Research Article
BibTex RIS Cite

Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin COVID-19 Hastalığı ile İlgili Bilgi Düzeylerinin ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Year 2021, Volume: 43 Issue: 5, 519 - 528, 13.09.2021
https://doi.org/10.20515/otd.907362

Abstract

Tıp fakültesi öğrencilerinin COVID-19 hastalığı ile ilgili bilgi düzeylerinin saptanması, ilişkili olduğu düşünülen bazı değişkenlerin incelenmesi ve COVID-19 hastalığı ile ilgili davranışlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 01.08.2020-30.10.2020 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri üzerinde yapılan kesitsel tipte bir araştırmadır. 984 öğrenci çalışma grubunu oluşturdu. Yazarlar tarafından hazırlanan 26 soru ile öğrencilerin COVID-19 hastalığı ile ilgili bilgileri, 15 soru ile davranışları değerlendirildi. Her doğru cevaba “1 puan” verildi, yanlış cevaplara puan verilmedi. Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis Analizi kullanılmıştır. Çalışma grubunda 501 (%50.9) kadın vardı. Yaşları 17-35 arasında değişmekteydi, ortalama 20.77±2.18 yıl idi. Öğrencilerin COVID-19 hastalığı ile ilgili bilgi sorularından aldıkları puanlar 5-25 arasında değişmekte olup ortalama 18.82±3.16 puan idi. Parçalanmış aile yapısına sahip olanlarda, dördüncü sınıf ve üzerinde öğrenim görmekte olanlarda ve hastalık hakkında bilgisinin yeterli olduğunu bildirenlerde COVID-19 hastalığı ile ilgili bilgi puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (her biri için; p≤0.05). Bu çalışmada en çok doğru bilinen bilgi sorusu %97.4 ile “COVID-19 hastalığının etkeni ile temas edenler 14 gün süre ile izolasyona alınır” iken en çok yanlış bilinen ise %64.8 ile “Tıbbi olmayan kumaş maskelerin koruyuculuğu yoktur” bilgi sorusu idi. Öğrencilerin COVID-19 hastalığı ile ilgili davranış sorularından aldıkları puanlar 0-15 arasında değişmekte olup ortalama 10.00±2.02 idi. Öğrencilerin COVID-19 hastalığı ile ilgili bilgileri iyi düzeydeydi, bilgi ve davranış düzeyleri arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki vardı. Bilgi düzeylerinin arttırılması için yetkin sağlık otoriteleri tarafından daha etkili bilgilendirme çalışmalarının yapılması yararlı olabilir. Hastalık hakkında bilgi ve davranış düzeyleri arasındaki ilişkinin ortaya konabilmesi için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Supporting Institution

Yok.

