Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

A Research on The Relationship of Self-Esteem and Youth’s Mobile Phone Addiction

Year 2021, Volume 18, Issue 43, 6328 - 6355, 07.11.2021
https://doi.org/10.26466/opus.899200

Abstract

Smartphones, which reveal change and transformation in social relations have gained interest at all academic levels with their integrated structures and incorporating other mass media into their own bodies. The effects of new media, especially the smart phone, on values and culture, are often critically discussed. Excessive and uncontrolled use required to be addressed at all demographic levels and at an addictive level. The subject of this study, which focuses on the individual dimension of phone addiction is the relationship between smartphone addiction and youth's self-esteem. The research is descriptive and aims to reveal the relationship between the addiction level of smartphone use and the self-esteem perceptions of university students. In the study, the short version of the Smartphone Addiction Scale developed by Kwon et al (2013), which was converted into short-form by Noyan et al. (2015), was used to determine the level of addiction. In determining self-esteem, "Rosenberg Self-Esteem Scale" developed by Rosenberg (1965) and adapted into Turkish by Çuhadaroğlu (1986) was used. Research data were collected from 1819 university students studying at three different universities in Konya. In the study, a negative and moderate relationship was found between the level of addiction and self-esteem.

References

 • Abdel – Khalek, A. M. (2016). Introduction to the psychology of self-esteem. Self-esteem: Perspectives, Influences, and Improvement strategies (F. Holloway, Ed.). (1-23). New York: Nova Science Publisher.
 • Bahranian, S. A., Alizadeh, K. H., Raeisoon, M. R., Gorji, O. H. ve Khazaee, A. (2014). Relationship of internet addiction with self-esteem and depression in university students. Journal of Preventive Medicine and Hygiene, 55(3), 86-89.
 • Balakrishnan, V. ve Raj, R. G. (2012). Exploring the relationship between urbanized Malaysian youth and their mobile phones: A quantitative approach. Telematics and Informatics, 29(3), 263–272.
 • Beard, K. W. (2002). Internet addiction: Current status and implications for employees. Journal of Employment Counseling, 39, 2–11. doi:10.1002/j.2161-1920.2002.tb00503.x.
 • Beard, K. W. ve Wolf, E. M. (2001). Modification in proposed diagnostic criteria for internet addiction. CyberPsychology & Behavior, 4, 377–383. doi:10.1089/109493101300210286.
 • Bian, M. ve Leung, L. (2014). Linking loneliness, shyness, smartphone addiction symptoms, and patterns of smartphone use to social capital. Social Science Computer Review, 33(1), 1-19. doi: 10.1177/0894439314528779.
 • Bianchi, A. ve Phillips, J. (2005). Psychological predictors of problem mobile phone use. CyberPsychology & Behavior, 8, 39–51. DOI:10.1089/cpb.2005.8.39.
 • Blachnio, A., Przepiorka, A. ve Pantic, I. (2016). Association between Facebook addiction, self-esteem and life satisfaction: A cross-sectional study. Computers in Human Behavior, 55, 701-705.
 • Choliz, M. (2012). Mobile-phone addiction in adolescence: The test of mobile phone dependence (TMD). Prog Health Sci, 2(1), 33-44.
 • Çuhadaroğlu, F. (1986). Adolesanlarda benlik saygısı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Fortes, L. ve Fernandes M. (2016). The effect of mobile and internet addiction on self-esteem among adolescents. International Journal of English Language, Literature Humanities, 4(9), 200-209.
 • Griffiths, M. (1995). Technological addictions. Clinical Psychology Forum, 76,14-19.
 • Hesapçıoğlu, S. T., Tural, M. K. ve Kandil, S. (2014). Kronik tik bozukluğu bulunan çocuklarda yaşam kalitesi ve benlik saygısı. Turkish Archives of Pediatrics, 49, 323-332.
 • İçer, İ. (2014). Okul sosyal hizmeti uygulamaları, https://www.academia.edu/13214501/Okul_Sosyal_Hizmeti_Uygulamaları, E.T: 23.09.2017.
 • Kang, H. Y. ve Son, C. N. (2009). Development and validation of the mobile phone addiction scale for adolescents. The Korean Journal of Health Psychology, 14, 497-510 https://doi.org/10.17315/kjhp.2009.14.3.002.
