Research Article
BibTex RIS Cite

Arapça İ’râb ve Dilbilgisi Kurallarının Öğretiminde Karinelerin Rolü

Year 2019, Issue: 4, 65 - 75, 29.10.2019

AbstractArap olmayıp günümüzde hafızlık yapan çoğu
yabancı öğrenciler Kur’an'ı anlamadan ezberlemektedirler. Bu çalışmada ilgili
soruna çözüm yollarından birini teşkil edebilecek "Arapça İ’râb ve Dilbilgisi
Kurallarının Öğretiminde Karinelerin Rolü” konusu ele alınmıştır. Araştırma,
metnin manasını anlamadan ezberleme yöntemi ile yeni yöntem arasındaki farkı
bulmayı amaçlamıştır. Bu amaca yönelik çıkarımlar, kelimeler arasındaki
ilişkiler dikkate alınarak yapılmıştır. Bu çalışmada aynı zamanda kuralların
öğretimi ve karineler yoluyla kelimeler arasındaki ilişkiyi anlama kuramından
bahsedilmiştir. Karinelerin uygulanması kuramı öğrenciye analiz, sentez ve
çıkarım becerisi kazandırdığı gibi metinleri anlama becerisi de sağlar. Bu
noktalardan hareketle çalışılan konunun önem arz ettiği tespit edilmiştir
Thanks

Bu araştırmanın başlangıcından nihayete ermesine kadar teşviklerini ve yardımlarını benden esirgemeyen çok değerli hocam Sayın Prof. Dr. Abid Yaşar Koçak’a teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca bilgi, tecrübe ve tavsiyelerinden beni mahrum bırakmadıkları için Prof.Dr. Adil Bebek hocama teşekkür ederim. Yine hocam Prof. Dr. Hüseyin Elmalı’ya, gerek lisans yıllarımdaki, gerekse yüksek lisans dönemimdeki emekleri için teşekkürü bir borç bilirim. Son olarak eşim Esra’ya kızlarım Dilruba ve Beyzanur’a ilmi çalışmalarım için gösterdikleri destekten ve tüm aileme ilim yolundaki teşviklerinden dolayı teşekkür ederim

