RumeliDE Journal of Language and Literature Studies
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2148-7782 | e-ISSN 2148-9599 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Yakup YILMAZ | http://www.rumelide.com/


RumeliDE Journal of Language and Literature Research began publication in 2014 in the field of language, literature, folklore, culture, translation, language and literature education; Academic, scientific and research-based articles. It is an internationally vigorous, open-access journal. The language of publication is Turkish; However, articles in English, French, German, Italian, Spanish (languages with Latin writing system), Russian, Bulgarian, Serbian (languages with Cyrillic writing system), Arabic and Persian (languages with Arabic writing system) are also accepted. It is scanned in the Social Sciences index. It is published twice a year (October-April) in electronic format (www.rumelide.com) and in print. In addition, special numbers can also be published at intervals.

RumeliDE Journal of Language and Literature Studies

ISSN 2148-7782 | e-ISSN 2148-9599 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Yakup YILMAZ | http://www.rumelide.com/
Cover Image


RumeliDE Journal of Language and Literature Research began publication in 2014 in the field of language, literature, folklore, culture, translation, language and literature education; Academic, scientific and research-based articles. It is an internationally vigorous, open-access journal. The language of publication is Turkish; However, articles in English, French, German, Italian, Spanish (languages with Latin writing system), Russian, Bulgarian, Serbian (languages with Cyrillic writing system), Arabic and Persian (languages with Arabic writing system) are also accepted. It is scanned in the Social Sciences index. It is published twice a year (October-April) in electronic format (www.rumelide.com) and in print. In addition, special numbers can also be published at intervals.

Issue 23 - Jun 21, 2021
 1. Çocuk yazınında karakter geliştirme bağlamında Aytül Akal’ın masal kitapları
  Pages 1 - 14
  Bora BAYRAM
 2. Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki kazanımların Webb’in Bilgi Derinliği Seviyelerine göre analizi
  Pages 15 - 29
  Ahmet KARABULUT, Muhammed TUNAGÜR
 3. Öge Gösterim Kuramına dayalı kavram öğretiminin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki başarılarına etkisi
  Pages 30 - 48
  Taha Yasir CEVHER, Suat UNGAN
 4. Yabancılara Türkçe öğretimi alanında ek çalışma kâğıtları ile deyim öğretimi
  Pages 49 - 64
  Mesut GÜN, Lokman TANRIKULU, Aslıhan TÜRK
 5. Türkçe ve İngilizcenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik yüksek lisans programlarının karşılaştırmalı incelenmesi
  Pages 65 - 86
  Gülnur AYDIN, Elif İLHAN
 6. Türkiye ve İngiltere’de ilköğretim birinci kademede kullanılan ana dili öğretimi ders kitaplarının temel dil becerileri açısından karşılaştırılması
  Pages 87 - 104
  Oğuzhan SEVİM, Mehmet TOYRAN
 7. Uluslararası öğrencilerin Türkiye’nin somut olmayan kültürel mirasına yönelik farkındalıkları
