Research Article
BibTex RIS Cite

Okuma yazma öğrenerek ilkokula başlamış öğrencilerin karşılaştıkları sorunların öğretmen ve veli gözüyle değerlendirilmesi

Year 2018, Volume: 6 Issue: 2, 56 - 69, 31.12.2018

Abstract

Bu çalışmada sosyoekonomik düzeyi düşük bölgelerde okul öncesi dönemde okuma yazma öğrenerek ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerin, ilk okuma yazma süreçlerinin ve bu süreçte yaşadıkları sorunların öğretmen ve veli görüşü alınarak derinlemesine incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu ve yüz yüze görüşme tekniğinden yararlanılmıştır.  Araştırmanın çalışma grubunu; Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, sosyoekonomik düzeyi düşük bölgelerde bulunan ilkokullarda görevli sınıf öğretmenleri ve öğrenci velileri oluşturmaktadır. Bu amaçla Şahinbey ilçesinde bulunan üç ilkokuldan seçilen 12 öğretmen ve 16 veli seçilerek çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışmada elde edilen bulgulara göre okul öncesi dönemden okuma yazma öğrenerek birinci sınıfa başlamış öğrenciler çoğunlukla bilgisayar, tablet vb. araçlardan ve anne babalarından okuma yazmayı öğrenmişlerdir. Bu öğrencilerin çoğu okuma yanında yazma becerisini de kazanmışlardır. Elde edilen verilere göre okul öncesi dönemde okuma yazma bilerek ilkokula başlayan öğrencilerin özgüvenlerinin gelişmiş olduğu; bunun aksine öğrencilerin derste sıkıldıkları sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Akyol, H. (2005). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi (4. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Başar, M. (2013). Okuma yazma öğrenerek ilkokula başlayan çocukların karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi. Ekev Akademi Dergisi, 56(56), 275-294.
 • Çelenk, S. (2007). İlkokuma- yazma programı ve öğretimi, Ankara, Anı Yayıncılık
 • Çelenk, S. (2008). İlköğretim okulları birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazma öğretimine hazırlık düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 83-90.
 • Güven, G. (2012). Okul öncesi eğitim programı. Okul öncesi eğitime giriş, (Ed: Gülden Uyanık Balat). Ankara: Pegem
 • Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

The Research of The Problems Faced by The Students Who Start Primary School with The Knowledge of Reading and Writing in Regions of Low Socioeconomic Status

Year 2018, Volume: 6 Issue: 2, 56 - 69, 31.12.2018

Abstract

In this research, the main aim is to analyze the initial reading and writing processes of the 1st grade students who start primary school by having already learned how to write and read in preschool period and  to examine which problems the students have in this process by receiving the opinions of teachers and parents in the regions of low socio-economic status. The qualitative research method is used in this paper. As a data collection tool, we have made use of semi-structured interview form and face to face interview. The working group of the research consists of parents and classroom teachers who work in the primary schools in the low socio-economic areas of Şahinbey District in Gaziantep Province in 2017-2018 educational year. With this purpose, the working group is created by choosing 12 teachers and 16 parents from three different primary schools in Şahinbey District. According to the results obtained during the research, the students, who start primary school by having already known how to read and write from the preschool period, have learned to read and write mostly with the help of  tools such as computers, tablets etc. and also their parents. Most of these students have acquired writing skill besides reading. The obtained data shows that on the one hand the students, learning how to read and write in preschool period and starting primary school with this knowledge, have a remarkable self- confidence; but on the other hand, they get bored during the lesson.

References

 • Akyol, H. (2005). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi (4. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Başar, M. (2013). Okuma yazma öğrenerek ilkokula başlayan çocukların karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi. Ekev Akademi Dergisi, 56(56), 275-294.
 • Çelenk, S. (2007). İlkokuma- yazma programı ve öğretimi, Ankara, Anı Yayıncılık
 • Çelenk, S. (2008). İlköğretim okulları birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazma öğretimine hazırlık düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 83-90.
 • Güven, G. (2012). Okul öncesi eğitim programı. Okul öncesi eğitime giriş, (Ed: Gülden Uyanık Balat). Ankara: Pegem
 • Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
There are 6 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Nida Eminoğlu 0000-0002-7239-151X

Hande Tanrıkulu This is me

Publication Date December 31, 2018
Submission Date March 23, 2018
Acceptance Date August 8, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA Eminoğlu, N., & Tanrıkulu, H. (2018). Okuma yazma öğrenerek ilkokula başlamış öğrencilerin karşılaştıkları sorunların öğretmen ve veli gözüyle değerlendirilmesi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 6(2), 56-69.


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.