Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Directories in Teaching Arabic Grammar and I’rab (Structure Analysis)

Yıl 2019, Sayı 4, 65 - 75, 29.10.2019

Öz


Abstract:


Turkish students، today، memorize Quran without understanding its meaning; that’s why this study "Qarina in teaching Arabic grammar and I’rab (structure analysis)" focused on differentiating between means of memorizing and the new way of memorizing without understanding the text. We did this by considering the link between vocabularies. This study talks about the theory of teaching grammar and the link among vocabularies on the purpose of comprehending the targeted texts through comprehending key words in the text، in addition to applying Qarina theory that enables students to analyze، compose and deduce.


Kaynakça

  • ثَبْت المصادر والمراجع / References 1) القرآن الكريم. 2) الجرجاني علي بن محمد. التعريفات. تحقيق إبراهيم الإبياري، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، بيروت 1938. 3) جطل مصطفى. النحو والصرف 1. منشورات جامعة حلب، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، حلب / سورية 1980. 4) ابن جني أبو الفتح عثمان. الخصائص. تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى، الطبعة الثانية بيروت – لبنان (دون تاريخ). 5) حسان تمام. اللغة العربية معناها ومبناها. دار الثقافة الجزائر عين صالح، الطبعة الأولى، الجزائر 2001. 6) حلواني محمد خير. أصول النحو العربي. الناشر الأطلسي، مطبعة أفريقية الشرق الدار البيضاء، الطبعة الثانية، المغرب 1983. 7) عبد اللطيف محمد حماسة. العلامة الإعرابية بين القديم والحديث. جامعة الكويت، مطبوعات الجامعة الطبعة الأولى، الكويت 1984. 8) الزجاجي عبد الرحمن. الإيضاح في علل النحو. تحقيق مازن مبارك، الطبعة الخامسة، بيروت (دون تاريخ). 9) الزركشي بدر الدين. البرهان في علوم القرآن. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركائه، الطبعة الأولى، مصر 1957. 10) الزركلي خير الدين. الأعلام. دار العلم للملايين، الطبعة الثالثة، بيروت لبنان 2002. 11) الشيخ عبود زهرة. التحليل النحوي للآيات الكريمة حتى نهاية القرن الثاني الهجري. رسالة دكتوراه ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة حلب 2007. 12) الغلاييني مصطفى محمد. جامع الدروس العربية. دار الروضة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى إسطنبول/ تركيا 2014. 13) الفارسي الحسن بن أحمد. التعليقة على كتاب سيبويه. تحقيق عوض بن محمد القوزي، مطبعة الأمانة، الطبعة الأولى، القاهرة 1989. 14) الفراهيدي الخليل بن أحمد. معجم العين. تحقيق: محمد مهدي المخزومي، مؤسسة دار الهجرة، الطبعة الثانية، إيران (دون تاريخ). 15) قباوة فخر الدين. التحليل النحوي أصوله وأدلته. مكتبة ناشرون والشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، مصر الطبعة الأولى، مصر 2002. 16) الكفوي أيوب بن موسى. الكليات. منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق 1974. 17) ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، بيروت – لبنان 1988. 18) ابن هشام الأنصاري جمال الدين. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. تحقيق مازن مبارك، دار الفكر، بيروت/ لبنان 1979.
  •   Kaynakça / References
  • Abdüllatif, Muhammed Hamasa (1437/2015). el-Alametü’l-İ’râbiyye beyne’l-Kadimi ve’l-Hadis. el-Kuveyt: Matbuâtu Câmîâtu’l-Kuveyt,1984. Catal, Mustafa. en’Nahv ve’s-Sârf (1). Menşûrât Câmîâti Haleb Külliyetü’l-Âdâbi ve’l-Ulûmi’l-İnsanyie, Suriye: 1980. Cürcânî, Alî b. Muhammed (816/1413). et-Târifat. thk. İbrahim el-’İbarî, Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-Arabi, 1938. Ensârî, İbn Hişâm (761/1360). Muğni’l-Lebîb an Kütübi’l-Arîb. thk. Mazin Mübark, Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1979. Fârisî, el-Hasan b. Ahmed (377/987). et-Tâlikatu alâ Kitabi Sibeveyh. thk. Âvad b. Muhammed el-Kuzi, Kâhire: Dâru’l-Amana,1989. Ferahidî, Halîl b. Ahmed (173/789). Kitabu’l-Ayn. thk. Muhammed el-Mahzumi, İran: Müessesetü Dâru’l-Hicra, trs.. Ğalayinî, Mustafa ( 1363/1944). Camiu’d-Durusi’l-Luğati’l-Âdâbiyye. Turkiye: Dâru’r-Rauda 2014. Hassan, Tammam ( 1436/2014). el-Luğatu’l-Arabiye Ma’nâhâ ve Mebnahâ. Cezayir: Dâru’s-Sekafe,2001. Helevânî, Muhammed Hayır. Usûlü’n-Nahv el-Arabî. Nşr. Atlasi, Matbaatu Afrikya eş’Şark, el-Mağrib: ed’Daru’l-Bayd âa,1983. İbn Cinnî, Ebu’l-Feth Osman (393/1002). el-Hasâis. thk. Muhammed Ali Neccar, Lübnan: Dâru’l-Hüda, trs.. İbn Manzûr, Muhamed b. Mukrim Cemalüddin (711/1311). Lisanu’l-Arab. Beyrut: Dâru Sâdır,1988. Kabava, Fahruddin. et-Tahlilün-Nahvî Üsûlühü ve Edilletühû. Mısır: Maktebetu Naşirun ve eş-Şerike el-Mısriye el-Âlamiye lil-Neşr, Loncman, 2002. Kefevî, Eyüb b. Musa Ebu’l- Bâkâ (1094/1683). el-Külliyât fi Mu’cemi’l-Mustalahât. Dımaşk: Menşürat Vezaratu’s-Sekâfe ve’l-İrşad el-Kavmi, 1974. Kurân-ı Kerîm. Şeyh Abbud, Zehra. et-Tahlilün-Nahvi lil-Âyâti’l-Kerîme hatta Nihayet el-Karn es-Sani el-Hicrî. Câmiatu Halep Külliyetu’l-Âdâbi ve’l-Ulûmi’l-İnsaniyye, Suriye: 2007. Zeccacî, Abdurrahman (337/952). el’Îzahu fi İlali’n-Nahv. thk. Mazin Mübark, Beyrut: trs.. Zerkeşî, Bedrü’d-Din (745/ 1344 ). el-Burhan fi Ulûmi’l-Kur’an. thk. Muhammed İbrahim, Dâru Ihyâi’l-Kütübi’l-Arabiyye, Mısır: 1957. Ziriklî, Hayreddin (1396/1975). el-Âlam. Beyrut: Dâru’l-İlm lil-Melayin, 2002.

