Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Esaretin Bedeli Filminin Pozitif Psikolojisi Bakış Açısından İncelenmesi

Year 2021, Volume 7, Issue 1, 1 - 13, 30.03.2021

Abstract

Bu çalışmanın başlıca amacı, Esaretin Bedeli filminin, pozitif psikoloji yaklaşımına dayalı olarak incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde son sınıfta okuyan ve “Psikolojik Danışma ve Pozitif Psikoloji” adlı bir seçmeli dersi alan 14 öğrenciyle dönem sonunda “Esaretin Bedeli” adlı film izlenmiş ve sonrasında izlenen film üzerine bir odak grup görüşmesi gerçekleştirilerek pozitif psikoloji alanına özgü kavramlar tartışılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, söz konusu filmi izleyen psikolojik danışman adaylarının, filmin içeriğini pozitif psikoloji yaklaşımının umut, psikolojik sağlamlık, olumlu duygular ve karakter güçleri gibi pek çok kavramı ile ilişkilendirdiğini ve bu kavramlar çerçevesinde yorumladıklarını göstermektedir. Elde edilen sonuçlar ayrıca filmlerin lisans düzeyinde pozitif psikoloji öğretiminde yararlı bir öğretim yöntemi olarak kullanılabileceğini ima etmektedir.