  Pages 105 - 121
  Teymur EROL
 8. Dijital hikâyenin eğitime katkısına dair öğrenci görüşleri
  Pages 122 - 131
  Mehtap ÖZDEN, Engin MEYDAN
 9. Divân-ı Hikmet’te Geçen Arapça sözcüklerin işletimi
  Pages 132 - 143
  Çağla BARİKAN TOPCİ
 10. Çocuklara yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde hikâye kullanımı
  Pages 144 - 152
  Emine KURT
 11. Tartışmacı yazma bağlamında eleştirel yazma öğretimine ait izlence önerisi
  Pages 153 - 166
  Esra Nur TİRYAKİ, Büşra ATEŞ
 12. Uzaktan eğitimle Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sürecinde temel becerilerin gerçekleştirilebilme durumunun öğretici görüşleri üzerinden değerlendirilmesi
  Pages 167 - 186
  Yalçın YURDAKUL, Gül Banu DUMAN
 13. Tuvacada çokluk anlamı veren sözcükler ile bu sözcüklerin kullanım özellikleri
  Pages 187 - 198
  Fatoş KARADAĞ TOPRAK
 14. Türkiye Türkçesinde fiilden isim yapan eklerin morfo-semantik işlevleri
  Pages 199 - 226
  Çiçek VAROL, Ahmet AKÇATAŞ
 15. Türkiye Türkçesindeki renklerle ilgili kavram işaretlerinin kavram işaretleme yöntemlerine göre incelenmesi
  Pages 227 - 247
  Osman MERT, Bahattin ŞİMŞEK
 16. Genel Türkçe sözlüklerde etimolojik gönderme
  Pages 248 - 258
  Yakup YILMAZ
 17. Atasözlerinde yönelim metaforları
  Pages 259 - 273
  Betül BÜLBÜL OĞUZ
 18. “Üzeri” kelimesi hakkında bazı dikkatler
  Pages 274 - 281
  Aslı ZENGİN
 19. Çinli Türkoloji öğrencilerine uygulanan yaz okulu değerlendirmesi: İpek Yolu’nun Türkçe Kervanı Projesi
  Pages 282 - 299
  Pınar IŞIK, Ömer Faruk IŞIK
 20. Kadın cinayeti haberlerinde söylem pratiklerini aramak: Pınar Gültekin cinayeti haberleri üzerine eleştirel bir değerlendirme
  Pages 300 - 318
  Murad KARADUMAN, Tuba LİVBERBER
 21. Metin madenciliği açısından Dede Korkut Kitabı söz varlığının bazı özellikleri
  Pages 319 - 338
  Bekir Tahir TAHİROĞLU
 22. Türkçedeki bazı Batılı alıntıların kökenleri üzerine
  Pages 339 - 348
  Berrin AKÇALI
 23. Adalet Ağaoğlu’nun Üç Beş Kişi romanında toplumsal cinsiyet ve kimlik sorunu
  Pages 349 - 368
  Burak ÇAVUŞ, Taner NAMLI
 24. B. Nihan Eren’in Kör Pencerede Uyuyan adlı öykü kitabı üzerine bir inceleme
  Pages 369 - 380
  Mustafa KARADENİZ
 25. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın İffet ve Son Arzu romanlarında hayal ve hakikat karşıtlığı
  Pages 381 - 389
  Alparslan OYMAK
 26. “Meşâhîrin Karnaval Alayı”: Papağan Gazetesi’nde devrin edebiyatçılarından bahseden mizahî yazılar
  Pages 390 - 404
  Esengül SAĞLAM CAN
 27. Modern Mısır tiyatrosunda Ya‘kûb Sannû‘ (Ebû Nazzâra) ve tiyatrocu kişiliği
  Pages 405 - 420
  Turgay GÖKGÖZ
 28. Wael Hallaq’ın ‘Şarkiyatçılığı Yeniden Düşünmek’ eseri temelinde Şarkiyatçılık ve eleştirel yaklaşım
  Pages 421 - 428
  Mikail UĞUŞ
 29. Tuna’ya hasret gönüller: 1930-1939 arasında tuna nehri için yazılmış şiirler
  Pages 429 - 440
  Saadet ÇETİN YILDIRIM
 30. Namdar Rahmi Karatay’ın “Geçti Bor’un Pazarı”nda yer alan hiciv şiirleri üzerine bazı tahlil ve tespitler
  Pages 441 - 472
  Kazım ÇANDIR
 31. Tatar yazar Galiesgar Kamal’ın İstanbul Mektupları adlı eserinde toplumsal hayat ve türk imgesi
