Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Assessing the oral reading mistakes of primary school students from the perspectives of teachers

Year 2017, Volume 5, Issue 1, 1 - 14, 30.06.2017

Abstract

Oral reading is the way of reading which the content can be heard by both reader and the people around.In oral reading, all voice organs for speaking and hearing are used together. During oral reading, the reader must pronounce the words and the voices correctly, must have the correct tone and emphasis and read at the appropriate speed and punctuation. Besides, the syllable and the word should not be repeated or added while reading. This research intends to identify the mistakes and difficulties of the primary school students’ during oral reading. For data collection, a form was set to identify oral reading mistakes of primary school students was used. The study was conducted with 116 primary school teachers in 2016-2017 academic year. Each teacher participating in the study was given a form and these forms were collected at the end of the three-week classroom observation. There are totally 3083 students in the classes of the teachers participating in the research. Teachers stated that 383 (12.42%) of these students had problems with oral reading. According to teacher observations, the most common problems of reading are; reading by syllabic reading, adding syllables, reading by line or line by finger, incorrect reading, and making unnecessary body movements. It is considered that the results of the research are important to determine the reading problems and design an intervention method of such problems.

References

 • Akyol, H.,& Kodan, H. (2016).Okuma güçlüğü olan bir öğrencinin okuma güçlüğünün giderilmesine yönelik bir uygulama: Akıcı okuma stratejilerinin kullanımı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 7-21.
 • Akyol, H.(2011). Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimi. Ankara: PegemA Yayınları
 • Altun, T., Ekiz, D.& Odabaşı, M.(2011).Sınıf Öğretmenlerinin Sınıflarında Karşılaştıkları Okuma Güçlüklerine İlişkin Nitel Bir Araştırma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2011) 80-101.
 • Ateş, S. & Yıldız, M.(2011).Okumayı Farklı Yöntemlerle Öğrenen İlköğretim Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Sesli Okuma Akıcılıklarının Karşılaştırılması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1). Aytaş, G. (2005). Okuma eğitimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 461-470.
 • Barone, D. M.(2011). Children’s literature in the classroom: Engaging lifelong readers. New York: Guilford Press
 • Baydık, B., Ergül, C.,& Kudret, Z. B.(2012). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma akıcılığı sorunları ve öğretmenlerinin bu sorunlara yönelik öğretim uygulamaları. İlköğretim Online, 11(3).
 • Deeney, T. A. (2010). One-minute fluency measures: Mixed messages in assessment and instruction. The Reading Teacher, 63, 440-450.
 • Çayır, A.,& Balcı, E.(2017). Bireyselleştirilmiş okuma programının disleksi riski olan bir ilkokul öğrencisinin okuma becerileri üzerindeki etkisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(1), 455-470. 30.05.2017 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/articlefile/284276 adresinden ulaşılmıştır.
 • Çeliktürk Sezgin, Z.,& Akyol, H.(2015). Okuma güçlüğü olan dördüncü sınıf öğrencisinin okuma becerilerinin geliştirilmesi. Turkish Journal of Education TURJE, 4(2), 4-16. www.turje.org Çuhadar, F.(2012).Mesleki eğitim merkezlerindeki Türkçe derslerinde uygulanan sessiz okuma etkinliği ile sessiz okuma anında yapılan dinleme etkinliğinin öğrencilerin okuma becerisine etkisinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Doğuyurt, M. F.,& Doğuyurt, S. B. (2016).Okuma güçlüğü çeken öğrencilerin okuma becerisinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma: Bir eylem araştırması. 21. Yüzyılda EğitimVe Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(14).
