Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ AHLAKİ KURAL ALGISI İLE ANNELERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Year 2022, Volume 8, Issue 1, 17 - 26, 31.03.2022

Abstract

Bu çalışma okul öncesine devam eden çocukların ahlaki kural algısı ile annelerinin duygusal zekaları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda 2018-2019 eğitim öğretim yılında Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki MEB’e bağlı okullarda eğitim gören 60-72 ay aralığındaki 180 çocukla ve anneleriyle çalışılmıştır. Araştırmada anne ve çocukla ilgili bilgi Kişisel Bilgi Formu toplanmıştır. Çocukların ahlaki kural algılarını belirlemek için “Ahlaki ve Sosyal Kural Algısı Ölçeği”; annelerin duygusal zeka düzeylerini belirlemek için “Schutte Duygusal Zeka Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada çocukların ahlaki kural algısı değişkenlerinden cinsiyete göre anlamlı farklılık bulunmazken annenin öğrenim durumu ve yaşına göre anlamlı farklılık bulunmuştur. Annelerin duygusal zeka düzeyinin incelendiği değişkenlerde ise annenin öğrenim durumuna göre anlamlı fark bulunurken yaşına göre anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Araştırma sonucunda çocukların ahlaki kural algısı alt boyutlarından ahlaki otorite ve ahlaki genelleme puanları ile annelerin duygusal zeka alt boyutlarından iyimserlik ruh halinin düzenlenmesi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Annelerin iyimserlik ruh halinin düzenlenmesi puanı arttıkça çocuğun ahlaki otorite ve ahlaki genelleme puanının da arttığı sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Abanoz, S. (2008). 6-12 yaş arası çocukların dini ve ahlaki gelişimlerinde anne ve babaların rolü (İzmir ve Sakarya örneği). Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Aşan, Ö., & Özyer, K. (2003). Duygusal zekaya etki eden demografik faktörlerin saptanmasına yönelik ampirik bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 151-167.
 • Driscoll, A. & Nagel, N.G. (1999). Early childhood education birth-8: The word of children, families and educators. Neadem Heights, M,A: Allyn & Bacon.
 • Gander, M. J. & Gardiner, H.W. (2016). Çocuk ve ergen gelişimi. Ankara: İmge.
 • George, D. & Mallery, P. (2003). Spss for Windows step by step: A simple guide and reference. Boston: Allyn & Bacon.
 • Harrod, N. R., & Scheer, S. D. (2005). An exploration of adolescent emotional ıntelligence in relation to demographic characteristics. Adolescence, 40(159), 503.
 • İşmen, A.E. (2004). Duygusal zeka ve aile işlevleri arasındaki ilişki. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (11), 55-75.
 • Ramazan, O. & Ural, O. & Sözer Çapan, A. (2006). Okul öncesi çocuklarının (3 ve 6 yaş) ahlaki yargı düzeylerinin belirlenmesi. Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Geleceği Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) bildiriler kitabı içinde (s. 51-71). KKTC: Girne Amerikan Üniversitesi.
 • Sarı, N. (2018). Okul öncesi dönemdeki çocukların ahlaki ve sosyal kural bilgileri ile annelerinin aile işlevlerine yönelik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Seçer, Z.& Sarı, H. & Olcay, O. (2006). Anne tutumlarına göre okul öncesi dönemdeki çocukların ahlaki ve sosyal kural bilgilerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 539–557.
 • Selçuk, Z. (2001). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Nobel.
 • Smetana, J. G. (1981). Preschool children’s conceptions of moral & social rules. Child Development, 52(1), 1333-1336.
 • Smetana, J. G., Schlagman, N., & Adams, P. W. (1993). Preschool children’s judgments about hypothetical and actual transgressions, Child Development, 64(1), 202-214.
 • Sözer Çapan, A. (2005). 3-11 yaş çocuklarının ahlak gelişimlerinin piaget’nin ahlaki gelişim kuramına göre incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Tatar, A., Tok, S., & Saltukoğlu, G. (2011). Gözden geçirilmiş schutte duygusal zeka ölçeğinin Türkçe ’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Klinik Farmakoloji Bülteni, 21(4), 325-338.
 • Uslu, B. (2005). Alt sosyo kültürel özellikleri, annenin eğitim durumu, kardeş sayısı ve cinsiyetin ahlak ve sosyal kural bilgilerine etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Yaman, G. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin duygusal zeka düzeyleri ile mesleğe ilişkin tutumlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yavuz, K. E. (2005). 0-12 yaş dönemi çocuklarda duygusal zeka gelişimi. Ankara: Ceceli.
 • Yavuz, K. E. (2010). Çocuğunuzun duygusal zeka gelişimi için küçük sağlam adımlar. İstanbul: Timaş.

