Current Issue

Volume: 4 - Issue: 1, 6/30/22

Year: 2022

Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi (PAUD) Peyzaj Mimarlığı alanındaki eğitim ve araştırmayı geliştirmek, bilgi alışverişini teşvik etmek amacıyla, alanındaki önemli dergilerden biri olarak kuruldu.


Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi'nin (PAUD) amacı, Peyzaj Mimarlığı alanında yapılan araştırmaların, tezlerin ve iyi planlama ve tasarım uygulamalarının sonuçlarının bilim dünyası ile paylaşılması ve bu alandaki bilgi birikimine ve uygulamalara katkıda bulunmaktır. PAUD, peyzaj uygulamalarının değerlendirildiği orijinal araştırma makaleleri, Peyzaj Mimarlığı eğitimi alanına katkıda bulunan özgün çalışmaları ve nitelikli derlemeleri yayınlayan hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergide araştırma yazılarına öncelik verilmektedir. Dergi geniş bir akademik ve profesyonel okur kitlesine hitap eder ve disiplinler arası bir okur kitlesine ulaşır.

İlk Sayfa:

Makalenin Türkçe ve İngilizce başlıkları ile yazar ad ve açık adresleri içermelidir. Ayrıca sorumlu yazar ve tüm iletişim bilgileri kapak sayfasında verilmelidir.

Makale düzeni:

Makaleler, A4 boyutundaki kağıda 11 punto Times New Roman yazı karakteri ile çift satır aralıklı, iki yana hizalı yazılmalıdır. Sayfanın sağında, solunda, altında ve üstünde 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Makalenin sayfaları numaralandırılmalıdır. Makale, “Kaynaklar” bölümü dahil 20 (yirmi) sayfadan uzun olmamalıdır. Yazar ad(lar)ı açık olarak yazılmalı, unvan belirtilmemelidir.

Makale içinde bölüm başlıkları: ‘Kaynaklar’ bölümü hariç hepsi numaralandırılmalıdır. Başlığın ilk harfi büyük diğerleri küçük olmalıdır. Ana başlıklar koyu ve alt başlıklar italik olmalıdır.

Bölüm başlıkları, baş harfleri büyük, ardışık numaralandırılarak, giriş ve ana bölümler 11 punto kalın , ara ve alt ara bölümler sırası ile 10 punto ile italik koyu harflerle yazılmalıdır. Bölüm sonlarında (0nk) aralık, bölüm başlıklarından sonra (0nk) aralık bırakılmalıdır.

Tablolar ve şekiller metin içinde yer almalı; tablo ve sekil başlıkları tabloların ve şekillerin bulunduğu yerlerde metin içinde Times New Roman “10 pt” italik olarak  verilmelidir.  Paragraf girintisi 1,25cm olarak ayarlanmalıdır.

Ayrıca sorumlu yazar ve tüm iletişim bilgileri kapak sayfasında verilmelidir


Makale Başlığı:

Kısa ve kapsayıcı olmalı, 15 (onbeş) sözcüğü geçmemeli ve ilk sözcüğün baş harfi büyük olmak üzere küçük harfle ve koyu yazılmalıdır. İngilizce başlık aynı biçimde ve bir satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

Özet ve Abstract:

Türkçe “Özet” ve İngilizce “Abstract” 250’şer sözcüğü geçmemelidir. Özet, çalışmanın amacını, yöntemini ve sonuçlarını özetlemelidir.

Anahtar kelimeler:

Özetin bir satır altına, çalışmanın içeriği ile doğrudan ilişkili ve dizinlemeyi kolaylaştıracak en fazla 5 anahtar kelime yazılmalıdır. İlk anahtar kelimenin ilk harfi büyük diğer harfleri küçük olarak yazılmalıdır. Her anahtar kelime birbirinden virgül ile ayrılmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Anahtar kelime 1, anahtar kelime 2, anahtar kelime 3, anahtar kelime 4, anahtar kelime 5.

Giriş:

Bu bölümde; çalışmanın konusu özetlenmeli, konu hakkındaki mevcut bilgi doğrudan ilişkili önceki çalışmalarla değerlendirilmeli ve bilgi üretimine ihtiyaç duyulan hususlar vurgulanıp çalışma ile ilişkilendirilmelidir. Son olarak çalışmanın amacı net ve açık bir şekilde ifade edilmelidir.

