Research Article
BibTex RIS Cite

Estetik İşlem Yaptırmış Bireylerde Sosyal Görünüş Kaygısı, Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu İlişkisi

Year 2024, Volume: 9 Issue: 2, 124 - 129, 16.06.2024
https://doi.org/10.26453/otjhs.1358974

Abstract

Amaç: Bu çalışma, estetik operasyon geçirmiş bireylerde sosyal görünüş kaygısı, benlik saygısı ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır.
Materyal ve Metot: Araştırma, Samsun ilinde özel bir kliniğe başvuran bireyler üzerinde yapılmıştır. Araştırmaya estetik cerrahi hizmeti alan 284 kişi katılmıştır. Araştırmanın verileri, Ağustos 2022 ile Ekim 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak toplanmıştır. Araştırma verileri, Google Forms üzerinde hazırlanan anket formları ile toplanmıştır. Araştırma verileri kişisel tanıtım formu, sosyal görünüş kaygısı ölçeği, yaşam doyumu ölçeği ve Rosenberg benlik saygısı ölçeği olmak üzere dört form aracılığıyla toplanmıştır.
Bulgular: Araştırma sonucunda yaşam doyumu ile sosyal görünüş kaygısı arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki vardır (r=-0,393). Sosyal görünüş kaygısı ile benlik saygısı arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki vardır (r=0,168). Yaşam doyumu ile benlik saygısı arasında zayıf bir negatif ilişki vardır (r=-0,173).
Sonuç: Sosyal görünüş kaygısı yüksek olan bireylerin yaşam doyumlarının düşük olduğu tespit edilmiştir. Sosyal görünüş kaygısı yüksek bireylerin yaşam kalitelerini artırmak için profesyonel destek almaları uygun olabilir.