References

 • Biswas-Diener ve Patterson (2011). An experiential approach to teaching positive psychology to undergraduates. The Journal of Positive Psychology, 6,(6), 477–481.
 • Cameron, E. L., Fox, J. D., Anderson, M. S. & Cameron, C. A. (2010). Resilient youths use humor to enhance socioemotional functioning during a day in the life. Journal of Adolescent Research, 25(5), 716–742.
 • Casper, W. J., Watt, J. D., Schleicher, D. J., Champoux, J. E., Bachiochi, P. D., & Bordeaux, C. (2003). Feature film as a resource in teaching I-O psychology. The Industrial- Organizational Psychologist, 41, 83-95.
 • Charney, D. S. (2004). Psychobiological mechanisms of resilience and vulnerability: Implications for successful adaptation to extreme stress. Am J Psychiatry 161(2), 195- 216.
 • Csikszentmihalyi, M. (2008). Flow: The psychology of optimal experience. New York: Harper Perennial Modern Classics.
 • Csikszentmihalyi, M. (2009). The promise of positive psychology. Psychological Topics, 18 (2), 203-211.
 • Çokluk, Ö., Yılmaz, K. ve Oğuz, E. (2011). Nitel bir görüsme yöntemi: Odak grup görüsmesi. Kuramsal Eğitimbilim, 4 (1), 95-107.
 • Oranit B. Davidson , David B. Feldman & Malka Margalit (2012) A focused intervention for 1st-year college students: Promoting hope, sense of coherence, and self-efficacy, The Journal of Psychology, 146(3), 333-352, https://doi.org/10.1080/00223980.2011.634862
 • Dawson, M. & Pooley, J. A. (2013). Resilience: The role of optimism, perceived parental autonomy support and perceived social support in first year university students. Journal of Education and Training Studies, 1(2), 38-49.
 • Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542-575.
 • Durlak, J. A., Domitrovich, C. E., Weissberg, R. P., & Gullotta, T. P. (2015). Handbook of social and emotional learning: Research and practice. New York, NY: Guilford Press.
 • Eliüşük, A. ve Arslan, C. (2016). Sabır ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları. Değerler Eğitimi Dergisi, 14(31), 67-86.
 • Eryılmaz, A (2015). Positive psychology in the class: The effectiveness of a teaching method based on subjective well-being and engagement increasing activities. International Journal of Instruction, 8(2), 17-32.
 • Feldman, D. B. & Dreher, D. E. (2012). Can hope be changed in 90 minutes? Testing the efficacy of a single-session goal-pursuit intervention for college students. Journal of Happiness Studies, 13, 745–759.
 • Grenville-Cleave, B. (2012). Introducing positive psychology: A practical guide. London: Icon Books.
 • Jayawickreme, E., Forgeard,M., & Seligman, E. P. (2012). The engine of well-being. Review of General Psychology, 16(4), 327–342.
 • Kabakçı, Ö. F. (2016). Karakter güçleri ve erdemli oluş: Güçlü yanlara-dayalı psikolojik danışma ve değerler eğitimine yeni bir yaklaşım. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 6(45), 25-40.
 • Kağnıcı, D. Y. (2015). Psikolojik danışman eğitiminde cinsel yönelim olgusunun irdelenmesi: Benim çocuğum filmi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(44), 83-95.
 • Kardaş, F., & Yalçın, İ. (2019). Türkiye’de iyi oluş ile ilgili yapılmış araştırmaların sistematik olarak incelenmesi. Kastamonu Education Journal, 27(4), 1423-1433. doi:10.24106/kefdergi.2799
 • Lemay, R., & Ghazal, H. (2001). Resilience and positive psychology : Finding hope. Child & Family, 5(1), 10-21.
 • Lyubomirsky, S., & Layous, K. (2013). How do simple positive activities increase well-being? Current Directions in Psychological Science, 22, 57-62. https://doi.org/10.1177/0963721412469809
 • Oğuz Duran, N. ve Tan, Ş. (2013). Minnettarlık ve yaşam amaçları yazma çalışmalarının öznel iyi oluşa etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(40), 154-166.
 • Özer, E. ve Deniz, M. E. (2014). Üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerinin duygusal zeka açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 13(4), 1240-1248.
 • Pan, J. Y. & Chan, L. W. (2007). Resilience: A new research area in positive psychology. Psychologia, 50, 164-176.
 • Park, N. & Peterson, C. (2009). Character strengths: Research and practice. Journal of College and Character, 10(4), https://doi.org/ 10.2202/1940-1639.1042
 • Pekrun, R., Goetz, T., Titz, W., & Perry, R.P. (2002). Academic emotions in students’ self- regulated learning and achievement: A program of qualitative and quantitative research. Educational Psychologist, 37, 91–105.
 • Peterson, C. ve Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification. Washington, DC: APA.
 • Pleeging, E., Burger, M. & Exel, J. (2019). The relations between hope and subjective well- being: a literature overview and empirical analysis. Applied Research in Quality of Life, https://doi.org/10.1007/s11482-019-09802-4
 • Proyer, R. T., Ruch, W., & Buschor, C. (2013). Testing strengths-based interventions: a preliminary study on the effectiveness of a program targeting curiosity, gratitude, hope, humor, and zest for enhancing life satisfaction. Journal of Happiness Studies, 14(1), 275-292.
 • Ryff, C. D. (1995). Psychological well-being in adult life. Current Directions in Psychological Science, 4(4), 99-104.
 • Schnitker S. A. (2012). An examination of patience and well-being, The Journal of Positive Psychology (Dedicated to furthering research and promoting good practice), 7(4), 263- 280
 • Seligman, M. E. P. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology – an introduction. American Psychologist, 55(1), 5-14.
 • Seligman, M., Ernst, R., Gillham, J., Reivich, K., & Linkin, M. (2009). Positive education: Positive psychology and classroom interventions. Oxford Review of Education, 35, 293– 311.
 • Seligman, M. (2011). Flourish: A new understanding of happiness, well-being-and how to achieve them. Nicholas Brealey Pub.
 • Smithikrai, C. (2016). Effectiveness of teaching with movies to promote positive characteristics and behaviors. Procedia - Social and Behavioral Sciences 217, 522 – 530.
 • Steger, M. F. (2018). Meaning and well-being. In E. Diener, S. Oishi, & L. Tay (Eds.), Handbook of well-being. Salt Lake City, UT: DEF Publishers. DOI:nobascholar.com
 • Uz-Baş, A. ve Soylu, Y. (2018). Pozitif duyguların psikolojik danışman adaylarının entelektüel becerileri ve mutluluk düzeylerine etkisi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 8(2), 264-270. https://doi.org/10.5961/jhes.2018.269
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Wedding, D. ve Niemiec, R. M. (2018). Filmlerle pozitif psikoloji: Karakter güçlerini geliştirmek için filmlerden yararlanma (Çev. G. Kafa). İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Year 2021, Volume 7, Issue 1, 1 - 13, 30.03.2021

