-408. Kayaduman, H., Sırakaya, M. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Eğitimde FATİH projesinin öğ-retmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi. Akademik Bilişim, 11, 123-129. Kurt, A. A. (2013). Eğitimde teknoloji entegrasyonuna kavramsal ve kuramsal bakış. (Ed. I. K. Yurdakul). Teknopedagojik eğitime dayalı öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı içinde (s.1-38). Ankara: Anı. Maddux, C. D., & Johnson, D. L. (2006). Type II applications of information technology in education: The next revolution. Computers in the Schools, 23(1/2), 1–6. DOI: http://dx.doi.org/10.1300/J025v23n01_01. Mazman, S, G. ve Koçak-Usluel, Y. (2011). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme süreçlerine entegrasyonu: Modeller ve göstergeler. Eğitim Teknolojisi Ku-ram ve Uygulama, 1(1), 62-79. Erişim tarihi:26.10.2018, http://dergipark.gov.tr/etku/issue/6274/84241. MEB, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf. Erişim tarihi: 06.12.2018. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (Çev. Ed. S. Tu-ran). Ankara: Nobel. Muir-Herzig, R. G. (2004). Technology and its impact in the classroom.Computers & Edu-cation, 42, 111–131. Niess, M. L. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics with techno-logy: Developing a technology pedagogical content knowledge. Teaching and teacher education, 21(5), 509-523. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tate.2005.03.006. Öztürk, E. ve Horzum, M. B. (2011). Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Ölçeği’nin Türkçeye uyarlaması. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,12(3), 255-278. Prensky, M. (2001). Digital natives, digital ımmigrants. NCB University Press, 9(5). Roblyer, M. D. and Doering, A. H. (2013). Integrating educational technology into teac-hing. Boston, MA: Pearson. Sabo, K. ve Archambault, L. (2012). Tessellations in TPACK: comparing technological pedagogical content knowledge levels among K-12 online and traditional teachers. İçinde P. Resta (Ed.), Proceedings of Societyfor Information Technology&Teacher Education International Conference 2012 (pp. 4751-4756). Chesapeake, VA: AACE. Samancıoğlu, M. ve Summak, M. S. (2014). Öğretmenlerin derslerde teknoloji kullanımla-rını etkileyen faktörler: Kişisel bilgisayar kullanımı ve öğretim yaklaşımları. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 195-207. Sırakaya, M. (2012). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonu. Erişim tarihi: 26.10.2018, https://prezi.com/hj6-vwatc_-y/bit-entegrasyonu/. Şahin, C. ve Demir, F. (2015). Değişim çağında okul yöneticilerinin okullardaki eğitim tek-nolojilerini yönetme becerilerinin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergi-si, 8(39), 717-725. Tanyeri, T. (2008). Matematik öğretimine bilgi ve iletişim teknolojilerinin entegrasyonu konusunda paydaş görüşleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Es-kişehir. Teo, T. (2009). Modelling technology acceptance in education: A study of pre-service te-achers. Computers & Education, 52, 302–312. Tezci, E. (2016). Öğretmenlerin BİT entegrasyon yaklaşımlarının ölçülmesine yönelik ölçek geliştirme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 975-992. Tinio, V. (2003). ICT in education. ICT for Development, United Nations Development Programme, New York. Toledo, C. (2005). A Five-Stage Model of computer technology infusion into teacher edu-cation curriculum. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 5(2), 177-191. Erişim tarihi: 26.10.2018, https://www.learntechlib.org/primary/p/4910/. Unal, S. and Ozturk, İ. H. (2012). Barriers to ITC Integration into Teachers’ Classroom Practices: Lessons from a Case Study on Social Studies Teachers in Turkey. World Applied Sciences Journal, 18(7), 939-944. DOI: 10.5829/idosi.wasj.2012.18.07.1243. UNESCO (2008). ICT competency standards for teachers: Competency standards modules. Erişim tarihi: 30.10.2018, http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156207e.pdf. Yalın, H.İ., Karadeniz, Ş. & Şahin, S. (2007). Barries to information and communication technologies integration into elementary schools in Turkey. Journal of Applied Scien-ces, 70(24), 4036-4039. Yelbay,Y. (2015). Sözcük bilgisi öğretimi. (Ed. N. Bekleyen) Dil Öğretimi içinde (s.352-367). Ankara: Pegem. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin. Yin, R. K. (2003). Case study research. California: Sage. Young, J. R., Young , J. V. ve Shaker, Z. (2012). Describing the pre-service teacher TPACK literature using confidence intervals. TechTrends, 56(5), 25-33.