References

  • ثَبْت المصادر والمراجع / References 1) القرآن الكريم. 2) الجرجاني علي بن محمد. التعريفات. تحقيق إبراهيم الإبياري، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، بيروت 1938. 3) جطل مصطفى. النحو والصرف 1. منشورات جامعة حلب، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، حلب / سورية 1980. 4) ابن جني أبو الفتح عثمان. الخصائص. تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى، الطبعة الثانية بيروت – لبنان (دون تاريخ). 5) حسان تمام. اللغة العربية معناها ومبناها. دار الثقافة الجزائر عين صالح، الطبعة الأولى، الجزائر 2001. 6) حلواني محمد خير. أصول النحو العربي. الناشر الأطلسي، مطبعة أفريقية الشرق الدار البيضاء، الطبعة الثانية، المغرب 1983. 7) عبد اللطيف محمد حماسة. العلامة الإعرابية بين القديم والحديث. جامعة الكويت، مطبوعات الجامعة الطبعة الأولى، الكويت 1984. 8) الزجاجي عبد الرحمن. الإيضاح في علل النحو. تحقيق مازن مبارك، الطبعة الخامسة، بيروت (دون تاريخ). 9) الزركشي بدر الدين. البرهان في علوم القرآن. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركائه، الطبعة الأولى، مصر 1957. 10) الزركلي خير الدين. الأعلام. دار العلم للملايين، الطبعة الثالثة، بيروت لبنان 2002. 11) الشيخ عبود زهرة. التحليل النحوي للآيات الكريمة حتى نهاية القرن الثاني الهجري. رسالة دكتوراه ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة حلب 2007. 12) الغلاييني مصطفى محمد. جامع الدروس العربية. دار الروضة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى إسطنبول/ تركيا 2014. 13) الفارسي الحسن بن أحمد. التعليقة على كتاب سيبويه. تحقيق عوض بن محمد القوزي، مطبعة الأمانة، الطبعة الأولى، القاهرة 1989. 14) الفراهيدي الخليل بن أحمد. معجم العين. تحقيق: محمد مهدي المخزومي، مؤسسة دار الهجرة، الطبعة الثانية، إيران (دون تاريخ). 15) قباوة فخر الدين. التحليل النحوي أصوله وأدلته. مكتبة ناشرون والشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، مصر الطبعة الأولى، مصر 2002. 16) الكفوي أيوب بن موسى. الكليات. منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق 1974. 17) ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، بيروت – لبنان 1988. 18) ابن هشام الأنصاري جمال الدين. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. تحقيق مازن مبارك، دار الفكر، بيروت/ لبنان 1979.
  •   Kaynakça / References
  • Abdüllatif, Muhammed Hamasa (1437/2015). el-Alametü’l-İ’râbiyye beyne’l-Kadimi ve’l-Hadis. el-Kuveyt: Matbuâtu Câmîâtu’l-Kuveyt,1984. Catal, Mustafa. en’Nahv ve’s-Sârf (1). Menşûrât Câmîâti Haleb Külliyetü’l-Âdâbi ve’l-Ulûmi’l-İnsanyie, Suriye: 1980. Cürcânî, Alî b. Muhammed (816/1413). et-Târifat. thk. İbrahim el-’İbarî, Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-Arabi, 1938. Ensârî, İbn Hişâm (761/1360). Muğni’l-Lebîb an Kütübi’l-Arîb. thk. Mazin Mübark, Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1979. Fârisî, el-Hasan b. Ahmed (377/987). et-Tâlikatu alâ Kitabi Sibeveyh. thk. Âvad b. Muhammed el-Kuzi, Kâhire: Dâru’l-Amana,1989. Ferahidî, Halîl b. Ahmed (173/789). Kitabu’l-Ayn. thk. Muhammed el-Mahzumi, İran: Müessesetü Dâru’l-Hicra, trs.. Ğalayinî, Mustafa ( 1363/1944). Camiu’d-Durusi’l-Luğati’l-Âdâbiyye. Turkiye: Dâru’r-Rauda 2014. Hassan, Tammam ( 1436/2014). el-Luğatu’l-Arabiye Ma’nâhâ ve Mebnahâ. Cezayir: Dâru’s-Sekafe,2001. Helevânî, Muhammed Hayır. Usûlü’n-Nahv el-Arabî. Nşr. Atlasi, Matbaatu Afrikya eş’Şark, el-Mağrib: ed’Daru’l-Bayd âa,1983. İbn Cinnî, Ebu’l-Feth Osman (393/1002). el-Hasâis. thk. Muhammed Ali Neccar, Lübnan: Dâru’l-Hüda, trs.. İbn Manzûr, Muhamed b. Mukrim Cemalüddin (711/1311). Lisanu’l-Arab. Beyrut: Dâru Sâdır,1988. Kabava, Fahruddin. et-Tahlilün-Nahvî Üsûlühü ve Edilletühû. Mısır: Maktebetu Naşirun ve eş-Şerike el-Mısriye el-Âlamiye lil-Neşr, Loncman, 2002. Kefevî, Eyüb b. Musa Ebu’l- Bâkâ (1094/1683). el-Külliyât fi Mu’cemi’l-Mustalahât. Dımaşk: Menşürat Vezaratu’s-Sekâfe ve’l-İrşad el-Kavmi, 1974. Kurân-ı Kerîm. Şeyh Abbud, Zehra. et-Tahlilün-Nahvi lil-Âyâti’l-Kerîme hatta Nihayet el-Karn es-Sani el-Hicrî. Câmiatu Halep Külliyetu’l-Âdâbi ve’l-Ulûmi’l-İnsaniyye, Suriye: 2007. Zeccacî, Abdurrahman (337/952). el’Îzahu fi İlali’n-Nahv. thk. Mazin Mübark, Beyrut: trs.. Zerkeşî, Bedrü’d-Din (745/ 1344 ). el-Burhan fi Ulûmi’l-Kur’an. thk. Muhammed İbrahim, Dâru Ihyâi’l-Kütübi’l-Arabiyye, Mısır: 1957. Ziriklî, Hayreddin (1396/1975). el-Âlam. Beyrut: Dâru’l-İlm lil-Melayin, 2002.

