Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Üniversite Öğrencilerinin Şiddete ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları ve İlişkili Faktörler

Year 2020, Volume 3, Issue 3, 272 - 279, 31.12.2020
https://doi.org/10.38108/ouhcd.777785

Abstract

Amaç: Çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin şiddete ve aile içi şiddete yönelik tutumlarını incelemek, bu konuda farkındalık geliştiren çalışmalara yön vermek ve toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamaktır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki çalışma 21 Ocak- 21 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul’da bulunan bir vakıf üniversitesinde sağlık alanında öğrenim gören 237 öğrenci ile yürütülmüştür. Veri toplamada tanıtıcı özellikler formu, Ergenlerin Şiddete Yönelik Tutumları Ölçeği (EŞYTÖ) ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği (AİŞYTÖ) kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalamaları 19.29±1.35 ve çoğunluğu kızdır (%81.5). Öğrencilerin EŞYTÖ’den aldıkları toplam puan ortalamaları 15.3±5.65, AİŞYTÖ toplam puan ortalamaları ise 19.6±7.4’dir. Aile içi şiddete yönelik tutumlarında en yüksek ortalamaya sahip olan boyutlar şiddeti nedenselleştirme ve olağanlaştırmadır. Kız öğrencilerin şiddete (p=0.001, p<0.01) ve özellikle aile içi şiddete (p=0.00, p<0.001) yönelik tutumlarının erkek öğrencilere göre istatistiksel olarak ileri düzeyde farklı olduğu belirlenmiştir. EŞYTÖ ile AİŞYTÖ puan ortalamaları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Sonuç: Çalışmamızda genel olarak öğrencilerin şiddeti onaylamadıkları ve aile içi şiddete olumsuz baktıkları belirlenmiştir. Kızların erkek öğrencilere göre şiddeti ve aile içi şiddeti desteklemeyen tutumda oldukları, diğer taraftan şiddet ve aile içi şiddete yönelik tutumlarının aile tanımı, ekonomik durum, anne ve baba eğitim durumu gibi özelliklerden etkilenmediği saptanmıştır. Öğrencilerin kavga etme ve kaba kuvvet kullanma eğilimleri arttıkça aile içi şiddete karşı tutumlarının olumsuz yönde arttığı belirlenmiştir.

