PDF EndNote BibTex RIS Cite

Tavşanlı (Kütahya) ovasının hidrojeolojik ve su kimyası açısından incelenmesi

Year 2017, Volume 23, Issue 3, 313 - 322, 30.06.2017

Abstract

Bu çalışmada, Tavşanlı (Kütahya) çevresinin jeolojik, hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal özellikleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Çalışma alanında Paleozoyik-Kuvaterner zaman aralığında farklı yaş ve litolojiye sahip kaya birimleri yüzeylemektedir. Bölgede en önemli yüzey suyu Orhaneli çayı, yeraltı suyu rezervuarları ise alüvyon, kireçtaşı ve tüf birimleridir. Bölgede yeraltı suyu seviyesi 1.5 m ile 25 m arasında değişmekte olup yeraltı suyu akımının ovanın doğusunda batıya doğru, ovanın güneyinde ise kuzeydoğuya doğru olduğu belirlenmiştir. Çalışma alanındaki su kaynaklarının hidrojeokimyasal özelliklerini belirlemek amacıyla, yüzey suyu ve yeraltı suyu örneklerinin hidrojeokimyasal analizleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre bölgedeki su kaynakları, Ca-Mg-HCO3, Mg-HCO3 ve Na-HCO3’lı sular fasiyesinde yer almaktadır.

References

  • Erkakan F, Özeren C. “İznik Gölünün Su Kalitesi ve Balıkçılık Bakımından Yönetimi”. TÜBİTAK, Tarım Araştırma Projesi, Ankara, Türkiye, 251, 2001. Aksoy A, Bulut E, Yenilmez F. “Uluabat Gölü Ötrofikasyon Kontrolü için Maksimum Alıcı Ortam Fosfor Yüklerinin Belirlenmesi”. TÜBİTAK, Deniz Bilimleri ve Çevre Araştırmaları Grubu Projesi, Ankara, Türkiye, 105, 2006. Nas B, Berktay A, Sevimli F, Yağcı K, Yılmaz S. “Beyşehir Gölü Koruma Eylem Planı”. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi, Ankara, Türkiye, 122, 2008. Şener Ş, Şener E, Davraz A. “Stream water quality in the Eğirdir Lake catchment area, Isparta, Turkey”. International Earth Sciences Colloquium in the Eagean Regions, IESCA, İzmir, Türkiye, 1-5 Ekim 2012. Baalousha H. “Vulnerability assessment for the gaza strip, palestine using DRASTIC”. Environmental Geology, 50(3), 405-414, 2006. Schoeller H. “Gechemie des eaux souterraines”. Review Institue, 10, 230-244, 1955. Piper AM. “A Graphic procedure in geochemical interpretation of water analyses”. American Geophysical Union Transactions, 25(6), 914-923, 1944. Chadha DK. “A Proposed new diagram for geochemical classification of natural waters and interpretation of chemical data”. Hydrogeology Journal, 7(5), 431-439, 1999. Kalafatçıoğlu A. “Tavşanlı-Dağardı Arasındaki bölgenin jeolojisi ve serpantin ve kalkerlerin yaşı hakkında not”. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Dergisi, 58, 76-89, 1962. Baş H. “Domaniç-Tavşanlı-Kütahya-Gediz Yöresinin Tersiyer Jeolojisi ve Volkanitlerin Petrolojisi”. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara, Türkiye, 72, 1983. Baş H. “Domaniç-Tavşanlı-Kütahya-Gediz yöresinin Tersiyer jeolojisi”. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 27, 11–18, 1986. Baş H. “Tavşanlı-Domaniç (Kütahya) volkanitlerinin özellikleri ve Batı Anadolu Senozoyik volkanizmasındaki önemi”. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 30, 67-80, 1987. Akdeniz N, Konak N. “Simav-Emet-Tavşanlı -Dursunbey-Demirci yörelerinin jeolojisi”. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara, Türkiye, 168, 1979. Delibaş O, Parlak O, Pekdemir F, Baran C. “Pınarbaşı Granitoidi (Gediz-Kütahya) Mo-Cu, Pb-Zn ve Sb±Ag cevherleşmeleri: Polimetalik cevherleşmelere Orta-Batı Anadolu’dan bir örnek”. Yerbilimleri, 33(2), 151-176, 2012. Kaya O. “Tavşanlı yöresi “Ofiolit” sorununun ana çizgileri”. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 15(1), 26-108, 1972. Arık F. Gümüşköy (Kütahya) Gümüş Yatağının Jeokimyasal Modellemesi. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye, 2002. Akkuş MF. “Kütahya-Gediz arasındaki sahanın jeolojisi”. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Dergisi, 58, 21-30, 1962. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü. “Tavşanlı Ovası Hidrojeolojik Etüd Raporu”. Devlet Su İşleri, Ankara, Türkiye, 107, 1978. Şahinci A. Doğal Suların Jeokimyası. 1. baskı. İzmir Türkiye, Reform, 1991. Erguvanlı K, Yüzer E. Yeraltı Suları Jeolojisi. İstanbul, Türkiye, İTÜ Yayınları, 1987. Durov SA. “Natural waters and graphic representation of their compositions”. Akademiya Nauk SSSR Doklady, 59, 87-90, 1948.