 • Fraenkel, J., Wallen, N.,& Hyun, H.H. (2012). How to design and evaluate research in literacy (8.baskı). Boston: McGraw Hill
 • Gündüz, O., & Şimşek, T.(2011). Anlama Teknikleri 1 Uygulamalı Okuma Eğitimi. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Güneş, F.(2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kardaş İşler, N.,& Şahin, A.E.(2016) Bir ilkokul 4. Sınıf öğrencisinin okuma bozukluğu ve anlama güçlüğü: bir durum çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(2), 174-186. 10.06.2017 tarihinde http://www.anadiliegitimi.com/download/article-file/226763 adresinden ulaşılmıştır.
 • Kaya, D. (2016). Akıcı Okuma Gelişiminin Değerlendirilmesine Yönelik Boylamsal Bir Çalışma. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 4(2).
 • Keskin, H. K.(2012). Akıcı okuma yöntemlerinin okuma becerileri üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kuhn, M. R., & Stahl, S. A. (2003). Fluency: A review of developmental and remedial practices. Journal of Educational Psychology, 95(1), 3-21. Doi: 10.1037/0022 20.05.2017 tarihinde http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED438530.pdf adresinden elde edilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı MEB.(2015).İlköğretim (1-8.Sınıflar) Türkçe Dersi Öğretim Programı. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari
 • Nas, İ. (2002).Örneklerle Çocuk Edebiyatı. Ezgi Kitabevi: Bursa
 • Özkara, Y. (2010). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma düzeylerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama. Pamukkale Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, (5), 109119.
 • Rasinski, T.(2006).Reading fluency instruction: Moving beyond accuracy, automaticity, and prosody. The Reading Teacher, 59(7), 704-706.
 • Samuels, S. J.(1994). Toward a theory of automatic information processing in reading revisited. R. B. Ruddell, M. R. Ruddell, H. Singer (Edt.), Theoretical models and processes of reading içinde s.816-837, (3. Baskı). Newark: International Reading Association.
 • Sezgin, Z. Ç., Akyol, H.(2015). Okuma güçlüğü olan dördüncü sınıf öğrencisinin okuma becerilerinin geliştirilmesi. Turkish Journal of Education, 4(2). 20.04.2017 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/160550 adresinden ulaşılmıştır.
 • Şahin, Y. (2011). Okuma eğitimi. Eğitim Kitabevi, Konya.
 • Tankersley, K.(2003). Threads of reading: Strategies for literacy development. USA: Association for Supervision and Curriculum Development Alexandria.
 • Tercan, E. A., Ergin, H. K., & Amado, S.(2012).Okuma güçlüğü yaşayan çocuklarda çalışma belleğinin fonolojik depo açısından incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 27(69).
 • Ulu, M.,& Başaran, M.(2013). Video öz değerlendirme tekniğinin akıcı okuma becerisinin gelişimine etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 38, 1-10.
 • http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/DERG_/38/1-10.pdf adresinden 15.04.2017 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Vidin, G.,& Koçbeker, B.(2013). bir ilkokul ikinci sınıf öğrencisinin okuma yazma öğrenmesindeki güçlüklerin ve çözümüne yönelik çalışmanın etkililiğinin incelenmesi. Tam Bildiri Kitabı. International Symposium On Changes And New Trends In Education, 23-24 Kasım, Konya, Türkiye
 • Yalçın, A. (2002). Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yamaç, A.(2015).İlkokul dördüncü sınıf düzeyinde bir öğrencinin sesli okuma akıcılığını artırmaya yönelik bir uygulama. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 631-644.
 • Yüksel, A.(2010).Okuma güçlüğü çeken bir öğrencinin okuma becerisinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(1).

İlkokul öğrencilerinde görülen sesli okuma hatalarının öğretmen gözlemleri ışığında değerlendirilmesi