References

 • Abalı Çetin S, Aslan E. (2016). Kadın cinsel sağlığı ve kadına yönelik cinsel şiddet. Beji NK, editör, Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Kitabı. 2. Genişletilmiş Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, s: 181-189.
 • Avcı ÖH, Yıldırım İ. (2014). Ergenlerde şiddet eğilimi, yalnızlık ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29-1), 157-168.
 • Avcı ÖH, Yıldırım İ. (2015). Ergenlerde şiddet eğiliminin görülme sıklığı, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(1), 106-24.
 • Bulut MB. (2015). Üniversite öğrencilerinin aile içi şiddete yönelik tutumları. The Journal of Academic Social Science, 3(7), 403-415.
 • Çelik SB, Gençoğlu C, Kumcağız H. (2016). Ergenlerde şiddet eğiliminin yordayıcısı olarak duygusal zekâ. Journal of Kirsehir Education Faculty, 17(3), 121-134.
 • Çetin H. (2011). Ergenler için şiddete yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 10(1) ,68-74.
 • Dahlberg LL. (1998). Youth violence in the United States: Major trends, risk factors, and prevention approaches. American Journal of Preventive Medicine, 14(4), 259-271.
 • Ergişi A, Köksal Akyol A. (2009). Yedi-oniki yaş çocuklarında davranış ve uyum sorunlarının incelenmesi, Çağdaş Eğitim Dergisi, 34(368), 13-19.
 • Foshee VA, Reyes HLM, Chen MS, Ennett ST, Basile KC, DeGue S ve ark. (2016). Shared risk factors for the perpetration of physical dating violence, bullying, and sexual harassment among adolescents exposed to domestic violence. Journal of youth and adolescence, 45(4), 672-686.
 • Ganley A.L. (1998) Improving the Health Care Response to Domestic Violence: A Resource Manual for Health Care Providers. San Francisco, Family Violence Prevention Fund, p. 25-77.
 • Gençoğlu C. Kumcağız H, Ersanlı K. (2014). Ergenlerin şiddet eğilimine etki eden ailevi faktörler, Electronic Turkish Studies, 9(2), 639-652.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. 2014 Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Erişim tarihi: 10.09.2019, http://www.hips.hacettepe.edu.tr/KKSATRAnaRaporKitap26Mart.pdf.
 • Karataş BZ. (2002). Anne baba saldırganlıgı ile lise ögrencilerinin saldırganlıgı arasındaki iliskinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adana.
 • Kılıç EZ. (2012). ergenlerde siddet kullanimi: bireysel ve ailesel etkenler/violent behavior in adolescence: ındividual and familial factors. Noro-Psikiyatri Arşivi, 49(4), 260.
 • Kodan Çetinkaya S. (2013). Üniversite öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Nesne, 1(2), 21-43.
 • Özgür G, Yörükoğlu G, Baysan Arabacı L. (2011). Lise öğrencilerinin şiddet algıları. şiddet eğilim düzeyleri ve etkileyen faktörler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, (2),53–60.
 • Sezer Ö. (2010). Ergenlerin kendilik algılarının anne baba tutumları ve bazı faktörlerle ilişkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 1-19.
 • Şahin N, Dişsiz M. (2009). Sağlık çalışanlarında aile içi şiddete yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 263-274.
 • Tanrıverdi D, Özgüç S. (2019). Parçalanmış ve tam aileye sahip çocukların/ergenlerin şiddete yönelik tutumları ve saldırganlık davranışlarının karşılaştırılması. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 10(3), 165-172.
 • Türkiye Ergen Profili Çalışması. (2013). Şı̇ddet ve ergenlerı̇n karşı karşıya bulunduğu rı̇skler, T.C Aı̇le ve Sosyal Polı̇tı̇kalar Bakanlığı Aı̇le ve Toplum Hı̇zmetlerı̇ Genel Müdürlüğü, 9. Bölüm 132-149.
 • Tufan Koçak B, Ünaldı Türkkan N, Harmancı Seren AK. (2014). Hemşirelik öğrencilerinin özsaygı düzeyleri ve aile içi şiddete yönelik tutumları arasındaki ilişki. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 2(1), 81-88.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2011 İstatistiklerle Gençlik Raporu. Erişim tarihi: 21.11.2019, https://data.tuik.gov.tr/display-bulletin/?bulletin=istatistiklerle-genclik-2011-13133
 • Türk Dil Kurumu Sözlükleri (2019) Şiddet. Erişim Tarihi:26.07.2019, https://sozluk.gov.tr/?kelime,
 • Uçar T, Derya YA, Karaaslan T, Tunç ÖA. (2017). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları ve şiddet davranışları, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 26(3), 96-103.
 • Üstün A, Yılmaz M, Kırbaş Ş. (2007). Gençleri şiddete yönelten nedenler, Solak A, editör. Okullarda Şiddet Ve Okul Suçluluğu. Ankara: Hegem Yayınları, s. 109-131.
 • World Health Organization (WHO), 2015 Youth Violence Report. Erişim Tarihi: 16.07.2019, https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/youth-violence-infographic-2015.pdf?ua=1 World Health Organization (WHO), 2002 World Report on Violence and Health, Geneva. Erişim Tarihi: 26.07.2019, http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/wrvh1/en/.
 • Yıldız E, Erci B. (2011). Anne baba tutumları ile adölesan saldırganlığı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(3), 6-11.
 • Yönet E, Çalık F, Yaşartürk F, Çimen K. (2016). Lise öğrencilerinin rekreatif etkinliklere katılımları ile saldırganlık-şiddet eğilimlerinin incelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport, (4), 368–82.

