Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK DÜZEYLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI BAŞLICA SORUNLAR

Year 2021, Volume: 1 Issue: 2, 92 - 101, 29.12.2021

Abstract

Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin kültürlerarası duyarlılık düzeylerini ve bu konuda karşılaştıkları sorunları belirlemek amacıyla tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Veriler bir üniversitenin
hemşirelik bölümünde öğrenim gören ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 176 öğrenciden elde edilmiştir. Verilerin toplanmasında ‘‘Kişisel Bilgi Formu’’, “Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği” ve ‘‘Bakım Verme Sürecinde Karşılaşılan Kültürlerarası Sorunlar Formu’’ kullanılmıştır. Çalışma verilerinin analizi sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistikler ile yapılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 20,68±0,113 yıl olduğu, çoğunluğun (%83,5) kadın ve (%67,6) ikinci sınıfta öğrenim gördüğü belirlenmiştir. Öğrencilerin Tamamına yakını (%95,5) hemşirelik eğitiminde kültürlerarası hemşirelik ile ilgili bir eğitim almamıştır. Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği’nden aldıkları puan ortalamasının (79,12±8,64) orta düzeyin altında olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %65,2’si herhangi bir nedenle (eğitim, seyahat, orada yaşama vb.) başka kültürdeki insanlarla bir araya gelme fırsatı olduğunu belirtmiştir. Klinik uygulamaları sırasında kültürel farklılıklardan kaynaklanan çeşitli sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. Sağlık hizmetlerinin sunumunda hemşirelik öğrencilerinin kültürel duyarlılıklarının geliştirilmesi kritik öneme sahiptir. Hemşirelik öğrencilerinin ders müfredatlarında kültürlerarası eğitim programlarına yer verilmesi, öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeye ve yurtdışı eğitim olanaklarından yararlanabilmelerine yönelik desteklenmeleri önerilmektedir.

References

 • Türk Dil Kurumu (TDK). Kültür tanımı. https://sozluk.gov.tr/. Erişim tarihi: 20.04.2021.
 • Öztürk E, Öztaş D. Transkültürel hemşı̇relı̇k. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 2012;1(1):293–300.
 • Temel AB. Küreselleşme ve hemşirelik eğitiminde uluslararasılaşma. DEUHYO ED, 2011;4(3):144–50.
 • Temel AB. Kültürlerarası (çok kültürlü) hemşı̇relik eğı̇tı̇mı̇. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 2008;11(2):92–101.
 • Chen, GM, Starosta, W J. The Development and Validation of The Intercultural Sensitivity Scale. Human Communication, 2000;3:1–15.
 • AFAD. Göç Bilgileri [Internet]. 2020. Available from: https://www.afad.gov.tr/ Erişim tarihi: 20.05.2021
 • Ruddock HC, Turner DS. Developing cultural sensitivity: Nursing students’ experiences of a study abroad programme. Journal of Advanced Nursing, 2007;59(4):361–9.
 • Claeys A, Berdai-Chaouni S, Tricas-Sauras S, De Donder L. Culturally sensitive care: Definitions, perceptions, and practices of health care professionals. Journal of Transcultural Nursing, 2021;32(5):484–92.
 • Bulduk S, Tosun H, Ardıç E. Türkçe Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeğinin hemşirelik öğrencilerinde ölçümsel özellikleri. Turkiye Klinikleri J Med Ethics, 2011;19(1):25-31.
 • Tabachnick BG, Fidell LS. Using multivariate statistics (6th ed.), Boston: Allyn and Bacon, 2013.
 • Bekiroğlu O, Balcı Ş. Kültürlerarası iletişim duyarlılığının izlerini aramak: İletişim fakültesi öğrencileri örneğinde bir araştırma. Türkiyat Araştırmaları Derg, 2014;35(1):429-58.
 • Bulduk S, Usta E, Dinçer Y. Kültürlerarası duyarlılık ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Bir sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu örneği. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2017;7(2):73-77.
 • Vilà Baños R. Intercultural sensitivity of teenagers: A study of educational necessities in Catalonia. Intercultural Communication Studies, 2006;15(2):16-22.
 • Sekerci YG, Bicer EK. Cultural sensitivity in immigrant patients’ healthcare: How is it perceived by interning medical and nursing students? International Journal of Caring Sciences, 2019;12(1):49–57.
 • Gümüş Şekerci Y. Hemşirelik öğrencilerinde kültürel duyarlılığın kendini belirleme (güvengenlik) ile ilişkisi. Journal of Education, 2021;18(1):24–30.
 • Abaslı K, Polat Ş. Öğrencilerin kültürlerarası duyarlılık ve kültürel zekâya ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019;7(1):193–202.
 • Ceylantekin Y, Ocalan D. The cultural awareness of the nursing students and theır ideas about transcultural nursing. Gumushane University Journal of Health Sciences, 2016;5(4):45-53.
 • Meydanlioglu A, Arikan F, Gozum S. Cultural sensitivity levels of university students receiving education in health disciplines. Advances in Health Sciences Education,2015; 20(5):1195–1204.
 • Şatır NN, Aydın Avcı İ. Göçmenlere bakım veren hemşirelerin yaşadığı güçlükler ve kültürel duyarlılıkları. ISAS WINTER, 2019;4(9):6-14.
 • Karlıdağ Arlı Ş, Bakan AB. Cerrahi hemşirelerde merhamet ve kültürlerarası duyarlılığı etkileyen faktörler. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 2018;27(4):277-283.

