e-ISSN: 2667-6052
Founded: 2018
Publisher: Ordu University
Cover Image
       
  • Ordu University Journal of Nursing Studies is published by the Department of Nursing of the Faculty of Health Sciences at Ordu University.
  • Ordu University Journal of Nursing Studies is an international, open-access, and peer-reviewed scientific e-journal that aims to ensure that qualified study in all fields of nursing is shared.
  • Ordu University Journal of Nursing Studies welcomes original research, systematic review, meta-analysis, case report, review articles, and letters to the editor. The submission for publication to journal work must be in Turkish or English.
  • The journal is published three times a year in April, September, and December.
  • There is no charge for the publication of the scientific studies submitted to the journal. All issues of the journal can be accessed free of charge from the https://dergipark.org.tr/tr/pub/ouhcd website.
  • Indexing: Rootindexing, Google Scholar, Türk Medline, Asos İndeks, Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin (2021), WorldCat

2023 - Volume: 6 Issue: 1

Research Article

Traumatic Birth Perception in Women of Reproductive Age and Influencing Factors

Research Article

The Level Of COVID-19 Fear In Pregnant Women And Affecting Factors

Research Article

COVID-19 Salgını Sürecinde Ebelik Öğrencilerinin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerinin İncelenmesi

Research Article

Hemşirelik Öğrencilerinin Doğum İnançları ile Doğum Tercihlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Research Article

Hemşirelik Öğrencilerinin Ventrogluteal Bölgeye İntramusküler Enjeksiyon Uygulama Bilgilerinin Geliştirilmesinde Simülasyon Yönteminin Etkisi: Bir Ön Test-Son Test Çalışma

Research Article

Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddet Hakkında Tutumlarının İncelenmesi

Review

COVID-19 Pandemisinde Üreme Sağlığı ve Modern Aile Planlaması Yöntem Danışmanlığı

Research Article

Hemşirelerin Basınç Yaralanmalarını Önlemeye Yönelik Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Research Article

Doğum Yapan ve Yapmayan Kadınlarda Premenstrual Sendrom ve Mental İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Research Article

Delirium Awareness and Management of İntensive Care Nurses in Terms of Their Personality Traits

Research Article

Health Beliefs of Academician Nurses Regarding HPV Infection and HPV Vaccine and the Factors Influencing These Beliefs

Research Article

Use of Personal Protective Equipment and Hand Hygiene Practices of a State Hospital Workers in the COVID-19 Pandemic-Observational Study

Case Report

Plasenta Akreata Spektrumu Tanılı Gebenin Sezaryen-Histerektomi Sonrası Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli Eşliğinde Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Research Article

Oyuncak Tutum Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik Güvenirlik Çalışması ve Annelerin Oyuncak Seçme Davranışlarının Belirlenmesi

Research Article

Yenidoğan Tarama Programı Hakkında Annelerin Bilgi ve Tutumlarına Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi

Research Article

Pandemi Döneminde İntörn Hemşire öğrenci Olmak: Kadın Doğum Kliniklerinde Uygulama Yapan Hemşirelik Öğrencilerinin Deneyimleri

Research Article

Kırk Yaş Üzeri Kadınların Doğurganlığa Yönelik Tutumları ve Etkileyen Faktörler

Research Article

Determination of Happiness and Spousal Support Level in Married Women's Relationships During Pandemic Period

Research Article

Evaluation of Nursing Educators’ Perceptions of Distance Education During the COVID-19 Pandemic and Affecting Factors

Research Article

Hemşirelerin Bilimsel Araştırmalara ve Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Research Article

Hemşirelik Öğrencilerinde Algılanan Stres, Başetme ve Merhamet Yorgunluğu

Systematic Reviews and Meta Analysis

Pediatrik onkoloji hastalarının bakım verenlerine uygulanan psikososyal girişimlerin ruhsal semptomlara olan etkisi: Sistematik bir derleme, Türkiye örneklemi

Research Article

Attitudes of the Students of Health Sciences towards Mobile Learning

Research Article

Pediatrik Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Santral Venöz Kateter Uygulamalarına İlişkin Enfeksiyon Gelişimi ve Nedenlerinin İncelenmesi: Retrospektif Çalışma

Dizinler

221962462024626
246232462524624

CREATIVE COMMONS

CC-BY-NC

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi içeriği Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.