University Students' Attitudes towards Violence and Domestic Violence and Related Factors

Year 2020, Volume 3, Issue 3, 272 - 279, 31.12.2020
https://doi.org/10.38108/ouhcd.777785

Abstract

Objective: This study aims to evaluate the attitudes of university students towards violence and domestic violence, give direction to the studies that raise awareness and contribute to the solution of social problems. Methods: This descriptive study was carried out with 237 students studying at a university between 21 January - 21 April 2019 in Istanbul. In the data collection, the descriptive characteristics form, Adolescents' Attitudes Towards Violence Scale (AATVS) and Domestic Violence Attitude Scale (DVAS) were used. Results: The mean age of the students was 19.29±1.35 and the majority of them were girls (81.5%). The mean total score of the students from the AATVS was 15.3±5.65, and the mean total score of the DVAS was 19.6±7.4. The dimensions that have the highest average in attitudes towards domestic violence are causality and normalization of violence. It was determined that female students didn’t approve the violence (p = 0.001) and especially domestic violence (p = 0.00) statistically advanced and significantly, compared to the male students. There was a positive and significant relationship between AATVS and DVAS mean scores. Conclusion: In this study, students generally didn’t approve of violence and viewed domestic violence negatively. The girl students didn’t support violence and domestic violence according to male students, and their attitudes towards violence and domestic violence weren’t affected by the characteristics such as family definition, economic status, and educational status of parents. As the students' tendency to fight and use rough force increased, their attitudes towards domestic violence increased.

