Year 2019, Volume 9 , Issue 1, Pages 166 - 170 2019-07-30

THE ROLE AND DEVELOPMENT OF INDIRECT TAXES IN THE TURKISH TAX SYSTEM
DOLAYLI VERGİLERİN TÜRK VERGİ SİSTEMİNDEKİ YERİ VE GELİŞİMİ

Baris Bal [1] , Suat Teker [2]


Purpose- The aim of this study is to determine the placement of indirect taxes in Turkish tax system. In order to determine the case, a comparitive analysis of direct and indirect taxes in various countries is conducted.

Methodology- This study is conducted to reach the proposed results by using statistical data on indirect and indirect taxes. The data are observed from the web site of Revenue Administration of Turkey. In addition, the use areas of tax revenues are investigated.

Findings- Significant results are obtained by comparing tax revenues of various coutires.

Conclusion- The results showed that of indirect taxes are used extensively in the sum of public revenues generated. When theses results are compared to the developed countries, it maybe concluded that the share of indirect taxes in the total tax revenues should be gradualy reduced to eliminate the negative effects of indirect taxes over the economy.

Amaç- Bu çalışmanın amacı, Türk vergi sisteminde dolaylı vergilerin konumunu belirlemektir. Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki belirlerken, çeşitli ülkelerle karşılaştırmalar yapılmış ve dolaylı vergilerin diğer ülkelerdeki uygulama şekilleri gözden geçirilmiştir.

Yöntem- Araştırmada dolaylı vergilerle ilgili istatistiki verilerden yararlanılarak, sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Ayrıca toplanan vergilerin kullanılma alanları da araştırılmıştır.

Bulgular- İstatistiki veriler resmi kurumların paylaşımlarından ve web sitelerinden elde edilmiştir. Elde edilen verilerin karşılaştırılmasıyla, anlamlı sonuçlar ortaya çıkmıştır.

Sonuç- Yapılan araştırma sonucunda, Türkiye’de dolaylı vergilerin çok yoğun bir şekilde kullanıldığı gözlemlenmiştir. Diğer gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, bu yoğunluğun kademli olarak azaltılması ve dolaylı vergilerin bireyler üzerindeki olumsuz etkilerinden arındırılması önerilmektedir.

 • Akdoğan, A. (2002). Kamu Maliyesi. Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Akıncı, A., Özçelik, Ö. (2018). Türkiye’de Dolaylı Vergilerin Enflasyon Üzerindeki Etkisi, Maliye ve Finans Yazıları – (110).
 • Aksoy, Ş. (2011). Kamu Maliyesi. Gözden Geçirilmiş ve İlaveli 4. Baskı, İstanbul, Filiz Kitabevi.
 • Aydın, F. (2001). Vergide Konu Seçiminin Verginin Amaç ve Fonksiyonları Açısından Analizi – I, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:156.
 • Boratav, K. (2010). Türkiye İktisat Tarihi 1908-2007, 14. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi.
 • Bulutoğlu, K. (2003). Kamu Ekonomisine Giriş, YKY Yayınları, İstanbul.
 • Bulutoğlu, K. (2004). Türk Vergi Sistemi. İstanbul, Batı Türkeli Yayıncılık.
 • Buyrukoğlu, S., Buzkıram D. (2016). İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. Cilt: 5, Sayı: 7.
 • Cansız, H. (2014). Defterdarlık Çalışanlarının Vergileme İlkelerine Bakışı, AKÜ İİBF Dergisi, Cilt XVI, Sayı:2, 34.
 • Çağan, N. (1982). Vergilendirme Yetkisi, İstanbul, Kazancı Hukuk Yayınları.
 • Devrim, F. (2002). Kamu Maliyesine Giriş, İzmir, Anadolu Matbaacılık.
 • DPT, (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Kayıt Dışı Ekonomi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara.
 • Durmuş, M. (2003). Maliye Politikaları Teori ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Yaklaşım Yayınları, Ankara.
 • Durkaya, M., Ceylan, S. (2006). “Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme”, Maliye Dergisi, Sayı:150.
 • Durmuş, M. (2004). “Vergi Sistemleri ve Temel Belirleyicileri”, Yaklaşım Dergisi, Sayı:135, 2004.
 • Edizdoğan N., (2011), Kamu Maliyesi, 3. Baskı, Bursa, Ekin Kitabevi.
 • Erginay, A. (1998). Kamu Maliyesi. 16. Baskı, Ankara, Savaş Yayınları.
 • Garner, C. Alan. (2005). “Consumption Taxes: Macroeconomic Effects and Policy Issues” Çevrimiçi: ttps://www.kansascityfed.org/PUBLICAT/ECONREV/PDF/2Q05garn.pdf Erişim: 20.02.2019.
 • Gökbunar, A. R. (1998). “Vergileme İlkeleri ve Küreselleşme” ,CBÜ. İİBF Yön. ve Ekonomi Dergisi.
 • Göker, C. (2011), Yönlendirici Vergilendirme. Ankara, Turhan Kitabevi.
 • Kanlı, M. (2007). “Dolaylı Vergiler ve Kayıt Dışı Ekonomi”. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Kırbaş, S. (1991). “Çeşitli Yönleriyle Vergileme ve Türk Vergi Sistemi”. Sayıştay Dergisi, Sayı: 3.
 • Kırman, A. (2001). Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Ankara, Cem Web Ofset.
 • Kızılot, Ş. (1998), Katma Değer Vergisi Kanunu ve Uygulaması, Yaklaşım Yayınları, Ankara.
 • Saraçoğlu, F. (2006). “KDV’nde Oransal Yapı ve Vergi Oranlarında Yapılan Değişikliklerin Tüketim ve Tasarruflar Üzerindeki Etkisi”, Sayıştay Dergisi, No.62.
 • TÜSİAD. (2012). Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Türk Mali Sistemi İçindeki Yeri: Siyasal,
 • Sosyal ve Ekonomik Sonuçları. İstanbul, TÜSİAD.
 • Tosuner, M., Arıkan, Z. (2008). Türk Vergi Sistemi, İzmir, Neşa Ofset Yayınları, s. 9-10.
 • Vergilemenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye’deki Durumun Analizi. T.C. Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı. Yayın No: 2004/365. Ankara.
 • Yaraşlı, G. O. (2003) Türkiye’de Vergi Reformu, T.C. Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • Yereli. A. B. Ata A. Y. “Vergi Adaletine Ulaşma Yöntemleri Çerçevesinde Fayda İlkesinin Teorik Açıdan Değerlendirilmesi” , Maliye Dergisi,
 • Sayı 161, Temmuz –Aralık 2011.
 • YILMAZ Hakan, (1996) Türkiye’de Vergi Yapısı ve 1980’den Sonra Sektörel Vergi Yüklerinin Gelişimi, Uzmanlık Tezi, DPT.
 • Uluatam, Ö. (1999). Kamu Maliyesi, Ankara, İmaj Yayıncılık. Yüce, M. (2004). "Avarız Vergisinin Muhteşem Dönüşü: Olağanüstü Vergiler", Akademik Bakış Dergisi, Sayı:3, Temmuz 2004
Primary Language tr
Subjects Management, Business Finance
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4924-1847
Author: Baris Bal (Primary Author)

