Year 2019, Volume 12 , Issue 1, Pages 1 - 14 2019-01-23

Düzce’de Göçmenlerin Sorunlarına Çözüm Modelinin Kamu Politikası Açısından Analizi
Solution Recommendations for The Problems of Immigrants in Düzce And an Evaluation Research

Zülkif DAĞLI [1]


Göç politikası, pek çok alt politika alanını da etkileyen meta bir konudur. Türkiye de son yıllarda bu alanda ciddi değişimler yaşamaktadır. Suriye’deki krizle daha da derinleşen ulusal göç sorunu, yerelde de farklı sorun alanlarına yol açmaktadır. Özellikle göçmenlerin başta uyum olmak üzere farklı başlıklar altında sorunlar yaşadıkları ve bu sorunların yerleşiklere de yansıdığı izlenmektedir. Bu kapsamda Düzce örneğinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri araştırılmıştır. Gerçekleştirilen saha araştırmasıyla yürütülen faaliyetlerin etkileri değerlendirilmiştir. 

Migration policy is a meta-issue that affects many sub-policy areas. Turkey in recent years to have serious changes in this area. The problem of national migration, deepened by the crisis in Syria, leads to different problem areas at the local level. Specifically, immigrants have problems under different headings, especially adaptation, and these problems are reflected on residents. In this context, the problems in Düzce and solution recommendations were searched. The impacts of the activities were evaluated with a field research.

 • Adıgüzel, Y. (2007). Almanya ve İngiltere’deki Türkiye kökenlilerin kültürel kimlik algılarının karşılaştırılması, AYK, 1-20.
 • Adıgüzel, Y. (2018). Göç Sosyolojisi. (2. Basım). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Apak, H. (2014). Suriyeli Göçmenlerin Uyumu ve Gelecek Beklentileri Mardin Örneği. Yüksek lisans tezi, Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mardin.
 • Arcan, İ. G. (2012). Göçmen Kadınlarda Dil Problemi Kamusal Alanda Dilsizlik. Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bal, H.; Aygül, H. H.; Oğuz, Z. N. ve Uysal, M. T. (2012). Göçle gelenlerin toplumsal sorunları Isparta örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27: 191-210.
 • Castles, S. ve Miller, J. M. (2008). Göçler Çağı (1. Basım). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Coştu, Y. (2016). Göçmenlerin kimlik arayışı Avrupalı Türkler örneği, Hitit Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2): 533-546.
 • Dil, K. (2015). Göç olgusuna göçmenlerin deneyimi üzerinden bakmak, İdeal Kent, 15, 149-171.
 • Döner, H. (2016). Suriyeli Göçmenlerle Yaşanan Sorunlar Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma Hatay İli Örneği, Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Ekşi, H.; Çiftçi, M.; Yaman, N.; Parlak, S.; Dinçer, M.; Ulaş, E. ve Ulusoy, M. A. (2016). Almanya’da Yaşayan Türkiye Kökenli Göçmenlerin Yeniden Yaşam İnşası, Middle East Journal of Refugee Studies, 1(2): 5-25.
 • Erdoğan. M. (2014). Türkiyede’ki Suriyeliler Toplumsal Kabul ve Uyum Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi, HUGO yayınları.
 • Genç, İ.; Sütçü, Ç. Ve Zengin H. (2014). “Göçlerle Yurt Olan Şehir: Düzce”, Düzce’de Tarih ve Kültür”(iç), (Edt. Ali Ertuğrul), Bursa: Gaye Kitabevi.
 • Güvenç, B. (2009). “Kültür, Kimlik ve Kimlikler”, Kimlikler Lütfen: Türkiye Cumhuriyeti’nde Kültürel Kimlik Arayışı ve Temsili(iç), (Der. G.Pultar), S.31-38, Ankara: ODTÜ Yaıncılık.
 • Karpat, K.H. (2015). Önsöz, Türkiye’nin Göç Tarihi: 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler(iç), S.Xxii-X1, Der: M.M. Erdoğan, A. Kaya, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Kılıç, M. (2012). Etnisite ve Spor, İstanbul: Doğu Kütüphanesi Yayınları.
 • Kılıç, M. ve Şener, G. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyon Etkinliklerine Katılımlarındaki Sosyolojik Etkenler ve Yapısal Kısıtlamalar, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3(3): 220-227.
 • Kılıç, M. (2016). Gençlik Şiddet ve Serbest Zaman, İstanbul: Doğu Kütüphanesi Yayınları.
 • Kılıç, M. (2017). Göç ve Kültürel Değişme: Düzceli Kimliğinin İnşasında Kültürel Bütünleşme, 3. Uluslararası Düzce Tarih, Kültür ve Sanat Sempozyumu, 100-105, Düzce.
 • Masgoret, A.M. and Ward, C. (2006). “Culture Learning Approach to Adaptation”, The Cambridge Handbook of Adaptation Psychology(in), (edt. D.L. Sam and J.W. Berry), P.58-77, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Öztaş, C. ve Zengin, E. (2006). “Göç ve Azerbaycan”, Göç Sempozyumu Bildirileri, 8-11 Eylül 2005, İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Başkanlığı, Yayın No: 6: 65-75.
 • Sencer, M. (1989). Toplumbilimlerinde Yöntem. 3. Baskı. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Tekeli, İ. (2011). Göç ve Ötesi, 2.baskı, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Yalçın, C. (2004). Göç Sosyolojisi, Ankara: Anı Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8188-4420
Author: Zülkif DAĞLI
Country: Turkey


Dates

Application Date : November 20, 2018
Acceptance Date : December 27, 2018
Publication Date : January 23, 2019

APA Dağlı, Z . (2019). Düzce’de Göçmenlerin Sorunlarına Çözüm Modelinin Kamu Politikası Açısından Analizi . Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 12 (1) , 1-14 . DOI: 10.25287/ohuiibf.499876