Year 2019, Volume 12 , Issue 1, Pages 61 - 71 2019-01-23

Temel Benlik Değerlendirmesi Çalışanların Performansını Nasıl Etkiler? İşe Tutulmanın Aracılık Rolü
How Core Self Evaluations Effect Employee Performance? The Mediating Role of Job Engagement

Murat GÜLER [1]


Çalışanların performansları üzerinde etkili olan değişkenlerin ve bunların birbirleri arasındaki ilişkilerin anlaşılması, bireysel performansın etkin biçimde yönetilmesine katkı sağlayabilme potansiyeli taşımaktadır.  Bu araştırmada çalışanların temel benlik değerlendirmesi algısının bireysel performansları üzerindeki etkisinin nasıl gerçekleştiğinin açıklanmasına yönelik olarak işe tutulma düzeylerinin aracılık rolü incelenmiştir.

Bu amaçla 238 çalışandan anket yöntemiyle kesitsel olarak veri toplanmış ve nicel analizler yapılmıştır. Analizler sonucunda elde edilen bulgular bireylerin olumlu benlik değerlendirmelerinin performansları üzerinde anlamlı etkisinin bulunduğunu ve işe tutulmanın bu etkiye kısmı olarak aracılık ettiğini, bununla birlikte olumsuz benlik değerlendirmesinin performans üzerindeki etkisinin ise tamamen işe tutulma aracılığıyla gerçekleştiğini göstermiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular yazın bağlamında tartışılmıştır.


Understanding the variables that affect the performance of the employees and the relationships between these variables have the potential to contribute to the effective management of individual performance. In this study, the mediating role of job engagement was investigated in order to explain how the effect of core self evaluations on individual performance occurs. For this purpose, the research data was collected from 238 employees by questionnaire method and quantitative analyzes were performed. As a result of the analyzes, it was found that the positive core self evaluations of the individuals had a significant effect on their performance and this effect was partly mediated by job engagement. On the other hand, the effect of negative core self evaluations on performance was full mediated by job engagement. The findings of the study were discussed in the context of the literature.

 • Bono, J. E., & Judge, T. A. (2003). Core self-evaluations: A review of the trait and its role in job satisfaction and job performance. European Journal of Personality, 17, S5-S18.
 • Chang, C., Ferris, D. L., Johnson, R. E., Rosen, C. C., & Tan, J. A. (2012). Core self-evaluations a review and evaluation of the literature. Journal of Management, 38(1), 81-128.
 • Çöl, G. (2008). Algılanan güçlendirmenin iş gören performansı üzerine etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 9(1), 35-46.
 • Erez, A, & Judge, T. A. (2001). Relationship of core self-evaluations to goal setting, motivation, and performance. Journal of Applied Psychology, 86, 1270-1279.
 • Erol- Korkmaz, H.T. & Sümer, H.C. (2012). Relations of work events, core self and external evaluations, and affective state with employee attitude and behavior, International Journal of Business and Social Science, 3, 22, 137-150
 • Fishbein, M. & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. Reading, Massachussetts, Addison-Wesley.
 • Hayes, A. F. (2018). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based perspective (2nd Ed.). New York, NY: The Guilford Press.
 • Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55.
 • Judge, T. A., & Bono, J. E. (2001). Relationship of core self-evaluations traits-self-esteem, generalized self-efficacy, locus of control, and emotional stability-with job satisfaction and job performance: A meta-analysis. The Journal of Applied Psychology, 86, 80−92.
 • Judge, T. A., Erez, A., Bono, J. E., & Thoresen, C. J. (2003). The core selfevaluations scale: Development of a measure. Personnel Psychology, 56 (2), 303-331.
 • Judge, T. A., Heller, D.,& Klinger, R. (2008). The dispositional sources of job satisfaction: A comparative test. Applied Psychology: An International Review, 57, 361−372.
 • Judge, T. A., Locke, E. A., & Durham, C. C. (1997). The dispositional causes of job satisfaction: A core evaluations approach. Research in Organizational Behavior, 19, 151-188.
 • Kahn, W.A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal, 33, 692-724.
 • Kahn, W.A. (1992). To be full there: psychological presence at work. Human Relations, 45, 321-49.
 • Kirkman, B. L. & Rosen, B. (1999). Beyond self-management: antecedents and consequences of team empowerment. Academy of Management Journal. 42(1), 58-74.
 • Packer, E. (1985). Understanding the subconscious. Jefferson School of Philosophy, Economics, and Psychology.
 • Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40, 879-91.
 • Rothbard, N. P. (2001). Enriching or depleting? The dynamics of engagement in work and family roles. Administrative Science Quarterly, 46, 655-84.
 • Salanova, M., Agut, S., & Peiro, J. M. (2005). Linking organizational resources and work engagement to employee performance and customer loyalty: the mediation of service climate. Journal of Applied Psychology, 90, 1217-1227.
 • Schaufeli, W. B., Bakker, A. B. & Salanova, M. (2006). The Measurement of work engagement with a short questionnaire A Cross-National Study. Educational and Psychological Measurement. 66(4), 701-716.
 • Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V., & Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: a two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3, 71-92.
 • Shrout, P. E., & Bolger, N. (2002). Mediation in experimental and nonexperimental studies: New procedures and recommendations. Psychological Methods, 7, 422-45.
 • Şeşen, H. (2010). Öncülleri ve sonuçlari ile örgüt içi girişimcilik: Türk Savunma Sanayinde bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü.
 • Tims M., Akkermans, J. (2017). Core self-evaluations and work engagement: Testing a perception, action, and development path. PLoS ONE, 12(8), 1-19.
 • Turgut, T .(2010) Çalışmaya tutkunluk. İçinde G., İslamoğlu (Ed.) Kurumlarda iyilik de var. (s.55-89), Ankara: Nobel.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7370-2976
Author: Murat GÜLER (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 18, 2018
Acceptance Date : January 20, 2019
Publication Date : January 23, 2019

APA Güler, M . (2019). Temel Benlik Değerlendirmesi Çalışanların Performansını Nasıl Etkiler? İşe Tutulmanın Aracılık Rolü . Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 12 (1) , 61-71 . DOI: 10.25287/ohuiibf.498802