References

 • Çelik E, Güzel HŞ. Ergenlerde sosyal görünüş kaygısı ile mükemmeliyetçilik arasındaki ilişki: benlik saygısının aracı rolü. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2018;16(2):235-256.
 • Marengo D, Longobardi C, Fabris MA, Settanni M. Highly-visual social media and internalizing symptoms in adolescence: The mediating role of body image concerns. Comput Human Behav. 2018;82:63-69. doi:10.1016/j.chb.2018.01.003
 • Kara A. Sosyal görünüş kaygısı ile utangaçlık arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2016;6(11):95-106.
 • B, Aydın Avcı I, Ayyildiz M. The correlation between death anxiety and anxiety in elderly with chronic obstructive pulmonary disease. Progress in Health Sciences. 2016;6(1):63-69. doi:10.5604/01.3001.0009.5111
 • Ürün ÖD, Öztürk C. Ş. Yetişkin bireylerde sosyal görünüş kaygısı ile sosyal kaygı, benlik saygısı ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiler. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2020;4(1):37-45.
 • Talu E. Ergenlerde beden imajı algısının kimlik gelişimi sürecine etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020;21(2):1116-1135.
 • D, Gökçe H. Ergenlerin fiziksel aktiviteye katılım durumuna göre beden memnuniyeti ve sosyal görünüş kaygı düzeylerinin incelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020;9(3):1863-1870. doi:10.33206/mjss.596573
 • M, Uslu T. Fitness yapan bireylerin benlik saygısı, sosyal görünüş kaygısı ve sosyalleşme düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Spor Eğitim Dergisi. 2020;4(3):1-18.
 • Feltman CE, Szymanski DM. Instagram use and self-objectification: The roles of internalization, comparison, appearance commentary, and feminism. Sex Roles. 2018;78(5-6):311-324. doi:10.1007/s11199-017-0796-1
 • Tomas-Aragones L, Marron S. Body image and body dysmorphic concerns. Acta Dermato Venereologica. 2014;96(217):47-50. doi:10.2340/00015555-2368
 • Lombardo P, Jones W, Wang L, Shen X, Goldner EM. The fundamental association between mental health and life satisfaction: results from successive waves of a Canadian national survey. BMC Public Health. 2018;18(342):1-9. doi:10.1186/s12889-018-5235-x
 • Vural M, Keskin N, Çoruh Y. Research of social appearance anxiety and self-efficacy of the students entered university by special talent exam. International Journal of Environmental and Science Education. 2017;12(9):2063-2071.
 • Kılıç M, Karakuş Ö. The study of the relationships between social appearance anxiety, selfesteem and loneliness level among university students. Journal of Human Sciences. 2016;13(3):3837-3852.
 • Campbell CA, Restrepo C, Navas G, Vergara I, Peluffo L. Plastic surgery medical tourism in colombia: a review of 658 international patients and 1,796 cosmetic surgery procedures. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2019;7(5):1-12. doi:10.1097/GOX.0000000000002233
 • American Society of Aesthetic Plastic Surgeons. 2016 Plastic Surgery Statistics. https://www.plasticsurgery.org/documents/News/Statistics/2016/plastic-surgery-statistics-full-report-2016.pdf. Accessed January 8, 2023.
 • ISAPS. 2022 ISAPS International Survey On Aesthetic/Cosmetic Procedures Performed In 2021. https://www.isaps.org/media/vdpdanke/isaps-global-survey_2021.pdf. Accessed January 10, 2023.
 • Gürbüz Ş, Şahin F. Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri felsefe-yöntem-analiz. Seçkin Yayınevi; 2018.
 • Hart, T. A., Flora, D. B., Palyo, S. A., Fresco, D. M., Holle, C., & Heimberg, R. G. Development and examination of the social appearance anxiety scale. Assessment.2008; 15(1), 48-59. https://doi.org/10.1177/1073191107306673
 • Doğan T. Sosyal görünüş kaygısı ölçeğinin (SGKÖ) Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010;39(1):151-159.
 • Köker S. Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu düzeyinin karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Ankara, Türkiye. 1991.
 • Dağlı A, Baysal N. Yaşam doyumu ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronic Journal Of Social Sciences. 1985;15(59):1250-1262.
 • Çuhadaroğu F. Adolasanlarda benlik saygısı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi. Ankara, Türkiye. 1986.
 • Pearlman RL, Wilkerson AH, Cobb EK, et al. Factors associated with likelihood to undergo cosmetic surgical procedures among young adults in the United States: A narrative review. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2022;15:859-877. doi:10.2147/CCID.S358573
 • Alotaibi AS. Demographic and cultural differences in the acceptance and pursuit of cosmetic surgery: A systematic literature review. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2021;9(3):e3501. doi:10.1097/GOX.0000000000003501
 • Erçevik A. Ergenlerin Sosyal Görünüş Kaygıları ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkide Aile ve Arkadaş Desteğinin Aracılığı. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021; 22(2): 750-775.
 • Foroughi B, Griffiths MD, Iranmanesh M, Salamzadeh Y. Associations between Instagram addiction, academic performance, social anxiety, depression, and life satisfaction among university students. Int J Ment Health Addict. 2022;20(4):2221-2242. doi:10.1007/s11469-021-00510-5
 • Topuz İ. Hemşirelerin yaşam doyumu ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişki. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021;6(4):472-481. doi:10.26453/otjhs.794138
 • Yüksel Doğan R, Metin EN. Exploring the relationship between mindfulness and life satisfaction in adolescents: The role of social competence and self-esteem. Child Indic Res. 2023;16(4):1453-1473. doi:10.1007/s12187-023-10028-y
 • Liao J, Xia T, Xu X, Pan L. The effect of appearance anxiety on social anxiety among college students: Sequential mediating effects of self-efficacy and self-esteem. Behavioral Sciences. 2023;13(8):692. doi:10.3390/bs13080692
 • Göbel P, Şanlıer N, Kocabaş S. Social appearance anxiety and self-esteem in women: could body mass index have a mediating role? Behavioral Psychology/Psicología Conductual. 2023;31(1):25-37. doi:10.51668/bp.8323102n

Social Appearance Anxiety, Self-Esteem, and Life Satisfaction Relationship in Individuals Who Have Undergone Aesthetic Procedures

Year 2024, Volume: 9 Issue: 2, 124 - 129, 16.06.2024
https://doi.org/10.26453/otjhs.1358974

