Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Harf Çizgilerini Çizme Yönü ile Çizme Hızı ve Çizgi Niteliği Arasındaki İlişki

Year 2021, Issue: 52, 86 - 118, 27.04.2021
https://doi.org/10.9779/pauefd.682929

Abstract

Harf çizgilerini çizme yönü ile çizme hızı ve çizgilerin niteliği arasındaki ilişkinin tespiti amacıyla yapılan bu araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini İstanbul ili Esenler ve Zeytinburnu ilçelerinde bulunan devlet ilkokullarında öğrenimlerine devam eden 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu evrenden amaçlı örnekleme tekniklerinden ölçüt örnekleme kullanılarak seçilen 41’i 1., 39’u 2., 40’ı 3. ve 44’ü 4. sınıf olmak üzere toplam 164 öğrenci çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 1, 2, 3 ve 4. sınıf düzeyinde dik, eğik, yatay çizgiler ile daire çizmede çizgi çekim yönünün çizginin çekim süresi üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmadığı ancak betimsel verilere göre tüm sınıf seviyelerinde dik, sağa ve sola eğik çizgilerin yukarıdan aşağıya; yatay çizgilerin ise soldan sağa daha hızlı çekildiği görülmüştür. Dairenin çizim yönünün dairenin çizim süresi üzerindeki etkisi çok az olmakta ve daire diğer çizgilere göre daha hızlı çizilmektedir. Çizgilerin çekim yönü, çizgi çizme hızına göre, çizgilerin niteliği üzerinde daha etkili olmaktadır. Öğrenciler dik ve eğik harf çizgilerini yukarıdan aşağıya; yatay çizgileri soldan sağa ve daireyi de saat yönünün tersine çizdiklerinde çizgi nitelikleri artmaktadır.

