Year 2020, Volume 7 , Issue 3, Pages 139 - 160 2020-12-01

Intelligence and Mind Games in Concept Teaching in Social Studies

Sibel ÇAĞIR [1] , Şahin ORUÇ [2]


In the Social Studies lesson, the impacts of using intelligence and mind games on academic achievement and students' attitudes towards Social Studies lesson were examined for the teaching of the concepts in the 6th grade Effective Citizenship Learning Area. In the study, semi-experimental pattern with pre-test-post-test, experimental-control group was studied. In the research, teaching the concepts with intelligence and mind games prepared by the researchers was carried out with the experimental group. On the other hand, the control group was taught in line with the activities in the current curriculum. As a result of the t-test analysis of the pre-post-application scores of attitude in the control and experimental group, it was observed that there was a significant difference in favor of the post-test both in control group (t = -2.955, p <.05) and in experimental group (t = -4.109, p <.05). As a result of the research, a conclusion was reached in favor of the experimental group in terms of both academic achievement (t = -7.028, p <.05) and attitude towards the course (t = -2.411, p <.05). Intelligence and mind games can be used to teach the concepts of the Social Studies course. Mind games named "Tick Tack Concept" (Tik Tak Kavram Oyunu) and "Keep in your mind" (Aklında Tut) which were developed in this study can be used for concept teaching.
Intelligence and Mind Games, concept teaching, social studies
 • Adalar, H., Yüksel, İ. (2017). Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri ve Diğer Branş Öğretmenlerinin Görüşleri Açısından Zekâ Oyunları Öğretim Programı. Electronic Turkish Studies. v. 12. p. 28: 1-24
 • Bottino, R. M.,Ott, M. (2006). Mind Games, Reasoning Skills and The Primary School Curriculum. Learning Media and Technology. v. 31. p. 4: 359-375.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri ve Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Çalışkan, N., Karadağ, E. (2014). Eğitimde Drama Teorik Temelleri ve Uygulama Örnekleri. Yenilenmiş 3. Bs. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Demirel, T. (2015). Zekâ Oyunlarının Türkçe ve Matematik Derslerinde Kullanılmasının Ortaokul Öğrencileri Üzerindeki Bilişsel ve Duyuşsal Etkilerinin Değerlendirilmesi. Unpublished Doctoral Dissertation. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Devecioğlu, Y., Karadağ, Z. (2014). Amaç, Beklenti ve Öneriler Bağlamında Zekâ Oyunları Dersinin Değerlendirilmesi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. v. IX. p. I: 41-61.
 • Erden, M. (Bt). Sosyal Bilgiler Öğretimi. İstanbul: Alkım Yayınevi.
 • Evin Gencel, İ. (2006). Örenme Stilleri, Deneyimsel Öğrenme Kuramına Dayalı Eğitim, Tutum ve Sosyal Bilgiler Program Hedeflerine Erişi Düzeyi. Unpublished Doctoral Dissertation. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Gardner, H., Thomas, E., Hatch, C. (1990). Multiple Intelligences Go To School: Educational Implications of the Theory of Multiple Intelligences. CTE Technical Report. Issue No. 4
 • Griffiths, M. D. (1996). Computer Game Playing in Children and Adolescents: A Review of the Literature. In Tim Gill. Ed. Electronic Children: How Children Are Responding to the Information Revolution: 41-58. London: National Children’s Bureau.
 • Gürbüz, S., Şahin, F. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. 5. bs. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Gürgil, F. (2011). İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Halk Kültürünün Yeri: İlköğretim Öğrencilerinin Halk Kültürü Dersi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Unpublished Master’s Dissertation. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Hıdıroğlu, F. M. (2014). The Role of Perceived Classroom Goal Structures, Self-Efficacy, and Student Engagement in Seventh Grade Students' Science Achievement. Unpublished Master‘s Thesis, Middle East Technical University.
 • Johnson, R. A., Dean, W. W.. (2007). Applied multivariate statistical analysis (Sixth Edition). United States: Pearson Education, Inc.
 • Koçyiğit, S., Tuğluk, M. N., Kök, M. (2007). Çocuğun Gelişim Sürecinde Eğitsel Bir Etkinlik Olarak Oyun. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. 16: 324-342.
 • Köksal, M. S. (2006). Kavram Öğretimi ve Çoklu Zekâ Teorisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, v. 14. p. 2: 473-480.
 • Kurbal, M. S. (2015). An Investigation of Sixth Grade Students’ problem Solving Strategies and Underlying Reasoning in The Context of a Course on General Puzzles and Games. Unpublished Master’s Thesis, Middle East Technical University.
 • Kürümlüoğlu, M. (2019). 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Demokrasinin Serüveni Ünitesindeki Kavram Yanılgılarını Giderme: Bir Eylem Araştırması. Unpublished Master’s Thesis. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Marangoz, D., Demirtaş, Z. (2017). Mekanik Zekâ Oyunlarının İlkokul 2. Sınıf Öğrencilerinin Zihinsel Beceri Düzeylerine Etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(53), 612-621.
