Year 2018, Volume , Issue 32, Pages 333 - 351 2018-07-13

Türkiye’nin E-Devlet Görünümüne Uluslararası Göstergelerden Bir Bakış

Tarık Anıl Ekinci [1]


Bilişim teknolojilerinin gelişmesi, kamu hizmetlerinin sunumunda bir felsefe değişimi ortaya çıkarmıştır. Küresel ölçekte uzun yıllardır varlığını sürdüren ve gelişim halinde olan e-devlet uygulamaları çeşitli uluslararası kurulularca gözlenmeye değer bulunmuştur. Evrensel bir e-devlet standardının bulunmaması uluslararası alanda bir inceleme gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu amaçlarla BM, AB ve Waseda Üniversitesi & IAC gibi yapılar, e-devlet alanında çalışmalar yapmaya ve belirli aralıklarla raporlar yayınlamaya başlamışlardır. Türkiye de bu çalışmalara konu olmaktadır. Bu makalede; kamu yönetiminde köklü değişiklikler meydana getiren e-devlet kavramı açıklanmış, Türkiye’nin e-devlete geçiş süreci ve sunduğu hizmetler ile günümüzdeki durumu irdelenmiş, son olarak sözü edilen kuruluşların yayınladığı raporlar detaylı olarak incelenmiştir. Bu raporlara göre Türkiye, dalgalanmalar yaşansa da her üç endekste de gelişmişlik puanını artırma eğilimindedir. Endekslerde yer alan diğer ülkelerin de gelişmeler gösterdiği düşünüldüğünde, Türkiye’nin e-devlet gelişmişlik puanları yükselmesine karşın sıralamalarda hem yükseliş hem de düşüşler gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Özetle Türkiye, sıralamalarda sıçrama gerçekleştirmese de gelişimini istikrarlı biçimde sürdüren bir ülkedir.
e-Devlet, Birleşmiş Milletler, Gelişmişlik Endeksi, Waseda Üniversitesi, Avrupa Birliği
  • KAYNAKÇA Akgül, M. (2012). BM edevlet Raporunda 80.inciyiz, (20.12.2016) http://blog.akgul.web.tr/?p=265. Alır, G., Soydal, İ. ve Öztürk, Ö. (2007). “Türkiye’de E-devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi”, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Altın, E. (2008). “Türkiye’de Elektronik İmza ve Elektronik Devlet Uygulamaları: Elektronik Belge Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme Denemesi”, Türk Kütüphaneciliği, 22/3, 279-295. Balcı, A. (2013). “e-Devlet: Kamu Yönetiminde Yeni Perspektifler, Fırsatlar ve Zorluklar”, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, (Ed: A. Balcı, A. Nohutçu, N. K. Öztürk ve B. Coşkun), Seçkin Yayıncılık, Ankara. Coşkun, B. (2013). “Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Üzerine Bir Değerlendirme”, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, (Ed: A. Balcı, A. Nohutçu, N. K. Öztürk ve B. Coşkun), Seçkin Yayıncılık, Ankara. Delibaş, K. ve Akgül, A. (2010). “Dünyada ve TÜrkiye'de E-Devlet Uygulamaları: Türkiye'de E-Demokrasi ve E-Katılım Potansiyellerinin Harekete Geçirilmesi”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 13/1, 100-144. Demirel, D. (2006), “E-Devlet ve Dünya Örnekleri”, Sayıştay Dergisi, 61, 83-118. E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (2016), T.C. Resmi Gazete, 29820, 3 Eylül 2016. e-Devlet Portalı (2016). Stratejik Amaçlar ve Hedefler, (10.01.2017) http://www.edevlet.gov.tr/strateji-eylem-plani/stratejik-amaclar-ve-hedefler/. e-Devlet Portalı (2017). Avrupa Komisyonu e-Devlet Kıyaslama (eGovernment Benchmark) Raporu Çalışmaları, (01.12.2017) http://www.edevlet.gov.tr/2017/09/21/avrupa-komisyonu-e-devlet-kiyaslama-egovernment-benchmark-raporu-calismalari/. Erdem, E. (2014). “E-Devlet Uygulamaları Açısından Türkiye İncelemesi ve Bir Model Önerisi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7/33, 734-746. European Commission (2014). EU eGovernment Report 2014-Country Factsheets, (19.01.2017) http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=5573. European Commission (2016). Country Factsheets-eGovernment Benchmark Report 2016, (19.01.2017) http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17894. European Commission (2017). New Study on eGovernment Services | Europe is Improving in Cross–Border Availability of Services, (03.12.2017) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/new-study-egovernment-services-europe-improving-cross-border-availability-services. Fadhil, W. M., Sökmen, A. ve Ekmekçioğlu, E. B. (2014). “Geleneksel Devlet Anlayışından E-devlete: Türkiye ve Irak E-devlet Algısı Karşılaştırması”, Bilişim Teknolojileri Dergisi, 7/3, 21-32. İnce, N. M. (2001). Elektronik Devlet Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Yeni İmkanlar, (16.01.2017) http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2014/04/Murat_Ince_E-Devlet.pdf. Karagülmez, A. (2010). “Elektronik Devlet Kavramı”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (TAAD), 2, 449-476. Onuncu Kalkınma Planı (2013). 