References

  • Ak, B. D. & Kesik, F. S. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Balkanlı öğrencilerin yazılı anlatımda yaptıkları hatalar üzerine tespitler. Uluslararası dil ve edebiyat eğitimi dergisi, 10, 100-119. Akyol, H. (2012). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi (5. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Alston, J. & Taylor, J. (1987), Handwriting: Theory, research and practice. New York: Nichols Publishing. Amudson S. J. (2001). Prewriting and handwriting skills, case-smith j. occupational therapy for children. St. Louis, Missouri: Mosby. Amundson, S. J. (1995). Eveluation children’s handwriting. USA: O.T. Kids. Arı, G. (2010). Altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin yazdığı hikâye edici metinlerin değerlendirilmesi. TÜBAR, 15 (27), 43-75. Arseven, C. (1992). Yazı. Sanat Ansiklopedisi V. İstanbul: Milli eğitim basımevi. Ayrancı, B. (2018). Eğitim fakültesi öğrencilerinin yazılı anlatım dersi uygulamalarında alanlarına özgü etkinlik oluşturma çalışmaları. Zeıtschrıft für dıe welt der Türken, 10(1), 143-157. Baldini, M. (2000). İletişim tarihi. İstanbul: Avcıol Basım Yayın. Barry P. S & Caffinere J. Y. (1981).Physiology of flexion of the fingers. The hand. (Ed. Tubiana R) Philadelphia: Saunders, 377-88. Başaran, M. & Akyol, H. (2019). Dördüncü sınıf öğrencilerinin kalem tutuşlarının ergonomik unsurlar açısından incelenmesi. Okuma yazma eğitimi araştırmaları, 7(1), 1-14. Başaran, M. & Karatay, H. (2005). Eğik el yazısı öğretimi. Millî eğitim dergisi, 33(168), 27-34. Başaran, M. (2006). İlkokuma-Yazma öğretimi sürecinde öğrencilerin yaptıkları yazım yanlışlıkları. Ulusal sınıf öğretmenliği kongresi. (14-16 Nisan 2006). Ankara: Gazi Üniversitesi. Baştuğ, M. ve Demirtaş, G. (2016). Her ses/harf için özel uygulamalı ilkokuma ve yazma öğretim el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. Baştürk, M. (2004). Dil edinim kuramları ve Türkçenin ana dili olarak edinimi. Ankara: PegemA Yayıncılık. Beaty, J. J. & Bratt, L. (2007). Early literacy in preschool and kindergarten a multicultural perspective (2th ed.). New Jersey: Pearson Education Inc. Biant, L. C. (2016). Elbow and forearm. Section 6: Pectoral girdle and upper limb (ed. Rolfe Birch). Gray’s anatomy (41. Baskı), (ed. Susan Standring). London: Elsevier, 837-862. Binbaşıoğlu, C. (2004). İlkokuma ve yazma öğretimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Butgel, T. S., Gözü, Ö. & Özen, G. (2016). Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanılması “karma araştırma yöntemi” Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli Dergisi. 24(2), 106-112. Clair, K. (1999). A typographic workbook. Canada: John Wiley & Sons, Inc. Coşkun, E. & Coşkun, H. (2012). İlköğretim öğrencileri ile sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin bitişik eğik yazı başarı düzeylerinin değerlendirilmesi. GEFAD/GUJGEF, 32(3), 761-776. Cömert, Ö. & Aktaş, M. (2011). Matematik eğitiminde kullanılan simetrinin uygulandığı bir şeklin Türkçe ve ilköğretim matematik öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerine etkisi. Zeitschrift für die welt der Türken, 3(2), 99-111. Creswell, J. W. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston: Pearson Education Inc. Çetin Ş. Ö. (2014). Okul öncesi dönemindeki çocukların yazı farkındalığı ve yazmaya hazırlık becerilerinin incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(3) 342-360. Çerçi, A. & Bardakçı, M. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazılı anlatımlarına yönelik yanlış çözümlemesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2), 695-715. Dennis, J. L., & Swinth, Y. (2001). Pencil grasp and children’s handwriting legibility during different length writing tasks. American Journal of Occupational Therapy, 55, 175–183. Dodd, B. & Carr, A. (2003). Young children’s letter-sound knowledge. Language, Speech and Hearing Services in Scholols (34) 128-137. Donoughue, C. (2009). Yazının öyküsü. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları. Duran, E. ve Akyol, H. (2010). Bitişik eğik yazı öğretimi çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 817-838. Ellis H. (1992) Clinical anatomy. London: Blackwell Scientific Publications, 207-15. Erden, M. & Akman, Y. (1998). Gelişim, öğrenme-öğretme. Ankara: Arkadaş Yayınları. Erden T. F. ve Altun D. (2014). Sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim ve ilköğretime geçiş süreci hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 13(2), 481‐502. Erdoğan, T. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazı yazma gelişimlerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(165) 93-103. Fitzgerald, T. (2012). Documents and documentary analysis. In A. R. J. Briggs, M. Coleman, & M. Morrison (Eds.), Reseach methods in educational leadership & management (296-308). London: Sage. Fitzgerald, E. L. (2004). Cursive first: An ıntroduction to cursive penmanship. http://www.home.mindspring.com/~teachingkids/id17.html. [18.09.2017] Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi. Graham, S., Harris K. R., Mason, L., Fink-Chorzempa, B., Moran, S. & Saddler, B. (2008). How do primary grade teachers teach handwriting? A national survey. Reading and Writing,21(1-2),49-69.Güler C (2003). Ergonomiye giriş. Ankara: Ankara Tabip Odası. Işıl, Bedri (1991). Ergonomi. İzmit: Yıldız Ün. Yayınları Güler C (2003). Ergonomiye Giriş. Ankara: Ankara Tabip Odası. Güneş, F. (2016). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Anakara: Pegem Akademi Güneş, F. (2017). Bitişik Eğik ve Dik Temel Yazı Savaşları. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2 (3), 1-20. Güneş, F. (2019). İlkokuma yazma öğretimi yaklaşım ve modeller. Ankara: Pegema Güneyli, A. (2006). Kitap incelemesi. İlköğretim Online, 5(2), 50 Gürcan, S. & Adıyaman S. (2008). Elin Anatomisi ve Kineziyolojisi. Turkiye klinikleri J PM&R-Special Topics. (El Rehabilitasyonu Özel Sayısı), 1(1),1-9. Hamzadayı, E. & Çetinkaya, G. (2011). Yazılı anlatımı düzenlemede akran dönütleri: dönüt türleri, öğrenci algıları. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 147-165. Havens M. C. (2002). Emergent writing in precshool (yayınlanmamış doktora tezi). The State University of New Jersey, New Jersey. Işıl, B. (1991). Ergonomi. İzmit: Yıldız Ün. Yayınları Kahraman G. (2001). Bilek, el ve parmakları hareket ettiren kas ve tendon yapıları. El ve El bileği Cerrahi Anatomi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurs Kitabı. İstanbul: Cerrahpaşa. Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi (25. bs.). Ankara: Nobel yayın dağıtım. Kırbaş, A. ve Orhan, S. (2011). Görsel materyallerle desteklenmiş yazma çalışmalarının öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Turkish Studies, 6(4), 705-714. Kırmızı, F.S. ve Ünal, E. (2016). İlk okuma yazma öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık. Koziatek, S. M., & Powell, N. J. (2003). Pencil grips, legibility and speed of fourth-graders’ writing in cursive. American Journal of Occupational Therapy, 57(3), 284-288. Lambert S. M. (2016). Shoulder girdle and arm. Section 6: Pectoral girdle and upper limb (ed. Rolfe Birch). Gray’s anatomy (41. Baskı), (ed. Susan Standring). London: Elsevier, 797-837. Lubahn, J. D. (1996). Hand evaluation. Regional review courses in hand surgery (Courses Book). Portland, Oregon, 1-13. Phelps, J., Stempel, L. & Speck, G. (1985). The Children’s handwriting scale: A new diagnastic tool. Journal of Educational Research,79 (1). Power, B. M., & Hubbard, R. S. (1996). Language development a reader for teachers. New Jersey: Prentice Hall Inc. Ross, A. C.(2016). Wrist and hand. Section 6: Pectoral girdle and upper limb (ed. Rolfe Birch). Gray’s anatomy (41. Baskı), (ed. Susan Standring). London: Elsevier, 862-877. Tarnowski, J. & O'reilly D. (2002). Why learn cursive writing http://www.t3.preservice.org/t0211466/why.htm, [18.04.2018]. Tashakkori, A. ve Teddlie, C. (Eds). (2003). Handbook of mixed methods in social and behavioral research. Thousand Oaks, CA: Sage. Taylor, J. (2006). Developing handwriting skills. Stackhouse, J.(Eds.) A practitioner's handbook. Dislexia. Speech and language (2nd Edition), (229-252). London: Whurr Publishers Tok, R. & Erdoğan, Ö. (2017) İlkokul 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerinin incelenmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 1003-1024. Tseng, M. H. (1998). Development of pencil grip position in preschool children. Occupational Therapy Journal of Research,18, 207–224. Uysal İ. İ. (2003) Nervus medianus’un klinik anatomisi ve varyasyonları. Genel tıp dergisi, 13(2), 89-93. Valantin P. (1981). Physiology of extension of the fingers. The hand. (Ed. Tubiana, R.) Philadelphia: Saunders, 389-98. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yıldız, M., Açan, M., Berber, V., Bulut, S. ve Zalimhan, R. (2015). İlkokul öğrencilerinin yazma sürecindeki ergonomik tercihleri: tutma, el tercihi, oturuş ve kâğıt pozisyonu. International journal of social science, 40, 61-71. Yıldız, M., Yıldırım, K. & Ateş, S. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Tahtasına Yazdıkları Yazıların Okunaklılık Bakımından Öğrencilere Model Olmadaki Uygunluğu. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (2), 75-88. Yıldırım, K. & Cemaloğlu, N. (2006). İlkokuma yazma öğretimi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Yılmaz, A. & McMullan, M. B. (2010). Head start sınıflarında erken okuma-yazma müfredatını geliştirmeye yönelik bir çalışma. Eğitim ve bilim, 35(158) 169-183. Yücebaş, Ç. (2006). Grafik tasarımda görsel bütünlük oluşturmada tipografi ile görseller arasındaki ilişki ve sanat eğitimindeki yeri. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış doktora tezi.