Year 2017, Volume 23, Issue 3, 313 - 322, 30.06.2017

Abstract

References

  • Erkakan F, Özeren C. “İznik Gölünün Su Kalitesi ve Balıkçılık Bakımından Yönetimi”. TÜBİTAK, Tarım Araştırma Projesi, Ankara, Türkiye, 251, 2001. Aksoy A, Bulut E, Yenilmez F. “Uluabat Gölü Ötrofikasyon Kontrolü için Maksimum Alıcı Ortam Fosfor Yüklerinin Belirlenmesi”. TÜBİTAK, Deniz Bilimleri ve Çevre Araştırmaları Grubu Projesi, Ankara, Türkiye, 105, 2006. Nas B, Berktay A, Sevimli F, Yağcı K, Yılmaz S. “Beyşehir Gölü Koruma Eylem Planı”. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi, Ankara, Türkiye, 122, 2008. Şener Ş, Şener E, Davraz A. “Stream water quality in the Eğirdir Lake catchment area, Isparta, Turkey”. International Earth Sciences Colloquium in the Eagean Regions, IESCA, İzmir, Türkiye, 1-5 Ekim 2012. Baalousha H. “Vulnerability assessment for the gaza strip, palestine using DRASTIC”. Environmental Geology, 50(3), 405-414, 2006. Schoeller H. “Gechemie des eaux souterraines”. Review Institue, 10, 230-244, 1955. Piper AM. “A Graphic procedure in geochemical interpretation of water analyses”. American Geophysical Union Transactions, 25(6), 914-923, 1944. Chadha DK. “A Proposed new diagram for geochemical classification of natural waters and interpretation of chemical data”. Hydrogeology Journal, 7(5), 431-439, 1999. Kalafatçıoğlu A. “Tavşanlı-Dağardı Arasındaki bölgenin jeolojisi ve serpantin ve kalkerlerin yaşı hakkında not”. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Dergisi, 58, 76-89, 1962. Baş H. “Domaniç-Tavşanlı-Kütahya-Gediz Yöresinin Tersiyer Jeolojisi ve Volkanitlerin Petrolojisi”. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara, Türkiye, 72, 1983. Baş H. “Domaniç-Tavşanlı-Kütahya-Gediz yöresinin Tersiyer jeolojisi”. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 27, 11–18, 1986. Baş H. “Tavşanlı-Domaniç (Kütahya) volkanitlerinin özellikleri ve Batı Anadolu Senozoyik volkanizmasındaki önemi”. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 30, 67-80, 1987. Akdeniz N, Konak N. “Simav-Emet-Tavşanlı -Dursunbey-Demirci yörelerinin jeolojisi”. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara, Türkiye, 168, 1979. Delibaş O, Parlak O, Pekdemir F, Baran C. “Pınarbaşı Granitoidi (Gediz-Kütahya) Mo-Cu, Pb-Zn ve Sb±Ag cevherleşmeleri: Polimetalik cevherleşmelere Orta-Batı Anadolu’dan bir örnek”. Yerbilimleri, 33(2), 151-176, 2012. Kaya O. “Tavşanlı yöresi “Ofiolit” sorununun ana çizgileri”. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 15(1), 26-108, 1972. Arık F. Gümüşköy (Kütahya) Gümüş Yatağının Jeokimyasal Modellemesi. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye, 2002. Akkuş MF. “Kütahya-Gediz arasındaki sahanın jeolojisi”. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Dergisi, 58, 21-30, 1962. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü. “Tavşanlı Ovası Hidrojeolojik Etüd Raporu”. Devlet Su İşleri, Ankara, Türkiye, 107, 1978. Şahinci A. Doğal Suların Jeokimyası. 1. baskı. İzmir Türkiye, Reform, 1991. Erguvanlı K, Yüzer E. Yeraltı Suları Jeolojisi. İstanbul, Türkiye, İTÜ Yayınları, 1987. Durov SA. “Natural waters and graphic representation of their compositions”. Akademiya Nauk SSSR Doklady, 59, 87-90, 1948.