Materyal ve Yöntem:

Bu bölümde; çalışmada kullanılan canlı ve cansız materyaller, uygulanan yöntemler, değerlendirilen ölçütler, uygulanan deneme desenleri veya örnekleme yöntemleri ile istatistiksel analizler ve güven sınırları gerektiğinde kaynaklarla da desteklenerek açık ve net biçimde anlatılmalıdır. Bu amaçla gerektiğinde alt başlık kullanılmalıdır.

Bulgular:

Bu bölümde çalışmada elde edilen bulgular şekil ve çizelgeler yardımıyla ve istatistiksel analizlere dayalı olarak açık ve net bir biçimde verilmelidir. Şekil ve çizelgelerdeki tüm verilerin metin içinde tekrarından kaçınılmalı, vurgulayıcı noktalar anlatılmalıdır. Aynı veriler hem grafik hem de çizelge ile verilmemeli, konuya en uygun araç seçilmeli, anlatımda tekrarlayan cümle ve ifadelerden kaçınılmalıdır.

Tartışma ve Sonuç:

Bu bölümde elde edilen bulgular, uyum ve zıtlık açısından önceki çalışmalarla karşılaştırılmalı, doldurduğu bilgi açığı vurgulanmalı, önceki bölümlerdeki ifadelerin olduğu gibi tekrarından kaçınılmalıdır. Son olarak ulaşılan nihai sonuç ve varsa öneriler verilmelidir.

Makale düzeninde bölümlerin “Bulgular ve Tartışma” ve/veya “Sonuç” şeklinde düzenlenmesi mümkün ve yazar(lar)a bağlıdır.

Teşekkür:

Gerekli ise bu bölümde çalışmaya veya makaleye katkı veren kişiler, destekleyen kurumlar (varsa proje numaralarıyla) belirtilmelidir.

Şekiller ve Tablolar:

Makalelerde fotoğraf, grafik, şekil, şema ve benzerleri "Şekil", sayısal değerler ise "Tablo" olarak adlandırılmalıdır.

Tüm şekil ve tablolar kendi içlerinde numaralandırılmalı ve metnin içerisine  yerleştirilmelidir. Şekil ve tablo iç yazılarında  en az 8 punto kullanılmalıdır.  Makalelerde fotoğraflar 600 dpi çözünürlükte ve JPG formatında olmalıdır. Yazarlar makalede kullandıkları şekillerin baskı kalitelerini kontrol etmeli ve yüksek kalitede basıma uygun şekiller kullanmalıdırlar. Çizelgelerde dikey çizgi kesinlikle bulunmamalıdır.  Tablo ve şekil başlıkları ve açıklamaları kısa, öz ve tanımlayıcı olmalıdır. Şekil ve tablolarda kısaltma kullanılmış ise hemen altında kısaltmalar açıklanmalıdır. Parçalardan oluşan şekiller gruplandırılmalı veya yüksek kalitede TIF formatına dönüştürülmelidirler.

Birimler:

Makalelerde SI (Systeme International d’Units) birim sistemi kullanılmalıdır. Ondalık ayracı olarak nokta kullanılmalıdır (1,25 yerine 1.25 gibi). Birimlerde “/” kullanılmamalı ve birimler arasında bir boşluk bırakılmalıdır (örneğin: 5.6 kg/ha değil, 5.6 kg ha-1; 18.9 g/cm3 değil, 18.9 g cm-3; 1.8 μmol/s/m2 değil, 1.8 μmol s-1 m-2).

Kısaltmalar ve Semboller:

Makale başlığı ve başlıklarda kısaltma kullanılmamalıdır. Gerekli olan kısaltmalar kavramların ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmelidir. Kısaltmalarda ve sembollerin kullanımında ilgili alanın evrensel kurallarına uyulması zorunludur.

Latince İsimler:

Makale başlığında yer alan Latince isimlerde yazar adı kullanılmamalıdır. Öz ve makale metninde ise Latince isim ilk geçtiği yerde yazar adıyla verilmeli, daha sonra geçtiği yerlerde uluslararası kabul görmüş kısaltmalar kullanılmalıdır, Örnek: “Lupinus varius (L.)…dır.”, “L. varius ….. olarak da yetiştirilir.”. Tüm Latince isimler italik olarak yazılmalı, ancak yazımda ve gösterimde ilgili alanın evrensel yazım kurallarına uyulmalıdır.