القرائن في تعليم قواعد اللغة العربية والإعراب

Yıl 2019, Sayı 4, 65 - 75, 29.10.2019

Öz


ملخص:


اليوم، يحفظ الطلاب العرب والأتراك القرآن الكريم لكنهم لا يفهمون معانيه، ولا يستطيعون تطبيق قواعده، لذلك؛ في هذه الدراسة "القرائن في تعليم قواعد اللغة العربية والإعراب "استهدفت إيجاد الفرق بين طريقة الحفظ عن ظهر قلب، والطريقة الجديدة دون فهم معنى النص. وقد تم ذلك عن طريق مراعاة العلاقة بين الكلمات في هذا البحث، كان الحديث عن نظرية تدريس القواعد والعلاقة بين الكلمات بقصد فهم النصوص المستهدفة، من خلال فهم الكلمات المفتاحية في النص وتطبيق نظرية القرائن مما يعطي الطالب القدرة على التحليل والتركيب والاستنتاج.


Kaynakça

  • ثَبْت المصادر والمراجع / References 1) القرآن الكريم. 2) الجرجاني علي بن محمد. التعريفات. تحقيق إبراهيم الإبياري، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، بيروت 1938. 3) جطل مصطفى. النحو والصرف 1. منشورات جامعة حلب، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، حلب / سورية 1980. 4) ابن جني أبو الفتح عثمان. الخصائص. تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى، الطبعة الثانية بيروت – لبنان (دون تاريخ). 5) حسان تمام. اللغة العربية معناها ومبناها. دار الثقافة الجزائر عين صالح، الطبعة الأولى، الجزائر 2001. 6) حلواني محمد خير. أصول النحو العربي. الناشر الأطلسي، مطبعة أفريقية الشرق الدار البيضاء، الطبعة الثانية، المغرب 1983. 7) عبد اللطيف محمد حماسة. العلامة الإعرابية بين القديم والحديث. جامعة الكويت، مطبوعات الجامعة الطبعة الأولى، الكويت 1984. 8) الزجاجي عبد الرحمن. الإيضاح في علل النحو. تحقيق مازن مبارك، الطبعة الخامسة، بيروت (دون تاريخ). 9) الزركشي بدر الدين. البرهان في علوم القرآن. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركائه، الطبعة الأولى، مصر 1957. 10) الزركلي خير الدين. الأعلام. دار العلم للملايين، الطبعة الثالثة، بيروت لبنان 2002. 11) الشيخ عبود زهرة. التحليل النحوي للآيات الكريمة حتى نهاية القرن الثاني الهجري. رسالة دكتوراه ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة حلب 2007. 12) الغلاييني مصطفى محمد. جامع الدروس العربية. دار الروضة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى إسطنبول/ تركيا 2014. 13) الفارسي الحسن بن أحمد. التعليقة على كتاب سيبويه. تحقيق عوض بن محمد القوزي، مطبعة الأمانة، الطبعة الأولى، القاهرة 1989. 14) الفراهيدي الخليل بن أحمد. معجم العين. تحقيق: محمد مهدي المخزومي، مؤسسة دار الهجرة، الطبعة الثانية، إيران (دون تاريخ). 15) قباوة فخر الدين. التحليل النحوي أصوله وأدلته. مكتبة ناشرون والشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، مصر الطبعة الأولى، مصر 2002. 16) الكفوي أيوب بن موسى. الكليات. منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق 1974. 17) ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، بيروت – لبنان 1988. 18) ابن هشام الأنصاري جمال الدين. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. تحقيق مازن مبارك، دار الفكر، بيروت/ لبنان 1979.