 • Karjaluoto, H. Karvonen, J. Ketsi, M. Koivamki, T. Manninen, M. Pakola, J. Ristola, H. ve Salo J. (2005). Factors affecting consumer choice of mobile phones: Two studies from Finland. Journal of Euromarketing, 14(3), 59-82. doi: 10.1300/J037v14n03_04.
 • Koo, H. J. ve Kwon, J. H. (2014). Risk and protective factors of internet addiction: A meta-analysis of empirical studies in Korea. Yonsei Medical Journal, 55(6), 1691-1711.
 • Kuyucu, M. (2017). Gençlerde akıllı telefon kullanımı ve akıllı telefon bağımlılığı sorunsalı: “Akıllı Telefon (Kolik)” üniversite gençliği. Global Media Journal TR Edition, 7(14), 328-359.
 • Kwon M, Kim D-J, Cho H. ve Yang, S. (2013). The smartphone addiction scale: Development and validation af a short version for adolescents. PloS One, 8(12): e83558. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0083558.
 • Leung, L. (2004). Net-generation attributes and seductive properties of the internet as predictors of online activities and internet addiction. CyberPsychology & Behavior, 7, 333–348.
 • Leung, L. ve Wei, R. (2000). More than just talk on the move: Uses and gratifications of the cellular phone. Journalism & Mass Communication Quarterly, 77(2), 308–320.
 • Minaz, A. ve Çetinkaya- Bozkurt, Ö. (2017). Üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılık düzeylerinin ve kullanım amaçlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(9), 268-286.
 • North, D., Joihnston, K. ve Ophiff, J. (2014). The use of mobile phones by South African university students. Issues in Informing Science and Information Technology, 11, 115-138.
 • Noyan, C.O., Darçın-Enez, A., Nurmedov, S. Yılmaz, O. ve Dilbaz, N. (2015). Akıllı telefon bağımlılığı ölçeğinin kısa formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16(Özel sayı.1):73-78.
 • Özkan, İ. (1994). Benlik saygısını etkileyen etkenler. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 3, 4-9. Park, C. ve Park, Y.R. (2014). The conceptual model on smart phone addiction among early childhood. International Journal of Social Science and Humanity, 4(2), 147-150.
 • Pinho, J. C. M. R. ve Soares, A. M. (2011). Examining the technology acceptance model in the adoption of social networks. Journal of Research in Interactive Marketing, 5(2/3), 116–129.
 • Rosenberg, M. (1965) Society and adolescent self-image. New Jersey: Princeton University Pres.
 • Sezer, S. ve Gülleroğlu, D. (2016). Psikolojik yardım arama tutumlarını yordayan değişkenler: Kendini damgalama, özsaygı, psikolojik yardım almış olma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 75-93.
 • Şahin, C. ve Kumcağız, H. (2017). Narsisizm ve benlik saygısının sosyal medya bağımlılığı üzerindeki yordayıcı rolü. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(30), 2136-2155.
 • Şar, A. H. ve Işıklar, A. (2012). Problemli mobil telefon kullanım ölçeğinin Türkçeye uyarlaması. International Journal of Human Sciences, 9(2), 264-275.
 • Şata, M., Çelik, İ., Ertürk, Z. ve Taş, U.E. (2016). Akıllı telefon bağımlılığı ölçeği’nin (ATBÖ) Türk lise öğrencileri için uyarlama çalışması. Eğitimde Psikoloji ve Ölçeme ve Değerlendirme Dergisi, 7(1), 156-169.
 • Takao, M., Takahashi, S. ve Kitamura, M (2009) Addictive personality and problematic mobile phone use. Cyberpsychology & Behavior, 5(12), 501-507.
 • Tsai, M. (2012). The Trends and Adoption Behaviors of Mobile Multimedia Internet Devices (MMID) in Taiwan among different cohorts. Taipei: National Science Council Report.
 • Yang, S. C. ve Tung, C. J. (2007). Comparison of internet addicts and nonaddicts in Taiwanese high school. Comput Human Behavior, 23, 79-96.
 • Yıldırım, M.S., Sevincer, G., Kandeger, A. ve Afacan, C. (2018). Investigation of the relationship between risk of ınternet addiction, food addiction, and selfesteem in high school. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 31(2), 187-194.
 • Yıldız, M. ve Çapar, B. (2010). Orta öğretim öğrencilerinde benlik saygısı ile dindarlık arasındaki ilişkinin incelenmesi. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 10(3), 103- 131.
 • Zengin, S. ve Altay, B. (2014). Sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerin madde kullanım durumlarına göre benlik saygısının incelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3), 892-907.