Year 2022, Volume 8, Issue 1, 17 - 26, 31.03.2022

Abstract

References

 • Abanoz, S. (2008). 6-12 yaş arası çocukların dini ve ahlaki gelişimlerinde anne ve babaların rolü (İzmir ve Sakarya örneği). Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Aşan, Ö., & Özyer, K. (2003). Duygusal zekaya etki eden demografik faktörlerin saptanmasına yönelik ampirik bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 151-167.
 • Driscoll, A. & Nagel, N.G. (1999). Early childhood education birth-8: The word of children, families and educators. Neadem Heights, M,A: Allyn & Bacon.
 • Gander, M. J. & Gardiner, H.W. (2016). Çocuk ve ergen gelişimi. Ankara: İmge.
 • George, D. & Mallery, P. (2003). Spss for Windows step by step: A simple guide and reference. Boston: Allyn & Bacon.
 • Harrod, N. R., & Scheer, S. D. (2005). An exploration of adolescent emotional ıntelligence in relation to demographic characteristics. Adolescence, 40(159), 503.
 • İşmen, A.E. (2004). Duygusal zeka ve aile işlevleri arasındaki ilişki. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (11), 55-75.
 • Ramazan, O. & Ural, O. & Sözer Çapan, A. (2006). Okul öncesi çocuklarının (3 ve 6 yaş) ahlaki yargı düzeylerinin belirlenmesi. Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Geleceği Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) bildiriler kitabı içinde (s. 51-71). KKTC: Girne Amerikan Üniversitesi.
 • Sarı, N. (2018). Okul öncesi dönemdeki çocukların ahlaki ve sosyal kural bilgileri ile annelerinin aile işlevlerine yönelik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Seçer, Z.& Sarı, H. & Olcay, O. (2006). Anne tutumlarına göre okul öncesi dönemdeki çocukların ahlaki ve sosyal kural bilgilerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 539–557.
 • Selçuk, Z. (2001). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Nobel.
 • Smetana, J. G. (1981). Preschool children’s conceptions of moral & social rules. Child Development, 52(1), 1333-1336.
 • Smetana, J. G., Schlagman, N., & Adams, P. W. (1993). Preschool children’s judgments about hypothetical and actual transgressions, Child Development, 64(1), 202-214.
 • Sözer Çapan, A. (2005). 3-11 yaş çocuklarının ahlak gelişimlerinin piaget’nin ahlaki gelişim kuramına göre incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Tatar, A., Tok, S., & Saltukoğlu, G. (2011). Gözden geçirilmiş schutte duygusal zeka ölçeğinin Türkçe ’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Klinik Farmakoloji Bülteni, 21(4), 325-338.
 • Uslu, B. (2005). Alt sosyo kültürel özellikleri, annenin eğitim durumu, kardeş sayısı ve cinsiyetin ahlak ve sosyal kural bilgilerine etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Yaman, G. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin duygusal zeka düzeyleri ile mesleğe ilişkin tutumlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yavuz, K. E. (2005). 0-12 yaş dönemi çocuklarda duygusal zeka gelişimi. Ankara: Ceceli.
 • Yavuz, K. E. (2010). Çocuğunuzun duygusal zeka gelişimi için küçük sağlam adımlar. İstanbul: Timaş.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Asena PEKTANE GÜLMEZ> (Primary Author)
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİYARBAKIR
0000-0001-6531-5482
Türkiye


Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-2965-7017
Türkiye

Publication Date March 31, 2022
Application Date October 29, 2021
Acceptance Date March 6, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 8, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { pesausad1016230, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi A Blok 420, Serdivan/SAKARYA}, publisher = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2022}, volume = {8}, number = {1}, pages = {17 - 26}, title = {OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ AHLAKİ KURAL ALGISI İLE ANNELERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {Pektane Gülmez, Asena and Gültekin Akduman, Gülümser} }
APA Pektane Gülmez, A. & Gültekin Akduman, G. (2022). OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ AHLAKİ KURAL ALGISI İLE ANNELERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (1) , 17-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/pesausad/issue/69244/1016230
MLA Pektane Gülmez, A. , Gültekin Akduman, G. "OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ AHLAKİ KURAL ALGISI İLE ANNELERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ" . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2022 ): 17-26 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pesausad/issue/69244/1016230>
Chicago Pektane Gülmez, A. , Gültekin Akduman, G. "OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ AHLAKİ KURAL ALGISI İLE ANNELERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2022 ): 17-26
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ AHLAKİ KURAL ALGISI İLE ANNELERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - AsenaPektane Gülmez, GülümserGültekin Akduman Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 26 VL - 8 IS - 1 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 PESA International Journal of Social Studies OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ AHLAKİ KURAL ALGISI İLE ANNELERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ %A Asena Pektane Gülmez , Gülümser Gültekin Akduman %T OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ AHLAKİ KURAL ALGISI İLE ANNELERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2022 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Pektane Gülmez, Asena , Gültekin Akduman, Gülümser . "OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ AHLAKİ KURAL ALGISI İLE ANNELERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 1 (March 2022): 17-26 .
AMA Pektane Gülmez A. , Gültekin Akduman G. OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ AHLAKİ KURAL ALGISI İLE ANNELERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. CC Licence. 2022; 8(1): 17-26.
Vancouver Pektane Gülmez A. , Gültekin Akduman G. OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ AHLAKİ KURAL ALGISI İLE ANNELERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2022; 8(1): 17-26.
IEEE A. Pektane Gülmez and G. Gültekin Akduman , "OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ AHLAKİ KURAL ALGISI İLE ANNELERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ", PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 8, no. 1, pp. 17-26, Mar. 2022

This website was licenced under Creative Commons 4.0 International Licence.