  •   Kaynakça / References
  • Abdüllatif, Muhammed Hamasa (1437/2015). el-Alametü’l-İ’râbiyye beyne’l-Kadimi ve’l-Hadis. el-Kuveyt: Matbuâtu Câmîâtu’l-Kuveyt,1984. Catal, Mustafa. en’Nahv ve’s-Sârf (1). Menşûrât Câmîâti Haleb Külliyetü’l-Âdâbi ve’l-Ulûmi’l-İnsanyie, Suriye: 1980. Cürcânî, Alî b. Muhammed (816/1413). et-Târifat. thk. İbrahim el-’İbarî, Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-Arabi, 1938. Ensârî, İbn Hişâm (761/1360). Muğni’l-Lebîb an Kütübi’l-Arîb. thk. Mazin Mübark, Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1979. Fârisî, el-Hasan b. Ahmed (377/987). et-Tâlikatu alâ Kitabi Sibeveyh. thk. Âvad b. Muhammed el-Kuzi, Kâhire: Dâru’l-Amana,1989. Ferahidî, Halîl b. Ahmed (173/789). Kitabu’l-Ayn. thk. Muhammed el-Mahzumi, İran: Müessesetü Dâru’l-Hicra, trs.. Ğalayinî, Mustafa ( 1363/1944). Camiu’d-Durusi’l-Luğati’l-Âdâbiyye. Turkiye: Dâru’r-Rauda 2014. Hassan, Tammam ( 1436/2014). el-Luğatu’l-Arabiye Ma’nâhâ ve Mebnahâ. Cezayir: Dâru’s-Sekafe,2001. Helevânî, Muhammed Hayır. Usûlü’n-Nahv el-Arabî. Nşr. Atlasi, Matbaatu Afrikya eş’Şark, el-Mağrib: ed’Daru’l-Bayd âa,1983. İbn Cinnî, Ebu’l-Feth Osman (393/1002). el-Hasâis. thk. Muhammed Ali Neccar, Lübnan: Dâru’l-Hüda, trs.. İbn Manzûr, Muhamed b. Mukrim Cemalüddin (711/1311). Lisanu’l-Arab. Beyrut: Dâru Sâdır,1988. Kabava, Fahruddin. et-Tahlilün-Nahvî Üsûlühü ve Edilletühû. Mısır: Maktebetu Naşirun ve eş-Şerike el-Mısriye el-Âlamiye lil-Neşr, Loncman, 2002. Kefevî, Eyüb b. Musa Ebu’l- Bâkâ (1094/1683). el-Külliyât fi Mu’cemi’l-Mustalahât. Dımaşk: Menşürat Vezaratu’s-Sekâfe ve’l-İrşad el-Kavmi, 1974. Kurân-ı Kerîm. Şeyh Abbud, Zehra. et-Tahlilün-Nahvi lil-Âyâti’l-Kerîme hatta Nihayet el-Karn es-Sani el-Hicrî. Câmiatu Halep Külliyetu’l-Âdâbi ve’l-Ulûmi’l-İnsaniyye, Suriye: 2007. Zeccacî, Abdurrahman (337/952). el’Îzahu fi İlali’n-Nahv. thk. Mazin Mübark, Beyrut: trs.. Zerkeşî, Bedrü’d-Din (745/ 1344 ). el-Burhan fi Ulûmi’l-Kur’an. thk. Muhammed İbrahim, Dâru Ihyâi’l-Kütübi’l-Arabiyye, Mısır: 1957. Ziriklî, Hayreddin (1396/1975). el-Âlam. Beyrut: Dâru’l-İlm lil-Melayin, 2002.

