Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışları İle Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Arasındaki İlişki

Year 2019, Volume 5, Issue 1, 1 - 9, 29.03.2019

Abstract

Bu araştırmada ilköğretim matematik öğretmenliği adaylarının öğretme ve öğrenme anlayışları ile teknopedagojik eğitim yeterlikleri arasında bir ilişkinin var olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma verilerini toplamak için tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2015-2016 eğitim öğretim yılında Türkiye’ nin 5 farklı üniversitesinin eğitim fakültelerinde öğrenim gören 179 İlköğretim Matematik Öğretmenliği adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için Öğretme-Öğrenme Anlayışları ve Teknopedagojik Eğitim Yeterlilik Ölçeği kullanılmıştır. Öğretme-Öğrenme Anlayışları ölçeği Chan ve Elliot (2004) tarafından geliştirilmiş ve Aypay (2011) tarafından Türkçe’ ye uyarlanmıştır. Teknopedagojik Eğitim Yeterlilik ölçeği ise Kabakçı Yurdakul, Odabaşı, Kılıçer, Çoklar, Birinci ve Kurt (2012) tarafından geliştirmiştir. Araştırmaya katılan ilköğretim matematik öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme anlayışını benimsedikleri görülmüştür. Araştırma sonucunda ilköğretim matematik öğretmen adaylarının cinsiyetlerine, öğretme ve öğrenme anlayışları ve teknopedagojik eğitim yeterliklerini açısından anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İlköğretim matematik öğretmenliği adaylarının teknopedagojik eğitim yeterlikleri ile yapılandırmacı anlayış arasında düşük düzeyde ve pozitif yönde bir ilişkinin olduğu görülmüştür.

