Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2021, Volume 8, Issue 2, 147 - 162, 01.04.2021
https://doi.org/10.17275/per.21.34.8.2

Abstract

References

 • Adıyaman, Y. (2005). İlköğretim 4, 6 ve 8. sınıflarında Türkçe dersine giren öğretmenlerin ölçme değerlendirme düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Alexander, D. (2003). Usability and human factors. Proceedings of Web Workshop series at Monash University. 12 Mart 2019 tarihinde http://www.its.monash. edu.au/staff/ web/ slideshows/ usability-humanfactors/ adresinden erişildi.
 • Anıl, D., & Acar, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin ölçme değerlendirme sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 44-61.
 • Anılan H., Anagün Ş. S., Atalay N., & Kılıç Z., (2016). Sınıf öğretmenlerinin öğrenme sürecini temel alan ölçme değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(22), 200-221.
 • Bal, A. P. (2009). İlköğretim beşinci sınıf matematik öğretiminde uygulanan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi,Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Bıçak, B. & Çakan, M. (2004). Lise öğretmenlerinin sınıf içi ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dönük görüşleri. MEB, Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, Ankara.
 • Birgin, O. & Gürbüz, R. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 163-179.
 • Brooks, V. (2002). Assesment in Secondary Schools. Buckingham: Open University Pres. Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, The Classification of Educational Goals. Handbook I. Cognative Domain. New York, David McKay Company Inc.
 • Büyüköztürk,Ş., Çokluk, Ö. & Köklü, N. (2015). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara, Pegem Akademi.
 • Coşkunserçe, O. & Dursun, Ö. Ö. (2008). Web sitelerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler. 8th International Educational Technology Conference Proceedings, 12 Mart 2019 tarihinde http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ ietc2008/172.doc adresinden erişildi.
 • Çakan M. (2004). Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme uygulamaları ve yeterlik düzeyleri: ilk ve ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2) 99-114.
 • Çoruhlu, T.Ş., Nas, S.E., & Çepni, S. (2009). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme- değerlendirme tekniklerini kullanmada karşılaştıkları problemler: Trabzon örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 122-141.
 • Daniel, L. G. & King, D. (1998). A knowledge and use of testing and measurement literacy of elementary and secondary teachers. Journal of Educational Research, 91(6), 331-344.
 • Duban, N., & Küçükyılmaz E.A.(2008). Sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerinin uygulama okullarında kullanımına ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 7(3), 769-784.
 • Erdinç O., & Lewis J. R., (2013) Psychometric Evaluation of the T-CSUQ: The Turkish Version of the Computer System Usability Questionnaire. International Journal of Human-Computer Interaction, 29, 319-326.
 • Evin-Gencel. İ., & Özbaşı D. (2013). Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme alanına yönelik yeterlik algılarının incelenmesi. İlköğretim Online, 12(1), 190-201.
 • Gelbal, S. & Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.
 • Gömleksiz, M. N., & Bulut, D. (2007). Yeni matematik dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(1), 41-49.
 • Gözütok, F. D., Akgün, Ö. E. & Karacaoğlu, Ö. C. (2005). Ilköğretim programlarının öğretmen yeterlikleri açısından değerlendirilmesi. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu (Kayseri). 17-40. Ankara: Sim Matbaası.
 • Güneş, T., Dilek, N. Ş., Hoplan, M., Çelikoğlu, M., & Demir, E. S. (11-13 Kasım 2010). Öğetmenlerin alternatif değerlendirme konusundaki görüşleri ve yaptıkları uygulamalar. International Conference on New Trends in Educationand Their Implications, 925-935.
 • Güven, S. (2008). Sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim ders programlarının uygulanmasına ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 177, 224-236.
 • Güven, S. (2001). Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmede kullandıkları yöntem ve tekniklerin belirlenmesi, 10.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Kilmen, S., Akın Kösterelioğlu, M., & Kösterelioğlu, İ. (2007). Öğretmen adaylarının ölçme değerlendirme araç ve yaklaşımlarına ilişkin yeterlik algıları. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 129-140.
 • Kutlu, Ö. (2003). Cumhuriyetin 80. yılında: Ölçme ve değerlendirme, Milli Eğitim Dergisi,160.
 • Lazar, J. (2001). User-centered web development. Boston: Jones and Bartlett Publishers.
 • Nielsen, J. (2000). Why you only need to test with 5 users. Jakob Nielsen’s Alertbox web sitesinden 9 Mart 2019 tarihinde http://www.useit.com/ alertbox/20000319.html adresinden erişildi.
 • Nielsen, J. (2003). Usability 101: introduction to usability. Jakob Nielsen’s Alertbox web sitesinden 9 Mart 2019 tarihinde http://www.useit.com/ alertbox/20030825.html adresinden erişildi.
 • Özenç, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 157-178.
 • Özçelik, D.A. (2014). Eğitim programları ve öğretim. (3. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Richey, R. C., & Klein, J. D. (2014). Research on design and development. In J. M. Spector, M. D. Merrill, J. van Merrienboer, M. P. Driscoll (Eds.), Handbook of Research for Educational Communications and Technology (pp. 141-150). NewYork :Springer.
 • Turan-Oluk, N. & Ekmekci, G. (2017). Alternatif değerlendirme teknikleri ile geleneksel değerlendirme tekniklerinnin öğrenci başarısını ölçme açısından karşılaştırılması. JRES, 4(2), 172-199.
 • Turgut, F., & Baykul, Y.(2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara :Pegem Akademi Yayıncılık.
 • UPA. (2008). UPA, 9 Mart 2019 tarihinde http://www.upassoc.org/usability_resources/ about_usability/ index.html adresinden erişildi
 • Yanpar, T. (1992). Ankara ilkokullarındaki ikinci devre öğretmenlerinin öğretmenlik mesleği ve konu alanlarıyla ilgili eğitim ihtiyaçları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yapıcı, M. & Demirdelen C., (2007). Teachers’ views with regard to the primary 4th grade social sciences curriculum. Elementary Education Online, 6(2), 204-212.
 • Yaşar, Ş., Gültekin, M., Türkan , B., Yıldız, N., & Girmen, P. (2005). Yeni ilköğretim programlarının uygulamasına ilişkin sınıf öğretmenlerinin hazır bulunuşluk düzeylerinin ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi (Eskişehir İli Örneği). Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Kayseri.