Year 2021, Volume: 1 Issue: 2, 92 - 101, 29.12.2021

Abstract

References

 • Türk Dil Kurumu (TDK). Kültür tanımı. https://sozluk.gov.tr/. Erişim tarihi: 20.04.2021.
 • Öztürk E, Öztaş D. Transkültürel hemşı̇relı̇k. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 2012;1(1):293–300.
 • Temel AB. Küreselleşme ve hemşirelik eğitiminde uluslararasılaşma. DEUHYO ED, 2011;4(3):144–50.
 • Temel AB. Kültürlerarası (çok kültürlü) hemşı̇relik eğı̇tı̇mı̇. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 2008;11(2):92–101.
 • Chen, GM, Starosta, W J. The Development and Validation of The Intercultural Sensitivity Scale. Human Communication, 2000;3:1–15.
 • AFAD. Göç Bilgileri [Internet]. 2020. Available from: https://www.afad.gov.tr/ Erişim tarihi: 20.05.2021
 • Ruddock HC, Turner DS. Developing cultural sensitivity: Nursing students’ experiences of a study abroad programme. Journal of Advanced Nursing, 2007;59(4):361–9.
 • Claeys A, Berdai-Chaouni S, Tricas-Sauras S, De Donder L. Culturally sensitive care: Definitions, perceptions, and practices of health care professionals. Journal of Transcultural Nursing, 2021;32(5):484–92.
 • Bulduk S, Tosun H, Ardıç E. Türkçe Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeğinin hemşirelik öğrencilerinde ölçümsel özellikleri. Turkiye Klinikleri J Med Ethics, 2011;19(1):25-31.
 • Tabachnick BG, Fidell LS. Using multivariate statistics (6th ed.), Boston: Allyn and Bacon, 2013.
 • Bekiroğlu O, Balcı Ş. Kültürlerarası iletişim duyarlılığının izlerini aramak: İletişim fakültesi öğrencileri örneğinde bir araştırma. Türkiyat Araştırmaları Derg, 2014;35(1):429-58.
 • Bulduk S, Usta E, Dinçer Y. Kültürlerarası duyarlılık ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Bir sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu örneği. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2017;7(2):73-77.
 • Vilà Baños R. Intercultural sensitivity of teenagers: A study of educational necessities in Catalonia. Intercultural Communication Studies, 2006;15(2):16-22.
 • Sekerci YG, Bicer EK. Cultural sensitivity in immigrant patients’ healthcare: How is it perceived by interning medical and nursing students? International Journal of Caring Sciences, 2019;12(1):49–57.
 • Gümüş Şekerci Y. Hemşirelik öğrencilerinde kültürel duyarlılığın kendini belirleme (güvengenlik) ile ilişkisi. Journal of Education, 2021;18(1):24–30.
 • Abaslı K, Polat Ş. Öğrencilerin kültürlerarası duyarlılık ve kültürel zekâya ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019;7(1):193–202.
 • Ceylantekin Y, Ocalan D. The cultural awareness of the nursing students and theır ideas about transcultural nursing. Gumushane University Journal of Health Sciences, 2016;5(4):45-53.
 • Meydanlioglu A, Arikan F, Gozum S. Cultural sensitivity levels of university students receiving education in health disciplines. Advances in Health Sciences Education,2015; 20(5):1195–1204.
 • Şatır NN, Aydın Avcı İ. Göçmenlere bakım veren hemşirelerin yaşadığı güçlükler ve kültürel duyarlılıkları. ISAS WINTER, 2019;4(9):6-14.
 • Karlıdağ Arlı Ş, Bakan AB. Cerrahi hemşirelerde merhamet ve kültürlerarası duyarlılığı etkileyen faktörler. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 2018;27(4):277-283.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Ümmühan YİĞİT This is me
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
0000-0001-6791-2299
Türkiye


Simge ÇOŞKUN This is me
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
0000-0002-3112-0588
Türkiye


Hacer ALPTEKER This is me
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
0000-0002-8337-4088
Türkiye

Publication Date December 29, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 1 Issue: 2

Cite

Vancouver Yiğit Ü. , Çoşkun S. , Alpteker H. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK DÜZEYLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI BAŞLICA SORUNLAR. Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi. 2021; 1(2): 92-101.