Year 2017, Volume 10 , Issue 3, Pages 41 - 59 2017-07-08

Burnout Syndrome in Members of Accounting Profession: The Sample of Mersin
Muhasebe Meslek Mensuplarında Tükenmişlik Sendromu: Mersin Örneği

Bülent ÖZ [1] , Seher Meral ÇEVİREN [2]


Burnout syndrome, which is an occupational disease, especially emerge from those in constant communication with the people and the professional groups working under stress. In this research is aimed to determine of the accounting profession’s burnout syndrome levels in constant communication with people and in stressful professional activities maintain. For this purpose, was administered its questionnaire of “Maslach Burnout Inventory” to 320 professional accountants maintaining activities at Mersin city center. Professional accountants surveyed were measured burnout and studied to determine whether significant differences between demographic characteristics and burnout. The results of indicates that burnout syndrome levels of accounting professions that maintaining the profession are lowely correlated with emotional exhaustion, depersonalization and, to be at highly correlated with personal achievement in Mersin.

Bir meslek hastalığı olan tükenmişlik sendromu, özellikle insanlarla sürekli iletişim halinde olan ve stres altında çalışan meslek gruplarında ortaya çıkmaktadır. Bu araştırmada insanlarla sürekli iletişim halinde olan ve stresli bir mesleki faaliyeti sürdüren muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Mersin il merkezinde faaliyetini sürdüren 320 muhasebe meslek mensubuna “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” anketi uygulanmıştır. Ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik düzeyleri ölçülmüş ve demografik özellikleri ile tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda Mersin’de faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik düzeylerinin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutları bakımından düşük, kişisel başarı alt boyutu bakımından ise yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

 • Ay, M. & Avşaroğlu, S. (2010). Muhasebe çalışanlarının mesleki tükenmişlik, iş doyumu ve yaşam doyumlarının incelenmesi 1-Mesleki tükenmişlik düzeyleri. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1170-1189.
 • Budak, G. & Sürgevil, O. (2005). Tükenmişlik ve tükenmişliği etkileyen örgütsel faktörlerin analizine ilişkin akademik personel üzerinde bir uygulama. D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 20(2), 95-108.
 • Büyükyılmaz, O. & Gürkan, S. (2014). Mesleki tükenmişliğin muhasebe meslek mensuplarının etik tutumları üzerindeki etkisi. Mali Çözüm Dergisi, 24(124), 129-148.
 • Cordes, C. L. & Dougherty, T. W. (1993). A review and an ıntegration of research on job burnout. The Academy of Management Review, 18(4), 621-656.
 • Croom, D. B. (2003). Teacher burnout ın agricultural education. Journal Of Agricultural Education, 44(2), 1-13.
 • Dalğar, H. & Tekşen, Ö. (2014). Muhasebecilerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile rol çelişkisi arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 62, 37-54.
 • Deran A. & Beller, B. (2015). Muhasebe meslek mensuplarında tükenmişlik sendromu üzerine Giresun il merkezinde yapılan bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 45, 69-93.
 • Doğan, Z. & Nazlıoğlu, E. H. (2010). Muhasebe meslek mensuplarında tükenmişlik sendromu üzerine bir araştırma. İş, Güç-Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 12(3), 97-116.
 • Gürel, E. B. B. & Gürel, E. (2015). Muhasebe meslek mensuplarının mesleki tükenmişlik düzeyinin yaşam doyumu üzerine etkisi: Aydın ili örneği. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 14(44), 37-48.
 • Hacıhasanoğlu, T. & Karaca, N. (2014). Bağımsız çalışan muhasebe meslek mensuplarının ve muhasebe çalışanlarının tükenmişlik, iş tatmini ve stres düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir alan araştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 19(4), 153-170.
 • İslamoğlu, A. Hamdi & Alnıaçık Ü. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Kaçmaz, N. (2005). Tükenmişlik (burnout) sendromu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 68(2), 9-32.
 • Karakaş, A. & Bilen, A. (2014). Muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik düzeylerinin işgören performansına etkisi. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:4, 4(8), 139-154.
 • Kaşlı, M. & Seymen, O. A. (2009). Muhasebe meslek mensuplarında tükenmişliğe neden olan faktörleri belirlemeye yönelik bir araştırma. 17.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’nde sunulan bildiri, Eskişehir, Turkey, 21-23 Mayıs, 562-569.
 • Lındblom, K. M., Linton, S. J., Fedeli, C. & Bryngelsson, I. (2006). Burnout ın the working population: relations to psychosocial work factors. International Journal Of Behavioral Medicine, 13(1), 51–59.
 • Maslach, C. & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experıenced burnout. Journal Of Occupational Behaviour, 2, 99-113.
 • Maslach, C., Schaufeli, W.B. & Leiter, M.P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397-422.
 • Maslach, C. (2003). Job burnout: new directions in research and ıntervention. Current Directions in Psychological Science, 12(5), 189-192.
 • Okutan, E., Yıldız, Ş. & Konuk, F. (2013). İş hayatında tükenmişlik sendromu: finans ve muhasebe çalışanlarının tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesine ilişkin bir çalışma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 1-17.
 • Lopez, J. M. O., Bolano, C. C., Marino M. J. S. & Pol, E. V. (2010). Exploring stress, burnout, and job dissatisfaction in secondary school teachers. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 10(1), 107-123.
 • Özkan, F. & Aksoy, C. (2015). Muhasebe meslek mensuplarının tükenmişliğine etki eden faktörler: Gaziantep ilinde bir alan araştırması. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 1(4), 23-41.
 • Öztürk, V., Koçyiğit S. Ç. & Bal, E. Ç. (2009). Muhasebe meslek mensuplarının bazı demografik değişkenleri ile mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki: Ankara ili örneği. MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, 44, 137-148.
 • Polatçı, S. (2007). Tükenmişlik sendromu ve tükenmişlik sendromuna etki eden faktörler (Gaziosmanpaşa Üniversitesi akademik personeli üzerinde bir analiz). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat, Turkey.
 • Ugwu, F. O., Onyishi, I. E. & Tyoyima, W.A. (2013). Exploring the relationships between academic burnout, self-efficacy and academic engagement among Nigerian College students. The African Symposium: An Online Journal of The African Educational Research Network, 13(2), 37-45.
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Author: Bülent ÖZ
Country: Turkey


Author: Seher Meral ÇEVİREN
Country: Turkey


Dates

Application Date : April 30, 2017
Acceptance Date : April 19, 2021
Publication Date : July 8, 2017

APA Öz, B , Çeviren, S . (2017). Muhasebe Meslek Mensuplarında Tükenmişlik Sendromu: Mersin Örneği . Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (3) , 41-59 . DOI: 10.25287/ohuiibf.309785