The Directories in Teaching Arabic Grammar and I’rab (Structure Analysis)

Year 2019, Issue: 4, 65 - 75, 29.10.2019

Abstract
Abstract:
Turkish students،
today
، memorize Quran without understanding its
meaning; that’s why this study "Qarina in teaching Arabic grammar and
I’rab (structure analysis)" focused on differentiating between means of
memorizing and the new way of memorizing without understanding the text. We did
this by considering the link between vocabularies. This study talks about the
theory of teaching grammar and the link among vocabularies on the purpose of
comprehending the targeted texts through comprehending key words in the text
، in addition to applying Qarina theory that enables students to
analyze
، compose and deduce.
References

  • ثَبْت المصادر والمراجع / References 1) القرآن الكريم. 2) الجرجاني علي بن محمد. التعريفات. تحقيق إبراهيم الإبياري، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، بيروت 1938. 3) جطل مصطفى. النحو والصرف 1. منشورات جامعة حلب، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، حلب / سورية 1980. 4) ابن جني أبو الفتح عثمان. الخصائص. تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى، الطبعة الثانية بيروت – لبنان (دون تاريخ). 5) حسان تمام. اللغة العربية معناها ومبناها. دار الثقافة الجزائر عين صالح، الطبعة الأولى، الجزائر 2001. 6) حلواني محمد خير. أصول النحو العربي. الناشر الأطلسي، مطبعة أفريقية الشرق الدار البيضاء، الطبعة الثانية، المغرب 1983. 7) عبد اللطيف محمد حماسة. العلامة الإعرابية بين القديم والحديث. جامعة الكويت، مطبوعات الجامعة الطبعة الأولى، الكويت 1984. 8) الزجاجي عبد الرحمن. الإيضاح في علل النحو. تحقيق مازن مبارك، الطبعة الخامسة، بيروت (دون تاريخ). 9) الزركشي بدر الدين. البرهان في علوم القرآن. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركائه، الطبعة الأولى، مصر 1957. 10) الزركلي خير الدين. الأعلام. دار العلم للملايين، الطبعة الثالثة، بيروت لبنان 2002. 11) الشيخ عبود زهرة. التحليل النحوي للآيات الكريمة حتى نهاية القرن الثاني الهجري. رسالة دكتوراه ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة حلب 2007. 12) الغلاييني مصطفى محمد. جامع الدروس العربية. دار الروضة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى إسطنبول/ تركيا 2014. 13) الفارسي الحسن بن أحمد. التعليقة على كتاب سيبويه. تحقيق عوض بن محمد القوزي، مطبعة الأمانة، الطبعة الأولى، القاهرة 1989. 14) الفراهيدي الخليل بن أحمد. معجم العين. تحقيق: محمد مهدي المخزومي، مؤسسة دار الهجرة، الطبعة الثانية، إيران (دون تاريخ). 15) قباوة فخر الدين. التحليل النحوي أصوله وأدلته. مكتبة ناشرون والشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، مصر الطبعة الأولى، مصر 2002. 16) الكفوي أيوب بن موسى. الكليات. منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق 1974. 17) ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، بيروت – لبنان 1988. 18) ابن هشام الأنصاري جمال الدين. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. تحقيق مازن مبارك، دار الفكر، بيروت/ لبنان 1979.
