Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2021, Volume 8, Issue 2, 330 - 356, 01.04.2021
https://doi.org/10.17275/per.21.42.8.2

Abstract

References

  • References Airasian, P. W., & Walsh, M. E. (1997). Cautions for classroom constructivists. Education Digest, 62 (8), 62-69. Albertini, J. A., & Schley, S. (2003). Writing, characteristics, instruction and assessment. In M. Marschark., & E. P. Spencer (Eds.), Oxford handbook of deaf studies, language and education. (pp. 97-109) New York, NY: Oxford University Press, Inc. Aldemir, M. (2005). İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Kullanılan Çözümleme ve Ses Temelli Cümle Yönteminin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Dönem Projesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van. Akıncı, M., Bektaş, S., Gülle, T., Kurt, S. & Kurt, Y. (2016). Ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma eğitimi. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 33, (2), 97-115. Akman, E. & Aşkın, İ. (2012). Ses temelli cümle yöntemine eleştirel bir bakış. GEFAD/ GUJGEF, 32(1),1-18. Akyol, H. (2005). Türkçe ilk okuma ve yazma öğretimi [The first teaching of reading and writing in Turkish]. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Akyol, H. (2014). Türkçe öğretim yöntemleri (7. Baskı). Ankara: PegemA. Aktürk, Y., Mentiş Taş, A. (2011). İlk okuma yazma öğretiminde ses temelli cümle yönteminin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri (Şanlıurfa/Viranşehir örneği). Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (1), 27-37. Arslantaş, H. İ., & Cinoğlu, M. (2010). İlkokuma yazma öğretiminde ses temelli cümle yöntemiyle çözümleme yönteminin karşılaştırılması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 81-92. Baştuğ, M. & Erkuş, B. (2016). Ses temelli cümle yöntemine dayalı okuma yazma öğretimine ilişkin araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi / [evaluation of the research results about teaching reading and writing with sound based sentence method].TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,11(3), 501-516. doi.org/10.7827/TurkishStudies.9397 Bogdan, R. C., & Biklen, K. S. (2007). Qualitative research for education: An introduction to theory methods. Boston: Allyn & Bacon. Baydık, B. & Kudret, Z. (2012). Öğretmenlerin ses temelli cümle yönteminin etkilerine ve öğretim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(1), 1- 22. Belet, D. & R. Karadağ (2007). Ses temelli cümle yönteminin etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri. III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 18-20 Haziran, Adana. Beyazıt, N. (2007). İlk okuma yazma öğretiminin kazandırılmasında çözümleme yöntemi ve ses temelli cümle yönteminin farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay. Bıçak, E. & Susar Kırmızı, F. (2013). Öğretmen görüşlerine göre ses temelli cümle yöntemine ilişkin uygulamalarda öğrenci ve velilerin değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Bolu. 193-210. Bilir, A. (2005). ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin özellikleri ve ilk okuma yazma öğretimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 38, 87-100. Binbaşıoğlu, C. (2004). İlkokuma yazma ve öğretimi.. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40. Calp, M. (2009). İlkokuma yazma öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Calhoon, M., Al Otaiba, S., & Greenberg, D. (2010) Introductıon to special issue spelling knowledge: implications for instruction and interventıon. Learning Disability Quarterly, 33(3), 145-147. Cemaloğlu, N. (2000). İlkokuma yazma öğretimi..Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Creswell, J.W. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (3rd ed.), Thousand Oaks: SAGE. Çelenk, S. (2002). İlkokuma-yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim-Online, 1(2) [Online] http://ilkogretim-online.org.tr/ Çelenk, S. (2005). İlkokuma yazma öğretimi. (5. Edit). Ankara: Anı Yayıncılık. Çiftçi, S. Sünbül, A. M. & Köksal, O. (2013). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenmiş mevcut programa ilişkin yaklaşımlarının ve uygulamalarının eğitim müfettişlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mersin University Journal of the Faculty of Education 9(1), 281-295. Di Brina, C., Averna, R., Rampoldi, P., Rossetti, S., & Penge, R. (2018). Reading and Writing Skills in Children With Specific Learning Disabilities With and Without Developmental Coordination Disorder. Motor Control, 22(4), 391-405. https://doi.org/10.1123/mc.2016-0006 Deliveli, K. (2006). Yeni Türkçe programı ve dil becerilerinin kazanılması ve geliştirilmesinde yöntem sorunu,. Çağdaş Eğitim Dergisi, 31(332), 26-32. Deliveli, K. (2014). A new method suggestion for the students who have learning disabilitiy in first reading and writing: Vocal and syllable based sentence method. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counseling, 3(2),49-61. Deliveli, K. (2020). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere okuma-yazma öğretilirken karşılaşılan güçlükler ve geliştirilen stratejiler, Turkish Studies, 15(2), 865-889. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39883 Demirel, M. (2006). İlk okuma yazma öğretimindeki değişikler üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. Demirel, Ö. (2017). Eğitimde Program Geliştirme- Kuramdan Uygulamaya (25. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (2005). Introduction: The discipline and practice of qualitative research . N.K. Denzin ve Y.S. Lincoln (Eds.), The SAGE handbooks of qualitative research (3rd ed.) (pp. 1-32). Thousand Oaks: SAGE. Döhla, D., & Heim, S. (2016). Developmental dyslexia and dysgraphia: What can we learn from the one about the other? Frontiers in Psychology, 6, 2045. doi:10.3389/fpsyg.2015.02045 Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case study research. Qualitative Inquiry, 12 (2), 219- 245. doi: 10.1177/1077800405284363. Gay, L. R., Mills G. E., & Airasian, P. (2006). Educational research competencies for analysis and applications (8th ed.). New Jersey: Pretice-Hall Inc. Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş (Çev. Edit. A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu). 4. Baskı.Ankara: Anı Yayıncılık. (Orijinal çalışmanın yayım tarihi 1992). Göçer, A. (2008). Etkinlik temelli ilkokuma yazma öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık. Güneş, F. (2005). Niçin ses temelli cümle yöntemi? Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, 14-16 Kasım 2005 Eğitimde Yansımalar: VIII, Ankara: Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı, 136-145. Güneş, F. (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma.Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Güleryüz, H. (2002). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi (6. Edit). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Güzel-Özmen, R., & Doğan, Y. (2011). İlk okuma yazmayı farklı yöntemlerle öğrenen öğrencilerin okuduğunu anlama, okuma hızı ve okuma hataları bakımından karşılaştırılması. Türkçe’nin Eğitimi- Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Araştırmalar. Eds. Uzun, G., L., & Bozkurt, Ü. Verlag die blaue eule, Essen, 2011. Herbers, J. E., Cutuli, J. J., Supkoff, L. M., Heistad, D., Chan, C-K, Hinz, E. & Masten , A. S. (2012). Early reading skills and academic achievement trajectories of student facing poverty, homelessness, and high residential mobility. Educational Researcher, 41(9), 366-374. doi: 10.3102/0013189X12445320 Jonassen D. H., K. L Peck & B G. Wilson.(1999). Learning with technology: a. constructivisit perspective. New Jersey, Prentice Hall. Kadıoğlu Ateş, H., Ada, S. & Baysal, N. (2014). Ses temelli cümle yöntemine göre ilkokuma yazma öğretimine ilişkin öğretmen görüşleri. İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 79-96. Kılıç, A. (2003). Kuramdan uygulamaya ilkokuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Korkmaz, İ. (2006). Yeni ilköğretim birinci sınıf programının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 419-431. Merriam, S. M. (2013). Qualitative Research: a Guide to Design and Implementation. San Fransisco, CA: John Wiley & Sons Inc. Odom, S. L., Brantlinger, E., Gersten, R., Horner, R. H., Thomson, B., & Harris, K. R. (2005). Research in special education: Scientific methods and evidence-based practices, Exceptional Children, 71(2), 195-200. Öz, F. (2005). Uygulamalı ilkokuma yazma öğretimi (5. Edit). Ankara: Anı Yayıncılık. Öz, F. (2006). Öz, F. (2006). Uygulamalı Türkçe Öğretimi. (Yeni Programa Göre Geliştirilmiş 3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. My Essaid Chafi, Elmostapha Elkhouzai, Jamaa Ouchouid (2016). Teacher Excessive Pedagogical Authority in Moroccan Primary Classroom. American Journal of Educational Research. Vol. 4, No. 1, 2016, pp 134-146. http://pubs.sciepub.com/education/4/1/20 Saban, A. (2004). Öğrenme öğretme süreci. Ankara: Nobel Yayıncılık. Punch, K. (2014). Sosyal araştırmalara giriş: Nicel ve nitel yaklaşımlar. (Çev. D. Bayrak, H.B. Arslan, Z Akyüz). Ankara: Siyasal Kitabevi. Sağırlı, M. (2019). Cümle ve ses temelli cümle yöntemi ile ilk okuma yazma öğretiminin mukayeseli değerlendirilmesi.Turkish Studies Educational Sciences, 14(5), 2601, 2621, doi.org/10.29228/TurkishStudies.37036 Sever, S. Kaya, Z. ve Aslan, C. (2006). Etkinliklerle Türkçe öğretimi. İstanbul: Morpa Yayınları. Shaul, S., & Leikin, M. (2014). Introduction to the special issue: early literacy among monolingual and bilingual children. Read Writ , 27, 609-611, doi: 10.1007/s11145-013-9487-7 Strickland, D., Riley-Ayers, S. (2006). Early Literacy: Policy and Practice in the Preschool Years. National Institute for Early Education Research (NIEER), Rutgers University. http://nieer.org/wp-content/uploads/2016/08/10.pdf (erişim tarihi: 15.02. 2020). Turan, M. ve Akpınar, B.(2008). İlköğretim Türkçe dersi ilkokuma yazma öğretiminde kullanılan ses temelli cümle yöntemi ve bitişik eğik yazı yöntemlerinin değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (1), 121-138. Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 24, 543-559. Şahin, İ. Turan, H., & Apak, Ö. (2006). İlk okuma öğretiminde ses temelli cümle yöntemiyle çözümleme yönteminin karşılaştırılması, Milli Eğitim Dergisi, 17, 109-129. Şahin, A., Pilten, G., Temur & T., Demir, E. (2009). İlkokuma ve yazma öğretimi: ilkokuma yazma öğretiminde yöntem ve teknikler..Ankara: Pegem A Yayınları Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Application of Sentence-Based Sound Teaching Method for First Reading and Writing in Education