Development of a Web-Based Environment for Test and Item Statistics

Year 2021, Volume 8, Issue 2, 147 - 162, 01.04.2021
https://doi.org/10.17275/per.21.34.8.2

Abstract

The aim of the research is to develop an online environment where teachers can access test and item statistics and a comprehensible report regarding the tests they have used, to ensure the storage of their reports in their own online environment as well as to have an idea on the utility of the subject matter environment. The research is planned as a design and development research. Research data was collected in two stages. The data which was needed to compare were obtained simulatively through the TAP program. Also, dta was collected from a group of 15 teachers to collect evidence for the usability of the application. Test and item statistics were calculated for the collected data and compared with the results of the programs making similar calculations. Descriptive analysis was used in the interpretation of the usability questionnaire and of teacher opinions. As a result of the research, the item and test statistics calculated for all data sets created by sampling different situations were found to be similar to those of reliable equivalent package programs. With the opinions received from the teachers, it has been concluded that the environment is useful and practical. While one of the important differences of the online environment formed by this study is its keeping a record of the past; another is its accessibility through the internet without the need for an additional program and thirdly, its usability on a mobile platform.

References

 • Adıyaman, Y. (2005). İlköğretim 4, 6 ve 8. sınıflarında Türkçe dersine giren öğretmenlerin ölçme değerlendirme düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Alexander, D. (2003). Usability and human factors. Proceedings of Web Workshop series at Monash University. 12 Mart 2019 tarihinde http://www.its.monash. edu.au/staff/ web/ slideshows/ usability-humanfactors/ adresinden erişildi.
 • Anıl, D., & Acar, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin ölçme değerlendirme sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 44-61.
 • Anılan H., Anagün Ş. S., Atalay N., & Kılıç Z., (2016). Sınıf öğretmenlerinin öğrenme sürecini temel alan ölçme değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(22), 200-221.
 • Bal, A. P. (2009). İlköğretim beşinci sınıf matematik öğretiminde uygulanan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi,Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Bıçak, B. & Çakan, M. (2004). Lise öğretmenlerinin sınıf içi ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dönük görüşleri. MEB, Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, Ankara.
 • Birgin, O. & Gürbüz, R. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 163-179.
 • Brooks, V. (2002). Assesment in Secondary Schools. Buckingham: Open University Pres. Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, The Classification of Educational Goals. Handbook I. Cognative Domain. New York, David McKay Company Inc.
 • Büyüköztürk,Ş., Çokluk, Ö. & Köklü, N. (2015). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara, Pegem Akademi.
 • Coşkunserçe, O. & Dursun, Ö. Ö. (2008). Web sitelerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler. 8th International Educational Technology Conference Proceedings, 12 Mart 2019 tarihinde http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ ietc2008/172.doc adresinden erişildi.
 • Çakan M. (2004). Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme uygulamaları ve yeterlik düzeyleri: ilk ve ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2) 99-114.
 • Çoruhlu, T.Ş., Nas, S.E., & Çepni, S. (2009). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme- değerlendirme tekniklerini kullanmada karşılaştıkları problemler: Trabzon örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 122-141.
 • Daniel, L. G. & King, D. (1998). A knowledge and use of testing and measurement literacy of elementary and secondary teachers. Journal of Educational Research, 91(6), 331-344.
 • Duban, N., & Küçükyılmaz E.A.(2008). Sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerinin uygulama okullarında kullanımına ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 7(3), 769-784.