Abstract

References

 • Biswas-Diener ve Patterson (2011). An experiential approach to teaching positive psychology to undergraduates. The Journal of Positive Psychology, 6,(6), 477–481.
 • Cameron, E. L., Fox, J. D., Anderson, M. S. & Cameron, C. A. (2010). Resilient youths use humor to enhance socioemotional functioning during a day in the life. Journal of Adolescent Research, 25(5), 716–742.
 • Casper, W. J., Watt, J. D., Schleicher, D. J., Champoux, J. E., Bachiochi, P. D., & Bordeaux, C. (2003). Feature film as a resource in teaching I-O psychology. The Industrial- Organizational Psychologist, 41, 83-95.
 • Charney, D. S. (2004). Psychobiological mechanisms of resilience and vulnerability: Implications for successful adaptation to extreme stress. Am J Psychiatry 161(2), 195- 216.
 • Csikszentmihalyi, M. (2008). Flow: The psychology of optimal experience. New York: Harper Perennial Modern Classics.
 • Csikszentmihalyi, M. (2009). The promise of positive psychology. Psychological Topics, 18 (2), 203-211.
 • Çokluk, Ö., Yılmaz, K. ve Oğuz, E. (2011). Nitel bir görüsme yöntemi: Odak grup görüsmesi. Kuramsal Eğitimbilim, 4 (1), 95-107.
 • Oranit B. Davidson , David B. Feldman & Malka Margalit (2012) A focused intervention for 1st-year college students: Promoting hope, sense of coherence, and self-efficacy, The Journal of Psychology, 146(3), 333-352, https://doi.org/10.1080/00223980.2011.634862
 • Dawson, M. & Pooley, J. A. (2013). Resilience: The role of optimism, perceived parental autonomy support and perceived social support in first year university students. Journal of Education and Training Studies, 1(2), 38-49.
 • Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542-575.
 • Durlak, J. A., Domitrovich, C. E., Weissberg, R. P., & Gullotta, T. P. (2015). Handbook of social and emotional learning: Research and practice. New York, NY: Guilford Press.
 • Eliüşük, A. ve Arslan, C. (2016). Sabır ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları. Değerler Eğitimi Dergisi, 14(31), 67-86.
 • Eryılmaz, A (2015). Positive psychology in the class: The effectiveness of a teaching method based on subjective well-being and engagement increasing activities. International Journal of Instruction, 8(2), 17-32.
 • Feldman, D. B. & Dreher, D. E. (2012). Can hope be changed in 90 minutes? Testing the efficacy of a single-session goal-pursuit intervention for college students. Journal of Happiness Studies, 13, 745–759.
 • Grenville-Cleave, B. (2012). Introducing positive psychology: A practical guide. London: Icon Books.
 • Jayawickreme, E., Forgeard,M., & Seligman, E. P. (2012). The engine of well-being. Review of General Psychology, 16(4), 327–342.
 • Kabakçı, Ö. F. (2016). Karakter güçleri ve erdemli oluş: Güçlü yanlara-dayalı psikolojik danışma ve değerler eğitimine yeni bir yaklaşım. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 6(45), 25-40.
 • Kağnıcı, D. Y. (2015). Psikolojik danışman eğitiminde cinsel yönelim olgusunun irdelenmesi: Benim çocuğum filmi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(44), 83-95.
 • Kardaş, F., & Yalçın, İ. (2019). Türkiye’de iyi oluş ile ilgili yapılmış araştırmaların sistematik olarak incelenmesi. Kastamonu Education Journal, 27(4), 1423-1433. doi:10.24106/kefdergi.2799
 • Lemay, R., & Ghazal, H. (2001). Resilience and positive psychology : Finding hope. Child & Family, 5(1), 10-21.
 • Lyubomirsky, S., & Layous, K. (2013). How do simple positive activities increase well-being? Current Directions in Psychological Science, 22, 57-62. https://doi.org/10.1177/0963721412469809
 • Oğuz Duran, N. ve Tan, Ş. (2013). Minnettarlık ve yaşam amaçları yazma çalışmalarının öznel iyi oluşa etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(40), 154-166.
 • Özer, E. ve Deniz, M. E. (2014). Üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerinin duygusal zeka açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 13(4), 1240-1248.
 • Pan, J. Y. & Chan, L. W. (2007). Resilience: A new research area in positive psychology. Psychologia, 50, 164-176.
 • Park, N. & Peterson, C. (2009). Character strengths: Research and practice. Journal of College and Character, 10(4), https://doi.org/ 10.2202/1940-1639.1042
 • Pekrun, R., Goetz, T., Titz, W., & Perry, R.P. (2002). Academic emotions in students’ self- regulated learning and achievement: A program of qualitative and quantitative research. Educational Psychologist, 37, 91–105.
 • Peterson, C. ve Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification. Washington, DC: APA.
 • Pleeging, E., Burger, M. & Exel, J. (2019). The relations between hope and subjective well- being: a literature overview and empirical analysis. Applied Research in Quality of Life, https://doi.org/10.1007/s11482-019-09802-4
 • Proyer, R. T., Ruch, W., & Buschor, C. (2013). Testing strengths-based interventions: a preliminary study on the effectiveness of a program targeting curiosity, gratitude, hope, humor, and zest for enhancing life satisfaction. Journal of Happiness Studies, 14(1), 275-292.
 • Ryff, C. D. (1995). Psychological well-being in adult life. Current Directions in Psychological Science, 4(4), 99-104.
 • Schnitker S. A. (2012). An examination of patience and well-being, The Journal of Positive Psychology (Dedicated to furthering research and promoting good practice), 7(4), 263- 280
 • Seligman, M. E. P. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology – an introduction. American Psychologist, 55(1), 5-14.
 • Seligman, M., Ernst, R., Gillham, J., Reivich, K., & Linkin, M. (2009). Positive education: Positive psychology and classroom interventions. Oxford Review of Education, 35, 293– 311.
 • Seligman, M. (2011). Flourish: A new understanding of happiness, well-being-and how to achieve them. Nicholas Brealey Pub.
 • Smithikrai, C. (2016). Effectiveness of teaching with movies to promote positive characteristics and behaviors. Procedia - Social and Behavioral Sciences 217, 522 – 530.
 • Steger, M. F. (2018). Meaning and well-being. In E. Diener, S. Oishi, & L. Tay (Eds.), Handbook of well-being. Salt Lake City, UT: DEF Publishers. DOI:nobascholar.com
 • Uz-Baş, A. ve Soylu, Y. (2018). Pozitif duyguların psikolojik danışman adaylarının entelektüel becerileri ve mutluluk düzeylerine etkisi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 8(2), 264-270. https://doi.org/10.5961/jhes.2018.269
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Wedding, D. ve Niemiec, R. M. (2018). Filmlerle pozitif psikoloji: Karakter güçlerini geliştirmek için filmlerden yararlanma (Çev. G. Kafa). İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Aslı UZ BAŞ (Primary Author)
DOKUZ EYLUL UNIVERSITY
Türkiye