Year 2021, Volume 8, Issue 2, 330 - 356, 01.04.2021
https://doi.org/10.17275/per.21.42.8.2

Abstract

Sound based sentence method has been used since the 2005-2006 academic year in Turkey. However, criticism of these methods has brought the search for new methods to the agenda. One of these methods is sentence-based sound teaching method, which can be evaluated under the title of mixed methods specific to Turkish language. In the sentence-based sound teaching method, it is aimed to teach reading and writing with simple and regular sentences, reaching sounds in a short time and analyzing-synthesis-analysis logic. This process has five stages: “sentence stage, sentence completion stage, analysis, synthesis and evaluation”. The aim of this research is to evaluate the results of the sentence-based sound teaching method in practice according to the opinions of a primary school teacher and six teacher candidates. This research was designed as a case study from qualitative research patterns. It was carried out with a classroom teacher who stated that she had two students having difficulty in learning reading and writing in her classroom in a primary school in Muğla Province Center in 2018-2019 Spring Semester, and 6 volunteer teacher candidates who are registered to Muğla University Faculty of Education Primary Education Program and want to learn how to carry out their reading and writing activities in the first grades. Purposeful and criterion sampling methods were used to create the working group. The data were obtained by interview method and analyzed by descriptive analysis technique. In the heading of the findings, the opinions of the classroom teachers and teacher candidates who applied the sentence-based sound teaching method were evaluated under three sub-headings as “before application, during application and after application” impressions. The teacher candidates who applied the method in company with the class teacher also found the method useful. It was determined that it served their purpose and stated that they wanted to use the method when they became teachers.

