Research Article
BibTex RIS Cite

Solid Waste Analysis and Improvement Studies in Local Governments (Cayırova Municipality Example)

Year 2024, Volume: 28 Issue: 3, 634 - 645, 30.06.2024
https://doi.org/10.16984/saufenbilder.1399780

Abstract

Solid wastes have become one of the most critical problems in urban areas because of the increase in the amount and the environmental problems caused by the variety of these wastes. In the same local governments where waste management is mismanaged, much money is wasted, and landfills are unnecessarily occupied. Making a profit out of solid wastes, seen as a heavy burden to the world and our country, aims firstly to collect these wastes apart from their sources by characterizing them. Recycling of both household and industrial wastes should be planned and done at the source. Collection is the most laborious and costly element of solid waste management. The study area was divided into four groups according to income levels, and the waste generated there was evaluated. The study showed that for 2022, kitchen waste ranks first with 67.25%. Kitchen waste is followed by packaging waste at 21.03%; flammable wastes (textile etc.) at 21.04%; ash waste at 44%, While hazardous wastes have a share of 0.55%; lastly, park and garden wastes and electronic wastes were not detected at all. It is seen that waste management activities are carried out in the Çayırova region, but the integration of citizens into waste management activities needs to be increased. In this regard, improvement efforts have been made to increase efficiency in separating collection from the source and reduce the amount of final waste.

