Year 2018, Volume 10 , Issue 4, Pages 1455 - 1472 2018-12-30

SİİRT MEDRESELERİNDE ARAPÇA DİL EĞİTİMİNİN MAHİYETİ ÜZERİNE

Uğur ERMAN [1]


İlk nüvesine Hz. Peygamber (a.s.) döneminde rastladığımız medreseler İslam âleminin eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü mekânlar olarak görev yapmışlardır. Özellikle Kur’ân dilinin Arapça olması bu dilin önemini daha da artırmış, Allah’ın dinini anlamak bu dilin öğrenilmesine bağlı olmuştur. Bu durum da Arap dilinin öğretilmesi konusunda değişik metotlar uygulanmasına ve uygulama yerlerinin açılmasına vesile olmuştur. Bu itibarla çalışmamızda halen Arapça eğitimine devam eden Siirt medreselerinde bu dilin öğretilmesinde takip edilen metodolojinin mahiyetini bizzat görerek veya müderrislerle yüz yüze görüşme yaparak araştırdık. Bu meyanda medreselerin eğitim ve öğretim esaslarını bilmek ve bu esasları Dilbilimcilerin hizmetine sunmak makalemizin nihâî hedefidir.

Siirt, Medrese, Eğitim
  • AKYÜZ, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, Pegem Akademi, Ankara 2015.BAKTIR, Mustafa, “Suffe”, DİA, c. 37.ÇELİK, İmran, “ Geleneği Olan Medreseler Ve Tarihi Kökenleri (Tillo Ve Nurşin Örnekleri), Medrese Geleneği Ve Modernleşme Sürecinde Medreseler (Uluslararası Sempozyum), Muş 05-07 Ekim 2012, DALKILIÇ, Mehmet , “ Medreselerin Ortaya Çıkmasına Zemin Hazırlayan Tarihsel Süreç”, Medrese Geleneği Ve Modernleşme Sürecinde Medreseler (Uluslararası Sempozyum), Muş 05-07 Ekim 2012.EKİNCİ, Muhammed İkbal, “Tillo Mücâhidiyye Medresesi’nde İcâzet Ve İcâzetnâme”, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, C. Iv, Sy:2, Siirt 2017.ERMAN, Uğur, “Siirt Medreselerinde İcâzetnâme Öncesi Okutulan Kitaplar Ve İçerikleri” , Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016, C. Iıı, Sy:1.- “Siirt Medreselerinde İcâzetnâme Sonrası Okutulan Eserler Ve İçerikleri” , Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Siirt 2017, Sayı:10.HAMÎDÎ, Muhammed Sadık, “ Doğu Ve Güneydoğu Medreselerinin Mahiyeti Ve Ders Müfredatının Islah Önerisi”, Medrese Geleneği Ve Modernleşme Sürecinde Medreseler (Uluslararası Sempozyum), Muş 05-07 Ekim 2012.HARRÂNÎ, İbrahim, Tuhfetu’l-İhvâni’l-Medresiyye Fi Terâcimi Ba’di Musannif’î’l-Kutub’i’d-Dirâsiyye, Byy., 1427. MEMDUHOĞLU, Adnan, “ Geçmişten Günümüze Tillo Medreseleri” Medrese Geleneği Ve Modernleşme Sürecinde Medreseler (Uluslararası Sempozyum), Muş 05-07 Ekim 2012.ŞEŞEN, Ramazan, İslam Medeniyeti Tarihi, İsar Vakfı Yay., İstanbul 1990.YAHYAOĞLU, Abdulbaki, “ Tillo Medreselerinde Sosyal Hayat”, Medrese Geleneği Ve Modernleşme Sürecinde Medreseler (Uluslararası Sempozyum), Muş 05-07 Ekim 2012.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0942-8148
Author: Uğur ERMAN (Primary Author)
Institution: Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

ISNAD Erman, Uğur . "SİİRT MEDRESELERİNDE ARAPÇA DİL EĞİTİMİNİN MAHİYETİ ÜZERİNE". Şarkiyat 10 / 4 (December 2018): 1455-1472 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.458871