e-ISSN: 2667-6052
Başlangıç: 2018
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Ordu Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından yayınlanmaktadır.
Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, tüm hemşirelik alanlarında nitelikli çalışmaların paylaşılmasını sağlamayı amaçlayan uluslararası, açık erişimli ve hakemli bir bilimsel e-dergidir.

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi orijinal araştırma,  sistematik derleme, meta analiz, olgu sunumu, davetli derleme ve editöre mektup yazılarını kabul eder.

Dergiye gönderilen çalışmaların Türkçe veya İngilizce olması gerekir. Dergi, Nisan, Eylül ve Aralık aylarında yılda üç kez yayınlanmaktadır.

Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların yayınlanmasından ücret alınmaz. Derginin tüm sayılarına https://dergipark.org.tr/tr/pub/ouhcd web sitesinden ücretsiz olarak erişilebilir.


Dizinlendiği İndeksler: Rootindexing, Google Scholar, Türk Medline, Asos İndeks, Türkiye Atıf Dizini, TUBİTAK ULAKBIM TR Dizin (2021), Worldcat2023 - Cilt: 6 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Traumatic Birth Perception in Women of Reproductive Age and Influencing Factors

Araştırma Makalesi

The Level Of COVID-19 Fear In Pregnant Women And Affecting Factors

Araştırma Makalesi

COVID-19 Salgını Sürecinde Ebelik Öğrencilerinin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Hemşirelik Öğrencilerinin Doğum İnançları ile Doğum Tercihlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Hemşirelik Öğrencilerinin Ventrogluteal Bölgeye İntramusküler Enjeksiyon Uygulama Bilgilerinin Geliştirilmesinde Simülasyon Yönteminin Etkisi: Bir Ön Test-Son Test Çalışma

Araştırma Makalesi

Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddet Hakkında Tutumlarının İncelenmesi

Derleme

COVID-19 Pandemisinde Üreme Sağlığı ve Modern Aile Planlaması Yöntem Danışmanlığı

Araştırma Makalesi

Hemşirelerin Basınç Yaralanmalarını Önlemeye Yönelik Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Doğum Yapan ve Yapmayan Kadınlarda Premenstrual Sendrom ve Mental İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Delirium Awareness and Management of İntensive Care Nurses in Terms of Their Personality Traits

Araştırma Makalesi

Health Beliefs of Academician Nurses Regarding HPV Infection and HPV Vaccine and the Factors Influencing These Beliefs

Araştırma Makalesi

Use of Personal Protective Equipment and Hand Hygiene Practices of a State Hospital Workers in the COVID-19 Pandemic-Observational Study

Olgu Sunumu

Plasenta Akreata Spektrumu Tanılı Gebenin Sezaryen-Histerektomi Sonrası Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli Eşliğinde Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Araştırma Makalesi

Oyuncak Tutum Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik Güvenirlik Çalışması ve Annelerin Oyuncak Seçme Davranışlarının Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Yenidoğan Tarama Programı Hakkında Annelerin Bilgi ve Tutumlarına Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Pandemi Döneminde İntörn Hemşire öğrenci Olmak: Kadın Doğum Kliniklerinde Uygulama Yapan Hemşirelik Öğrencilerinin Deneyimleri

Araştırma Makalesi

Kırk Yaş Üzeri Kadınların Doğurganlığa Yönelik Tutumları ve Etkileyen Faktörler

Araştırma Makalesi

Determination of Happiness and Spousal Support Level in Married Women's Relationships During Pandemic Period

Araştırma Makalesi

Evaluation of Nursing Educators’ Perceptions of Distance Education During the COVID-19 Pandemic and Affecting Factors

Araştırma Makalesi

Hemşirelerin Bilimsel Araştırmalara ve Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Hemşirelik Öğrencilerinde Algılanan Stres, Başetme ve Merhamet Yorgunluğu

Sistematik Derlemeler ve Meta Analiz

Pediatrik onkoloji hastalarının bakım verenlerine uygulanan psikososyal girişimlerin ruhsal semptomlara olan etkisi: Sistematik bir derleme, Türkiye örneklemi

Araştırma Makalesi

Attitudes of the Students of Health Sciences towards Mobile Learning

Araştırma Makalesi

Pediatrik Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Santral Venöz Kateter Uygulamalarına İlişkin Enfeksiyon Gelişimi ve Nedenlerinin İncelenmesi: Retrospektif Çalışma

Dizinler

221962462024626
246232462524624

CREATIVE COMMONS

CC-BY-NC

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi içeriği Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.