  •   Kaynakça / References
  • Abdüllatif, Muhammed Hamasa (1437/2015). el-Alametü’l-İ’râbiyye beyne’l-Kadimi ve’l-Hadis. el-Kuveyt: Matbuâtu Câmîâtu’l-Kuveyt,1984. Catal, Mustafa. en’Nahv ve’s-Sârf (1). Menşûrât Câmîâti Haleb Külliyetü’l-Âdâbi ve’l-Ulûmi’l-İnsanyie, Suriye: 1980. Cürcânî, Alî b. Muhammed (816/1413). et-Târifat. thk. İbrahim el-’İbarî, Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-Arabi, 1938. Ensârî, İbn Hişâm (761/1360). Muğni’l-Lebîb an Kütübi’l-Arîb. thk. Mazin Mübark, Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1979. Fârisî, el-Hasan b. Ahmed (377/987). et-Tâlikatu alâ Kitabi Sibeveyh. thk. Âvad b. Muhammed el-Kuzi, Kâhire: Dâru’l-Amana,1989. Ferahidî, Halîl b. Ahmed (173/789). Kitabu’l-Ayn. thk. Muhammed el-Mahzumi, İran: Müessesetü Dâru’l-Hicra, trs.. Ğalayinî, Mustafa ( 1363/1944). Camiu’d-Durusi’l-Luğati’l-Âdâbiyye. Turkiye: Dâru’r-Rauda 2014. Hassan, Tammam ( 1436/2014). el-Luğatu’l-Arabiye Ma’nâhâ ve Mebnahâ. Cezayir: Dâru’s-Sekafe,2001. Helevânî, Muhammed Hayır. Usûlü’n-Nahv el-Arabî. Nşr. Atlasi, Matbaatu Afrikya eş’Şark, el-Mağrib: ed’Daru’l-Bayd âa,1983. İbn Cinnî, Ebu’l-Feth Osman (393/1002). el-Hasâis. thk. Muhammed Ali Neccar, Lübnan: Dâru’l-Hüda, trs.. İbn Manzûr, Muhamed b. Mukrim Cemalüddin (711/1311). Lisanu’l-Arab. Beyrut: Dâru Sâdır,1988. Kabava, Fahruddin. et-Tahlilün-Nahvî Üsûlühü ve Edilletühû. Mısır: Maktebetu Naşirun ve eş-Şerike el-Mısriye el-Âlamiye lil-Neşr, Loncman, 2002. Kefevî, Eyüb b. Musa Ebu’l- Bâkâ (1094/1683). el-Külliyât fi Mu’cemi’l-Mustalahât. Dımaşk: Menşürat Vezaratu’s-Sekâfe ve’l-İrşad el-Kavmi, 1974. Kurân-ı Kerîm. Şeyh Abbud, Zehra. et-Tahlilün-Nahvi lil-Âyâti’l-Kerîme hatta Nihayet el-Karn es-Sani el-Hicrî. Câmiatu Halep Külliyetu’l-Âdâbi ve’l-Ulûmi’l-İnsaniyye, Suriye: 2007. Zeccacî, Abdurrahman (337/952). el’Îzahu fi İlali’n-Nahv. thk. Mazin Mübark, Beyrut: trs.. Zerkeşî, Bedrü’d-Din (745/ 1344 ). el-Burhan fi Ulûmi’l-Kur’an. thk. Muhammed İbrahim, Dâru Ihyâi’l-Kütübi’l-Arabiyye, Mısır: 1957. Ziriklî, Hayreddin (1396/1975). el-Âlam. Beyrut: Dâru’l-İlm lil-Melayin, 2002.

القرائن في تعليم قواعد اللغة العربية والإعراب

Year 2019, Issue: 4, 65 - 75, 29.10.2019

Abstract
ملخص:
اليوم،
يحفظ الطلاب العرب والأتراك القرآن الكريم لكنهم لا يفهمون معانيه، ولا يستطيعون
تطبيق قواعده، لذلك؛ في هذه الدراسة "القرائن في تعليم قواعد اللغة العربية
والإعراب "استهدفت إيجاد الفرق بين طريقة الحفظ عن ظهر قلب، والطريقة الجديدة
دون فهم معنى النص. وقد تم ذلك عن طريق مراعاة العلاقة بين الكلمات في هذا البحث،
كان الحديث عن نظرية تدريس القواعد والعلاقة بين الكلمات بقصد فهم النصوص
المستهدفة، من خلال فهم الكلمات المفتاحية في النص وتطبيق نظرية القرائن مما يعطي
الطالب القدرة على التحليل والتركيب والاستنتاج.
References