References

  • References Airasian, P. W., & Walsh, M. E. (1997). Cautions for classroom constructivists. Education Digest, 62 (8), 62-69. Albertini, J. A., & Schley, S. (2003). Writing, characteristics, instruction and assessment. In M. Marschark., & E. P. Spencer (Eds.), Oxford handbook of deaf studies, language and education. (pp. 97-109) New York, NY: Oxford University Press, Inc. Aldemir, M. (2005). İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Kullanılan Çözümleme ve Ses Temelli Cümle Yönteminin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Dönem Projesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van. Akıncı, M., Bektaş, S., Gülle, T., Kurt, S. & Kurt, Y. (2016). Ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma eğitimi. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 33, (2), 97-115. Akman, E. & Aşkın, İ. (2012). Ses temelli cümle yöntemine eleştirel bir bakış. GEFAD/ GUJGEF, 32(1),1-18. Akyol, H. (2005). Türkçe ilk okuma ve yazma öğretimi [The first teaching of reading and writing in Turkish]. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Akyol, H. (2014). Türkçe öğretim yöntemleri (7. Baskı). Ankara: PegemA. Aktürk, Y., Mentiş Taş, A. (2011). İlk okuma yazma öğretiminde ses temelli cümle yönteminin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri (Şanlıurfa/Viranşehir örneği). Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (1), 27-37. Arslantaş, H. İ., & Cinoğlu, M. (2010). İlkokuma yazma öğretiminde ses temelli cümle yöntemiyle çözümleme yönteminin karşılaştırılması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 81-92. Baştuğ, M. & Erkuş, B. (2016). Ses temelli cümle yöntemine dayalı okuma yazma öğretimine ilişkin araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi / [evaluation of the research results about teaching reading and writing with sound based sentence method].TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,11(3), 501-516. doi.org/10.7827/TurkishStudies.9397 Bogdan, R. C., & Biklen, K. S. (2007). Qualitative research for education: An introduction to theory methods. Boston: Allyn & Bacon. Baydık, B. & Kudret, Z. (2012). Öğretmenlerin ses temelli cümle yönteminin etkilerine ve öğretim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(1), 1- 22. Belet, D. & R. Karadağ (2007). Ses temelli cümle yönteminin etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri. III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 18-20 Haziran, Adana. Beyazıt, N. (2007). İlk okuma yazma öğretiminin kazandırılmasında çözümleme yöntemi ve ses temelli cümle yönteminin farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay. Bıçak, E. & Susar Kırmızı, F. (2013). Öğretmen görüşlerine göre ses temelli cümle yöntemine ilişkin uygulamalarda öğrenci ve velilerin değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Bolu. 193-210. Bilir, A. (2005). ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin özellikleri ve ilk okuma yazma öğretimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 38, 87-100. Binbaşıoğlu, C. (2004). İlkokuma yazma ve öğretimi.. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40. Calp, M. (2009). İlkokuma yazma öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Calhoon, M., Al Otaiba, S., & Greenberg, D. (2010) Introductıon to special issue spelling knowledge: implications for instruction and interventıon. Learning Disability Quarterly, 33(3), 145-147. Cemaloğlu, N. (2000). İlkokuma yazma öğretimi..Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Creswell, J.W. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (3rd ed.), Thousand Oaks: SAGE. Çelenk, S. (2002). İlkokuma-yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim-Online, 1(2) [Online] http://ilkogretim-online.org.tr/ Çelenk, S. (2005). İlkokuma yazma öğretimi. (5. Edit). Ankara: Anı Yayıncılık. Çiftçi, S. Sünbül, A. M. & Köksal, O. (2013). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenmiş mevcut programa ilişkin yaklaşımlarının ve uygulamalarının eğitim müfettişlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mersin University Journal of the Faculty of Education 9(1), 281-295. Di Brina, C., Averna, R., Rampoldi, P., Rossetti, S., & Penge, R. (2018). Reading and Writing Skills in Children With Specific Learning Disabilities With and Without Developmental Coordination Disorder. Motor Control, 22(4), 391-405. https://doi.org/10.1123/mc.2016-0006 Deliveli, K. (2006). Yeni Türkçe programı ve dil becerilerinin kazanılması ve geliştirilmesinde yöntem sorunu,. Çağdaş Eğitim Dergisi, 31(332), 26-32. Deliveli, K. (2014). A new method suggestion for the students who have learning disabilitiy in first reading and writing: Vocal and syllable based sentence method. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counseling, 3(2),49-61. Deliveli, K. (2020). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere okuma-yazma öğretilirken karşılaşılan güçlükler ve geliştirilen stratejiler, Turkish Studies, 15(2), 865-889. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39883 Demirel, M. (2006). İlk okuma yazma öğretimindeki değişikler üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. Demirel, Ö. (2017). Eğitimde Program Geliştirme- Kuramdan Uygulamaya (25. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (2005). Introduction: The discipline and practice of qualitative research . N.K. Denzin ve Y.S. Lincoln (Eds.), The SAGE handbooks of qualitative research (3rd ed.) (pp. 1-32). Thousand Oaks: SAGE. Döhla, D., & Heim, S. (2016). Developmental dyslexia and dysgraphia: What can we learn from the one about the other? Frontiers in Psychology, 6, 2045. doi:10.3389/fpsyg.2015.02045 Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case study research. Qualitative Inquiry, 12 (2), 219- 245. doi: 10.1177/1077800405284363. Gay, L. R., Mills G. E., & Airasian, P. (2006). Educational research competencies for analysis and applications (8th ed.). New Jersey: Pretice-Hall Inc. Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş (Çev. Edit. A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu). 4. Baskı.Ankara: Anı Yayıncılık. (Orijinal çalışmanın yayım tarihi 1992). Göçer, A. (2008). Etkinlik temelli ilkokuma yazma öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık. Güneş, F. (2005). Niçin ses temelli cümle yöntemi? Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, 14-16 Kasım 2005 Eğitimde Yansımalar: VIII, Ankara: Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı, 136-145. Güneş, F. (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma.Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Güleryüz, H. (2002). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi (6. Edit). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Güzel-Özmen, R., & Doğan, Y. (2011). İlk okuma yazmayı farklı yöntemlerle öğrenen öğrencilerin okuduğunu anlama, okuma hızı ve okuma hataları bakımından karşılaştırılması. Türkçe’nin Eğitimi- Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Araştırmalar. Eds. Uzun, G., L., & Bozkurt, Ü. Verlag die blaue eule, Essen, 2011. Herbers, J. E., Cutuli, J. J., Supkoff, L. M., Heistad, D., Chan, C-K, Hinz, E. & Masten , A. S. (2012). Early reading skills and academic achievement trajectories of student facing poverty, homelessness, and high residential mobility. Educational Researcher, 41(9), 366-374. doi: 10.3102/0013189X12445320 Jonassen D. H., K. L Peck & B G. Wilson.