Benlik Saygısının Gençlerin Mobil Telefon Bağımlılığı ile İlişkisine Yönelik Bir Araştırma

Year 2021, Volume 18, Issue 43, 6328 - 6355, 07.11.2021
https://doi.org/10.26466/opus.899200

Abstract

Toplumsal ilişkiler üzerinde değişim ve dönüşümü ortaya çıkaran akıllı telefonlar, bütünleşik yapıları ve diğer kitle iletişim araçlarını kendi bünyelerine eklemlemeleriyle akademik alanda önemli düzeyde ilgiye mazhar olmuşlardır. Başta akıllı telefonlar olmak üzere yeni olarak adlandırılan araçların değerler ve kültür üzerindeki etkileri genellikle eleştirel olarak ele alınmaktadır. Sadece iletişim ve haberleşme işlevini yerine getirmek için icat edilen telefonun akıllı hale gelişi, eğlence, statü, güvende hissetme ve en önemlisi, yeni bir toplumsal etkileşim yaratma potansiyeli nedeniyle bağımlılık boyutunda ele alınmayı gerektirir hale gelmiştir. Telefon bağımlığının bireysel boyutuna odaklanan bu araştırmanın konusunu da akıllı telefon bağımlılığı ve gençlerin benlik saygısı arasındaki ilişki oluşturmaktadır. Araştırma, betimleyici niteliktedir ve akıllı telefon kullanımının bağımlılık düzeyi ile üniversite öğrencilerinin benlik saygısı algıları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmaktadır. Çalışmada bağımlılık düzeyini saptamak için Kwon ve arkadaşları tarafından geliştirilen, Noyan ve arkadaşlarınca (2015) kısa forma çevrilen Akıllı Telefon Bağımlılık Ölçeği; Benlik saygısının saptanmasında ise Rosenberg (1965) tara-fından geliştirilen ve Çuhadaroğlu (1986) tarafından Türkçeye uyarlanan “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler, Konya’da üç farklı üniversitede öğrenim gören 1819 öğrenciden toplanmıştır. Araştırmada bağımlılık düzeyi ile benlik saygısı arasında negatif yönlü ve orta düzeyli bir ilişki olduğu saptanmıştır.