Abstract

Objective: The study aims to determine the relationship between social appearance anxiety, self-esteem, and life satisfaction of individuals who have had aesthetic procedures.
Materials and Methods: The study was conducted on individuals who applied to a private clinic in Samsun. The study involved 284 people who received aesthetic surgery services. The data of the study were collected online between August 2022 and October 2022. Study data were collected by questionnaire forms prepared on Google Forms. Study data were collected through four forms, namely, the personal introduction form, social appearance anxiety scale, life satisfaction scale, and Rosenberg self-esteem scale.
Results: As a result of the study, there is a significant negative relationship between life satisfaction and social appearance anxiety (r=-0.393). There is a weak positive correlation between social appearance anxiety and self-esteem (r=0.168). There is a weak negative relationship between life satisfaction and self-esteem (r=-0.173).
Conclusion: It has been determined that individuals with high social appearance anxiety have low life satisfaction. It may be appropriate for individuals with high social appearance anxiety to receive professional support to improve their quality of life.

Ethical Statement

This study was planned to follow the Helsinki Principles. Kütahya Health Sciences University Non-Interventional Clinical Research Ethics Committee approval was obtained (Date 22.06.2022, decision no: 2022/07).

Supporting Institution

There is no institution supporting the research.

References

 • Çelik E, Güzel HŞ. Ergenlerde sosyal görünüş kaygısı ile mükemmeliyetçilik arasındaki ilişki: benlik saygısının aracı rolü. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2018;16(2):235-256.
 • Marengo D, Longobardi C, Fabris MA, Settanni M. Highly-visual social media and internalizing symptoms in adolescence: The mediating role of body image concerns. Comput Human Behav. 2018;82:63-69. doi:10.1016/j.chb.2018.01.003
 • Kara A. Sosyal görünüş kaygısı ile utangaçlık arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2016;6(11):95-106.
 • B, Aydın Avcı I, Ayyildiz M. The correlation between death anxiety and anxiety in elderly with chronic obstructive pulmonary disease. Progress in Health Sciences. 2016;6(1):63-69. doi:10.5604/01.3001.0009.5111
 • Ürün ÖD, Öztürk C. Ş. Yetişkin bireylerde sosyal görünüş kaygısı ile sosyal kaygı, benlik saygısı ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiler. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2020;4(1):37-45.
 • Talu E. Ergenlerde beden imajı algısının kimlik gelişimi sürecine etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020;21(2):1116-1135.
 • D, Gökçe H. Ergenlerin fiziksel aktiviteye katılım durumuna göre beden memnuniyeti ve sosyal görünüş kaygı düzeylerinin incelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020;9(3):1863-1870. doi:10.33206/mjss.596573
 • M, Uslu T. Fitness yapan bireylerin benlik saygısı, sosyal görünüş kaygısı ve sosyalleşme düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Spor Eğitim Dergisi. 2020;4(3):1-18.
 • Feltman CE, Szymanski DM. Instagram use and self-objectification: The roles of internalization, comparison, appearance commentary, and feminism. Sex Roles. 2018;78(5-6):311-324. doi:10.1007/s11199-017-0796-1
 • Tomas-Aragones L, Marron S. Body image and body dysmorphic concerns. Acta Dermato Venereologica. 2014;96(217):47-50. doi:10.2340/00015555-2368
 • Lombardo P, Jones W, Wang L, Shen X, Goldner EM. The fundamental association between mental health and life satisfaction: results from successive waves of a Canadian national survey. BMC Public Health. 2018;18(342):1-9. doi:10.1186/s12889-018-5235-x
 • Vural M, Keskin N, Çoruh Y. Research of social appearance anxiety and self-efficacy of the students entered university by special talent exam. International Journal of Environmental and Science Education. 2017;12(9):2063-2071.
 • Kılıç M, Karakuş Ö. The study of the relationships between social appearance anxiety, selfesteem and loneliness level among university students. Journal of Human Sciences. 2016;13(3):3837-3852.