  • ثَبْت المصادر والمراجع / References 1) القرآن الكريم. 2) الجرجاني علي بن محمد. التعريفات. تحقيق إبراهيم الإبياري، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، بيروت 1938. 3) جطل مصطفى. النحو والصرف 1. منشورات جامعة حلب، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، حلب / سورية 1980. 4) ابن جني أبو الفتح عثمان. الخصائص. تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى، الطبعة الثانية بيروت – لبنان (دون تاريخ). 5) حسان تمام. اللغة العربية معناها ومبناها. دار الثقافة الجزائر عين صالح، الطبعة الأولى، الجزائر 2001. 6) حلواني محمد خير. أصول النحو العربي. الناشر الأطلسي، مطبعة أفريقية الشرق الدار البيضاء، الطبعة الثانية، المغرب 1983. 7) عبد اللطيف محمد حماسة. العلامة الإعرابية بين القديم والحديث. جامعة الكويت، مطبوعات الجامعة الطبعة الأولى، الكويت 1984. 8) الزجاجي عبد الرحمن. الإيضاح في علل النحو. تحقيق مازن مبارك، الطبعة الخامسة، بيروت (دون تاريخ). 9) الزركشي بدر الدين. البرهان في علوم القرآن. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركائه، الطبعة الأولى، مصر 1957. 10) الزركلي خير الدين. الأعلام. دار العلم للملايين، الطبعة الثالثة، بيروت لبنان 2002. 11) الشيخ عبود زهرة. التحليل النحوي للآيات الكريمة حتى نهاية القرن الثاني الهجري. رسالة دكتوراه ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة حلب 2007. 12) الغلاييني مصطفى محمد. جامع الدروس العربية. دار الروضة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى إسطنبول/ تركيا 2014. 13) الفارسي الحسن بن أحمد. التعليقة على كتاب سيبويه. تحقيق عوض بن محمد القوزي، مطبعة الأمانة، الطبعة الأولى، القاهرة 1989. 14) الفراهيدي الخليل بن أحمد. معجم العين. تحقيق: محمد مهدي المخزومي، مؤسسة دار الهجرة، الطبعة الثانية، إيران (دون تاريخ). 15) قباوة فخر الدين. التحليل النحوي أصوله وأدلته. مكتبة ناشرون والشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، مصر الطبعة الأولى، مصر 2002. 16) الكفوي أيوب بن موسى. الكليات. منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق 1974. 17) ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، بيروت – لبنان 1988. 18) ابن هشام الأنصاري جمال الدين. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. تحقيق مازن مبارك، دار الفكر، بيروت/ لبنان 1979.
  •   Kaynakça / References
  • Abdüllatif, Muhammed Hamasa (1437/2015). el-Alametü’l-İ’râbiyye beyne’l-Kadimi ve’l-Hadis. el-Kuveyt: Matbuâtu Câmîâtu’l-Kuveyt,1984. Catal, Mustafa. en’Nahv ve’s-Sârf (1). Menşûrât Câmîâti Haleb Külliyetü’l-Âdâbi ve’l-Ulûmi’l-İnsanyie, Suriye: 1980. Cürcânî, Alî b. Muhammed (816/1413). et-Târifat. thk. İbrahim el-’İbarî, Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-Arabi, 1938. Ensârî, İbn Hişâm (761/1360). Muğni’l-Lebîb an Kütübi’l-Arîb. thk. Mazin Mübark, Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1979. Fârisî, el-Hasan b. Ahmed (377/987). et-Tâlikatu alâ Kitabi Sibeveyh. thk. Âvad b. Muhammed el-Kuzi, Kâhire: Dâru’l-Amana,1989. Ferahidî, Halîl b. Ahmed (173/789). Kitabu’l-Ayn. thk. Muhammed el-Mahzumi, İran: Müessesetü Dâru’l-Hicra, trs.. Ğalayinî, Mustafa ( 1363/1944). Camiu’d-Durusi’l-Luğati’l-Âdâbiyye. Turkiye: Dâru’r-Rauda 2014. Hassan, Tammam ( 1436/2014). el-Luğatu’l-Arabiye Ma’nâhâ ve Mebnahâ. Cezayir: Dâru’s-Sekafe,2001. Helevânî, Muhammed Hayır. Usûlü’n-Nahv el-Arabî. Nşr. Atlasi, Matbaatu Afrikya eş’Şark, el-Mağrib: ed’Daru’l-Bayd âa,1983. İbn Cinnî, Ebu’l-Feth Osman (393/1002). el-Hasâis. thk. Muhammed Ali Neccar, Lübnan: Dâru’l-Hüda, trs.. İbn Manzûr, Muhamed b. Mukrim Cemalüddin (711/1311). Lisanu’l-Arab. Beyrut: Dâru Sâdır,1988. Kabava, Fahruddin. et-Tahlilün-Nahvî Üsûlühü ve Edilletühû. Mısır: Maktebetu Naşirun ve eş-Şerike el-Mısriye el-Âlamiye lil-Neşr, Loncman, 2002. Kefevî, Eyüb b. Musa Ebu’l- Bâkâ (1094/1683). el-Külliyât fi Mu’cemi’l-Mustalahât. Dımaşk: Menşürat Vezaratu’s-Sekâfe ve’l-İrşad el-Kavmi, 1974. Kurân-ı Kerîm. Şeyh Abbud, Zehra. et-Tahlilün-Nahvi lil-Âyâti’l-Kerîme hatta Nihayet el-Karn es-Sani el-Hicrî. Câmiatu Halep Külliyetu’l-Âdâbi ve’l-Ulûmi’l-İnsaniyye, Suriye: 2007. Zeccacî, Abdurrahman (337/952). el’Îzahu fi İlali’n-Nahv. thk. Mazin Mübark, Beyrut: trs.. Zerkeşî, Bedrü’d-Din (745/ 1344 ). el-Burhan fi Ulûmi’l-Kur’an. thk. Muhammed İbrahim, Dâru Ihyâi’l-Kütübi’l-Arabiyye, Mısır: 1957. Ziriklî, Hayreddin (1396/1975). el-Âlam. Beyrut: Dâru’l-İlm lil-Melayin, 2002.
There are 3 citations in total.