2014-2018, (25.12.2017) https://pbk.tbmm.gov.tr/dokumanlar/10-kalkinma_plani.pdf. T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (2015). 2016-2019 Ulusal E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak), (15.12.2017) http://www.edevlet.gov.tr/2016-2019-ulusal-edevletstratejisiveeylemplanitaslagi.pdf. Tataroğlu, M. (2009). “E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerinde Etkileri”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1/18, 95-120. Tataroğlu, M. ve Coşkun, B. (2005). “Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devletin Etik Açıdan İrdelenmesi”, Siyaset ve Yönetimde Etik Sempozyumu, 165-183. TBD Kamu-BİB (2013). e-Devlet Hizmetlerinin İnternet Vasıtasıyla Sunumunun Değerlendirilmesi, (08.01.2017) http://www.tbd.org.tr/usr_img/cd/kamubib17/raporlarPDF/RP3B-2013.pdf. Temur, N. (2013). “Kamuda E-Dönüşüm Araştırmaları ve Türkiye İçin Sonuçlar”, Polis Bilimleri Dergisi, 15(1), 31-62. Törenli, N. (2005). “E-Devlet'in Ekonomi-Politiğine Giriş: Kullanıcı Dostu Ortamlarda "Sanallaşan" Kamu Hizmetleri”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1/60, 191-224. turkiye.gov.tr (2017a). Hakkımızda, (05.01.2017) https://www.turkiye.gov.tr/bilgilendirme?konu=siteHakkinda. turkiye.gov.tr (2017b). Sık Sorulan Sorular, (05.01.2017) https://www.turkiye.gov.tr/bilgilendirme?konu=sikcaSorulanlar. turkiye.gov.tr (2017c). Tüm Hizmetler, (03.01.2017) https://www.turkiye.gov.tr/hizmetler. TÜİK (2014). E-Devlet Kalkınma Endeksi (EGDI), (05.01.2017) www.tuik.gov.tr/PreIstatistikMeta.do;jsessionid...?istab_id=9014. TÜİK (2016). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2016, (05.01.2017) www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=21779. Uçkan, Ö. (2003). E-Devlet, E-Demokrasi ve Türkiye, Literatür Yayınları, İstanbul. Uğur, A. A. ve Çütcü, İ. (2009). “E-Devlet ve Tasarruf Etkisi kapsamında Vedop Projesi”, Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 1/2, 1-20. United Nations (2008). UN E-Government Survey 2008 From E-Government to Connected Governance, United Nations, New York. United Nations (2010). United Nations E-Government Survey 2010 Leveraging e-government at a time of financial and economic crisis, United Nations, New York. United Nations (2012). United Nations E-Government Survey 2012 E-Government for the People, United Nations, New York. United Nations (2014). United Nations E-Government Survey 2014 E-Government For The Future We Want, United Nations, New York. United Nations (2016). United Nations E-Government Survey 2016 E-Government For The Future We Want, United Nations, New York. Waseda Üniversitesi (2016). Country Reports, (27.01.2017) http://e-gov.waseda.ac.jp/pdf/2016_Country_Report.pdf. Waseda Üniversitesi ve IAC (2012). The 2012 Waseda University International e-Government Ranking Released, (05.01.2017) http://www.cio-iac.org/Portals/3/Press%20Released%20on%20e-Gov%20ranking%202012.pdf. Waseda Üniversitesi ve IAC (2013). The 2013 Waseda University International e-Government Ranking Released, (05.01.2017) http://www.cio-iac.org/Portals/3/publication/Waseda_e-Gov_ranking_2013.pdf. Waseda Üniversitesi ve IAC (2014). The 2014 Waseda - IAC International E-Government Ranking, (10.01.2017) http://e-gov.waseda.ac.jp/ranking2014.htm. Waseda Üniversitesi ve IAC (2015). The 2015 Waseda - IAC International E-Government Ranking, (18.01.2017) http://e-gov.waseda.ac.jp/ranking2015.htm. Waseda Üniversitesi ve IAC (2016a). The 2016 Waseda - IAC International E-Government Ranking, (20.01.2017) http://e-gov.waseda.ac.jp/ranking2016.htm. Waseda Üniversitesi ve IAC (2016b). The 12th Waseda - IAC International e-Government Rankings Survey 2016 Report, (27.01.2017) http://e-gov.waseda.ac.jp/pdf/2016_e-Government_Ranking_Press_Release.pdf. Waseda Üniversitesi ve IAC (2017). Waseda - IAC International Digital Government Ranking 2017, (29.11.2017) http://www.e-gov.waseda.ac.jp/ranking2017.htm. Yıldırım, M. (2010). “Kamu Yönetimine Güven: E-Devlet Açısından Bir İnceleme”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11/1, 1-19.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Author: Tarık Anıl Ekinci (Primary Author)