References

 • Zhang Z, Liu S, Xiang M, et al. Protecting healthcare personnel from 2019-nCoV infection risks: lessons and suggestions. Front Med, 2020:1-3. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32212058/
 • World Health Organization. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 2020. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/whochina-joint-mission-on-COVID-19-final-report.pdf
 • WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 10 April 2020. Available from: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-COVID-19---10-april-2020
 • TTB. Asistan ve Genç Uzman Hekimler: COVID-19 Meslek Hastalığı İçin Yeni Bir Yasal Düzenlemeye İhtiyaç Var. 2020 November 25. Available from: https://www.ttb.org.tr/makale_goster.php?Guid=b8bc9ff4-2f11-11eb-ae8b-076e13122378
 • COVID-19'un İtalya'da entegre sürveyansı: 10 Nisan 2020. Available from: https://www.epicentro.iss.it/en/coronavirus/bollettino/Infografica_10aprile%20ENG.pdf
 • Olum R, Kajjimu J, Kanyike AM, et al. Perspective of medical students on the COVID-19 pandemic: survey of nine medical schools in Uganda. JMIR Public Health and Surveillance 2020;6(2):19847.
 • Taghrir MH, Borazjani R, Shiraly R. COVID-19 and Iranian Medical Students; A Survey on Their Related-Knowledge, Preventive Behaviors and Risk Perception. Archives of Iranian Medicine, 2020;23(4):249-54.
 • Liu M, Cheng S-Z, Xu K-W, et al. Use of personal protective equipment against coronavirus disease 2019 by healthcare professionals in Wuhan, China: cross sectional study. BMJ, 2020;369.
 • Çalışkan F, Mıdık Ö, Baykan Z, et al. The knowledge level and perceptions toward COVID-19 among Turkish final year medical students. Postgraduate Medicine, 2020;132(8):764-72.
 • Bhagavathula AS, Aldhaleei WA, Rahmani J, et al. Novel coronavirus (COVID-19) .knowledge and perceptions: a survey on healthcare workers. MedRxiv, 2020. Available from: https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2020/03/16/2020.03.09.20033381.full.pdf
 • Khasawneh AI, Humeidan AA, Alsulaiman JW, et al. Medical Students and COVID-19: Knowledge, Attitudes, and Precautionary Measures. A Descriptive Study From Jordan. Frontiers in public health, 2020; 8:253. Available from: https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00253
 • WHO. Who policy on non-recruitment of smokers or other tobacco users: frequently asked questions. Who is a "smoker"? Available from: https://www.who.int/employment/FAQs_smoking_English.pdf
 • Sayed ME, Kue R, McNeil C, et al. A descriptive analysis of occupational health exposures in an urban emergency medical services system: 2007–2009. Prehospital emergency care, 2011;15(4):506-10.
 • Wang C, Horby PW, Hayden FG, et al. A novel coronavirus outbreak of global health concern. Lancet, 2020;395(10223):470-3.
 • Kim OS, Oh JH. The convergence study on anxiety, knowledge, infection possibility, preventive possibility and preventive behavior level of MERS in nursing students. Journal of the Korea Convergence Society, 2016;7(3):59-69.
 • Gao Z, Ying S, Liu J, et al. A cross-sectional study: Comparing the attitude and knowledge of medical and non-medical students toward 2019 novel coronavirus. Journal of Infection and Public Health, 2020;13(10):1419-23.
 • Alzoubi H, Alnawaiseh N, Al-Mnayyis A, et al. COVID-19 - knowledge, attitude and practice among medical and non-medical university students in Jordan. J Pure Appl Microbiol, (2020) 14:17–24. 10.22207/JPAM.14.1.04
 • CDC. Your Guide to Masks. 2020. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
 • Brooks SK, Webster RK, Smith LE et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. Lancet, 2020;395 (10227):912–20.
 • Rahman MM, Shaah M, Kumar Y, et al. COVID-19: Do medical students know, bother about, and practice preventive measures in Malaysia?. MJPHM, 2020;20(2):197-206.

Evaluation of A Medical School Students' Knowledge and Behavior Regarding COVID-19 Disease

Year 2021, Volume: 43 Issue: 5, 519 - 528, 13.09.2021
https://doi.org/10.20515/otd.907362

Abstract

It was aimed to determine the level of knowledge of medical school students about COVID-19 disease, to examine some variables that are thought to be related, and to evaluate their behavior about COVID-19 disease. A cross-sectional study conducted on Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine students between August 1st, 2020 and October 30th, 2020. The study group made up of 984 students. The students' knowledge about COVID-19 disease evaluated with 26 questions and their behavior with 15 questions prepared by the authors. Each correct answer was given “1 point” while incorrect answers were not given points. Mann-Whitney U test and Kruskal Wallis analysis were used. In the study group, 501 (50.9%) were female. Ages ranged from 17-35 with an average of 20.77±2.18 years. The scores of the students from the knowledge questions about COVID-19 disease ranged from 5-25 with an average of 18.82±3.16 points. Knowledge scores for COVID-19 disease were higher in those with a broken family structure, studying in the fourth grade and above, and those who self-reported sufficient knowledge of the disease. In this study, the most correctly answered knowledge question was “those who come into contact with the agent of COVID-19 disease are isolated for 14 days” with 97.4%, while the most incorrectly answered knowledge question was “non-medical fabric masks do not have protection” with 64.8%. The scores of the students from the behavior questions related to COVID-19 disease ranged from 0-15 with an average of 10.00±2.02. The students had a good level of knowledge about COVID-19 disease, there was a positive weak association between levels of knowledge and behavior. It may be useful to conduct more effective informative studies by competent health authorities to increase their knowledge levels. More comprehensive studies are needed to determine the relationship between knowledge levels and behaviors about the disease.