References

  • Akyıldız, S. (2016). Aday öğretmenlerin öğretme-öğrenme anlayışlarının öğretim programını benimseme ve uygulama değişkenleri açısından incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 238-252.Argon, T., İsmetoğlu, M. ve Çelik Yılmaz, D. (2015). Branş öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterlilikleri ile bireysel yenilikçilik düzeylerine ilişkin görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 319-333. Aslan Bağcı, Ö. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin öğretme ve öğrenme anlayışlarının incelenmesi: Sakarya il örneği. I. International Academic Research Congress, Antalya, Türkiye. Aydın, Ö., Tunca, N. ve Alkın Şahin, S. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretme ve öğrenme anlayışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. K.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1331-1346. Aypay, A. (2011). Öğretme ve öğrenme anlayışları ölçeği’nin Türkiye uyarlaması ve epistemolojik inançlar ile öğretme ve öğrenme anlayışları arasındaki ilişkiler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 7-29.Baş, G. (2014). İlköğretim öğretmenlerinin öğretme-öğrenme anlayışlarının bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 18-30. Baş, G. ve Beyhan, Ö. (2013). Öğretmen adaylarının öğretme-öğrenme anlayışları ile öğrenci kontrol ideolojileri arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (1), 14-26. Bıkmaz, F. H. (2011). Öğretmen adaylarının öğretme-öğrenme anlayışları ve bilimsel epistemolojik inançları. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir. Brooks, J. G. & Brooks, M. G. (1999). In search of understanding: The case for contructivist classrooms. Alexandria, VA: Association for Suprevision and Curriculum Development.Bruce, B. & Levin, J. (1997). Educational technology: Media for inquiry, communication, construction and expression. Journal of Educational Computing Research, 17(1), 79-102. Chai, C. S. & Khine, M. S. (2008). Assessing the epistemological and pedagogical beliefs among pre-service teachers in Singapore. Khine, M. S. (Ed.), In knowing, knowledge and beliefs: Epistemological studies across diverse cultures. Amsterdam, Netherlands: Springer. Chan, K. W. & Elliot, R. G. (2004). Relational analysis of personel epistemology and conceptions about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 20, 817-831.Chan, K. W. (2003). Hong Kong teacher education students’ epistemological beliefs and approaches to learning. Research in Education, 69, 36-50.Cheng, M. M. H., Chan, K-W., Tang, S. Y. F. & Cheng, A. Y. N. (2009). Pre-service teacher education students’ epistemological beliefs and their conceptions of teaching. Teaching and Teacher Education, 25(2), 319-327. Ekinci, N. (2016). Sınıf öğretmenlerinin öğretme-öğrenme anlayışları ve öğrenen özerkliğini destekleyici davranışları arasındaki ilişkiler. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 19, 1-16. Engin, G. ve Daşdemir, İ. (2015). Sınıf öğretmenlerinin öğretme ve öğrenme anlayışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. The Journal of Academic Social Sciences Studies, 23, 425-432.Harris, J. B., Mishra, P. & Koehler, M. J. (2007). Teachers’ technological pedagogical contect knowledge: Curriculum-based technology integration reframed. Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL. İşigüzel, B. (2014). Almanca öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitime yönelik yeterlik düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(34), 768-778. Jones, M. G. ve Brader_Arajer, L. (2002). The impact of constructivism on education: Language, discourse and meaning. American Communication Journal, 5(3), 1-10.Kabakci Yurdakul, I., Odabasi, H. F., Kilicer, K., Coklar, A. N., Birinci, G. & Kurt, A. A. (2012). The development, validity and reliability of TPACK-deep: A technological pedagogical content knowledge scale. Computers & Education, 58(3), 964-977. Kabakçı Yurdakul, I. (2011). Öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim yeterliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 397-408. Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Kaya, Z., Özdemir, T. Y., Emre, İ. & Kaya, O. N. (2011). Exploring preservice information technology teachers’ perception of self-efficacy in web-technological pedagogical contect knowledge. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), Elazığ, Türkiye. Kazu, İ. Y. & Erten, P. (2014). Teachers’ technological content knowledge self-efficacies. Journal of Educational and Trainin Studies, 2(2), 126-144.Khalid, A. & Azeem, M. (2012). Constructivist vs traditional: effective instrucitonal approach in teacher education. International Journal of Humanities and Social Science, 2(5), 170-177. Koehler, M. J. & Mischra, P. (2008). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70. Koh, J. H. L. & Chai, C. S. (2011). Modeling pre-service teachers’ technological pedagogical content knowledge (TPACK) perceptions: The influence of demographic factors and TPACK constructs. In G. Williams, P. Statham, N. Brown, B. Cleland (Eds.). Changing Demands, Changing Directions. Proceedings Ascilite Hobart. Kula, A. (2015). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) yeterliklerinin incelenmesi: Bartın Üniversitesi örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 395-412. McComas, W. F. (2013). The Language of science education: An expanded glossary of key terms and concepts in science teaching and learning. Sense Publishing.Murat, A. ve Erten, H. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim alanındaki öz yeterlik algı düzeyleri. The Journal of Academic Social Sciences Studies, 48, 477-485. Oğuz, A. (2011). Öğretmen adaylarının demokratik değerleri ile öğretme ve öğrenme anlayışları. Değerler Eğitimi Dergisi, 9(22), 139-160. Oğuz, A. (2013). Öğrenen özerkliğini destekleme ölçeğinin geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2177-2194. Özden, Y. (2005). Öğrenme ve öğretme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Phillips, D. C. (2000). An opinionated account of the constructivist landspace. Phillips, D. C. (Ed.), Consructivist in education: Opinions and second opinions on contoversial issues. Chicago, Illionis: The University of Chicago Press.Russell, M., Bebell, D., O’Dwyer, L. & O’Connor, K. (2003). Examining teacher technology use: Implications for pre-service and in service teacher preparation. Journal of Teacher Education, 54(4), 297-310.Saban, A. (2004). Öğretme-öğrenme süreci: Yeni teori ve yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Saşıcı, S. (2013). The interrelation between pre-service science teachers’ conceptions of teaching and learning, learning approaches and self-efficacy beliefs. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.Schunk, D. H. (2008). Learning theories: An educational perspective. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Educaiton, Inc. Senemoğlu, N. (2015). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.Şahin, S. ve Yılmaz, H. (2011). A confirmatory factor analysis of the teaching and learning conceptions questionnaire (TLCQ). Journal of Instructional Psychology, 38(3), 194-200. Şimşek, Ö., Demir, S., Bağçeci, B. ve Kinay, İ. (2013). Öğretim elemanlarının teknopedagojik eğitim yeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 14(1), 1-23. Thomas, M. S. & Barbara, L. K. (2005). Constructing learning. Learning & Leading with Technology, 32(5), 11-39.Tuncer, M. ve Bahadır, F. (2016). Öğretmen adaylarının teknopedagojik alan bilgisi yeterlikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları açısından incelenmesi. Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(9), 839-858. Ünal Bozcan, E. (2010). Eğitim öğretim faaliyetlerinde teknoloji kullanımı, Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 1(4). Yurdakul, B. (2004). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenenlerin problem çözme becerilerin, bilişötesi farkındalık ve derse yönelik tutum düzeylerine etkisi ile öğrenme sürecine katkıları. (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi: Ankara.