Year 2017, Volume 5, Issue 1, 1 - 14, 30.06.2017

Abstract

Sesli okuma, işitme ve konuşma için gerekli olan ses organlarının birlikte kullanıldığı, metindeki içeriğin okuyanın kendisi ve çevresi tarafından duyulabildiği okuma biçimidir. Sesli okuma sırasında okuyucu, kelimeleri doğru telaffuz etmeli, sesleri doğru çıkarmalı, tonlama ve vurgulamayı doğru yapmalı, uygun hızda ve noktalama işaretlerine uygun biçimde okumalıdır. Ayrıca okurken hece ve kelime tekrarı ya da ekleme yapmamalıdır. Bu araştırmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin sınıf içinde sesli okuma esnasında yaptıkları hataların ve yaşadıkları güçlüklerin belirlenmesidir. Araştırmada mevcut durumu belirlemek ve incelemek amacıyla betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verilerini toplamak için araştırmacılar tarafından geliştirilen "İlkokul Öğrencileri İçin Sesli Okuma Hataları Belirleme Formu" kullanılmıştır. Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 116 sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcı her öğretmene bir form verilmiş, üç haftalık sınıf gözlemi sonunda formlar toplanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin sınıflarında toplam 3083 öğrenci vardır. Öğretmenler bu öğrencilerin 383’ünün (%12.42) sesli okumada sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Öğretmen gözlemlerine göre öğrencilerin en çok sorun yaşadıkları sesli okuma hataları; ses-harf atlayarak okuma, hece atlayarak okuma, hece ekleyerek okuma, okuma sırasında kalem veya parmakla satır takibi yapma, okuduğu kelimeyi doğru telaffuz edememe ve gereksiz vücut hareketleri yapmadır. Okullarda öğrencilerin sesli okuma ile ilgili yaşadıkları bu tür sorunların tespiti ve müdahale programlarının tasarlanmasında araştırma sonuçlarının önemli bir veri oluşturduğu düşünülmektedir.


