Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2019, Volume 6, Issue 1, 1 - 24, 30.04.2019

Abstract

References

  • Akıllı, H., Kemahlı, F., Okudan, K. ve Polat, F. (2008). Ekolojik ayak izinin kavramsal içeriği ve Akdeniz üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi’nde bireysel ekolojik ayak izi hesaplaması. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (15), 1-25. Aydın, F., Çepni, O. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi (Karabük ili örneği), Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 189-207. Bildik, G. (2011). İlköğretim 7. sınıfta verilen çevre konusunun öğrencilerin çevresel tutumu ve çevre bilgisi üzerine etkisi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Brown, F. (2000). Characterizing effective environmental education and ıts ımpact on preservice students’ environmental attitudes. Journal of Elementary Science Education, 12(1), 33-40. Coşkun, I (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının ekolojik ayak izi farkındalık düzeylerinin belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Çelik Coşkun, I.; Sarıkaya, R. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının ekolojik ayak izi farkındalık düzeylerinin belirlenmesi, TurkishStudies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(5), 1761-1787. Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık. Çetin, F.(2015). Ekolojik ayak izi eğitiminin 8. sınıf öğrencilerinin sürdürülebilir yaşama yönelik tutum, farkındalık ve davranış düzeyine etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Dinç, A. (2015). Bir sürdürülebilir kalkınma göstergesi olarak ekolojik ayak izi ve Türkiye (Yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi. Eskişehir. Ek N.H, Kılıç N, Öğdüm P, Düzgün G, Şeker S. (2009). Adnan Menderes üniversitesinin farklı akademik alanlarında öğrenim gören ilk ve son sınıf öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik tutumları ve duyarlılıkları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 125–136. Erol, G. H., & Gezer, K. (2006). Teachers‟ Attitudes toward environment and environmental problems. International Journal of Environmental and Science Education, 1 (1), 65–77. Gökçe, N., Kaya, E., Aktay, S. ve Özden, M. (2007). İlköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik tutumları. İlköğretim Online Dergisi, 6(3), 452-468 Karakaş, H., Doğan, A. ve Sarıkaya, R. (2016). Etkinlik temelli eğitimin üstün yetenekli öğrencilerin ekolojik ayak izi farkındalığına etkisi. Turkish Studies, 11(3), 1365-1386. Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Karataş H. (2013). Çevre bilincinin geliştirilmesinde çevre eğitiminin rolü ve niğde üniversitesi eğitim fakültesi örneği (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Keleş, Ö. (2007). Sürdürülebilir yaşama yönelik çevre eğitimi aracı olarak ekolojik ayak izinin uygulanması ve değerlendirilmesi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Keleş, Ö. (2011). Öğrenme halkası modelinin öğrencilerin ekolojik ayak izlerini azaltmasına etkisi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10(3), 1143 -1160 Keleş, Ö., Uzun, N. ve Özsoy, S. (2008). Öğretmen adaylarının ekolojik ayak izlerinin hesaplanması ve değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Ege Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 1-14. Malkoç, H. (2011). Sınıf Öğretmeni adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumlarının ve bilişsel farkındalık becerilerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Özdemir, O., Yıldız, A., Ocaktan, E., ve Sarışen, Ö. (2004). Tıp fakültesi öğrencilerinin çevre sorunları konusundaki farkındalık ve duyarlılıkları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 57(3), 117-127. Özgürler, S. (2014). Öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeyleri ile ekolojik ayak izlerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Amasya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Amasya. Özmen D, Çetinkaya Ç. A. ve Nehir S. (2005). Üniversite öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik tutumları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 4(6), 330–344. Öztürk, G. (2010). İlköğretim 7. sınıflarda çevre eğitimi için ekolojik ayak izi kavramının kullanılması ve değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Polat, G. (2012). “Ortaöğretim 9. Sınıf öğrencilerinin öğretim öncesi ve sonrasında çevre sorunu ve ekolojik ayak izi anahtar kavramları ile ilgili bilişsel yapılarının ortaya konası”. (Yayınlanmamış doktora tezi). Balıkesir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Pre-Service Teacher Education at Ecological Footprint Awareness: Level of Classroom Teacher Candidates