Orcid: 0000-0002-7981-3121
Author: Suat Teker

Dates

Publication Date : July 30, 2019

Bibtex @research article { pap596934, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {Siteler Sok. No.12/18 Maltepe, 34843, Istanbul}, publisher = {PressAcademia}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {166 - 170}, doi = {10.17261/Pressacademia.2019.1086}, title = {DOLAYLI VERGİLERİN TÜRK VERGİ SİSTEMİNDEKİ YERİ VE GELİŞİMİ}, key = {cite}, author = {Bal, Baris and Teker, Suat} }
APA Bal, B , Teker, S . (2019). DOLAYLI VERGİLERİN TÜRK VERGİ SİSTEMİNDEKİ YERİ VE GELİŞİMİ. PressAcademia Procedia , 9 (1) , 166-170 . DOI: 10.17261/Pressacademia.2019.1086
MLA Bal, B , Teker, S . "DOLAYLI VERGİLERİN TÜRK VERGİ SİSTEMİNDEKİ YERİ VE GELİŞİMİ". PressAcademia Procedia 9 (2019 ): 166-170 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pap/issue/47342/596934>
Chicago Bal, B , Teker, S . "DOLAYLI VERGİLERİN TÜRK VERGİ SİSTEMİNDEKİ YERİ VE GELİŞİMİ". PressAcademia Procedia 9 (2019 ): 166-170
RIS TY - JOUR T1 - DOLAYLI VERGİLERİN TÜRK VERGİ SİSTEMİNDEKİ YERİ VE GELİŞİMİ AU - Baris Bal , Suat Teker Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2019.1086 DO - 10.17261/Pressacademia.2019.1086 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 166 EP - 170 VL - 9 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2019.1086 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2019.1086 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia DOLAYLI VERGİLERİN TÜRK VERGİ SİSTEMİNDEKİ YERİ VE GELİŞİMİ %A Baris Bal , Suat Teker %T DOLAYLI VERGİLERİN TÜRK VERGİ SİSTEMİNDEKİ YERİ VE GELİŞİMİ %D 2019 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 9 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2019.1086 %U 10.17261/Pressacademia.2019.1086
ISNAD Bal, Baris , Teker, Suat . "DOLAYLI VERGİLERİN TÜRK VERGİ SİSTEMİNDEKİ YERİ VE GELİŞİMİ". PressAcademia Procedia 9 / 1 (July 2019): 166-170 . https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2019.1086
AMA Bal B , Teker S . DOLAYLI VERGİLERİN TÜRK VERGİ SİSTEMİNDEKİ YERİ VE GELİŞİMİ. PAP. 2019; 9(1): 166-170.
Vancouver Bal B , Teker S . DOLAYLI VERGİLERİN TÜRK VERGİ SİSTEMİNDEKİ YERİ VE GELİŞİMİ. PressAcademia Procedia. 2019; 9(1): 170-166.