e-ISSN: 2667-6052
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Ordu Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından yayınlanmaktadır.
Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, tüm hemşirelik alanlarında nitelikli çalışmaların paylaşılmasını sağlamayı amaçlayan uluslararası, açık erişimli ve hakemli bir bilimsel e-dergidir.

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi orijinal araştırma,  sistematik derleme, meta analiz, olgu sunumu, davetli derleme ve editöre mektup yazılarını kabul eder.

Dergiye gönderilen çalışmaların Türkçe veya İngilizce olması gerekir. Dergi, Nisan, Eylül ve Aralık aylarında yılda üç kez yayınlanmaktadır.

Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların yayınlanmasından ücret alınmaz. Derginin tüm sayılarına https://dergipark.org.tr/tr/pub/ouhcd web sitesinden ücretsiz olarak erişilebilir.


Dizinlendiği İndeksler: Rootindexing, Google Scholar, Türk Medline, Asos İndeks, Türkiye Atıf Dizini, TUBİTAK ULAKBIM TR Dizin (2021), Worldcat2022 - Cilt: 5 Sayı: 1

Derleme

İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Gebe Kadınları Nasıl Etkiler?

Olgu Sunumu

COVID-19 Tanılı Gebenin Doğum ve Emzirme Serüveni: Olgu Sunumu

Araştırma Makalesi

Sorumlu Hemşirelerin Okul Hastane İş Birliğine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

Derleme

Doğum Eyleminde Kullanılan Fıstık Doğum Topu Pozisyonları

Araştırma Makalesi

Hemşirelerin eğitim düzeyi, gece vardiyasında çalışma ve yaşam bulguları takibi arasındaki ilişkinin incelenmesi

Derleme

Diyabetik Annelerde Antenatal Anne Sütü Ekspresyonu

Derleme

Tıbbi ve Sosyal Nedenler ile Kadınlarda Doğurganlığın Korunması ve Sağlık Profesyonellerinin Rolü

Araştırma Makalesi

Kadınların İçselleştirilmiş Kilo Önyargılarının Karşılaştırılması: Evli- Bekar Örneği

Derleme

Covid-19 Pandemisinde Hemşirelik Süreci

Araştırma Makalesi

COVID-19 Pandemisinde yeni deneyimler: Uzaktan eğitime ilişkin öğrenci görüşleri

Derleme

Engelli Kadın Olarak Anne Olmak

Araştırma Makalesi

Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Algıladıkları Çevresel Stresörlerin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Öğrenci Hemşirelerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Yaklaşımlarına Yönelik Yarı Deneysel Bir Müdahale Araştırması

Derleme

Pandemide Kendine Yardim Eli: Bibliyoterapi

Derleme

COVİD-19 Pandemi Sürecinde Aile Planlaması Hizmetleri, Yöntem Kullanımı ve Karşılaşılan Sorunlar

Araştırma Makalesi

Esansiyel Hipertansiyonu Olan Kadınlarda İnhaler Aromaterapinin Yaşam Bulguları ve Kaygı Üzerine Etkisi: Çapraz Desenli Klinik Bir Çalışma

Araştırma Makalesi

Are There Any Positive Impacts of a Pandemic? Posttraumatic Growth of Nurses Who are Struggling with COVID-19

Araştırma Makalesi

Hemşirelik Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığının Psikolojik İyi Oluş ve Ruhsal Sağlık ile İlişkisi

Olgu Sunumu

Serebral Palsi, Osteomyelit ve Epilepsi Tanısı Bulunan Çocuğun Bilişsel Gelişim Kuramı ve Yaşam Modeline Göre Hemşirelik Bakımının Planlanması: Olgu Sunumu

Araştırma Makalesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Aşı Reddi Hakkındaki Düşünceleri ve Aşılara İlişkin Tutumları

Derleme

Hemşirelik Araştırmalarında Randomize Kontrollü Çalışmaların Raporlanması ve Non-farmakolojik CONSORT Uzantısının Kullanımı

Araştırma Makalesi

Hemşirelik Öğrencilerinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Simülasyon Eğitimi Uygulamasına Yönelik Deneyimleri: Niteliksel Bir Araştırma

Olgu Sunumu

İki Farklı Yaşta Kardeş Emzirme: Olgu Sunumu

Derleme

Menopoz Döneminde Vazomotor Semptomlarda Fitoöstrojen Kullanımı

Derleme

Türkiye’de Hemşirelik Esasları Alanında Simülasyon ile İlgili Yapılan Tezlerin Sistematik İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Bağırsak Stoması Bulunan Hastaların Tekrar Hastaneye Yatış Nedenlerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Hemşirelerin Kalıcı Üriner Kateterizasyona İlişkin Bilgi Düzeylerinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Olgu Sunumu

Henderson Hemşirelik Modeli’ne Göre Palyatif Bakım Merkezi’nde Yatan Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Araştırma Makalesi

The Effect of the Orientation Program Performed for First Year Nursing and Midwifery Students on Their Clinical Stress

Araştırma Makalesi

Kronik Hastalığı Olan Bireylerin COVİD-19 Kaynaklı Stres ve Anksiyete Düzeyleri: Karaman İli Örneği

Araştırma Makalesi

Pandemi Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin COVID 19’a İlişkin Kanıta Dayalı Uygulamalar Konusunda Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Hemşirelikte Etik Dersini Alan Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Çalışması

Araştırma Makalesi

Nurses’ Psychological Resilience Levels and Family Role Performances during the COVID-19 Pandemic: A Descriptive and Correlational Study

Araştırma Makalesi

Kanserli Hastalara Bakım Verenlerin Manevi İyilik Durumları ve Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi

Olgu Sunumu

Kolcaba’nın Konfor Kuramı Doğrultusunda Serviks Kanserli Bir Hastanın Hemşirelik Bakımı

Araştırma Makalesi

Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Hasta Mahremiyetini Gözetme Durumları ile Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Hemşirelik Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Tutumlarının Belirlenmesi

Sistematik Derlemeler ve Meta Analiz

Kemoterapiye Bağlı Gelişen Bulantı Kusma Yönetimine İlişkin Hemşirelik Alanında Yapılmış Deneysel Tezlerin İncelenmesi

Derleme

Juvenil İdiyopatik Artritte Hemşirelik Tanıları ve Bakım Yaklaşımları

Dizinler

221962462024626
246232462524624

CREATIVE COMMONS

CC-BY-NC

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi içeriği Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.