The Relationship between the Direction of Drawing the Letter Lines and the Drawing Speed and the Line Quality

Year 2021, Issue: 52, 86 - 118, 27.04.2021
https://doi.org/10.9779/pauefd.682929

Abstract

The mixed-method was used in this study to determine the relationship between the direction of drawing the letter lines and the speed of drawing and the quality of the lines.
The research study population consists of 1st, 2nd, 3rd, and 4th-grade students who continue their education in public primary schools in Esenler and Zeytinburnu districts of Istanbul. A total of 164 students, 41 of which were 1st, 39 2nd, 40 3rd, and 44 4th grade, selected using criterion sampling from purposeful sampling techniques, were determined as the study group. According to the research results, the line's drawing direction does not significantly affect the drawing time of the line in drawing a circle with vertical, oblique, and horizontal lines on the 1st, 2nd, 3rd, and 4th-grade levels. According to descriptive data, the vertical, right, and left slash lines at all grade levels are from top to bottom; horizontal lines were seen to be drawn faster from left to right. The circle's drawing direction has little effect on the drawing time of the circle; however, the circle is drawn faster than other lines. The lines' drawing direction is more effective on the quality of the lines than the line drawing speed. Students draw vertical and oblique letter lines from top to bottom; the line attributes increase when they draw the horizontal lines from left to right and the circle counterclockwise.