References

 • Abalı Çetin S, Aslan E. (2016). Kadın cinsel sağlığı ve kadına yönelik cinsel şiddet. Beji NK, editör, Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Kitabı. 2. Genişletilmiş Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, s: 181-189.
 • Avcı ÖH, Yıldırım İ. (2014). Ergenlerde şiddet eğilimi, yalnızlık ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29-1), 157-168.
 • Avcı ÖH, Yıldırım İ. (2015). Ergenlerde şiddet eğiliminin görülme sıklığı, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(1), 106-24.
 • Bulut MB. (2015). Üniversite öğrencilerinin aile içi şiddete yönelik tutumları. The Journal of Academic Social Science, 3(7), 403-415.
 • Çelik SB, Gençoğlu C, Kumcağız H. (2016). Ergenlerde şiddet eğiliminin yordayıcısı olarak duygusal zekâ. Journal of Kirsehir Education Faculty, 17(3), 121-134.
 • Çetin H. (2011). Ergenler için şiddete yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 10(1) ,68-74.
 • Dahlberg LL. (1998). Youth violence in the United States: Major trends, risk factors, and prevention approaches. American Journal of Preventive Medicine, 14(4), 259-271.
 • Ergişi A, Köksal Akyol A. (2009). Yedi-oniki yaş çocuklarında davranış ve uyum sorunlarının incelenmesi, Çağdaş Eğitim Dergisi, 34(368), 13-19.
 • Foshee VA, Reyes HLM, Chen MS, Ennett ST, Basile KC, DeGue S ve ark. (2016). Shared risk factors for the perpetration of physical dating violence, bullying, and sexual harassment among adolescents exposed to domestic violence. Journal of youth and adolescence, 45(4), 672-686.
 • Ganley A.L. (1998) Improving the Health Care Response to Domestic Violence: A Resource Manual for Health Care Providers. San Francisco, Family Violence Prevention Fund, p. 25-77.
 • Gençoğlu C. Kumcağız H, Ersanlı K. (2014). Ergenlerin şiddet eğilimine etki eden ailevi faktörler, Electronic Turkish Studies, 9(2), 639-652.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. 2014 Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Erişim tarihi: 10.09.2019, http://www.hips.hacettepe.edu.tr/KKSATRAnaRaporKitap26Mart.pdf.
 • Karataş BZ. (2002). Anne baba saldırganlıgı ile lise ögrencilerinin saldırganlıgı arasındaki iliskinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adana.
 • Kılıç EZ. (2012). ergenlerde siddet kullanimi: bireysel ve ailesel etkenler/violent behavior in adolescence: ındividual and familial factors. Noro-Psikiyatri Arşivi, 49(4), 260.
 • Kodan Çetinkaya S. (2013). Üniversite öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Nesne, 1(2), 21-43.
 • Özgür G, Yörükoğlu G, Baysan Arabacı L. (2011). Lise öğrencilerinin şiddet algıları. şiddet eğilim düzeyleri ve etkileyen faktörler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, (2),53–60.
 • Sezer Ö. (2010). Ergenlerin kendilik algılarının anne baba tutumları ve bazı faktörlerle ilişkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 1-19.
 • Şahin N, Dişsiz M. (2009). Sağlık çalışanlarında aile içi şiddete yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 263-274.
 • Tanrıverdi D, Özgüç S. (2019). Parçalanmış ve tam aileye sahip çocukların/ergenlerin şiddete yönelik tutumları ve saldırganlık davranışlarının karşılaştırılması. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 10(3), 165-172.
 • Türkiye Ergen Profili Çalışması. (2013). Şı̇ddet ve ergenlerı̇n karşı karşıya bulunduğu rı̇skler, T.C Aı̇le ve Sosyal Polı̇tı̇kalar Bakanlığı Aı̇le ve Toplum Hı̇zmetlerı̇ Genel Müdürlüğü, 9. Bölüm 132-149.
 • Tufan Koçak B, Ünaldı Türkkan N, Harmancı Seren AK. (2014). Hemşirelik öğrencilerinin özsaygı düzeyleri ve aile içi şiddete yönelik tutumları arasındaki ilişki. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 2(1), 81-88.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2011 İstatistiklerle Gençlik Raporu. Erişim tarihi: 21.11.2019, https://data.tuik.gov.tr/display-bulletin/?bulletin=istatistiklerle-genclik-2011-13133
 • Türk Dil Kurumu Sözlükleri (2019) Şiddet. Erişim Tarihi:26.07.2019, https://sozluk.gov.tr/?kelime,
 • Uçar T, Derya YA, Karaaslan T, Tunç ÖA. (2017). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları ve şiddet davranışları, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 26(3), 96-103.
 • Üstün A, Yılmaz M, Kırbaş Ş. (2007). Gençleri şiddete yönelten nedenler, Solak A, editör. Okullarda Şiddet Ve Okul Suçluluğu. Ankara: Hegem Yayınları, s. 109-131.
 • World Health Organization (WHO), 2015 Youth Violence Report. Erişim Tarihi: 16.07.2019, https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/youth-violence-infographic-2015.pdf?ua=1 World Health Organization (WHO), 2002 World Report on Violence and Health, Geneva. Erişim Tarihi: 26.07.2019, http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/wrvh1/en/.
 • Yıldız E, Erci B. (2011). Anne baba tutumları ile adölesan saldırganlığı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(3), 6-11.
 • Yönet E, Çalık F, Yaşartürk F, Çimen K. (2016). Lise öğrencilerinin rekreatif etkinliklere katılımları ile saldırganlık-şiddet eğilimlerinin incelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport, (4), 368–82.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Nursing
Journal Section Research Article
Authors

Pınar IRMAK VURAL
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8070-2840
Türkiye


Demet İNANGİL (Primary Author)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5389-5691
Türkiye


Gülşah KÖRPE
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5192-7987
Türkiye

Publication Date December 31, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 3, Issue 3

Cite

APA Irmak Vural, P. , İnangil, D. & Körpe, G. (2020). Üniversite Öğrencilerinin Şiddete ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları ve İlişkili Faktörler . Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi , 3 (3) , 272-279 . DOI: 10.38108/ouhcd.777785