Fatma Selda ÖZ SOYSAL
DOKUZ EYLUL UNIVERSITY
Türkiye

Publication Date March 30, 2021
Application Date December 1, 2020
Acceptance Date February 27, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 7, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { pesausad834558, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi A Blok 420, Serdivan/SAKARYA}, publisher = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {1 - 13}, doi = {}, title = {Esaretin Bedeli Filminin Pozitif Psikolojisi Bakış Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Uz Baş, Aslı and Öz Soysal, Fatma Selda} }
APA Uz Baş, A. & Öz Soysal, F. S. (2021). Esaretin Bedeli Filminin Pozitif Psikolojisi Bakış Açısından İncelenmesi . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 7 (1) , 1-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/pesausad/issue/60966/834558
MLA Uz Baş, A. , Öz Soysal, F. S. "Esaretin Bedeli Filminin Pozitif Psikolojisi Bakış Açısından İncelenmesi" . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2021 ): 1-13 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pesausad/issue/60966/834558>
Chicago Uz Baş, A. , Öz Soysal, F. S. "Esaretin Bedeli Filminin Pozitif Psikolojisi Bakış Açısından İncelenmesi". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2021 ): 1-13
RIS TY - JOUR T1 - Esaretin Bedeli Filminin Pozitif Psikolojisi Bakış Açısından İncelenmesi AU - Aslı Uz Baş , Fatma Selda Öz Soysal Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 13 VL - 7 IS - 1 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 PESA International Journal of Social Studies Esaretin Bedeli Filminin Pozitif Psikolojisi Bakış Açısından İncelenmesi %A Aslı Uz Baş , Fatma Selda Öz Soysal %T Esaretin Bedeli Filminin Pozitif Psikolojisi Bakış Açısından İncelenmesi %D 2021 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Uz Baş, Aslı , Öz Soysal, Fatma Selda . "Esaretin Bedeli Filminin Pozitif Psikolojisi Bakış Açısından İncelenmesi". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 / 1 (March 2021): 1-13 .
AMA Uz Baş A. , Öz Soysal F. S. Esaretin Bedeli Filminin Pozitif Psikolojisi Bakış Açısından İncelenmesi. CC Licence. 2021; 7(1): 1-13.
Vancouver Uz Baş A. , Öz Soysal F. S. Esaretin Bedeli Filminin Pozitif Psikolojisi Bakış Açısından İncelenmesi. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2021; 7(1): 1-13.
IEEE A. Uz Baş and F. S. Öz Soysal , "Esaretin Bedeli Filminin Pozitif Psikolojisi Bakış Açısından İncelenmesi", PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 7, no. 1, pp. 1-13, Mar. 2021

This website was licenced under Creative Commons 4.0 International Licence.