 • Campbell CA, Restrepo C, Navas G, Vergara I, Peluffo L. Plastic surgery medical tourism in colombia: a review of 658 international patients and 1,796 cosmetic surgery procedures. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2019;7(5):1-12. doi:10.1097/GOX.0000000000002233
 • American Society of Aesthetic Plastic Surgeons. 2016 Plastic Surgery Statistics. https://www.plasticsurgery.org/documents/News/Statistics/2016/plastic-surgery-statistics-full-report-2016.pdf. Accessed January 8, 2023.
 • ISAPS. 2022 ISAPS International Survey On Aesthetic/Cosmetic Procedures Performed In 2021. https://www.isaps.org/media/vdpdanke/isaps-global-survey_2021.pdf. Accessed January 10, 2023.
 • Gürbüz Ş, Şahin F. Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri felsefe-yöntem-analiz. Seçkin Yayınevi; 2018.
 • Hart, T. A., Flora, D. B., Palyo, S. A., Fresco, D. M., Holle, C., & Heimberg, R. G. Development and examination of the social appearance anxiety scale. Assessment.2008; 15(1), 48-59. https://doi.org/10.1177/1073191107306673
 • Doğan T. Sosyal görünüş kaygısı ölçeğinin (SGKÖ) Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010;39(1):151-159.
 • Köker S. Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu düzeyinin karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Ankara, Türkiye. 1991.
 • Dağlı A, Baysal N. Yaşam doyumu ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronic Journal Of Social Sciences. 1985;15(59):1250-1262.
 • Çuhadaroğu F. Adolasanlarda benlik saygısı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi. Ankara, Türkiye. 1986.
 • Pearlman RL, Wilkerson AH, Cobb EK, et al. Factors associated with likelihood to undergo cosmetic surgical procedures among young adults in the United States: A narrative review. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2022;15:859-877. doi:10.2147/CCID.S358573
 • Alotaibi AS. Demographic and cultural differences in the acceptance and pursuit of cosmetic surgery: A systematic literature review. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2021;9(3):e3501. doi:10.1097/GOX.0000000000003501
 • Erçevik A. Ergenlerin Sosyal Görünüş Kaygıları ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkide Aile ve Arkadaş Desteğinin Aracılığı. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021; 22(2): 750-775.
 • Foroughi B, Griffiths MD, Iranmanesh M, Salamzadeh Y. Associations between Instagram addiction, academic performance, social anxiety, depression, and life satisfaction among university students. Int J Ment Health Addict. 2022;20(4):2221-2242. doi:10.1007/s11469-021-00510-5
 • Topuz İ. Hemşirelerin yaşam doyumu ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişki. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021;6(4):472-481. doi:10.26453/otjhs.794138
 • Yüksel Doğan R, Metin EN. Exploring the relationship between mindfulness and life satisfaction in adolescents: The role of social competence and self-esteem. Child Indic Res. 2023;16(4):1453-1473. doi:10.1007/s12187-023-10028-y
 • Liao J, Xia T, Xu X, Pan L. The effect of appearance anxiety on social anxiety among college students: Sequential mediating effects of self-efficacy and self-esteem. Behavioral Sciences. 2023;13(8):692. doi:10.3390/bs13080692
 • Göbel P, Şanlıer N, Kocabaş S. Social appearance anxiety and self-esteem in women: could body mass index have a mediating role? Behavioral Psychology/Psicología Conductual. 2023;31(1):25-37. doi:10.51668/bp.8323102n
There are 30 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Clinical Sciences (Other)
Journal Section Research article
Authors

Yaşar Demir 0000-0001-9930-8440

Erhan Dağ 0000-0003-3474-1344

Mustafa Nal 0000-0002-3282-1124

Saliha Özpınar 0000-0002-9860-996X

Early Pub Date June 10, 2024
Publication Date June 16, 2024
Submission Date September 12, 2023
Acceptance Date May 13, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 9 Issue: 2

Cite

AMA Demir Y, Dağ E, Nal M, Özpınar S. Social Appearance Anxiety, Self-Esteem, and Life Satisfaction Relationship in Individuals Who Have Undergone Aesthetic Procedures. OTJHS. June 2024;9(2):124-129. doi:10.26453/otjhs.1358974

Creative Commons License

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi [Online Turkish Journal of Health Sciences (OTJHS)] is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Click here to get help about article submission processes and "Copyright Transfer Form".