References

  • Ak, B. D. & Kesik, F. S. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Balkanlı öğrencilerin yazılı anlatımda yaptıkları hatalar üzerine tespitler. Uluslararası dil ve edebiyat eğitimi dergisi, 10, 100-119. Akyol, H. (2012). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi (5. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Alston, J. & Taylor, J. (1987), Handwriting: Theory, research and practice. New York: Nichols Publishing. Amudson S. J. (2001). Prewriting and handwriting skills, case-smith j. occupational therapy for children. St. Louis, Missouri: Mosby. Amundson, S. J. (1995). Eveluation children’s handwriting. USA: O.T. Kids. Arı, G. (2010). Altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin yazdığı hikâye edici metinlerin değerlendirilmesi. TÜBAR, 15 (27), 43-75. Arseven, C. (1992). Yazı. Sanat Ansiklopedisi V. İstanbul: Milli eğitim basımevi. Ayrancı, B. (2018). Eğitim fakültesi öğrencilerinin yazılı anlatım dersi uygulamalarında alanlarına özgü etkinlik oluşturma çalışmaları. Zeıtschrıft für dıe welt der Türken, 10(1), 143-157. Baldini, M. (2000). İletişim tarihi. İstanbul: Avcıol Basım Yayın. Barry P. S & Caffinere J. Y. (1981).Physiology of flexion of the fingers. The hand. (Ed. Tubiana R) Philadelphia: Saunders, 377-88. Başaran, M. & Akyol, H. (2019). Dördüncü sınıf öğrencilerinin kalem tutuşlarının ergonomik unsurlar açısından incelenmesi. Okuma yazma eğitimi araştırmaları, 7(1), 1-14. Başaran, M. & Karatay, H. (2005). Eğik el yazısı öğretimi. Millî eğitim dergisi, 33(168), 27-34. Başaran, M. (2006). İlkokuma-Yazma öğretimi sürecinde öğrencilerin yaptıkları yazım yanlışlıkları. Ulusal sınıf öğretmenliği kongresi. (14-16 Nisan 2006). Ankara: Gazi Üniversitesi. Baştuğ, M. ve Demirtaş, G. (2016). Her ses/harf için özel uygulamalı ilkokuma ve yazma öğretim el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. Baştürk, M. (2004). Dil edinim kuramları ve Türkçenin ana dili olarak edinimi. Ankara: PegemA Yayıncılık. Beaty, J. J. & Bratt, L. (2007). Early literacy in preschool and kindergarten a multicultural perspective (2th ed.). New Jersey: Pearson Education Inc. Biant, L. C. (2016). Elbow and forearm. Section 6: Pectoral girdle and upper limb (ed. Rolfe Birch). Gray’s anatomy (41. Baskı), (ed. Susan Standring). London: Elsevier, 837-862. Binbaşıoğlu, C. (2004). İlkokuma ve yazma öğretimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Butgel, T. S., Gözü, Ö. & Özen, G. (2016). Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanılması “karma araştırma yöntemi” Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli Dergisi. 24(2), 106-112. Clair, K. (1999). A typographic workbook. Canada: John Wiley & Sons, Inc. Coşkun, E. & Coşkun, H. (2012). İlköğretim öğrencileri ile sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin bitişik eğik yazı başarı düzeylerinin değerlendirilmesi. GEFAD/GUJGEF, 32(3), 761-776. Cömert, Ö. & Aktaş, M. (2011). Matematik eğitiminde kullanılan simetrinin uygulandığı bir şeklin Türkçe ve ilköğretim matematik öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerine etkisi. Zeitschrift für die welt der Türken, 3(2), 99-111. Creswell, J. W. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston: Pearson Education Inc. Çetin Ş. Ö. (2014). Okul öncesi dönemindeki çocukların yazı farkındalığı ve yazmaya hazırlık becerilerinin incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(3) 342-360. Çerçi, A. & Bardakçı, M. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazılı anlatımlarına yönelik yanlış çözümlemesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2), 695-715. Dennis, J. L., & Swinth, Y. (2001). Pencil grasp and children’s handwriting legibility during different length writing tasks. American Journal of Occupational Therapy, 55, 175–183. Dodd, B. & Carr, A. (2003). Young children’s letter-sound knowledge. Language, Speech and Hearing Services in Scholols (34) 128-137. Donoughue, C. (2009). Yazının öyküsü. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları. Duran, E. ve Akyol, H. (2010). Bitişik eğik yazı öğretimi çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 817-838. Ellis H. (1992) Clinical anatomy. London: Blackwell Scientific Publications, 207-15. Erden, M. & Akman, Y. (1998). Gelişim, öğrenme-öğretme. Ankara: Arkadaş Yayınları. Erden T. F. ve Altun D. (2014). Sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim ve ilköğretime geçiş süreci hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 13(2), 481‐502. Erdoğan, T. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazı yazma gelişimlerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(165) 93-103. Fitzgerald, T. (2012). Documents and documentary analysis. In A. R. J. Briggs, M. Coleman, & M. Morrison (Eds.), Reseach methods in educational leadership & management (296-308). London: Sage. Fitzgerald, E. L. (2004). Cursive first: An ıntroduction to cursive penmanship. http://www.home.mindspring.com/~teachingkids/id17.html. [18.09.2017] Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi. Graham, S., Harris K. R., Mason, L., Fink-Chorzempa, B., Moran, S. & Saddler, B. (2008). How do primary grade teachers teach handwriting? A national survey. Reading and Writing,21(1-2),49-69.Güler C (2003). Ergonomiye giriş. Ankara: Ankara Tabip Odası. Işıl, Bedri (1991). Ergonomi. İzmit: Yıldız Ün. Yayınları Güler C (2003). Ergonomiye Giriş. Ankara: Ankara Tabip Odası. Güneş, F. (2016). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Anakara: Pegem Akademi Güneş, F. (2017). Bitişik Eğik ve Dik Temel Yazı Savaşları. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2 (3), 1-20. Güneş, F. (2019). İlkokuma yazma öğretimi yaklaşım ve modeller. Ankara: Pegema Güneyli, A. (2006). Kitap incelemesi. İlköğretim Online, 5(2), 50 Gürcan, S. & Adıyaman S. (2008). Elin Anatomisi ve Kineziyolojisi. Turkiye klinikleri J PM&R-Special Topics. (El Rehabilitasyonu Özel Sayısı), 1(1),1-9. Hamzadayı, E. & Çetinkaya, G. (2011). Yazılı anlatımı düzenlemede akran dönütleri: dönüt türleri, öğrenci algıları. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 147-165. Havens M. C. (2002). Emergent writing in precshool (yayınlanmamış doktora tezi). The State University of New Jersey, New Jersey. Işıl, B. (1991). Ergonomi. İzmit: Yıldız Ün. Yayınları Kahraman G. (2001). Bilek, el ve parmakları hareket ettiren kas ve tendon yapıları. El ve El bileği Cerrahi Anatomi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurs Kitabı. İstanbul: Cerrahpaşa. Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi (25. bs.). Ankara: Nobel yayın dağıtım. Kırbaş, A. ve Orhan, S. (2011). Görsel materyallerle desteklenmiş yazma çalışmalarının öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Turkish Studies, 6(4), 705-714. Kırmızı, F.S. ve Ünal, E. (2016). İlk okuma yazma öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık. Koziatek, S. M., & Powell, N. J. (2003). Pencil grips, legibility and speed of fourth-graders’ writing in cursive. American Journal of Occupational Therapy, 57(3), 284-288. Lambert S. M. (2016). Shoulder girdle and arm. Section 6: Pectoral girdle and upper limb (ed. Rolfe Birch). Gray’s anatomy (41. Baskı), (ed. Susan Standring). London: Elsevier, 797-837. Lubahn, J. D. (1996). Hand evaluation. Regional review courses in hand surgery (Courses Book). Portland, Oregon, 1-13. Phelps, J., Stempel, L. & Speck, G. (1985). The Children’s handwriting scale: A new diagnastic tool. Journal of Educational Research,79 (1). Power, B. M., & Hubbard, R. S. (1996). Language development a reader for teachers. New Jersey: Prentice Hall Inc. Ross, A. C.(2016). Wrist and hand. Section 6: Pectoral girdle and upper limb (ed. Rolfe Birch). Gray’s anatomy (41. Baskı), (ed. Susan Standring). London: Elsevier, 862-877. Tarnowski, J. & O'reilly D. (2002). Why learn cursive writing http://www.t3.preservice.org/t0211466/why.htm, [18.04.2018]. Tashakkori, A. ve Teddlie, C. (Eds). (2003). Handbook of mixed methods in social and behavioral research. Thousand Oaks, CA: Sage. Taylor, J. (2006). Developing handwriting skills. Stackhouse, J.(Eds.) A practitioner's handbook. Dislexia. Speech and language (2nd Edition), (229-252). London: Whurr Publishers Tok, R. & Erdoğan, Ö. (2017) İlkokul 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerinin incelenmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 1003-1024. Tseng, M. H. (1998). Development of pencil grip position in preschool children. Occupational Therapy Journal of Research,18, 207–224. Uysal İ. İ. (2003) Nervus medianus’un klinik anatomisi ve varyasyonları. Genel tıp dergisi, 13(2), 89-93. Valantin P. (1981). Physiology of extension of the fingers. The hand. (Ed. Tubiana, R.) Philadelphia: Saunders, 389-98. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yıldız, M., Açan, M., Berber, V., Bulut, S. ve Zalimhan, R. (2015). İlkokul öğrencilerinin yazma sürecindeki ergonomik tercihleri: tutma, el tercihi, oturuş ve kâğıt pozisyonu. International journal of social science, 40, 61-71. Yıldız, M., Yıldırım, K. & Ateş, S. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Tahtasına Yazdıkları Yazıların Okunaklılık Bakımından Öğrencilere Model Olmadaki Uygunluğu. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (2), 75-88. Yıldırım, K. & Cemaloğlu, N. (2006). İlkokuma yazma öğretimi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Yılmaz, A. & McMullan, M. B. (2010). Head start sınıflarında erken okuma-yazma müfredatını geliştirmeye yönelik bir çalışma. Eğitim ve bilim, 35(158) 169-183. Yücebaş, Ç. (2006). Grafik tasarımda görsel bütünlük oluşturmada tipografi ile görseller arasındaki ilişki ve sanat eğitimindeki yeri. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış doktora tezi.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mustafa BAŞARAN
Yıldız teknik üniversitesi eğitim fakültesi temel eğitim bölümü sınıf eğitimi anabilim dalı
0000-0003-1684-5852
Türkiye

Publication Date April 27, 2021
Submission Date January 31, 2020
Acceptance Date October 27, 2020
Published in Issue Year 2021 Issue: 52

Cite

APA
BAŞARAN, M. (2021). Harf Çizgilerini Çizme Yönü ile Çizme Hızı ve Çizgi Niteliği Arasındaki İlişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(52), 86-118. https://doi.org/10.9779/pauefd.682929