References

 • Akyol, H.,& Kodan, H. (2016).Okuma güçlüğü olan bir öğrencinin okuma güçlüğünün giderilmesine yönelik bir uygulama: Akıcı okuma stratejilerinin kullanımı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 7-21.
 • Akyol, H.(2011). Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimi. Ankara: PegemA Yayınları
 • Altun, T., Ekiz, D.& Odabaşı, M.(2011).Sınıf Öğretmenlerinin Sınıflarında Karşılaştıkları Okuma Güçlüklerine İlişkin Nitel Bir Araştırma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2011) 80-101.
 • Ateş, S. & Yıldız, M.(2011).Okumayı Farklı Yöntemlerle Öğrenen İlköğretim Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Sesli Okuma Akıcılıklarının Karşılaştırılması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1). Aytaş, G. (2005). Okuma eğitimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 461-470.
 • Barone, D. M.(2011). Children’s literature in the classroom: Engaging lifelong readers. New York: Guilford Press
 • Baydık, B., Ergül, C.,& Kudret, Z. B.(2012). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma akıcılığı sorunları ve öğretmenlerinin bu sorunlara yönelik öğretim uygulamaları. İlköğretim Online, 11(3).
 • Deeney, T. A. (2010). One-minute fluency measures: Mixed messages in assessment and instruction. The Reading Teacher, 63, 440-450.
 • Çayır, A.,& Balcı, E.(2017). Bireyselleştirilmiş okuma programının disleksi riski olan bir ilkokul öğrencisinin okuma becerileri üzerindeki etkisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(1), 455-470. 30.05.2017 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/articlefile/284276 adresinden ulaşılmıştır.
 • Çeliktürk Sezgin, Z.,& Akyol, H.(2015). Okuma güçlüğü olan dördüncü sınıf öğrencisinin okuma becerilerinin geliştirilmesi. Turkish Journal of Education TURJE, 4(2), 4-16. www.turje.org Çuhadar, F.(2012).Mesleki eğitim merkezlerindeki Türkçe derslerinde uygulanan sessiz okuma etkinliği ile sessiz okuma anında yapılan dinleme etkinliğinin öğrencilerin okuma becerisine etkisinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Doğuyurt, M. F.,& Doğuyurt, S. B. (2016).Okuma güçlüğü çeken öğrencilerin okuma becerisinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma: Bir eylem araştırması. 21. Yüzyılda EğitimVe Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(14).
 • Fraenkel, J., Wallen, N.,& Hyun, H.H. (2012). How to design and evaluate research in literacy (8.baskı). Boston: McGraw Hill
 • Gündüz, O., & Şimşek, T.(2011). Anlama Teknikleri 1 Uygulamalı Okuma Eğitimi. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Güneş, F.(2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kardaş İşler, N.,& Şahin, A.E.(2016) Bir ilkokul 4. Sınıf öğrencisinin okuma bozukluğu ve anlama güçlüğü: bir durum çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(2), 174-186. 10.06.2017 tarihinde http://www.anadiliegitimi.com/download/article-file/226763 adresinden ulaşılmıştır.
 • Kaya, D. (2016). Akıcı Okuma Gelişiminin Değerlendirilmesine Yönelik Boylamsal Bir Çalışma. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 4(2).
 • Keskin, H. K.(2012). Akıcı okuma yöntemlerinin okuma becerileri üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kuhn, M. R., & Stahl, S. A. (2003). Fluency: A review of developmental and remedial practices. Journal of Educational Psychology, 95(1), 3-21. Doi: 10.1037/0022 20.05.2017 tarihinde http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED438530.pdf adresinden elde edilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı MEB.(2015).İlköğretim (1-8.Sınıflar) Türkçe Dersi Öğretim Programı. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari
 • Nas, İ. (2002).Örneklerle Çocuk Edebiyatı. Ezgi Kitabevi: Bursa
 • Özkara, Y. (2010). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma düzeylerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama. Pamukkale Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, (5), 109119.
 • Rasinski, T.(2006).Reading fluency instruction: Moving beyond accuracy, automaticity, and prosody. The Reading Teacher, 59(7), 704-706.
 • Samuels, S. J.(1994). Toward a theory of automatic information processing in reading revisited. R. B. Ruddell, M. R. Ruddell, H. Singer (Edt.), Theoretical models and processes of reading içinde s.816-837, (3. Baskı). Newark: International Reading Association.
 • Sezgin, Z. Ç., Akyol, H.(2015). Okuma güçlüğü olan dördüncü sınıf öğrencisinin okuma becerilerinin geliştirilmesi. Turkish Journal of Education, 4(2). 20.04.2017 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/160550 adresinden ulaşılmıştır.
 • Şahin, Y. (2011). Okuma eğitimi. Eğitim Kitabevi, Konya.
 • Tankersley, K.(2003). Threads of reading: Strategies for literacy development. USA: Association for Supervision and Curriculum Development Alexandria.
 • Tercan, E. A., Ergin, H. K., & Amado, S.(2012).Okuma güçlüğü yaşayan çocuklarda çalışma belleğinin fonolojik depo açısından incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 27(69).
 • Ulu, M.,& Başaran, M.(2013). Video öz değerlendirme tekniğinin akıcı okuma becerisinin gelişimine etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 38, 1-10.
 • http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/DERG_/38/1-10.pdf adresinden 15.04.2017 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Vidin, G.,& Koçbeker, B.(2013). bir ilkokul ikinci sınıf öğrencisinin okuma yazma öğrenmesindeki güçlüklerin ve çözümüne yönelik çalışmanın etkililiğinin incelenmesi. Tam Bildiri Kitabı. International Symposium On Changes And New Trends In Education, 23-24 Kasım, Konya, Türkiye
 • Yalçın, A. (2002). Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yamaç, A.(2015).İlkokul dördüncü sınıf düzeyinde bir öğrencinin sesli okuma akıcılığını artırmaya yönelik bir uygulama. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 631-644.
 • Yüksel, A.(2010).Okuma güçlüğü çeken bir öğrencinin okuma becerisinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(1).

Details

Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Pınar BULUT>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye


Yasemin KUŞDEMİR>
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-8687-3229
Türkiye

Publication Date June 30, 2017
Application Date June 20, 2017
Acceptance Date
Published in Issue Year 2017, Volume 5, Issue 1

Cite

APA Bulut, P. & Kuşdemir, Y. (2017). İlkokul öğrencilerinde görülen sesli okuma hatalarının öğretmen gözlemleri ışığında değerlendirilmesi . Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları , 5 (1) , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/oyea/issue/30325/322671


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.