e-ISSN: 2667-6052
Founded: 2018
Period: Tri-annual
Publisher: Ordu University
Cover Image
       

Ordu University Journal of Nursing Studies is published by the Department of Nursing of the Faculty of Health Sciences at Ordu University.

Ordu University Journal of Nursing Studies  is an international, open-access and peer-reviewed scientific e-journal that aims to ensure that qualified work on all fields of nursing is shared.

Ordu University Journal of Nursing Studies welcomes original research, meta analysis, systematic review, case report, review articles and letters to the editor. The submitted for publication to journal work must be in Turkish or English. The journal is published three times a year in April, September and December. There is no charge for the publication of the scientific studies submitted to the journal. All issues of the journal can be accessed free of charge from the   https://dergipark.org.tr/tr/pub/ouhcd  website.


Indexing: Index Copernicus InternationalRootindexing, Google Scholar, Türk Medline, Asos İndeks, Türkiye Atıf Dizini


2022 - Volume: 5 Issue: 1

Review

İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Gebe Kadınları Nasıl Etkiler?

Case Report

COVID-19 Tanılı Gebenin Doğum ve Emzirme Serüveni: Olgu Sunumu

Research Article

Sorumlu Hemşirelerin Okul Hastane İş Birliğine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

Review

Doğum Eyleminde Kullanılan Fıstık Doğum Topu Pozisyonları

Research Article

Hemşirelerin eğitim düzeyi, gece vardiyasında çalışma ve yaşam bulguları takibi arasındaki ilişkinin incelenmesi

Review

Diyabetik Annelerde Antenatal Anne Sütü Ekspresyonu

Review

Tıbbi ve Sosyal Nedenler ile Kadınlarda Doğurganlığın Korunması ve Sağlık Profesyonellerinin Rolü

Research Article

Kadınların İçselleştirilmiş Kilo Önyargılarının Karşılaştırılması: Evli- Bekar Örneği

Review

Covid-19 Pandemisinde Hemşirelik Süreci

Research Article

COVID-19 Pandemisinde yeni deneyimler: Uzaktan eğitime ilişkin öğrenci görüşleri

Review

Engelli Kadın Olarak Anne Olmak

Research Article

Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Algıladıkları Çevresel Stresörlerin Belirlenmesi

Research Article

Öğrenci Hemşirelerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Yaklaşımlarına Yönelik Yarı Deneysel Bir Müdahale Araştırması

Review

Pandemide Kendine Yardim Eli: Bibliyoterapi

Review

COVİD-19 Pandemi Sürecinde Aile Planlaması Hizmetleri, Yöntem Kullanımı ve Karşılaşılan Sorunlar

Research Article

Esansiyel Hipertansiyonu Olan Kadınlarda İnhaler Aromaterapinin Yaşam Bulguları ve Kaygı Üzerine Etkisi: Çapraz Desenli Klinik Bir Çalışma

Research Article

Are There Any Positive Impacts of a Pandemic? Posttraumatic Growth of Nurses Who are Struggling with COVID-19

Research Article

Hemşirelik Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığının Psikolojik İyi Oluş ve Ruhsal Sağlık ile İlişkisi

Case Report

Serebral Palsi, Osteomyelit ve Epilepsi Tanısı Bulunan Çocuğun Bilişsel Gelişim Kuramı ve Yaşam Modeline Göre Hemşirelik Bakımının Planlanması: Olgu Sunumu

Research Article

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Aşı Reddi Hakkındaki Düşünceleri ve Aşılara İlişkin Tutumları

Review

Hemşirelik Araştırmalarında Randomize Kontrollü Çalışmaların Raporlanması ve Non-farmakolojik CONSORT Uzantısının Kullanımı

Research Article

Hemşirelik Öğrencilerinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Simülasyon Eğitimi Uygulamasına Yönelik Deneyimleri: Niteliksel Bir Araştırma

Case Report

İki Farklı Yaşta Kardeş Emzirme: Olgu Sunumu

Review

Menopoz Döneminde Vazomotor Semptomlarda Fitoöstrojen Kullanımı

Review

Türkiye’de Hemşirelik Esasları Alanında Simülasyon ile İlgili Yapılan Tezlerin Sistematik İncelenmesi

Research Article

Bağırsak Stoması Bulunan Hastaların Tekrar Hastaneye Yatış Nedenlerinin İncelenmesi

Research Article

Hemşirelerin Kalıcı Üriner Kateterizasyona İlişkin Bilgi Düzeylerinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Case Report

Henderson Hemşirelik Modeli’ne Göre Palyatif Bakım Merkezi’nde Yatan Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Research Article

The Effect of the Orientation Program Performed for First Year Nursing and Midwifery Students on Their Clinical Stress

Research Article

Kronik Hastalığı Olan Bireylerin COVİD-19 Kaynaklı Stres ve Anksiyete Düzeyleri: Karaman İli Örneği

Research Article

Pandemi Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin COVID 19’a İlişkin Kanıta Dayalı Uygulamalar Konusunda Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

Research Article

Hemşirelikte Etik Dersini Alan Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Çalışması

Research Article

Nurses’ Psychological Resilience Levels and Family Role Performances during the COVID-19 Pandemic: A Descriptive and Correlational Study

Research Article

Kanserli Hastalara Bakım Verenlerin Manevi İyilik Durumları ve Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi

Case Report

Kolcaba’nın Konfor Kuramı Doğrultusunda Serviks Kanserli Bir Hastanın Hemşirelik Bakımı

Research Article

Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Hasta Mahremiyetini Gözetme Durumları ile Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Research Article

Hemşirelik Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Tutumlarının Belirlenmesi

Systematic Reviews and Meta Analysis

Kemoterapiye Bağlı Gelişen Bulantı Kusma Yönetimine İlişkin Hemşirelik Alanında Yapılmış Deneysel Tezlerin İncelenmesi

Review

Juvenil İdiyopatik Artritte Hemşirelik Tanıları ve Bakım Yaklaşımları

Dizinler

221962462024626
246232462524624

CREATIVE COMMONS

CC-BY-NC

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi içeriği Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.