Year 2019, Volume 6, Issue 1, 1 - 24, 30.04.2019

Abstract

The purpose of this research is to investigate the level of ecological footprint awareness of candidate classroom teachers. It is important to know ecological footprint awareness levels of primary candidate school teachers in order to raise a generation susceptible to environmental problems. The research was designed within the context of the quantitative research as relational model. The universe of research constitutes students who study in the Basic Education Department of Faculty of Education at a state university during the fall semester of 2016-2017 academic year. Ecological Footprint Awareness Scale" developed by Coşkun and Sarıkaya (2014) was the main data collection tool of this study. According to the findings of the research, awareness level of Ecological Footprint Awareness Scale were found to be "moderate" except for the "energy" which is “high” sub-dimension of the ecological footprint scale of the candidate classroom teachers. In addition to the theoretical dimension of the courses related to environmental subjects during university education, it may be suggested to develop the practical dimension in such a way that official and state institutions will be also observed in their activities they practice in the field.

References

  • Akıllı, H., Kemahlı, F., Okudan, K. ve Polat, F. (2008). Ekolojik ayak izinin kavramsal içeriği ve Akdeniz üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi’nde bireysel ekolojik ayak izi hesaplaması. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (15), 1-25. Aydın, F., Çepni, O. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi (Karabük ili örneği), Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 189-207. Bildik, G. (2011). İlköğretim 7. sınıfta verilen çevre konusunun öğrencilerin çevresel tutumu ve çevre bilgisi üzerine etkisi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Brown, F. (2000). Characterizing effective environmental education and ıts ımpact on preservice students’ environmental attitudes. Journal of Elementary Science Education, 12(1), 33-40. Coşkun, I (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının ekolojik ayak izi farkındalık düzeylerinin belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Çelik Coşkun, I.; Sarıkaya, R. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının ekolojik ayak izi farkındalık düzeylerinin belirlenmesi, TurkishStudies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(5), 1761-1787. Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık. Çetin, F.(2015). Ekolojik ayak izi eğitiminin 8. sınıf öğrencilerinin sürdürülebilir yaşama yönelik tutum, farkındalık ve davranış düzeyine etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Dinç, A. (2015). Bir sürdürülebilir kalkınma göstergesi olarak ekolojik ayak izi ve Türkiye (Yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi. Eskişehir. Ek N.H, Kılıç N, Öğdüm P, Düzgün G, Şeker S. (2009). Adnan Menderes üniversitesinin farklı akademik alanlarında öğrenim gören ilk ve son sınıf öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik tutumları ve duyarlılıkları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 125–136. Erol, G. H., & Gezer, K. (2006). Teachers‟ Attitudes toward environment and environmental problems. International Journal of Environmental and Science Education, 1 (1), 65–77. Gökçe, N., Kaya, E., Aktay, S. ve Özden, M. (2007). İlköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik tutumları. İlköğretim Online Dergisi, 6(3), 452-468 Karakaş, H., Doğan, A. ve Sarıkaya, R. (2016). Etkinlik temelli eğitimin üstün yetenekli öğrencilerin ekolojik ayak izi farkındalığına etkisi. Turkish Studies, 11(3), 1365-1386. Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Karataş H. (2013). Çevre bilincinin geliştirilmesinde çevre eğitiminin rolü ve niğde üniversitesi eğitim fakültesi örneği (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Keleş, Ö. (2007). Sürdürülebilir yaşama yönelik çevre eğitimi aracı olarak ekolojik ayak izinin uygulanması ve değerlendirilmesi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Keleş, Ö. (2011). Öğrenme halkası modelinin öğrencilerin ekolojik ayak izlerini azaltmasına etkisi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10(3), 1143 -1160 Keleş, Ö., Uzun, N. ve Özsoy, S. (2008). Öğretmen adaylarının ekolojik ayak izlerinin hesaplanması ve değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Ege Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 1-14. Malkoç, H. (2011). Sınıf Öğretmeni adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumlarının ve bilişsel farkındalık becerilerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Özdemir, O., Yıldız, A., Ocaktan, E., ve Sarışen, Ö. (2004). Tıp fakültesi öğrencilerinin çevre sorunları konusundaki farkındalık ve duyarlılıkları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 57(3), 117-127. Özgürler, S. (2014). Öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeyleri ile ekolojik ayak izlerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Amasya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Amasya. Özmen D, Çetinkaya Ç. A. ve Nehir S. (2005). Üniversite öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik tutumları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 4(6), 330–344. Öztürk, G. (2010). İlköğretim 7. sınıflarda çevre eğitimi için ekolojik ayak izi kavramının kullanılması ve değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Polat, G. (2012). “Ortaöğretim 9. Sınıf öğrencilerinin öğretim öncesi ve sonrasında çevre sorunu ve ekolojik ayak izi anahtar kavramları ile ilgili bilişsel yapılarının ortaya konası”. (Yayınlanmamış doktora tezi). Balıkesir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Article
Authors