  Pages 473 - 484
  İlsever RAMİ
 32. Şiirden tarihe notlar: Beyânî’nin tarih şiirleri
  Pages 485 - 516
  Fatih BAŞPINAR
 33. Bazı tespitler ışığında Neşâtî Dîvânı’ndaki “su” redifli gazel üzerine bir inceleme
  Pages 517 - 525
  Fettah KUZU
 34. Mühürnâme-yi Caferî
  Pages 526 - 543
  Gökhan ŞENYURT
 35. Sezai Karakoç’un şiirlerinde Hz. Muhammed algısı
  Pages 544 - 557
  Hamdullah OKAY, Muhammed Felat AKTAN
 36. XVI. yüzyılda kaleme alınmış manzum-mensur karışık bir eser: Fevrî Efendi’nin “Zeheb-nâme”si
  Pages 558 - 582
  Ömer Faruk GÜLER
 37. Toplumsal cinsiyet açısından Saç Adağı: Kara İyeleri kandırmak
  Pages 583 - 393
  Emine ÇAKIR
 38. Aşın kutu yahut kutsuz aş
  Pages 594 - 606
  Muhammet ATASEVER
 39. Bilmecelerde metaforik dil üzerine
  Pages 607 - 621
  Erol KUYMA
 40. Öğretmen adaylarının konuşma öz yeterlik algıları
  Pages 622 - 635
  Yakup ALAN
 41. Masal ve efsanelerde değerler eğitimi: Muş ili örneği
  Pages 636 - 659
  Süleyman AYDENİZ
 42. Türkçe öğretmenlerinin 21. yüzyılda sahip olması gereken yeterlilikler
  Pages 660 - 684
  Yasemin BAKİ
 43. Übersetzungsrelevante Textanalyse und Übersetzungsprobleme am Beispiel eines Kinderbuches: Die Konferenz der Tiere von Erich Kästner
  Pages 685 - 707
  Ümmügülsüm ALBİZ
 44. The role of performance in constructing identity in the East and the West: comparison of the narratives of Köroğlu and the Knight with the Lion (Yvain)
  Pages 708 - 719
  Zeynep ELBASAN BOZDOĞAN
 45. Araplar’da çeviri biliminin ortaya çıkışı ve Câhiz’in konu hakkındaki düşünceleri
  Pages 720 - 730
  Mehmet BÖLÜKBAŞI
 46. الصدق العاطفي في شعر مروان بن أبي حفصة
  Pages 731 - 738
  Hazım Burhan ALNAJJAR
 47. Analyse de Çılgın Gibi dans le contexte de l’autotraduction
  Pages 739 - 752
  Esra ÇİMEN KARAYÜREK, Mustafa KURT
 48. İki Fransızca öğretim kitabının dilbilgisi öğretimi açısından karşılaştırmalı çözümlemesi: Défi ve L’atelier
  Pages 753 - 767
  Özge ÖZBEK
 49. Investigating the relationship between the perception of self-efficacy and the use of self-regulated learning strategies in the English writing skill
  Pages 768 - 796
  Sevda BALAMAN
 50. Shame by Salman Rushdie from a postmodern frame
  Pages 797 - 803
  Neslihan ALBAY
 51. English education in Turkey: Why are we ‘very low level’?
  Pages 804 - 822
  Derya TUZCU EKEN
 52. Training translators in the Digital age: Students of translation and their readiness for online learning
  Pages 823 - 840
  Nurcihan YÜRÜK
 53. An in-depth analysis of the professionalization process of the translation profession in Turkey from the perspective of the sociology of professions
  Pages 841 - 860
  Nazan Müge UYSAL
 54. Enriching program evaluation through insiders’ opinions: An American university graduate program
  Pages 861 - 874
  Kadir Vefa TEZEL
 55. A critical inquiry into in-service EFL teachers’ intercultural self-efficacy beliefs and experiences
  Pages 875 - 893
  Zeynep Gülşah KANİ, Seda YILMAZTÜRK
 56. A case study on EFL teachers’ views on material adaptation for teaching pragmatics
  Pages 894 - 910
