Year 2019, Volume , Issue 16, Pages 409 - 427 2019-09-21

The Divançe of Ahmed İzzet Pasha The Governor of Edirne
Edirne Valisi Ahmed İzzet Paşa Divançesi

Ali YÖRÜR [1]


The publication of texts occupies an important place in studies on Classical Turkish Literature. The critical texts of a significant part of Divan poetries which are one of the most important works of Classical literature were produced and published. However, there remain Divançe [a small collection of poems] texts that have yet to be transcribed into the Latin script. Thus, in order to determine the aesthetics and elegances of Classical Turkish literature and the features of the period, it is required to make a transcription of all texts. The Divançe of Ahmed İzzet Pasha, the Governor of Edirne is the subject of the present study. The sole known copy of the Divançe is registered with archive number 22 Sel 2311 at the Edirne Selimiye Manuscript Library. This paper highlights the life of Ahmed İzzet Pasha, for whom no other study has been conducted to date and then provides a transcribed text of the Divançe that was copied by Ahmed Bâdî Efendi of Edirne.

Klasik Türk edebiyatı çalışmalarında metin neşri önemli bir yer tutmaktadır. Klasik edebiyatın en önemli eserlerinden olan divanların önemli bir kısmının tenkitli metni yapılmış, yayımlanmıştır. Ancak divançelerden halen yeni yazıya aktarılmamış olanlar vardır. Klasik Türk edebiyatının güzelliklerini, inceliklerini ve döneminin özelliklerini tespit edebilmek için bütün metinlerin çeviri yazımlarının yapılması gerekmektedir. Çalışmamıza konu olan eser, Edirne Valisi Ahmed İzzet Paşa Divançesi’dir. Divançe’nin bilinen tek nüshası Edirne Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi 22 Sel 2311 numarada kayıtlıdır. Bu makalede bugüne kadar hakkında çalışma bulunmayan Ahmed İzzet Paşa’nın hayatı üzerinde durulmuş, Edirneli Ahmed Bâdî Efendi tarafından istinsah edilen divançenin transkripsiyonlu metni verilmiştir.  

  • Adıgüzel, N.; Gündoğdu, R. (2014). Ahmed Bâdî Efendi Riyâz-ı Belde-i Edirne, Edirne: Trakya Üniversitesi. Çiftçi, Ö. (2017) (e-kitap). Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/55976,fatin-tezkiresi-pdf.pdf?0 Devellioğlu, F. (2006). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Ankara: Aydın Kitabevi. Özkan, E. (2015). “Harput Valisi Hacı Ahmet İzzet Paşa” Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslararası Harput’a Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu. İnal, İ. M. K. (1988). Son Asır Türk Şairleri. İstanbul: Dergâh. Peremeci, O. N. (2011). Edirne Tarihi. Edirne: Bellek. Şemseddin Sâmi. (1317). Kâmûs-ı Türkî, Dersaâdet. Yörür, A.. (2018). “Edirne Valisi Ahmed İzzet Paşa’nın Mi’râciye’si” MECMUA Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. Yörür, A. (2019), “Edirne Valisi Ahmed İzzet Paşa’nın Tarih Manzumeleri” Littera Turca Journal Turkish Language and Literature
Primary Language tr
Subjects Literature
Journal Section Turkish language and literature
Authors

Orcid: 0000-0003-1434-2995
Author: Ali YÖRÜR (Primary Author)
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK, TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 21, 2019

APA Yörür, A . (2019). Edirne Valisi Ahmed İzzet Paşa Divançesi . RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi , (16) , 409-427 . DOI: 10.29000/rumelide.618979