(1999). Learning with technology: a. constructivisit perspective. New Jersey, Prentice Hall. Kadıoğlu Ateş, H., Ada, S. & Baysal, N. (2014). Ses temelli cümle yöntemine göre ilkokuma yazma öğretimine ilişkin öğretmen görüşleri. İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 79-96. Kılıç, A. (2003). Kuramdan uygulamaya ilkokuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Korkmaz, İ. (2006). Yeni ilköğretim birinci sınıf programının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 419-431. Merriam, S. M. (2013). Qualitative Research: a Guide to Design and Implementation. San Fransisco, CA: John Wiley & Sons Inc. Odom, S. L., Brantlinger, E., Gersten, R., Horner, R. H., Thomson, B., & Harris, K. R. (2005). Research in special education: Scientific methods and evidence-based practices, Exceptional Children, 71(2), 195-200. Öz, F. (2005). Uygulamalı ilkokuma yazma öğretimi (5. Edit). Ankara: Anı Yayıncılık. Öz, F. (2006). Öz, F. (2006). Uygulamalı Türkçe Öğretimi. (Yeni Programa Göre Geliştirilmiş 3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. My Essaid Chafi, Elmostapha Elkhouzai, Jamaa Ouchouid (2016). Teacher Excessive Pedagogical Authority in Moroccan Primary Classroom. American Journal of Educational Research. Vol. 4, No. 1, 2016, pp 134-146. http://pubs.sciepub.com/education/4/1/20 Saban, A. (2004). Öğrenme öğretme süreci. Ankara: Nobel Yayıncılık. Punch, K. (2014). Sosyal araştırmalara giriş: Nicel ve nitel yaklaşımlar. (Çev. D. Bayrak, H.B. Arslan, Z Akyüz). Ankara: Siyasal Kitabevi. Sağırlı, M. (2019). Cümle ve ses temelli cümle yöntemi ile ilk okuma yazma öğretiminin mukayeseli değerlendirilmesi.Turkish Studies Educational Sciences, 14(5), 2601, 2621, doi.org/10.29228/TurkishStudies.37036 Sever, S. Kaya, Z. ve Aslan, C. (2006). Etkinliklerle Türkçe öğretimi. İstanbul: Morpa Yayınları. Shaul, S., & Leikin, M. (2014). Introduction to the special issue: early literacy among monolingual and bilingual children. Read Writ , 27, 609-611, doi: 10.1007/s11145-013-9487-7 Strickland, D., Riley-Ayers, S. (2006). Early Literacy: Policy and Practice in the Preschool Years. National Institute for Early Education Research (NIEER), Rutgers University. http://nieer.org/wp-content/uploads/2016/08/10.pdf (erişim tarihi: 15.02. 2020). Turan, M. ve Akpınar, B.(2008). İlköğretim Türkçe dersi ilkokuma yazma öğretiminde kullanılan ses temelli cümle yöntemi ve bitişik eğik yazı yöntemlerinin değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (1), 121-138. Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 24, 543-559. Şahin, İ. Turan, H., & Apak, Ö. (2006). İlk okuma öğretiminde ses temelli cümle yöntemiyle çözümleme yönteminin karşılaştırılması, Milli Eğitim Dergisi, 17, 109-129. Şahin, A., Pilten, G., Temur & T., Demir, E. (2009). İlkokuma ve yazma öğretimi: ilkokuma yazma öğretiminde yöntem ve teknikler..Ankara: Pegem A Yayınları Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language English
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Articles
Authors

Kısmet DELİVELİ (Primary Author)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ, SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR.
0000-0003-3035-7505
Türkiye

Supporting Institution -
Project Number -
Thanks The sentence-based sound teaching method was introduced for the first time at 22. National Educational Sciences Congress (International Participation), 2013, Eskişehir.
Publication Date April 1, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 8, Issue 2

Cite

APA Deliveli, K. (2021). Application of Sentence-Based Sound Teaching Method for First Reading and Writing in Education . Participatory Educational Research , 8 (2) , 330-356 . DOI: 10.17275/per.21.42.8.2