 • McKillup, S. (2012). Statistics Explained: An Introductory Guide for Life Scientists. Second Edition. United States: Cambridge University Press.
 • MEB. 2018. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı: Ankara. MEB.
 • MEB. Eğitim Vizyonu. [10.12.2019] http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf
 • MEGEP, Meslekî Eğitim ve Öğretim Sistemini Güçlendirilmesi Projesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: Oyun Etkinliği 1. Ankara, 2009.
 • Mertler, C. A., Vannatta. R. A. (2005). Advanced and Multivariate Statistical Methods: Practical Application and Interpretation (Third Edition). United States: Pyrczak Publishing.
 • Metiner, E. (2018). Oyun Dağarcığını Geliştirme- I Çocuk ve Oyun. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, https://www.ataaof.com/upload/files/2018/09/PqlEHA8tHjcKNNE2LB5l_29_e3b2d8bdf7a23bd98a67a5411cf0aba8_file.pdf [19.12.2019]
 • Oruç, Ş. (2006). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Mizah. Unpublished Master’s Thesis. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Oruç, Ş. (2019). Öğrenci Koçluğu El Kitabı. İstanbul: Buğrahan Yayınları.
 • Ott, M., Pozzi. F. (2012). Digital Games as Creativity Enablers for Children. Behaviour & Information Technology. v. 31. p.10: 1011-1019.
 • Özdamar, K. (2002). Paket Programlar ile İstatiksel Veri Analizi: SPSS-MINITAB (Çok Değişkenli Analizler). Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Öztürk, C. (2012). Sosyal Bilgiler Öğretimi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi. 3.bs. Ankara: Pegem Akademi.
 • Razon, N. (1985). Okul Öncesi Eğitimde Oyunun, Oyunda Yetişkinin İşlevi. Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri Dergisi. v. 2. p. 3: 57-64
 • Ross, A., Victor L. Willson. (2004). Basic and Advanced Statistical Tests: Writing Results Sections and Creating Tables and Figures. AW Rotterdam, Netherlands: Sense Pub.
 • Sadıkoğlu, A. (2017). Zekâ ve Akıl Oyunları Dersinin Değerler Eğitimindeki Rolünün Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Unpublished Master’s Thesis. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Marmara Üniversitesi Ortak Yüksek Lisans Programı.
 • Senemoğlu, N. (2015). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya (24. Bs). Yargı Yayınları
 • Shapiro, S. S., Wilk, M. B. (1965). An Analysis of Variance Test for Normality (Complete Samples). Biometrika. v. 52. No. 3/4: 591-611.
 • Soylu, T. (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmenleri ve Ortaokul Öğrencilerinin Kavram Öğretimine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Unpublished Master’s Thesis. Bolu Abant İzzel Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Sungur, S., Güngören, S. (2009). The Role of Classroom Environment Perceptions in Self-Regulated Learning and Science Achievement. Elementary Education Online. v. 3: 883-900.
 • Şeb, G., Bulut Serin, N. (2017). KKTC’de Satranç Eğitimi Alan ve Almayan İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algıları. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education. v.6. p.3:58-67
 • Tabachnick, B. G., Fidell, S. L. (2013). Using multivariate statistics (Sixth edition). United States: Pearson Education.
 • Tokcan, H. (2015). Sosyal Bilgilerde Kavram Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • TTKB, (2013). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Zekâ Oyunları Dersi Öğretim Programı, MEB 2013, 118.
 • Tural, A. (2011). Sosyal Bilgilerde Yapılandırmacı Yaklaşımla Kavram Öğretimine Yönelik Model Geliştirme. Doktora Tezi.Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tüm Üstün Zekalılar Derneği. (2013). TÜZDER, Zekâ ve Akıl Oyunları Eğitmenliği Eğitimi Notları Kitapçığı. http://www.tuzder.org/ [19.12.2019] https://tuzder.org/egitimler/zeka-ve-akil-oyunlari-egitmenligi-egitimi/
 • Türkiye Zeka Vakfı. (2019). [19.12.2019] Türkiye Zeka Vakfı, https://www.tzv.org.tr/#/
 • Yazıcı, H., Samancı, O. (2003). İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Ders Konuları ile İlgili Bazı Kavramları Anlama Düzeyleri. Milli Eğitim Dergisi. 158. Bahar.
 • Yılmaz, D. (2019). Akıl ve Zekâ Oyunlarının İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Akıl Yürütme Becerilerine ve Matematiksel Tutumlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Primary Language en
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8312-1152
Author: Sibel ÇAĞIR (Primary Author)
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8666-3654
Author: Şahin ORUÇ
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 1, 2020

APA Çağır, S , Oruç, Ş . (2020). Intelligence and Mind Games in Concept Teaching in Social Studies . Participatory Educational Research , 7 (3) , 139-160 . DOI: 10.17275/per.20.39.7.3