Formüller:

Makalelerde formüller “Eşitlik” olarak adlandırılmalı, gerektiğinde numaralandırılmalı, numara formülün yanında sağa dayalı olarak parantez içinde gösterilmeli ve eşitlikler mümkün olduğunca tek satıra (çift sütunda 8 cm) sığdırılmalıdır.

Kaynakça:

Metin içinde kaynaklara atıf “yazar soyadı ve yıl” yöntemine göre yapılmalı ve yazımda aşağıdaki örnekler dikkate alınmalıdır:

Türkçe yazılan makalelerde; tek yazarlı eserlere “…………… bildirilmektedir (Metcalf 2006).”, iki yazarlı eserlere “………. olduğu belirlenmiştir (Acar ve Sarı 2010).”, üç veya daha fazla yazarlı eserlere ise “………... ortaya konmuştur (Shepherdson ve ark. 2000).” örneklerinde olduğu gibi atıf yapılmalıdır.

Aynı noktada birden fazla esere atıf yapılacaksa kaynaklar tarih sırasıyla ve aynı tarihli olanlar alfabetik sıralama ile “…….……… bildirilmektedir (Shepherdson ve ark. 1998; Metcalf 2006).” örneğinde olduğu gibi yazılmalıdır. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla yayınına atıf varsa “… (Acar ve ark. 2013a, 2013b)” örneğindeki gibi yıldan sonra küçük harflerle tanımlanmalıdır.

Kaynaklar bölümünde, makalede atıfı yapılan tüm basılmış veya basıma kabul edilmiş eserler alfabetik olarak (yazarların soyadlarına göre) ve orijinal dilinde verilmeli ve kaynak isimlerinde kısaltma yapılmamalıdır. Kaynak belirtiminde “Anonim” veya “Anonymous” kelimeleri yerine kurum kısaltmaları yoksa tam adı verilmelidir. Makaledeki yanlış atıf ve kaynak gösterimlerine ait sorumluluk yazar(lar)a aittir.

Dergi:

Acar C (2015) Kent parkları olarak kıyı dolgu alanlarının değerlendirilmesi; Arsin sahil yolu dolgu alanı çevre ve peyzaj tasarım projesi. PLANT Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi 2015: 38-47.

Solecka I, Raszka B, Krajewski P (2018) Landscape analysis for sustainable land use policy: A case study in the municipality of Popielów, Poland. Land Use Policy 75: 116-126.

Kitap:

Lyle JT (1999) Design for Human Ecosystems. Island Press, Washington.

Johnson BR, Hill K (2002) Ecology and Design. Island Press, Washington.

Kitap bölümü:

Uzun O (2014) Peyzaj Planlamada Temel Yöntemsel Yaklaşımlar. (Ed: Çetinkaya G, Uzun O), Peyzaj Planlama. Birsen Yayınevi, İstanbul, s. 51-83.

Ward Thompson C (2017) Landscape and Health. In: Vand Den Brink A, Bruns D, Tobi H, Bell S (Ed), Research in Landscape Architecture: Methods and Methodology. Routledge, New York, pp. 235-262.

Yazarı belirtilmeyen kurum yayınları:

TÜİK (2017) Nüfus İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.

İnternetten alınan bilgi:

UNESCO (2018) UNESCO in Brief. https://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco. (Access date: 15 July 2018).

SÜSBİR (2018) Süs Bitkileri Sektör Raporu. http://www.susbitkileri.org.tr/content/docs/2017susrapor.pdf (Erişim tarihi: 15 Temmuz 2018).

Tezler:

Mutlu Danacı H (2012) Yöresel mimari ve kültürel peyzaj analizi: Antalya Elmalı örneği. Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Bhandari R (2016) The urban edge: An integrative approach towards a sustainable and resilient waterfront. M.Sc. Thesis, Unitec Institute of Technology, New Zealand.

Tam metin kongre/sempozyum kitabı:

Turer Baskaya FA (2012)  Understanding the power of landscape in building a diseaster resilient city from İstanbul. In: Dymitryszyn I, Kaczynska M, Maksymiuk, G (Eds), The Power of Landscape: The Proceedings of ECLAS 2012 Conference. Warsaw, Poland, pp. 272-276.

Arslan M (2015) Ankara Üniversitesinde Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretiminin Tarihçesi. 1. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı Bildiriler Kitabı, Antalya, s. 17-30.

Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları (PAUD)  dergisi, aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Editörlerin, yazarların ve yayıncının etik sorumlulukları aşağıda listelenmiştir.

EDİTÖRLERİN GÖREVLERİ

Tarafsızlık ve Bağımsızlık

Editörler, dergiye gönderilen yayınları akademik niteliklerine (çalışmanın önemi ve alanına katkısı, özgünlüğü, bulgu ve metodun uygunluğu ve dilinin netliği) ve dergi kapsamına uygunluklarını dikkate alarak değerlendirilirler.
Yayınların değerlendirilmesinde cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, dini inanç, siyasi düşünce veya çalışılan kurum dikkate alınmaz.
Yayınların değerlendirilmesinde hükümet politikaları ya da dışarıdan herhangi bir kurumun politikaları göz önüne alınmaz.
Yayınların değerlendirilmesindeki tek ölçüt yayının derginin kapsamına uygunluğudur. Karar verme sürecinde, yazarların ırk, cinsiyet, dini inanç, siyasi felsefe ve / veya çalıştığı kurum kesinlikle rol oynamaz.

PAUD Dergisi ve editörleri, yayınları sadece akademik nitelikleri, yani kendi alanlarındaki önemi, makalenin orijinalliği, araştırmanın geçerliliği ve dilinin netliği açısından değerlendirmekle yükümlüdürler.

Dergi editörü, derginin tüm içeriği ve ne zaman yayınlanacağını belirlemede tam yetkiye sahiptir.

Gizlilik

Editörler ve yayın ekibi, gönderilen bir yayınla ilgili herhangi bir bilgiyi yazar(lar), hakemler, editör yardımcıları ve yayıncı dışında hiç kimse ile paylaşamazlar. Sözü edilen kişilerle görüşme kararı yalnızca Editör'e aittir.

Çıkar çatışmaları

Editörler ve editör kurulu üyeleri, yayın sürecinde olan çalışmalarda yer alan bilgileri (kendi çalışmaları ve hala devam eden çalışmalar da dahil olmak üzere) yazar(lar)ın açık onayı olmadan kendi çıkarları için kullanamazlar.

Editörler; yazarlar, şirketler veya kurumlardan herhangi biri ile rekabetçi, işbirliğine dayalı veya diğer ilişkiler/bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarının olduğu durumlarda yayın(lar)ın ön inceleme ve değerlendirme aşamalarını yapmaları için yayın kurulunun başka bir üyesini görevlendireceklerdir.

Yayın kararları

Editörler ve yayıncı, yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaları değerlendirme için alanlarında uzman en az iki hakeme gönderirler. İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından Baş Hakem, söz konusu çalışmanın doğruluğu, araştırmacı ve okuyucular için önemi, hakem raporları ve hakaret, telif hakkı ihlali ve intihal gibi yasal düzenlemeleri de göz önünde bulundurarak hangi çalışmaların yayınlanacağına karar verir. Baş editör, bu kararı verirken diğer editörlerden veya hakemlerden de tavsiyeler alabilir.

Yayın bütünlüğünü sağlama

Editör, Yayıncı ile beraber, yayın etiğine aykırı olduğu rapor edilen her davranışın, yayın tarihinin üzerinden yıllar dahi geçmiş olsa inceleneceğini garanti eder. Dergi editörleri, bu tür şüpheli durumlarda COPE prosedürlerini takip edeceklerdir. Soruşturmanın ardından, etiğe aykırı bir davranışın olduğunun kanıtlanması halinde ilgili yayınla alakalı bir hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme olduğuna dair bildiri yayınlamalıdırlar.

HAKEMLERİN GÖREVLERİ

Yayın kararlarına katkı

Kör hakemlik süreçleri akademik yayınların kalitesini doğrudan etkilemektedir. Değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler, yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve hakem raporları dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve hakem raporları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Çift taraflı körleme hakemlik, editörlerin yazarlar ile diyalog içinde kararlar almasına yardımcı olur. Aynı zamanda yazarlar da çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler elde ederek çalışmalarını geliştirme fırsatı bulurlar.

İvedilik

Hakem değerlendirmesi yapmak üzere davet alan bir hakem, ilgili çalışma için hakemlik yapıp yapamayacağını en kısa sürede editöre bildirmelidir.