References

 • Abdel – Khalek, A. M. (2016). Introduction to the psychology of self-esteem. Self-esteem: Perspectives, Influences, and Improvement strategies (F. Holloway, Ed.). (1-23). New York: Nova Science Publisher.
 • Bahranian, S. A., Alizadeh, K. H., Raeisoon, M. R., Gorji, O. H. ve Khazaee, A. (2014). Relationship of internet addiction with self-esteem and depression in university students. Journal of Preventive Medicine and Hygiene, 55(3), 86-89.
 • Balakrishnan, V. ve Raj, R. G. (2012). Exploring the relationship between urbanized Malaysian youth and their mobile phones: A quantitative approach. Telematics and Informatics, 29(3), 263–272.
 • Beard, K. W. (2002). Internet addiction: Current status and implications for employees. Journal of Employment Counseling, 39, 2–11. doi:10.1002/j.2161-1920.2002.tb00503.x.
 • Beard, K. W. ve Wolf, E. M. (2001). Modification in proposed diagnostic criteria for internet addiction. CyberPsychology & Behavior, 4, 377–383. doi:10.1089/109493101300210286.
 • Bian, M. ve Leung, L. (2014). Linking loneliness, shyness, smartphone addiction symptoms, and patterns of smartphone use to social capital. Social Science Computer Review, 33(1), 1-19. doi: 10.1177/0894439314528779.
 • Bianchi, A. ve Phillips, J. (2005). Psychological predictors of problem mobile phone use. CyberPsychology & Behavior, 8, 39–51. DOI:10.1089/cpb.2005.8.39.
 • Blachnio, A., Przepiorka, A. ve Pantic, I. (2016). Association between Facebook addiction, self-esteem and life satisfaction: A cross-sectional study. Computers in Human Behavior, 55, 701-705.
 • Choliz, M. (2012). Mobile-phone addiction in adolescence: The test of mobile phone dependence (TMD). Prog Health Sci, 2(1), 33-44.
 • Çuhadaroğlu, F. (1986). Adolesanlarda benlik saygısı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Fortes, L. ve Fernandes M. (2016). The effect of mobile and internet addiction on self-esteem among adolescents. International Journal of English Language, Literature Humanities, 4(9), 200-209.
 • Griffiths, M. (1995). Technological addictions. Clinical Psychology Forum, 76,14-19.
 • Hesapçıoğlu, S. T., Tural, M. K. ve Kandil, S. (2014). Kronik tik bozukluğu bulunan çocuklarda yaşam kalitesi ve benlik saygısı. Turkish Archives of Pediatrics, 49, 323-332.
 • İçer, İ. (2014). Okul sosyal hizmeti uygulamaları, https://www.academia.edu/13214501/Okul_Sosyal_Hizmeti_Uygulamaları, E.T: 23.09.2017.
 • Kang, H. Y. ve Son, C. N. (2009). Development and validation of the mobile phone addiction scale for adolescents. The Korean Journal of Health Psychology, 14, 497-510 https://doi.org/10.17315/kjhp.2009.14.3.002.
 • Karjaluoto, H. Karvonen, J. Ketsi, M. Koivamki, T. Manninen, M. Pakola, J. Ristola, H. ve Salo J. (2005). Factors affecting consumer choice of mobile phones: Two studies from Finland. Journal of Euromarketing, 14(3), 59-82. doi: 10.1300/J037v14n03_04.
 • Koo, H. J. ve Kwon, J. H. (2014). Risk and protective factors of internet addiction: A meta-analysis of empirical studies in Korea. Yonsei Medical Journal, 55(6), 1691-1711.
 • Kuyucu, M. (2017). Gençlerde akıllı telefon kullanımı ve akıllı telefon bağımlılığı sorunsalı: “Akıllı Telefon (Kolik)” üniversite gençliği. Global Media Journal TR Edition, 7(14), 328-359.
 • Kwon M, Kim D-J, Cho H. ve Yang, S. (2013). The smartphone addiction scale: Development and validation af a short version for adolescents. PloS One, 8(12): e83558. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0083558.
 • Leung, L. (2004). Net-generation attributes and seductive properties of the internet as predictors of online activities and internet addiction. CyberPsychology & Behavior, 7, 333–348.
 • Leung, L. ve Wei, R. (2000). More than just talk on the move: Uses and gratifications of the cellular phone. Journalism & Mass Communication Quarterly, 77(2), 308–320.