Eyüp ARTVİNLİ This is me (Primary Author)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Rafiye AYDIN This is me
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Türkiye


İrfan TERZİ This is me
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date April 30, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 6, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ojer712958, journal = {Osmangazi Journal of Educational Research}, eissn = {2651-4206}, address = {Osmangazi Journal of Educational Research (OJER) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Meşelik Yerleşkesi 26480 Eskişehir /TURKEY}, publisher = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {2019}, volume = {6}, number = {1}, pages = {1 - 24}, title = {Pre-Service Teacher Education at Ecological Footprint Awareness: Level of Classroom Teacher Candidates}, key = {cite}, author = {Artvinli, Eyüp and Aydın, Rafiye and Terzi, İrfan} }
APA Artvinli, E. , Aydın, R. & Terzi, İ. (2019). Pre-Service Teacher Education at Ecological Footprint Awareness: Level of Classroom Teacher Candidates . Osmangazi Journal of Educational Research , 6 (1) , 1-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ojer/issue/53535/712958
MLA Artvinli, E. , Aydın, R. , Terzi, İ. "Pre-Service Teacher Education at Ecological Footprint Awareness: Level of Classroom Teacher Candidates" . Osmangazi Journal of Educational Research 6 (2019 ): 1-24 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ojer/issue/53535/712958>
Chicago Artvinli, E. , Aydın, R. , Terzi, İ. "Pre-Service Teacher Education at Ecological Footprint Awareness: Level of Classroom Teacher Candidates". Osmangazi Journal of Educational Research 6 (2019 ): 1-24
RIS TY - JOUR T1 - Pre-Service Teacher Education at Ecological Footprint Awareness: Level of Classroom Teacher Candidates AU - EyüpArtvinli, RafiyeAydın, İrfanTerzi Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Osmangazi Journal of Educational Research JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 24 VL - 6 IS - 1 SN - -2651-4206 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Osmangazi Journal of Educational Research Pre-Service Teacher Education at Ecological Footprint Awareness: Level of Classroom Teacher Candidates %A Eyüp Artvinli , Rafiye Aydın , İrfan Terzi %T Pre-Service Teacher Education at Ecological Footprint Awareness: Level of Classroom Teacher Candidates %D 2019 %J Osmangazi Journal of Educational Research %P -2651-4206 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Artvinli, Eyüp , Aydın, Rafiye , Terzi, İrfan . "Pre-Service Teacher Education at Ecological Footprint Awareness: Level of Classroom Teacher Candidates". Osmangazi Journal of Educational Research 6 / 1 (April 2019): 1-24 .
AMA Artvinli E. , Aydın R. , Terzi İ. Pre-Service Teacher Education at Ecological Footprint Awareness: Level of Classroom Teacher Candidates. OJER. 2019; 6(1): 1-24.
Vancouver Artvinli E. , Aydın R. , Terzi İ. Pre-Service Teacher Education at Ecological Footprint Awareness: Level of Classroom Teacher Candidates. Osmangazi Journal of Educational Research. 2019; 6(1): 1-24.
IEEE E. Artvinli , R. Aydın and İ. Terzi , "Pre-Service Teacher Education at Ecological Footprint Awareness: Level of Classroom Teacher Candidates", Osmangazi Journal of Educational Research, vol. 6, no. 1, pp. 1-24, Apr. 2019