Gizlilik

Değerlendirme için hakemlere gönderilen çalışmalar gizli belge olarak değerlendirilmelidir. Çalışmalar başkalarına gösterilmemeli, içerikleri tartışılmamalıdır. Gerekli durumlarda Baş Editörün izni dahilinde hakemler başka meslektaşlarından tavsiye isteyebilirler. Baş Editör, bu izni ancak istisnai bir koşul olması durumda verebilir. Gizlilik kuralı, hakemlik yapmayı reddeden kişileri de kapsamaktadır.

Tarafsızlık İlkesi

Değerlendirme sürecinde yazarlara yönelik kişisel eleştiri yapılmamalıdır. Değerlendirmeler, nesnel ve çalışmaların geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

Kaynak Belirtme

Hakemler, çalışmada atıf olarak belirtilmeyen alıntılar varsa bunları yazarlara bildirmekle yükümlüdürler. Hakemler, alanda atıfta bulunulmayan eserlere ya da benzer eserlerle çakışan alıntılara özellikle dikkat etmelidirler. Hakemler, daha önce yayınlanmış herhangi bir çalışma ya da bilgiyle benzerliği olan yayınların fark edilmesi durumunda editörleri bilgilendirmelidirler.

Bilgilendirme ve Çıkar Çatışmaları

Hakemler, çalışmasını değerlendirmekle görevlendirildikleri herhangi bir yazar, şirket ya da kurumla işbirliğine dayalı herhangi bir bağlantıları olması durumunda değerlendirme yapmayı kabul etmemeli ve durumdan editörleri haberdar etmelidirler.

Hakemler, değerlendirme için gönderilmiş yayınlanmamış eserleri ya da eserlerin bölümlerini yazar(lar)ının yazılı onayı olmadan kendi çalışmalarında kullanamazlar. Değerlendirme sırasında elde edilen bilgi ve fikirler hakemler tarafından gizli tutulmalı ve kendi çıkarları için kullanılmamalıdır. Bu kurallar, hakemlik görevini kabul etmeyen kişileri de kapsamaktadır.

YAZARLARIN GÖREVLERİ

Raporlama

Özgün araştırma çalışmalarında yazar(lar) çalışmanın nasıl yapıldığını ve önemini açık bir şekilde belirtmeli ve çıkan sonuçları nesnel bir şekilde sunmalıdırlar. Çalışma başka araştırmacıların da benzer çalışmalar yapabilmelerine olanak sağlayabilecek şekilde detaylı bir şekilde anlatılmalı ve kullanılabilecek gerekli kaynaklar belirtilmelidir. Derleme makaleler doğru, objektif ve kapsamlı olmalı, editör görüşü ve diğer öznel fikirler açık bir şekilde belirtilmelidir. Gerçek olmayan ya da kasıtlı olarak hatalı bildirilen ifadeler etik dışı davranışı teşkil eder ve kabul edilemez.

Veri erişimi ve saklama

Yazarlar, istenmesi durumunda, araştırmalarının ham verilerini (eğer veri sunulmaya elverişli ise) ve makalelerinin editör baskısını herkesin erişimine açık hale getirmelidirler. Gerekli durumlarda yazarlar verilerini çalışmalarının yayın tarihinden sonra en az 10 yıl boyunca (tercihen kurumsal veya tüzel veri deposu veya bir veri merkezi vasıtasıyla) diğer araştırmacıların erişimine açık tutmalıdırlar. Ancak; katılımcıların gizliliği korunmalı ve şahsi bilgileri ile ilgili yasal hakları göz önünde bulundurulmalıdır.

Özgünlük ve intihal

Yazarlar, yalnızca özgün çalışmalarını yayınlamalı ve kullandıkları eser kaynak ve verileri uygun şekilde belirtmelidirler. Yaptıkları çalışmanın niteliğinin belirlenmesinde etkili olan diğer yayınları da belirtmelidirler. İntihalin farklı türleri vardır: bir başka araştırmacının çalışmasını kendi çalışması gibi göstermek, başka bir araştırmacının çalışmasının bir bölümünü çalışamaya atıf yapmadan kopyalamak ya da kendininmiş gibi başka şekilde ifade ederek kullanmak, ya da başka bir çalışmanın sonuçlarını kendine aitmiş gibi iddia etmek gibi. Her ne şekilde olursa olsun intihal yapmak yayıncılık etiğine aykırıdır ve kabul edilemez.