Arapça İ’râb ve Dilbilgisi Kurallarının Öğretiminde Karinelerin Rolü

Yıl 2019, Sayı 4, 65 - 75, 29.10.2019

Öz

Arap olmayıp günümüzde hafızlık yapan çoğu yabancı öğrenciler Kur’an'ı anlamadan ezberlemektedirler. Bu çalışmada ilgili soruna çözüm yollarından birini teşkil edebilecek "Arapça İ’râb ve Dilbilgisi Kurallarının Öğretiminde Karinelerin Rolü” konusu ele alınmıştır. Araştırma, metnin manasını anlamadan ezberleme yöntemi ile yeni yöntem arasındaki farkı bulmayı amaçlamıştır. Bu amaca yönelik çıkarımlar, kelimeler arasındaki ilişkiler dikkate alınarak yapılmıştır. Bu çalışmada aynı zamanda kuralların öğretimi ve karineler yoluyla kelimeler arasındaki ilişkiyi anlama kuramından bahsedilmiştir. Karinelerin uygulanması kuramı öğrenciye analiz, sentez ve çıkarım becerisi kazandırdığı gibi metinleri anlama becerisi de sağlar. Bu noktalardan hareketle çalışılan konunun önem arz ettiği tespit edilmiştir


Kaynakça

  • ثَبْت المصادر والمراجع / References 1) القرآن الكريم. 2) الجرجاني علي بن محمد. التعريفات. تحقيق إبراهيم الإبياري، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، بيروت 1938. 3) جطل مصطفى. النحو والصرف 1. منشورات جامعة حلب، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، حلب / سورية 1980. 4) ابن جني أبو الفتح عثمان. الخصائص. تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى، الطبعة الثانية بيروت – لبنان (دون تاريخ). 5) حسان تمام. اللغة العربية معناها ومبناها. دار الثقافة الجزائر عين صالح، الطبعة الأولى، الجزائر 2001. 6) حلواني محمد خير. أصول النحو العربي. الناشر الأطلسي، مطبعة أفريقية الشرق الدار البيضاء، الطبعة الثانية، المغرب 1983. 7) عبد اللطيف محمد حماسة. العلامة الإعرابية بين القديم والحديث. جامعة الكويت، مطبوعات الجامعة الطبعة الأولى، الكويت 1984. 8) الزجاجي عبد الرحمن. الإيضاح في علل النحو. تحقيق مازن مبارك، الطبعة الخامسة، بيروت (دون تاريخ). 9) الزركشي بدر الدين. البرهان في علوم القرآن. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركائه، الطبعة الأولى، مصر 1957. 10) الزركلي خير الدين. الأعلام. دار العلم للملايين، الطبعة الثالثة، بيروت لبنان 2002. 11) الشيخ عبود زهرة. التحليل النحوي للآيات الكريمة حتى نهاية القرن الثاني الهجري. رسالة دكتوراه ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة حلب 2007. 12) الغلاييني مصطفى محمد. جامع الدروس العربية. دار الروضة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى إسطنبول/ تركيا 2014. 13) الفارسي الحسن بن أحمد. التعليقة على كتاب سيبويه. تحقيق عوض بن محمد القوزي، مطبعة الأمانة، الطبعة الأولى، القاهرة 1989. 14) الفراهيدي الخليل بن أحمد. معجم العين. تحقيق: محمد مهدي المخزومي، مؤسسة دار الهجرة، الطبعة الثانية، إيران (دون تاريخ). 