Year 2019, Volume 20, Issue , 1063 - 1091, 05.04.2019
https://doi.org/10.17494/ogusbd.555122

Abstract

References

  • İncelenen tüm öğretim programları: Milli Eğitim Bakanlığı (2018) TTKB Öğretim Program-ları. Son erişim: 08.11.2018 http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx. Altın, H. M. ve Kalelioğlu, F. (2015). Fatih Projesi ile ilgili öğrenci ve öğretmen görüşleri. Başkent University Journal of Education, , 2(1), 89-105. Bello, A. A. (2014). Impact of technology ınterventions on student achievement in rural Nigerian schools. Walden Dissertations and Doctoral Studies, Walden University Scholar Works. Bozkurt, A. ve Cilavdaroğlu, A. K. (2011). Matematik ve sınıf öğretmenlerinin teknolojiyi kullanma ve derslerine teknolojiyi entegre etme algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 859-870. Brooks, S. (2013). Making technology standards work for you. Erişim: 07.12.2018, http://www.iste.org/docs/excerpts/MATEC3-excerpt.pdf. Chen, F. H., Looi, C. K., & Chen, W. (2009). Integrating technology in the classroom: A visual conceptualization of teachers' knowledge, goals and beliefs. Journal of Compu-ter Assisted Learning, 25(5), 411–501. Creswell, W. J. (2009). Research design qualitative, quantitative and mixed methods app-roaches. USA: Pearson International Edition. Çağıltay, K., Yıldırım, Arslan, İ., Gök, A., Gürel, G., Karakuş, T., Saltan, F., Uzun, E., Ül-gen, E. ve Yıldız, İ. (2007). Öğretim teknolojilerinin üniversitede kullanımına yönelik alışkanlıklar ve beklentiler: Betimleyici bir çalışma. IX. Akademik Bilişim Konferansı: 31 Ocak – 2 Şubat 2007: Kütahya (s.209-216). ab.org.tr/ab07/kitap/cagiltay_yildirim_AB07.pdf. Çakır, H. ve Tazıcı, K. (2016). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersine ilişkin öğretmen görüş-leri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 20(1), 29-45. http://dergipark.gov.tr/tsadergisi/issue/21499/230508. Çelik, S. (2011). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının teknoloji uyarlama düzeyleri. Anka-ra Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(2), 141-163. Çoklar, A. N. (2008). Öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeter-liklerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Ertmer, P. (1999). Addressing first- and second-order barriers to change: Strategies for technology integration. Educational Technology Research and Development, 47(4). 47-1. Figg, C. & Jaipal, K. (2009). Unpacking TPACK: TPK characteristics supporting successful implementation. In I. Gibson et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference2009 (pp. 4069-4073). Chesapeake, VA: AACE. Flanagan, L. & Jacobsen, M. (2003). Technology leadership for the twenty-first century principal. Journal of Educational Administration, 41(2), 124-142. doi: 10.1108/09578230310464648. Gökbulut, B. ve Çoklar, A. N. (2017). Bilişim teknolojileri rehber öğretmenlerinin teknoloji koçluk düzeyleri. TÜBAV Bilim Dergisi, 10(1), 126-138. Göktaş, Y., Yıldırım Z. ve Yıldırım S. (2008). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim fakülte-lerindeki durumu: Dekanların görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(149), 30-50. Heinich, R., Molenda, M., Russel, J. D., & Smaldino, S. E. (2005). Öğretim teknolojileri ve öğrenme araçları (Çev. Ed. A. Arı). Konya: Eğitim Yayınevi. Hutchison, A. & Woodward, L. (2014). A planning cycle for integrating technology into literacy instruction. Reading Teacher, 67(6), 455-464. https://doi.org/10.1002/trtr.1225. İnternet Teknolojileri Derneği (INETD) (2012). Fatih projesi çalıştay raporu. Bilgilenme, Diyalog, Ortak Akıl ve Yol Haritası Arayışı, 1-4 Mart 2012 Toplantısı. Erişim tarihi: 27.11.2018 http://fatih.inetd.org.tr/Calistay/Fatih-calistay-rapor.pdf. Kabakçı Yurdakul, I. (2011). Öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim yeterliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversi-tesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(1), 397-408. Kayaduman, H., Sırakaya, M. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Eğitimde FATİH projesinin öğ-retmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi. Akademik Bilişim, 11, 123-129. Kurt, A. A. (2013). Eğitimde teknoloji entegrasyonuna kavramsal ve kuramsal bakış. (Ed. I. K. Yurdakul). Teknopedagojik eğitime dayalı öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı içinde (s.1-38). Ankara: Anı. Maddux, C. D., & Johnson, D. L. (2006). Type II applications of information technology in education: The next revolution. Computers in the Schools, 23(1/2), 1–6. DOI: http://dx.doi.org/10.1300/J025v23n01_01. Mazman, S, G. ve Koçak-Usluel, Y. (2011). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme süreçlerine entegrasyonu: Modeller ve göstergeler. Eğitim Teknolojisi Ku-ram ve Uygulama, 1(1), 62-79. Erişim tarihi:26.10.2018, http://dergipark.gov.tr/etku/issue/6274/84241. MEB, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf. Erişim tarihi: 06.12.2018. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (Çev. Ed. S. Tu-ran). Ankara: Nobel. Muir-Herzig, R. G. (2004). Technology and its impact in the classroom.Computers & Edu-cation, 42, 111–131. Niess, M. L. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics with techno-logy: Developing a technology pedagogical content knowledge. Teaching and teacher education, 21(5), 509-523. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tate.2005.03.006. Öztürk, E. ve Horzum, M. B. (2011). Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Ölçeği’nin Türkçeye uyarlaması. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,12(3), 255-278. Prensky, M. (2001). Digital natives, digital ımmigrants. NCB University Press, 9(5). Roblyer, M. D. and Doering, A. H. (2013). Integrating educational technology into teac-hing. Boston, MA: Pearson. Sabo, K. ve Archambault, L. (2012). Tessellations in TPACK: comparing technological pedagogical content knowledge levels among K-12 online and traditional teachers. İçinde P. Resta (Ed.), Proceedings of Societyfor Information Technology&Teacher Education International Conference 2012 (pp. 4751-4756). Chesapeake, VA: AACE. Samancıoğlu, M. ve Summak, M. S. (2014). Öğretmenlerin derslerde teknoloji kullanımla-rını etkileyen faktörler: Kişisel bilgisayar kullanımı ve öğretim yaklaşımları. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 195-207. Sırakaya, M. (2012). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonu. Erişim tarihi: 26.10.2018, https://prezi.com/hj6-vwatc_-y/bit-entegrasyonu/. Şahin, C. ve Demir, F. (2015). Değişim çağında okul yöneticilerinin okullardaki eğitim tek-nolojilerini yönetme becerilerinin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergi-si, 8(39), 717-725. Tanyeri, T. (2008). Matematik öğretimine bilgi ve iletişim teknolojilerinin entegrasyonu konusunda paydaş görüşleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Es-kişehir. Teo, T. (2009). Modelling technology acceptance in education: A study of pre-service te-achers. Computers & Education, 52, 302–312. Tezci, E. (2016). Öğretmenlerin BİT entegrasyon yaklaşımlarının ölçülmesine yönelik ölçek geliştirme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 975-992. Tinio, V. (2003). ICT in education. ICT for Development, United Nations Development Programme, New York. Toledo, C. (2005). A Five-Stage Model of computer technology infusion into teacher edu-cation curriculum. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 5(2), 177-191. Erişim tarihi: 26.10.2018, https://www.learntechlib.org/primary/p/4910/. Unal, S. and Ozturk, İ. H. (2012). Barriers to ITC Integration into Teachers’ Classroom Practices: Lessons from a Case Study on Social Studies Teachers in Turkey. World Applied Sciences Journal, 18(7), 939-944. DOI: 10.5829/idosi.wasj.2012.18.07.1243. UNESCO (2008). ICT competency standards for teachers: Competency standards modules. Erişim tarihi: 30.10.2018, http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156207e.pdf. Yalın, H.İ., Karadeniz, Ş. & Şahin, S. (2007). Barries to information and communication technologies integration into elementary schools in Turkey. Journal of Applied Scien-ces, 70(24), 4036-4039. Yelbay,Y. (2015). Sözcük bilgisi öğretimi. (Ed. N. Bekleyen) Dil Öğretimi içinde (s.352-367). Ankara: Pegem. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin. Yin, R. K. (2003). Case study research. California: Sage. Young, J. R., Young , J. V. ve Shaker, Z. (2012). Describing the pre-service teacher TPACK literature using confidence intervals. TechTrends, 56(5), 25-33.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Mehmet Fatih KAYA> (Primary Author)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8494-8429
Türkiye