Dates

Publication Date : July 13, 2018

Bibtex @research article { pausbed424384, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {333 - 351}, doi = {10.30794/pausbed.424384}, title = {Türkiye’nin E-Devlet Görünümüne Uluslararası Göstergelerden Bir Bakış}, key = {cite}, author = {Ekinci, Tarık Anıl} }
APA Ekinci, T . (2018). Türkiye’nin E-Devlet Görünümüne Uluslararası Göstergelerden Bir Bakış. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (32) , 333-351 . DOI: 10.30794/pausbed.424384
MLA Ekinci, T . "Türkiye’nin E-Devlet Görünümüne Uluslararası Göstergelerden Bir Bakış". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018 ): 333-351 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pausbed/issue/38315/424384>
Chicago Ekinci, T . "Türkiye’nin E-Devlet Görünümüne Uluslararası Göstergelerden Bir Bakış". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018 ): 333-351
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’nin E-Devlet Görünümüne Uluslararası Göstergelerden Bir Bakış AU - Tarık Anıl Ekinci Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30794/pausbed.424384 DO - 10.30794/pausbed.424384 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 333 EP - 351 VL - IS - 32 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.424384 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.424384 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkiye’nin E-Devlet Görünümüne Uluslararası Göstergelerden Bir Bakış %A Tarık Anıl Ekinci %T Türkiye’nin E-Devlet Görünümüne Uluslararası Göstergelerden Bir Bakış %D 2018 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 32 %R doi: 10.30794/pausbed.424384 %U 10.30794/pausbed.424384
ISNAD Ekinci, Tarık Anıl . "Türkiye’nin E-Devlet Görünümüne Uluslararası Göstergelerden Bir Bakış". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 32 (July 2018): 333-351 . https://doi.org/10.30794/pausbed.424384
AMA Ekinci T . Türkiye’nin E-Devlet Görünümüne Uluslararası Göstergelerden Bir Bakış. PAUSBED. 2018; (32): 333-351.
Vancouver Ekinci T . Türkiye’nin E-Devlet Görünümüne Uluslararası Göstergelerden Bir Bakış. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; (32): 351-333.