15) قباوة فخر الدين. التحليل النحوي أصوله وأدلته. مكتبة ناشرون والشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، مصر الطبعة الأولى، مصر 2002. 16) الكفوي أيوب بن موسى. الكليات. منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق 1974. 17) ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، بيروت – لبنان 1988. 18) ابن هشام الأنصاري جمال الدين. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. تحقيق مازن مبارك، دار الفكر، بيروت/ لبنان 1979.
  •   Kaynakça / References
  • Abdüllatif, Muhammed Hamasa (1437/2015). el-Alametü’l-İ’râbiyye beyne’l-Kadimi ve’l-Hadis. el-Kuveyt: Matbuâtu Câmîâtu’l-Kuveyt,1984. Catal, Mustafa. en’Nahv ve’s-Sârf (1). Menşûrât Câmîâti Haleb Külliyetü’l-Âdâbi ve’l-Ulûmi’l-İnsanyie, Suriye: 1980. Cürcânî, Alî b. Muhammed (816/1413). et-Târifat. thk. İbrahim el-’İbarî, Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-Arabi, 1938. Ensârî, İbn Hişâm (761/1360). Muğni’l-Lebîb an Kütübi’l-Arîb. thk. Mazin Mübark, Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1979. Fârisî, el-Hasan b. Ahmed (377/987). et-Tâlikatu alâ Kitabi Sibeveyh. thk. Âvad b. Muhammed el-Kuzi, Kâhire: Dâru’l-Amana,1989. Ferahidî, Halîl b. Ahmed (173/789). Kitabu’l-Ayn. thk. Muhammed el-Mahzumi, İran: Müessesetü Dâru’l-Hicra, trs.. Ğalayinî, Mustafa ( 1363/1944). Camiu’d-Durusi’l-Luğati’l-Âdâbiyye. Turkiye: Dâru’r-Rauda 2014. Hassan, Tammam ( 1436/2014). el-Luğatu’l-Arabiye Ma’nâhâ ve Mebnahâ. Cezayir: Dâru’s-Sekafe,2001. Helevânî, Muhammed Hayır. Usûlü’n-Nahv el-Arabî. Nşr. Atlasi, Matbaatu Afrikya eş’Şark, el-Mağrib: ed’Daru’l-Bayd âa,1983. İbn Cinnî, Ebu’l-Feth Osman (393/1002). el-Hasâis. thk. Muhammed Ali Neccar, Lübnan: Dâru’l-Hüda, trs.. İbn Manzûr, Muhamed b. Mukrim Cemalüddin (711/1311). Lisanu’l-Arab. Beyrut: Dâru Sâdır,1988. Kabava, Fahruddin. et-Tahlilün-Nahvî Üsûlühü ve Edilletühû. Mısır: Maktebetu Naşirun ve eş-Şerike el-Mısriye el-Âlamiye lil-Neşr, Loncman, 2002. Kefevî, Eyüb b. Musa Ebu’l- Bâkâ (1094/1683). el-Külliyât fi Mu’cemi’l-Mustalahât. Dımaşk: Menşürat Vezaratu’s-Sekâfe ve’l-İrşad el-Kavmi, 1974. Kurân-ı Kerîm. Şeyh Abbud, Zehra. et-Tahlilün-Nahvi lil-Âyâti’l-Kerîme hatta Nihayet el-Karn es-Sani el-Hicrî. Câmiatu Halep Külliyetu’l-Âdâbi ve’l-Ulûmi’l-İnsaniyye, Suriye: 2007. Zeccacî, Abdurrahman (337/952). el’Îzahu fi İlali’n-Nahv. thk. Mazin Mübark, Beyrut: trs.. Zerkeşî, Bedrü’d-Din (745/ 1344 ). el-Burhan fi Ulûmi’l-Kur’an. thk. Muhammed İbrahim, Dâru Ihyâi’l-Kütübi’l-Arabiyye, Mısır: 1957. Ziriklî, Hayreddin (1396/1975). el-Âlam. Beyrut: Dâru’l-İlm lil-Melayin, 2002.