Publication Date April 5, 2019
Application Date November 21, 2018
Acceptance Date March 29, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 20, Issue

Cite

Bibtex @research article { ogusbd555122, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, eissn = {2149-9047}, address = {}, publisher = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {1063 - 1091}, doi = {10.17494/ogusbd.555122}, title = {İlkokul Öğretim Programlarının Teknoloji Entegrasyonu Bakımından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Kaya, Mehmet Fatih} }
APA Kaya, M. F. (2019). İlkokul Öğretim Programlarının Teknoloji Entegrasyonu Bakımından İncelenmesi . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ARMAĞAN ÖZEL SAYISI , 1063-1091 . DOI: 10.17494/ogusbd.555122
MLA Kaya, M. F. "İlkokul Öğretim Programlarının Teknoloji Entegrasyonu Bakımından İncelenmesi" . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2019 ): 1063-1091 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ogusbd/issue/44338/555122>
Chicago Kaya, M. F. "İlkokul Öğretim Programlarının Teknoloji Entegrasyonu Bakımından İncelenmesi". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2019 ): 1063-1091
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul Öğretim Programlarının Teknoloji Entegrasyonu Bakımından İncelenmesi AU - Mehmet Fatih Kaya Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17494/ogusbd.555122 DO - 10.17494/ogusbd.555122 T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1063 EP - 1091 VL - 20 IS - SN - -2149-9047 M3 - doi: 10.17494/ogusbd.555122 UR - https://doi.org/10.17494/ogusbd.555122 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İlkokul Öğretim Programlarının Teknoloji Entegrasyonu Bakımından İncelenmesi %A Mehmet Fatih Kaya %T İlkokul Öğretim Programlarının Teknoloji Entegrasyonu Bakımından İncelenmesi %D 2019 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-9047 %V 20 %N %R doi: 10.17494/ogusbd.555122 %U 10.17494/ogusbd.555122
ISNAD Kaya, Mehmet Fatih . "İlkokul Öğretim Programlarının Teknoloji Entegrasyonu Bakımından İncelenmesi". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 / (April 2019): 1063-1091 . https://doi.org/10.17494/ogusbd.555122
AMA Kaya M. F. İlkokul Öğretim Programlarının Teknoloji Entegrasyonu Bakımından İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 20: 1063-1091.
Vancouver Kaya M. F. İlkokul Öğretim Programlarının Teknoloji Entegrasyonu Bakımından İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 20: 1063-1091.
IEEE M. F. Kaya , "İlkokul Öğretim Programlarının Teknoloji Entegrasyonu Bakımından İncelenmesi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 20, pp. 1063-1091, Apr. 2019, doi:10.17494/ogusbd.555122