Year 2019, Volume 5, Issue 1, 1 - 9, 29.03.2019

Abstract

References

  • Akyıldız, S. (2016). Aday öğretmenlerin öğretme-öğrenme anlayışlarının öğretim programını benimseme ve uygulama değişkenleri açısından incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 238-252.Argon, T., İsmetoğlu, M. ve Çelik Yılmaz, D. (2015). Branş öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterlilikleri ile bireysel yenilikçilik düzeylerine ilişkin görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 319-333. Aslan Bağcı, Ö. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin öğretme ve öğrenme anlayışlarının incelenmesi: Sakarya il örneği. I. International Academic Research Congress, Antalya, Türkiye. Aydın, Ö., Tunca, N. ve Alkın Şahin, S. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretme ve öğrenme anlayışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. K.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1331-1346. Aypay, A. (2011). Öğretme ve öğrenme anlayışları ölçeği’nin Türkiye uyarlaması ve epistemolojik inançlar ile öğretme ve öğrenme anlayışları arasındaki ilişkiler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 7-29.Baş, G. (2014). İlköğretim öğretmenlerinin öğretme-öğrenme anlayışlarının bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 18-30. Baş, G. ve Beyhan, Ö. (2013). Öğretmen adaylarının öğretme-öğrenme anlayışları ile öğrenci kontrol ideolojileri arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (1), 14-26. Bıkmaz, F. H. (2011). Öğretmen adaylarının öğretme-öğrenme anlayışları ve bilimsel epistemolojik inançları. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir. Brooks, J. G. & Brooks, M. G. (1999). In search of understanding: The case for contructivist classrooms. Alexandria, VA: Association for Suprevision and Curriculum Development.Bruce, B. & Levin, J. (1997). Educational technology: Media for inquiry, communication, construction and expression. Journal of Educational Computing Research, 17(1), 79-102. Chai, C. S. & Khine, M. S. (2008). Assessing the epistemological and pedagogical beliefs among pre-service teachers in Singapore. Khine, M. S. (Ed.), In knowing, knowledge and beliefs: Epistemological studies across diverse cultures. Amsterdam, Netherlands: Springer. Chan, K. W. & Elliot, R. G. (2004). Relational analysis of personel epistemology and conceptions about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 20, 817-831.Chan, K. W. (2003). Hong Kong teacher education students’ epistemological beliefs and approaches to learning. Research in Education, 69, 36-50.Cheng, M. M. H., Chan, K-W., Tang, S. Y. F. & Cheng, A. Y. N. (2009). Pre-service teacher education students’ epistemological beliefs and their conceptions of teaching. Teaching and Teacher Education, 25(2), 319-327. Ekinci, N. (2016). Sınıf öğretmenlerinin öğretme-öğrenme anlayışları ve öğrenen özerkliğini destekleyici davranışları arasındaki ilişkiler. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 19, 1-16. Engin, G. ve Daşdemir, İ. (2015). Sınıf öğretmenlerinin öğretme ve öğrenme anlayışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. The Journal of Academic Social Sciences Studies, 23, 425-432.Harris, J. B., Mishra, P. & Koehler, M. J. (2007). Teachers’ technological pedagogical contect knowledge: Curriculum-based technology integration reframed. Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL. İşigüzel, B. (2014). Almanca öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitime yönelik yeterlik düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(34), 768-778. Jones, M. G. ve Brader_Arajer, L. (2002). The impact of constructivism on education: Language, discourse and meaning. American Communication Journal, 5(3), 1-10.Kabakci Yurdakul, I., Odabasi, H. F., Kilicer, K., Coklar, A. N., Birinci, G. & Kurt, A. A. (2012). The development, validity and reliability of TPACK-deep: A technological pedagogical content knowledge scale. Computers & Education, 58(3), 964-977. Kabakçı Yurdakul, I. (2011). Öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim yeterliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 397-408. Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Kaya, Z., Özdemir, T. Y., Emre, İ. & Kaya, O. N. (2011). Exploring preservice information technology teachers’ perception of self-efficacy in web-technological pedagogical contect knowledge. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), Elazığ, Türkiye. Kazu, İ. Y. & Erten, P. (2014). Teachers’ technological content knowledge self-efficacies. Journal of Educational and Trainin Studies, 2(2), 126-144.Khalid, A. & Azeem, M. (2012). Constructivist vs traditional: effective instrucitonal approach in teacher education. International Journal of Humanities and Social Science, 2(5), 170-177. Koehler, M. J. & Mischra, P. (2008). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70. Koh, J. H. L. & Chai, C. S. (2011). Modeling pre-service teachers’ technological pedagogical content knowledge (TPACK) perceptions: The influence of demographic factors and TPACK constructs. In G. Williams, P. Statham, N. Brown, B. Cleland (Eds.). Changing Demands, Changing Directions. Proceedings Ascilite Hobart. Kula, A. (2015). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) yeterliklerinin incelenmesi: Bartın Üniversitesi örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 395-412. McComas, W. F. (2013). The Language of science education: An expanded glossary of key terms and concepts in science teaching and learning. Sense Publishing.Murat, A. ve Erten, H. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim alanındaki öz yeterlik algı düzeyleri. The Journal of Academic Social Sciences Studies, 48, 477-485. Oğuz, A. (2011). Öğretmen adaylarının demokratik değerleri ile öğretme ve öğrenme anlayışları. Değerler Eğitimi Dergisi, 9(22), 139-160. Oğuz, A. (2013). Öğrenen özerkliğini destekleme ölçeğinin geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2177-2194. Özden, Y. (2005). Öğrenme ve öğretme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Phillips, D. C. (2000). An opinionated account of the constructivist landspace. Phillips, D. C. (Ed.), Consructivist in education: Opinions and second opinions on contoversial issues. Chicago, Illionis: The University of Chicago Press.Russell, M., Bebell, D., O’Dwyer, L. & O’Connor, K. (2003). Examining teacher technology use: Implications for pre-service and in service teacher preparation. Journal of Teacher Education, 54(4), 297-310.Saban, A. (2004). Öğretme-öğrenme süreci: Yeni teori ve yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Saşıcı, S. (2013). The interrelation between pre-service science teachers’ conceptions of teaching and learning, learning approaches and self-efficacy beliefs. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.Schunk, D. H. (2008). Learning theories: An educational perspective. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Educaiton, Inc. Senemoğlu, N. (2015). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.Şahin, S. ve Yılmaz, H. (2011). A confirmatory factor analysis of the teaching and learning conceptions questionnaire (TLCQ). Journal of Instructional Psychology, 38(3), 194-200. Şimşek, Ö., Demir, S., Bağçeci, B. ve Kinay, İ. (2013). Öğretim elemanlarının teknopedagojik eğitim yeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 14(1), 1-23. Thomas, M. S. & Barbara, L. K. (2005). Constructing learning. Learning & Leading with Technology, 32(5), 11-39.Tuncer, M. ve Bahadır, F. (2016). Öğretmen adaylarının teknopedagojik alan bilgisi yeterlikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları açısından incelenmesi. Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(9), 839-858. Ünal Bozcan, E. (2010). Eğitim öğretim faaliyetlerinde teknoloji kullanımı, Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 1(4). Yurdakul, B. (2004). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenenlerin problem çözme becerilerin, bilişötesi farkındalık ve derse yönelik tutum düzeylerine etkisi ile öğrenme sürecine katkıları. (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi: Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Hakkı BAĞCI> (Primary Author)
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date March 29, 2019
Application Date March 10, 2019
Acceptance Date March 19, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 5, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { pesausad537848, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi A Blok 420, Serdivan/SAKARYA}, publisher = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2019}, volume = {5}, number = {1}, pages = {1 - 9}, title = {İlköğretim Matematik Öğretmenliği Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışları İle Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {Bağcı, Hakkı} }
APA Bağcı, H. (2019). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışları İle Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Arasındaki İlişki . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 5 (1) , 1-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/pesausad/issue/44266/537848
MLA Bağcı, H. "İlköğretim Matematik Öğretmenliği Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışları İle Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Arasındaki İlişki" . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2019 ): 1-9 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pesausad/issue/44266/537848>
Chicago Bağcı, H. "İlköğretim Matematik Öğretmenliği Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışları İle Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Arasındaki İlişki". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2019 ): 1-9
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Matematik Öğretmenliği Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışları İle Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Arasındaki İlişki AU - HakkıBağcı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 9 VL - 5 IS - 1 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PESA International Journal of Social Studies İlköğretim Matematik Öğretmenliği Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışları İle Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Arasındaki İlişki %A Hakkı Bağcı %T İlköğretim Matematik Öğretmenliği Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışları İle Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Arasındaki İlişki %D 2019 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Bağcı, Hakkı . "İlköğretim Matematik Öğretmenliği Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışları İle Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Arasındaki İlişki". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 / 1 (March 2019): 1-9 .
AMA Bağcı H. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışları İle Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Arasındaki İlişki. CC Licence. 2019; 5(1): 1-9.
Vancouver Bağcı H. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışları İle Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Arasındaki İlişki. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 5(1): 1-9.
IEEE H. Bağcı , "İlköğretim Matematik Öğretmenliği Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışları İle Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Arasındaki İlişki", PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 1-9, Mar. 2019

This website was licenced under Creative Commons 4.0 International Licence.