  Çiğdem KARATEPE, Mustafa CİVELEK
 57. The effect of family characteristics on communication apprehension during online EFL courses in the Covid-19 remote education period
  Pages 911 - 923
  Emrah DOLGUNSÖZ
 58. Where is reality? Is It In the painting?: The representation of problematised reality in Peter Ackroyd’s Chatterton
  Pages 924 - 934
  Zeynep Rana TURGUT
 59. Polisiye romanda doğa ve mit: Baztán Üçlemesi
  Pages 935 - 952
  Zeliha DURAN
 60. Clarice Lispector’un Yaşam Suyu’nda öznenin silinişi ve dilin imkansizliği
  Pages 953 - 961
  Esra Başak AYDINALP
 61. Yeraltı Adamı’ndan Kaybolan Adam’a: F. M. Dostoyevskiy, Tarık Tufan
  Pages 962 - 975
  Ersin ÇETİNKAYA
 62. Somatik deyim olan ‘kalp’ sözcüğünün Rusça ve Türkçe karşılaştırmalı analizi
  Pages 976 - 985
  Jale COŞKUN
 63. Aleksandr Samoylovich: Türk dillerin sınıflandırılması: Bazı eklemeler
  Pages 1189 - 1197
  Mariana BUDU
 64. Sesli betimlemede görsel efektler: SüngerBob Kare Pantolon Suyun Dışında
  Pages 986 - 998
  Pelin ŞULHA
 65. Çeviride özel isimler: Charles Dickens’ın A Christmas Carol adlı eseri örneğinde özel isimlerin aktarımı üzerine bir inceleme
  Pages 999 - 1011
  İlknur BAYTAR, Seda DURAL
 66. İletişim ve çeviri: Kitle iletişim kuramlarına çeviri açısından bir yaklaşım
  Pages 1012 - 1026
  Serhan DİNDAR
 67. Psikoterapi çevirmenliği: Psikososyal destek hizmetlerinde çevirmenin rolü ve önemi
  Pages 1027 - 1041
  Filiz ŞAN
 68. Çeviri göstergebilimi bağlamında bir özde çeviri örneği: The Clown and His Daughter
  Pages 1042 - 1057
  Sündüz ÖZTÜRK KASAR, Halise GÜLMÜŞ SIRKINTI
 69. Applied strategies in translating idiomatic expressions: Cultural-bound analysis in Brida novel by Paulo Coelho
  Pages 1058 - 1066
  Mohammadreza VALİZADEH, Ahmad Ezzati VAZİFEHKHAH
 70. Bir özde çeviri örneği The City of the Sultan and Domestic Manners of the Turks in 1836 ve aslına çevirilerinde kenti temsil eden göstergelerin aktarımı
  Pages 1067 - 1084
  Sündüz ÖZTÜRK KASAR, Kübra ÇELİK
 71. Teknik çeviri eğitiminde (öz)düşünümsel performanslar: Çeviri yorum yazıları
  Pages 1085 - 1099
  Zeynep SÜTER GÖRGÜLER
 72. A Comparative analysis of role perceptions and expectations of medical doctors and interpreters in healthcare settings
  Pages 1100 - 1118
  Olcay ŞENER ERKIRTAY, Şeyda KINCAL
 73. Yerelleştirme ve disiplinlerarasılık
  Pages 1119 - 1127
  Sinem CANIM ALKAN
 74. Serbest çevirmenlerin Türkiye çeviri sektöründe yaşadığı zorluklar
  Pages 1128 - 1147
  Sevcan SEÇKİN
 75. Çeviri çocuk kitaplarında Korona: Çocukları bilgilendirme için bir araç
  Pages 1148 - 1173
  Özüm ARZIK-ERZURUMLU
 76. Çeviride zaman kavramı bağlamında tarihselleştirme ve modernleştirme yöntemleri üzerine bir değerlendirme: Balzac’ın Çalışanın Fizyolojisi’nin Türkçeye Çevirisi Örneği
  Pages 1174 - 1188
  Onur ÖZCAN
 77. Tiryaki, E. N.; Uysal, B. (Ed.) (2020). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Nobel. ISBN: 978-625-406-944-4
  Pages 1198 - 1200
  Ezgi İNAL
 78. Todur Zanet’in “SEÇMÄ yaratmalar 60 yaşına ” adlı eserine dair
  Pages 1201 - 1206
  Leyla DİLEK
Indexes and Platforms