 • Erdinç O., & Lewis J. R., (2013) Psychometric Evaluation of the T-CSUQ: The Turkish Version of the Computer System Usability Questionnaire. International Journal of Human-Computer Interaction, 29, 319-326.
 • Evin-Gencel. İ., & Özbaşı D. (2013). Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme alanına yönelik yeterlik algılarının incelenmesi. İlköğretim Online, 12(1), 190-201.
 • Gelbal, S. & Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.
 • Gömleksiz, M. N., & Bulut, D. (2007). Yeni matematik dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(1), 41-49.
 • Gözütok, F. D., Akgün, Ö. E. & Karacaoğlu, Ö. C. (2005). Ilköğretim programlarının öğretmen yeterlikleri açısından değerlendirilmesi. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu (Kayseri). 17-40. Ankara: Sim Matbaası.
 • Güneş, T., Dilek, N. Ş., Hoplan, M., Çelikoğlu, M., & Demir, E. S. (11-13 Kasım 2010). Öğetmenlerin alternatif değerlendirme konusundaki görüşleri ve yaptıkları uygulamalar. International Conference on New Trends in Educationand Their Implications, 925-935.
 • Güven, S. (2008). Sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim ders programlarının uygulanmasına ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 177, 224-236.
 • Güven, S. (2001). Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmede kullandıkları yöntem ve tekniklerin belirlenmesi, 10.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Kilmen, S., Akın Kösterelioğlu, M., & Kösterelioğlu, İ. (2007). Öğretmen adaylarının ölçme değerlendirme araç ve yaklaşımlarına ilişkin yeterlik algıları. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 129-140.
 • Kutlu, Ö. (2003). Cumhuriyetin 80. yılında: Ölçme ve değerlendirme, Milli Eğitim Dergisi,160.
 • Lazar, J. (2001). User-centered web development. Boston: Jones and Bartlett Publishers.
 • Nielsen, J. (2000). Why you only need to test with 5 users. Jakob Nielsen’s Alertbox web sitesinden 9 Mart 2019 tarihinde http://www.useit.com/ alertbox/20000319.html adresinden erişildi.
 • Nielsen, J. (2003). Usability 101: introduction to usability. Jakob Nielsen’s Alertbox web sitesinden 9 Mart 2019 tarihinde http://www.useit.com/ alertbox/20030825.html adresinden erişildi.
 • Özenç, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 157-178.
 • Özçelik, D.A. (2014). Eğitim programları ve öğretim. (3. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Richey, R. C., & Klein, J. D. (2014). Research on design and development. In J. M. Spector, M. D. Merrill, J. van Merrienboer, M. P. Driscoll (Eds.), Handbook of Research for Educational Communications and Technology (pp. 141-150). NewYork :Springer.
 • Turan-Oluk, N. & Ekmekci, G. (2017). Alternatif değerlendirme teknikleri ile geleneksel değerlendirme tekniklerinnin öğrenci başarısını ölçme açısından karşılaştırılması. JRES, 4(2), 172-199.
 • Turgut, F., & Baykul, Y.(2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara :Pegem Akademi Yayıncılık.
 • UPA. (2008). UPA, 9 Mart 2019 tarihinde http://www.upassoc.org/usability_resources/ about_usability/ index.html adresinden erişildi
 • Yanpar, T. (1992). Ankara ilkokullarındaki ikinci devre öğretmenlerinin öğretmenlik mesleği ve konu alanlarıyla ilgili eğitim ihtiyaçları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yapıcı, M. & Demirdelen C., (2007). Teachers’ views with regard to the primary 4th grade social sciences curriculum. Elementary Education Online, 6(2), 204-212.
 • Yaşar, Ş., Gültekin, M., Türkan , B., Yıldız, N., & Girmen, P. (2005). Yeni ilköğretim programlarının uygulamasına ilişkin sınıf öğretmenlerinin hazır bulunuşluk düzeylerinin ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi (Eskişehir İli Örneği). Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Kayseri.

Details

Primary Language English
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Articles
Authors

Gözde TEKALMAZ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2158-5138
Türkiye


Fatih KEZER (Primary Author)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9640-3004
Türkiye

Publication Date April 1, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 8, Issue 2

Cite

APA Tekalmaz, G. & Kezer, F. (2021). Development of a Web-Based Environment for Test and Item Statistics . Participatory Educational Research , 8 (2) , 147-162 . DOI: 10.17275/per.21.34.8.2