Gönderilen her makale, Turnitin programı kullanılarak intihal açısından taranır. Bu taramada, kaynakça ve alıntılar da dahil tutulur. Tarama sonucu %20 ve üzeri olan her makale başka işleme gerek görmeksizin reddedilir ve değişiklikler yapılsa da bir daha kabul edilmez. Taramada, makale Turnitin veritabanına aktarılmaz. Fakat, Turnitin'in özellikle Türkçe veritabanı kısıtlı olduğu durumlarda Crossref, Ithenticate, Google Scholar ve literatür taraması gibi başka kaynaklar da kullanılabilir. Editörler için %20 bir kıstas değildir, en ufak sorun gördükleri takdirde makaleyi reddetme ve/veya düzeltme talep etme hakları saklıdır.

Birden fazla, kopyalanmış ya da eş zamanlı gönderim / yayın

Öz olarak aynı çalışmayı içeren makaleler birden fazla dergide veya başka yayın organlarında yayınlanmamalıdır. Dolayısıyla, yazarlar daha önce başka bir dergide yayınlanmış bir çalışmayı başka bir dergiye değerlendirme için yollamamalıdırlar. Bir makalenin birden fazla dergiye aynı anda gönderilmesi etik olmayan bir yayıncılık davranışıdır ve kabul edilemez.

Belli koşulların sağlanması durumunda bazı makalelerin (klinik yönergeler, tercümeler gibi) birkaç dergide yayınlanması mümkün olabilir. İlgili dergilerin yazarları ve editörleri, çalışmanın başka bir dergide yayınlanabileceğini kabul etmelidirler. İkinci bir dergide yayınlanan çalışmanın verileri ve tartışmaları daha önce yayınlanan dergideki gibi olmalıdır. İlk yayın yapılan dergiye mutlaka atıf yapılmalıdır.

Yazarlık Tanımı

Yazarlar yapılan yayınla ilgili tüm sorumlulukları almış sayılırlar. Bu sebeple, yalnızca yazar olma ölçütlerini sağlayan kişiler çalışmanın yazarı olarak nitelendirilmelidirler. Bu ölçütler şu şekilde sıralanabilir: (I) çalışmanın içeriğine, desenine, veri toplanma sürecine veya analizi / yorumlanmasına önemli katkılarda bulunmuş olmak (II) içeriğin oluşturulmasına ve düzenlenmesine entellektüel açıdan katkı sağlamış olmak (III) çalışmanın son halini görmüş, onaylamış ve yayınlanmasını kabul etmiş olmak. Çalışmaya önemli katkısı olan (teknik yardım, yazma ve düzenleme yardımı, ve destek gibi) ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan kişiler yazar olarak listelenmemeli; bu kişilere yazılı izinleri alındıktan sonra "Teşekkür" bölümünde yer verilmelidir. Elde ettikleri yazılı iznin alınması. Sorumlu yazar, yazar listesinde çalışmaya katkı sağlayan bütün yazarların yer aldığını ve bu yazarların çalışmanın son halini gördüklerini ve yayınlanmasında bir sakınca olmadığını onayladıklarını garanti eder.

Bilgilendirme ve çıkar çatışmaları

Yazarlar mümkün olan en erken aşamada (genellikle başvuru esnasında bir bilgilendirme formu göndererek ve makaleye bir açıklama ekleyerek) çalışmanın sonuçlarını ya da yorumları etkileyecek herhangi bir çıkar çatışması olmadığını belirtmelidirler. Olası çıkar çatışmaları; hibe, eğitim bursu ve diğer ödemeler, üyelik, istihdam, danışmanlık, hisse sahipliği, uzman görüşü ödeneği veya patent-lisans anlaşmaları gibi mali türden olabileceği gibi, kişisel veya mesleki bağlantılar, üyelikler, çalışmayla ilgili bilgi veya görüşler gibi maddi olmayan türden de olabilir. Alışmayla ilgili tüm maddi kaynaklar (hibe numarası veya varsa diğer referans numarası dahil) belirtilmelidir.

