Year 2017, Volume 10 , Issue 3, Pages 27 - 40 2017-07-08

Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlerin Çatışma Yönetim Strateji Tercihlerinin İncelemesi: Türkiye Genelinde Bir Araştırma
Investıgation of Conflict Management Strategy Preferences of The Transformational And Transactional Leaders’: A Research in Turkey

Sema POLATCI [1] , Fatih SOBACI [2]


Bu araştırmada Türkiye’nin en büyük bankalarından birinde görev yapmakta olan şube müdürlerinin sergilemiş oldukları liderlik tarzları ve kullandıkları çatışma yönetim stratejileri incelenmiştir. Araştırmanın amacı şube müdürlerinin liderlik tarzları ile çatışma yönetim stratejileri arasındaki ilişkileri, liderlik tarzlarının çatışma yönetimi üzerindeki etkilerini ve bu değişkenlerin yöneticilerin bazı özelliklerine göre farklılaşma durumlarını ortaya koymaktır. 309 şube müdüründen elde edilen verilerin analizinde farklılık testleri ile korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırmada dönüşümcü ve etkileşimci liderlik tarzlarının çatışma yönetim stratejisi seçimi üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


In this study, the leadership styles and the conflict management strategies of branch managers who are working in one of the biggest banks in Turkey are examined. The study aims to reveal the relationships between the branch managers' leadership styles and their conflict management strategies, the impacts of leadership styles on conflict management and this variables differentiation according to some characteristics of the managers. In the analysis of the data obtained from 309 managers, difference tests, correlation and regression analyzes were used. The results show that, transformational and transactional leadership styles have an influence on the choice of conflict management strategy.