References

 • Zhang Z, Liu S, Xiang M, et al. Protecting healthcare personnel from 2019-nCoV infection risks: lessons and suggestions. Front Med, 2020:1-3. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32212058/
 • World Health Organization. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 2020. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/whochina-joint-mission-on-COVID-19-final-report.pdf
 • WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 10 April 2020. Available from: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-COVID-19---10-april-2020
 • TTB. Asistan ve Genç Uzman Hekimler: COVID-19 Meslek Hastalığı İçin Yeni Bir Yasal Düzenlemeye İhtiyaç Var. 2020 November 25. Available from: https://www.ttb.org.tr/makale_goster.php?Guid=b8bc9ff4-2f11-11eb-ae8b-076e13122378
 • COVID-19'un İtalya'da entegre sürveyansı: 10 Nisan 2020. Available from: https://www.epicentro.iss.it/en/coronavirus/bollettino/Infografica_10aprile%20ENG.pdf
 • Olum R, Kajjimu J, Kanyike AM, et al. Perspective of medical students on the COVID-19 pandemic: survey of nine medical schools in Uganda. JMIR Public Health and Surveillance 2020;6(2):19847.
 • Taghrir MH, Borazjani R, Shiraly R. COVID-19 and Iranian Medical Students; A Survey on Their Related-Knowledge, Preventive Behaviors and Risk Perception. Archives of Iranian Medicine, 2020;23(4):249-54.
 • Liu M, Cheng S-Z, Xu K-W, et al. Use of personal protective equipment against coronavirus disease 2019 by healthcare professionals in Wuhan, China: cross sectional study. BMJ, 2020;369.
 • Çalışkan F, Mıdık Ö, Baykan Z, et al. The knowledge level and perceptions toward COVID-19 among Turkish final year medical students. Postgraduate Medicine, 2020;132(8):764-72.
 • Bhagavathula AS, Aldhaleei WA, Rahmani J, et al. Novel coronavirus (COVID-19) .knowledge and perceptions: a survey on healthcare workers. MedRxiv, 2020. Available from: https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2020/03/16/2020.03.09.20033381.full.pdf
 • Khasawneh AI, Humeidan AA, Alsulaiman JW, et al. Medical Students and COVID-19: Knowledge, Attitudes, and Precautionary Measures. A Descriptive Study From Jordan. Frontiers in public health, 2020; 8:253. Available from: https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00253
 • WHO. Who policy on non-recruitment of smokers or other tobacco users: frequently asked questions. Who is a "smoker"? Available from: https://www.who.int/employment/FAQs_smoking_English.pdf
 • Sayed ME, Kue R, McNeil C, et al. A descriptive analysis of occupational health exposures in an urban emergency medical services system: 2007–2009. Prehospital emergency care, 2011;15(4):506-10.
 • Wang C, Horby PW, Hayden FG, et al. A novel coronavirus outbreak of global health concern. Lancet, 2020;395(10223):470-3.
 • Kim OS, Oh JH. The convergence study on anxiety, knowledge, infection possibility, preventive possibility and preventive behavior level of MERS in nursing students. Journal of the Korea Convergence Society, 2016;7(3):59-69.
 • Gao Z, Ying S, Liu J, et al. A cross-sectional study: Comparing the attitude and knowledge of medical and non-medical students toward 2019 novel coronavirus. Journal of Infection and Public Health, 2020;13(10):1419-23.
 • Alzoubi H, Alnawaiseh N, Al-Mnayyis A, et al. COVID-19 - knowledge, attitude and practice among medical and non-medical university students in Jordan. J Pure Appl Microbiol, (2020) 14:17–24. 10.22207/JPAM.14.1.04
 • CDC. Your Guide to Masks. 2020. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
 • Brooks SK, Webster RK, Smith LE et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. Lancet, 2020;395 (10227):912–20.
 • Rahman MM, Shaah M, Kumar Y, et al. COVID-19: Do medical students know, bother about, and practice preventive measures in Malaysia?. MJPHM, 2020;20(2):197-206.
There are 20 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section ORİJİNAL MAKALE
Authors

Selva Dilan Gölbaşı 0000-0002-9567-3544

Sevda Sungur 0000-0002-0186-0331

Hatice Aygar 0000-0001-6277-7753

Sevil Aydoğan Gedik 0000-0002-7314-5900

Seval Çalışkan Pala 0000-0002-9815-8425

Cüneyt Çam 0000-0002-1635-1345

Didem Oktar 0000-0002-7345-0331

Ahmet Ay 0000-0001-5922-6272

Tuğçe Arslan Torba 0000-0002-5844-7775

Didem Arslantas 0000-0002-5263-3710

Alaettin Ünsal 0000-0001-8353-1605

Publication Date September 13, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 43 Issue: 5

Cite

Vancouver Gölbaşı SD, Sungur S, Aygar H, Aydoğan Gedik S, Çalışkan Pala S, Çam C, Oktar D, Ay A, Arslan Torba T, Arslantas D, Ünsal A. Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin COVID-19 Hastalığı ile İlgili Bilgi Düzeylerinin ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. Osmangazi Tıp Dergisi. 2021;43(5):519-28.


13299        13308       13306       13305    13307  1330126978