Details

Primary Language Arabic
Subjects Religious Studies
Journal Section Articles
Authors

Ahmad Alalı 0000-0002-3378-584X

Publication Date October 29, 2019
Submission Date September 23, 2019
Published in Issue Year 2019 Issue: 4

Cite

APA Alalı, A. (2019). القرائن في تعليم قواعد اللغة العربية والإعراب. Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi(4), 65-75.
AMA Alalı A. القرائن في تعليم قواعد اللغة العربية والإعراب. Rumeli İslâm. October 2019;(4):65-75.
Chicago Alalı, Ahmad. “القرائن في تعليم قواعد اللغة العربية والإعراب”. Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, no. 4 (October 2019): 65-75.
EndNote Alalı A (October 1, 2019) القرائن في تعليم قواعد اللغة العربية والإعراب. Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi 4 65–75.
IEEE A. Alalı, “القرائن في تعليم قواعد اللغة العربية والإعراب”, Rumeli İslâm, no. 4, pp. 65–75, October 2019.
ISNAD Alalı, Ahmad. “القرائن في تعليم قواعد اللغة العربية والإعراب”. Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi 4 (October 2019), 65-75.
JAMA Alalı A. القرائن في تعليم قواعد اللغة العربية والإعراب. Rumeli İslâm. 2019;:65–75.
MLA Alalı, Ahmad. “القرائن في تعليم قواعد اللغة العربية والإعراب”. Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, no. 4, 2019, pp. 65-75.
Vancouver Alalı A. القرائن في تعليم قواعد اللغة العربية والإعراب. Rumeli İslâm. 2019(4):65-7.

RUMELİ
İslâm Araştırmaları Dergisi
مجلة روم ايلى للبحوث الإسلامية/ Rumeli Journal of Islamic Studies
ISSN: 2564-7903