 • Akiş, Y. T. (2004). Türkiye’nin gerçek liderlik haritası. Birinci Basım, Alfa Basın Yayın Dağıtım, İstanbul.
 • Akkirman, A. D. (1998). Etkin çatışma yönetimi ve müdahale stratejileri. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (2), 1-11.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS uygulamaları, Altıncı Baskı, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
 • Bakan, İ., & Bulut, Y. (2004). Yöneticilerin uyguladıkları liderlik yaklaşımlarına yönelik algılamaları: Likert’in yönetim sistemleri yaklaşımı’na dayalı bir alan çalışması. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 31, 151-176.
 • Bass, B. M. (1985). Leadership: Good, better, best. Organizational Dynamics, 13 (3), 26-40
 • Başaran, İ. E. (2004), Yönetimde insan ilişkileri yönetsel davranış, Üçüncü Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Berber, A. (2000), Dönüşümsel ve etkileşimsel liderlik kavramı, gelişimi ve dönüşümsel liderliğin yönetim ve organizasyon yönetimindeki rolü. Yönetim Dergisi, 11 (36), 33-50.
 • Buluç, B. (2010), İlköğretim okullarında bürokratik okul yapısı ile okul müdürlerinin liderlik stilleri arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 34 (152), 71-86.
 • Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper and Row.
 • Can, H., Aşan, Ö., & Aydın, E. M. (2006). Örgütsel davranış. Arıkan Basım Yayın Dağıtım, İstanbul.
 • Celep, C. (2004). Dönüşümsel liderlik. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Cemaloğlu, N. (2007). Okul müdürlerinin liderlik stillerinin örgüt sağlığı üzerindeki etkisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (2), 165-194.
 • Conger, J. A. (1999). Charismatic and transformational leadership in organizations: An insider's perspective on these developing streams of research. The Leadership Quarterly, 10 (2), 145-179.
 • Çelik, V. (1998), Eğitimde dönüşümcü liderlik. Eğitim Yönetimi, 4 (16), 423-442.
 • Downton, J. V. (1973). Rebel leadership: Commitment and charisma in the revolutionary process. Free Press.
 • Eraslan, L. (2004). Okul düzeyinde dönüşümcü liderlik. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 1-22.
 • Gümüşeli, A. İ. (1994). İzmir ortaöğretim okulları yöneticilerinin öğretmenler ile aralarındaki çatışmaları yönetme biçimleri. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Gürüz, D., & Gürel, E. (2006). Yönetim ve organizasyon bireyden örgüte, fikirden eyleme. 1. Basım, Nobel Basımevi, Ankara.
 • Karcıoğlu, F. Ç., & Kaygın, E. (2013). Girişimcilik sürecinde dönüştürücü liderlik anlayışı: otomotiv sektöründe bir uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27 (3), 1-20.
 • Karip, E. (1998). Dönüşümcü liderlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 16, 1-23.
 • Kılınç, T. (2002). Liderlik üzerine bir analiz. Hastane Dergisi, 3, 84-88.
 • Kirby, P. C., Paradise, L. V., & King, M. I. (1992). Extraordinary leaders in education: understanding transformational leadership. The Journal of Educational Research, 85 (5), 303-311.
 • Kuhnert, K. W., & Lewis, P. (1987). Transactional and transformational leadership: A constructive / developmental analysis. Academy of Management Review, 12 (4), 648-657.
 • Özalp, İ., & Öcal, H. (2000). Örgütlerde dönüştürücü (transformational) liderlik yaklaşımı. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (4), 207-227.
 • Pondy, L. R. (1966). A systems theory of organizational conflict. The Academy of Management Journal, 9 (3), 246-256.
 • Rahim, M. A. (2000). Empirical studies on managing conflict. International Journal of Conflict Management, 11 (1), 5-8.
 • Rahim, M. A. (2001). Managing conflict in organizations. Third Edition, Quorum Books, Westport, Connecticut, London.
 • Rahim, M. A. (2002). Toward a theory of managing organizational conflict. The International Journal of Conflict Management, 13 (3), 206-235.
 • Rahim, M. A., Buntzman, G. F., & White, D. (1999). An empirical study of the stages of moral development and conflict management styles. International Journal of Conflict Management, 10 (2), 154-171.
 • Rahim, M., & Magner, N. R. (1995). Confirmatory factor analysis of the styles of handling ınterpersonal conflict: first-order factor model and ıts ınvariance across groups. Journal of Applied Psychology, 80 (1), 122-132.
 • Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). Örgütsel davranış organizational behavior, (Çev. Editörü: Erdem, İ.). 14. Basımdan Çeviri, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Sökmen, A., & Yazıcıoğlu, İ. (2005). Thomas model kapsamında yöneticilerin çatışma yönetim stiller ve tekstil işletmelerinde bir alan araştırması. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1), 1-19.
 • Şahin, A., Temizel, H., & Örselli, E. (2004). Bankacılık sektöründe çalışan yöneticilerin kendi liderlik tarzlarını algılayış biçimleri ile çalışanların yöneticilerinin liderlik tarzlarını algılayış biçimlerine yönelik uygulamalı bir çalışma. 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiri Kitabı, 657-665.
 • Şen, Y., & Yaşlıoğlu, M. M. (2010). Dönüşümsel liderliğin yeniliği destekleyici örgüt iklimi üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Yönetim: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, 66 (1), 97-117.
 • Tarakçı A., & Kaya, H. (2009). Türk özel sektör yöneticilerinin çatışmaları çözmede kullandıkları stiller ve bu stillerin öz‐yeterlilik algılamasıyla ilişkisi. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Osmangazi Üniversitesi İşletme Bölümü, Eskişehir, 46-51.
 • Tengilimoğlu, D. (2005). Kamu ve özel sektör örgütlerinde liderlik davranışı özelliklerinin belirlenmesine yönelik bir alan çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (14), 1-16.
 • Tengilimoğlu D., Atilla E. A., & Bektaş M. (2012). İşletme yönetimi, Üçüncü Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Tutar, H., Tuzcuoğlu, F., Argün, Ç., & Akman, E. (2009). Dönüştürücü / etkileşimci liderliğin örgütsel adanmışlık üzerine etkisi: karşılaştırmalı bir çalışma. International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the World’s Future; New Global Dialogue, 14 (27), 1384-1396.
 • Ülgen, H., & Mirze, S. K. (2010). İşletmelerde stratejik yönetim. Beşinci Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • Ünal, M. (2012), 21. yüzyılda değişim, yönetim ve liderlik, Beta Basım A.Ş., İstanbul.
 • Üngüren, E. (2008). Örgütsel çatışma yönetimi üzerine konaklama işletmelerinde bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (5), 880-909.
 • Vries, M. K. (2007). İşletmelerde liderlik davranışı, liderliğin gizemi, (Çev. Dicleli, Z.), Mess Yayıncılık, İstanbul.
 • Zel, U. (2011). Kişilik ve liderlik. Üçüncü Basım, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Author: Sema POLATCI
Institution: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Fatih SOBACI
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 2, 2017
Acceptance Date : April 19, 2021
Publication Date : July 8, 2017

APA Polatcı, S , Sobacı, F . (2017). Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlerin Çatışma Yönetim Strateji Tercihlerinin İncelemesi: Türkiye Genelinde Bir Araştırma . Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (3) , 27-40 . DOI: 10.25287/ohuiibf.310166