 • Minaz, A. ve Çetinkaya- Bozkurt, Ö. (2017). Üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılık düzeylerinin ve kullanım amaçlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(9), 268-286.
 • North, D., Joihnston, K. ve Ophiff, J. (2014). The use of mobile phones by South African university students. Issues in Informing Science and Information Technology, 11, 115-138.
 • Noyan, C.O., Darçın-Enez, A., Nurmedov, S. Yılmaz, O. ve Dilbaz, N. (2015). Akıllı telefon bağımlılığı ölçeğinin kısa formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16(Özel sayı.1):73-78.
 • Özkan, İ. (1994). Benlik saygısını etkileyen etkenler. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 3, 4-9. Park, C. ve Park, Y.R. (2014). The conceptual model on smart phone addiction among early childhood. International Journal of Social Science and Humanity, 4(2), 147-150.
 • Pinho, J. C. M. R. ve Soares, A. M. (2011). Examining the technology acceptance model in the adoption of social networks. Journal of Research in Interactive Marketing, 5(2/3), 116–129.
 • Rosenberg, M. (1965) Society and adolescent self-image. New Jersey: Princeton University Pres.
 • Sezer, S. ve Gülleroğlu, D. (2016). Psikolojik yardım arama tutumlarını yordayan değişkenler: Kendini damgalama, özsaygı, psikolojik yardım almış olma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 75-93.
 • Şahin, C. ve Kumcağız, H. (2017). Narsisizm ve benlik saygısının sosyal medya bağımlılığı üzerindeki yordayıcı rolü. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(30), 2136-2155.
 • Şar, A. H. ve Işıklar, A. (2012). Problemli mobil telefon kullanım ölçeğinin Türkçeye uyarlaması. International Journal of Human Sciences, 9(2), 264-275.
 • Şata, M., Çelik, İ., Ertürk, Z. ve Taş, U.E. (2016). Akıllı telefon bağımlılığı ölçeği’nin (ATBÖ) Türk lise öğrencileri için uyarlama çalışması. Eğitimde Psikoloji ve Ölçeme ve Değerlendirme Dergisi, 7(1), 156-169.
 • Takao, M., Takahashi, S. ve Kitamura, M (2009) Addictive personality and problematic mobile phone use. Cyberpsychology & Behavior, 5(12), 501-507.
 • Tsai, M. (2012). The Trends and Adoption Behaviors of Mobile Multimedia Internet Devices (MMID) in Taiwan among different cohorts. Taipei: National Science Council Report.
 • Yang, S. C. ve Tung, C. J. (2007). Comparison of internet addicts and nonaddicts in Taiwanese high school. Comput Human Behavior, 23, 79-96.
 • Yıldırım, M.S., Sevincer, G., Kandeger, A. ve Afacan, C. (2018). Investigation of the relationship between risk of ınternet addiction, food addiction, and selfesteem in high school. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 31(2), 187-194.
 • Yıldız, M. ve Çapar, B. (2010). Orta öğretim öğrencilerinde benlik saygısı ile dindarlık arasındaki ilişkinin incelenmesi. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 10(3), 103- 131.
 • Zengin, S. ve Altay, B. (2014). Sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerin madde kullanım durumlarına göre benlik saygısının incelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3), 892-907.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Operations Research and Management Science
Journal Section Articles
Authors

Yasin BULDUKLU (Primary Author)
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9997-8663
Türkiye


Abdullah KOÇAK
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
0000-0001-6981-8482
Türkiye

Supporting Institution Becmettin Erbakan Üniversitesi
Project Number 171221009
Publication Date November 7, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 18, Issue 43

Cite

APA Bulduklu, Y. & Koçak, A. (2021). Benlik Saygısının Gençlerin Mobil Telefon Bağımlılığı ile İlişkisine Yönelik Bir Araştırma . OPUS International Journal of Society Researches , 18 (43) , 6328-6355 . DOI: 10.26466/opus.899200