Ayrıntılar

Birincil Dil Arapça
Konular Din Bilimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ahmad ALALI> (Sorumlu Yazar)

0000-0002-3378-584X
Türkiye

Teşekkür Bu araştırmanın başlangıcından nihayete ermesine kadar teşviklerini ve yardımlarını benden esirgemeyen çok değerli hocam Sayın Prof. Dr. Abid Yaşar Koçak’a teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca bilgi, tecrübe ve tavsiyelerinden beni mahrum bırakmadıkları için Prof.Dr. Adil Bebek hocama teşekkür ederim. Yine hocam Prof. Dr. Hüseyin Elmalı’ya, gerek lisans yıllarımdaki, gerekse yüksek lisans dönemimdeki emekleri için teşekkürü bir borç bilirim. Son olarak eşim Esra’ya kızlarım Dilruba ve Beyzanur’a ilmi çalışmalarım için gösterdikleri destekten ve tüm aileme ilim yolundaki teşviklerinden dolayı teşekkür ederim
Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2019
Başvuru Tarihi 23 Eylül 2019
Kabul Tarihi 22 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt , Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { rumeli623594, journal = {Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi}, issn = {2564-7903}, address = {Meydan Mahallesi, Kadirpaşa Mektep Sokağı No: 5 (Selimiye Camii arkası, Arkeoloji Müzesi yanı) İlahiyat Fakültesi 22030/Edirne}, publisher = {Trakya Üniversitesi}, year = {2019}, number = {4}, pages = {65 - 75}, title = {القرائن في تعليم قواعد اللغة العربية والإعراب}, key = {cite}, author = {Alalı, Ahmad} }
APA Alalı, A. (2019). القرائن في تعليم قواعد اللغة العربية والإعراب . Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi , (4) , 65-75 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/rumeli/issue/49780/623594
MLA Alalı, A. "القرائن في تعليم قواعد اللغة العربية والإعراب" . Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi (2019 ): 65-75 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/rumeli/issue/49780/623594>
Chicago Alalı, A. "القرائن في تعليم قواعد اللغة العربية والإعراب". Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi (2019 ): 65-75
RIS TY - JOUR T1 - Arapça İ’râb ve Dilbilgisi Kurallarının Öğretiminde Karinelerin Rolü AU - AhmadAlalı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 75 VL - IS - 4 SN - 2564-7903- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi القرائن في تعليم قواعد اللغة العربية والإعراب %A Ahmad Alalı %T القرائن في تعليم قواعد اللغة العربية والإعراب %D 2019 %J Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi %P 2564-7903- %V %N 4 %R %U
ISNAD Alalı, Ahmad . "القرائن في تعليم قواعد اللغة العربية والإعراب". Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi / 4 (Ekim 2019): 65-75 .
AMA Alalı A. القرائن في تعليم قواعد اللغة العربية والإعراب. Rumeli İslâm. 2019; (4): 65-75.
Vancouver Alalı A. القرائن في تعليم قواعد اللغة العربية والإعراب. Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi. 2019; (4): 65-75.
IEEE A. Alalı , "القرائن في تعليم قواعد اللغة العربية والإعراب", Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, sayı. 4, ss. 65-75, Eki. 2019

RUMELİ

İslâm Araştırmaları Dergisi

مجلة روم ايلى للبحوث الإسلامية/ Rumeli Journal of Islamic Studies

ISSN: 2564-7903