Details

Subjects Engineering
Journal Section Research Article
Authors

Şehnaz ŞENER>


Murat KARAKUŞ This is me

Publication Date June 30, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 23, Issue 3

Cite

Bibtex @ { pajes323232, journal = {Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {1300-7009}, eissn = {2147-5881}, address = {}, publisher = {Pamukkale University}, year = {2017}, volume = {23}, number = {3}, pages = {313 - 322}, title = {Tavşanlı (Kütahya) ovasının hidrojeolojik ve su kimyası açısından incelenmesi}, key = {cite}, author = {Şener, Şehnaz and Karakuş, Murat} }
APA Şener, Ş. & Karakuş, M. (2017). Tavşanlı (Kütahya) ovasının hidrojeolojik ve su kimyası açısından incelenmesi . Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 23 (3) , 313-322 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/pajes/issue/30194/323232
MLA Şener, Ş. , Karakuş, M. "Tavşanlı (Kütahya) ovasının hidrojeolojik ve su kimyası açısından incelenmesi" . Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 23 (2017 ): 313-322 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pajes/issue/30194/323232>
Chicago Şener, Ş. , Karakuş, M. "Tavşanlı (Kütahya) ovasının hidrojeolojik ve su kimyası açısından incelenmesi". Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 23 (2017 ): 313-322
RIS TY - JOUR T1 - Tavşanlı (Kütahya) ovasının hidrojeolojik ve su kimyası açısından incelenmesi AU - ŞehnazŞener, MuratKarakuş Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 313 EP - 322 VL - 23 IS - 3 SN - 1300-7009-2147-5881 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Tavşanlı (Kütahya) ovasının hidrojeolojik ve su kimyası açısından incelenmesi %A Şehnaz Şener , Murat Karakuş %T Tavşanlı (Kütahya) ovasının hidrojeolojik ve su kimyası açısından incelenmesi %D 2017 %J Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P 1300-7009-2147-5881 %V 23 %N 3 %R %U
ISNAD Şener, Şehnaz , Karakuş, Murat . "Tavşanlı (Kütahya) ovasının hidrojeolojik ve su kimyası açısından incelenmesi". Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 23 / 3 (June 2017): 313-322 .
AMA Şener Ş. , Karakuş M. Tavşanlı (Kütahya) ovasının hidrojeolojik ve su kimyası açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2017; 23(3): 313-322.
Vancouver Şener Ş. , Karakuş M. Tavşanlı (Kütahya) ovasının hidrojeolojik ve su kimyası açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2017; 23(3): 313-322.
IEEE Ş. Şener and M. Karakuş , "Tavşanlı (Kütahya) ovasının hidrojeolojik ve su kimyası açısından incelenmesi", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol. 23, no. 3, pp. 313-322, Jun. 2017

ESCI_LOGO.png    image001.gif    image002.gif        image003.gif     image004.gif