Kaynaklara atıf

Yazarlar, çalışmada kullandıkları kaynakları ve çalışmanın doğasına karar verirken referans aldıkları kaynakları mutlaka uygun bir biçimde belirtmelidirler. Kişisel olarak elde edilen bilgiler (konuşma, yazışma veya üçüncü şahıslarla yapılan görüşmeler), kaynaktan yazılı izin alınmaksızın kullanılmamalıdır. Yazarlar, hakemlik belgesi veya hibe başvurusu gibi kişiye özgü belgeleri sahiplerinin yazılı izni olmaksızın kullanmamalıdırlar

İnsan ve hayvan hakları

Eğer çalışma kimyasal maddeler ya da kullanıldıklarında çeşitli zararlara sebebiyet verecek yöntem ve ekipman içeriyorsa, bu madde, yöntem ve ekipmanlar makalede açıkça belirtilmelidir. Çalışma, denek ve kobayları içeriyorsa, yazarlar çalışmada yapılan tüm işlemler ilgili kanunlara ve kurumsal yönergelere uygun olarak yapmalı ve ilgili komitelerin / kuruluşların onayını almış olmalıdırlar. Makalede bunlarla ilgili bir ibare de bulunmalıdır. Yazarlar ayrıca, insanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, deneklerle çalışılacağına dair gerekli izinlerin alınmış olduğunu belirtmelidirler. Katılımcıların gizlilik hakları ihlal edilmemelidir.

Hakem değerlendirme süreci

Yazarlar, hakem değerlendirme sürecine katılmakla ve editörlerin ham veriler, açıklamalar ve etik onay belgesi, hasta izni ve telif hakkı izinleri ile ilgili taleplerine en kısa zamanda yanıt vermekle yükümlüdürler.

Hakemler tarafından "düzelt ve yeniden gönder" kararı verilmişse, yazarlar kendilerinden istenen düzeltmelerin hepsini sistematik bir şekilde yapıp çalışmalarını son teslim tarihinden önce yeniden göndermelidirler.

Yayınlanmış eserlerdeki temel hatalar

Yayınlanan bir çalışmada bulunan önemli bir hata ya da yanlışlığı bulmak öncelikle yazar(lar)ın görevidir. Böyle bir sorun ortaya çıkarsa, yazar (lar) derginin editörlerine veya yayıncısına derhal haber vermek ve editör / yayıncı ile işbirliği yaparak hatayı (dizgi hatası) düzeltmek ya da yayını geri çekmekle yükümlüdürler. Editör(ler) veya yayıncı çalışmanın önemli bir hata veya yanlışlık içerdiğini üçüncü bir şahıstan öğrenirlerse, yazarlar makaleyi derhal düzeltmek ya da geri çekmekle, veya dergi editörlerine çalışmanın doğruluğunu kanıtlamakla yükümlüdürler.

YAYINCININ GÖREVLERİ

Etik ihlali durumu

PAUD Dergisi, iddia edilen veya kanıtlanmış bilimsel suistimal, sahte yayın veya intihal durumunda durumun netleştirilmesi ve söz konusu makalenin değiştirilmesi için gerekli önlemleri alacaktır. Bu, söz konusu sayının editörleri ile mutabık olarak yapılacaktır.

Alınacak önlemler, bunlarla sınırlı olmamakla beraber, dizgi hatası olduğunu belirtmek, açıklama yapmak ve çok ciddi durumlarda makaleyi geri çekmek olacaktır. PAUD Dergisi, akademik suiistimal içeren makalelerin yayınlanmasını önlemek için gerekli önlemleri alacağını taahhüt eder.

Dergi içeriğine erişim

Yayıncı, dergiye açık erişim sağlamayı taahhüt eder; bu nedenle yayınlanan içeriğin tüm bölümlerini dünya çapında akademik çevrelere kalıcı ve serbestçe erişilebilir hale getirme görevini kabul etmiş sayılır. Yayıncı, makalelerin başvuru sürecindeki işlemleri ve basımı için herhangi bir maddi manevi ücret talep etmez. Yayıncı, dergi içeriğinin sürekli ve ücretsiz olarak kullanıma açtığını taahhüt eder.

Yayınların Arşivlenmesi ve Korunması

Yayıncı kurum, çevrimiçi içeriğin arşivlenmesi ve korunmasını Dergipark aracılığıyla Lockss kullanarak yapmaktadır.

PEYZAJ ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARI Dergi'si (PAUD), makalelerin gönderim, değerlendirme ve yayınlanma olmak üzere hiçbir aşamasında ücret talep etmez. Yazarlar dergiye gönderdikleri çalışmalar için makale işlem ücreti veya gönderim ücreti ödemezler.