References

 • [1] H. Palabıyık, D. Altunbaş, “Kentsel katı atıklar ve yönetimi”, Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar, Beta, İstanbul, 2004.
 • [2] Y. Soysal, “Yerel yönetimler için evsel kati atik tarifelerinin belirlenmesi üzerine geliştirilen bir hesap yöntemi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2015.
 • [3] M. Topal, B. Karagözoğlu, E. Öbek, “Sızıntı sularının doğal arıtımı”, AKU J SCİ 11, 025401, 1-16, 2011.
 • [4] B. Şahin, Türkiye’de depo gazindan enerji eldesi ve adana ili örneği, Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Haci Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir, 2021.
 • [5] M. Çekim, S. Yıldız, T. Dere, “Güneydoğu anadolu bölgesi katı atık sorunları ve çevresel etkileri: Adıyaman örneği”. 2nd International Sustainable Buildings Symposium, 28-30 Mayıs, Ankara, Turkiye, 2015.
 • [6] Anonim, (2010). Çevre ve orman bakanlığından: atiklarin düzenli depolanmasina dair yönetmelik Guide to citing internet sources [Online]. Available: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/03/20100326-13.html
 • [7] H. Durmaz Bekmezci, H. Çetin, “Kentsel katı atıklar ve geri kazanımlarının faydaları; Eskişehir örneği”, BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science, 9 (3), 1415-1424, 2020.
 • [8] P. Kaya, “Yerel yönetimlerde kati atik yönetiminin maliyet analizi: türkiye geneli ve istanbul ili örneği”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2013.
 • [9] A. A. Gündüzalp, S. Güven, “Atık, çeşitleri, atık yönetimi, geri dönüşüm ve tüketici: Çankaya belediyesi ve semt tüketicileri örneği”. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, 9, 1-19, 2016.
 • [10] F. Ukşal, “Üsküdar ilçesi ambalaj atıklarının yönetimi ve yaşam döngüsü analizi ile değerlendirilmesi”. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2019.
 • [11] Anonim, 2021, Guide to citing internet sources [Online]. T.C. Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanliği, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin Ve Denetim Genel Müdürlüğü, Çevre Envanteri Ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanliği, Çevresel Göstergeler, Ankara.
 • [12] S. Güleç Solak, Ş. Pekküçükşen, “Türkiye'de kentsel kati atik yönetimi: karşılaştırmalı bir analiz”, MANAS Journal of Social Studies Vol.: 7 No: 3, 2018.
 • [13] Anonim, (2005). 5393 sayılı belediye kanunu 13.07.2005 tarihli ve 25874 sayılı resmi gazete, Guide to citing internet sources [Online]. Available: http://www.mevzuat.gov.tr /MevzuatMetin/1.5.5393.pdf.
 • [14] Anonim, (2004). 5216 Law on Metropolitan Municipalities Law No: 5216 Date of Enactment: 10/7/2004 Published in the Official Gazette: Date: 23/7/2004 Issue: 25531 Publication Series: Edition: 5 Volume: 43 P:1-21 http://www.lawsturkey .com/law/law-on-metropolitan-municipalities-5216
 • [15] N.T. Arslan, “İdari ve mali paylaşım açısından merkezi yönetim yerel yönetim ilişkileri”, No:33, 2005.
 • [16] Anonim, (2011). Türkiye mülki idare bölümleri. Retrieved from: https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri. Guide to citing internet sources [Online]. Available: 21.02.2019.
 • [17] K. Duran, “Yerel yönetimlerde kati atik analizi ve iyileştirme çalışmaları: çayirova belediyesi örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 2019.
 • [18] C. Öztaş, E. Zengin, “Yerel yönetimler ve çevre”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi Yıl, Cilt 0, Sayı 54, 181 - 200, 2008.
 • [19] K.O. Demirarslan, D. Demirarslan, “Kentlerde yeni yerleşim alanlarının gelişimi ve katı atık sorunu: izmit- yahyakaptan mahallesi örneği”, Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, Sayfa:108-120, 2016.
 • [20] Ü.Z. Kolukısa, “Belediyelerde katı atık yönetimi: Malatya belediyesi örneği”, Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, 2013.
 • [21] A. Pires, G. Martinho, N., Chang, “Solid Waste Management in Europen countries: A review of systems analysis techniques”, Journal of environmental management 92(4),1033-1050, 2011.
 • [22] A. D. Yetiş, L. Gazigil, Z. Şapçı, O.T. Can, M. M. Tütün, C., Gözeten, H., Durmaz Bekmezci, Z. Yücesoy, Bitlis ili kati atik yönetiminin değerlendirilmesi, UKAY 2013, 5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Kocaeli, 2013.
 • [23] A. Çoban, S. Kiliç, “Türkiye’de yerel yönetimlerin çevreye yönelik politikaları: konya selçuklu belediyesi selkap örneği”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 2009.
 • [24] L. Güvenç, “Kartal belediyesi sınırları içerisinde oluşan ambalaj atıklarının karakterizasyonu ve ekonomik analizi”, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2016.
 • [25] M. Şen, K. Kestioğlu, “Kırsal belediyelerde evsel katı atıkların geri kazanımı ve ekonomik analizi: mustafakemalpaşa ilçesi/bursa örneği”, Ekoloji, 17, 65, 45-51, 2007.
 • [26] A. Yılmaz, Y. Bozkurt, “Türkiye’de kentsel katı atık yönetimi uygulamaları ve kütahya katı atık birliği (KÜKAB) örneği”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1): 11-28, 2010.
 • [27] S. Menteşe, G. Kızılçam, “Türkiye’de katı atık yönetim uygulamaları ile İzaydaş (Kocaeli) örneğinin karşılaştırılması”, Doğu Coğrafya Dergisi, 26 (46), 109-128, 2021, DOİ: https://doi.org/ 10.17295/ataunidcd.1035958.
 • [28] Anonim, (2023), Guide to citing internet sources [Online]. Available: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=119&locale=tr.
 • [29] Anonim, (2023). “Kocaeli ili 2022 yili çevre durum raporu”, Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü.
 • [30] A. B. Nabegu,” An analysis of municipal solid waste in kano metropolis”, Nigeria, , Journal of Human Ecology, 31(2), 111-119.31:2, 111-119, 2010.
 • [31] M. Gül, K. Yaman, Türkiye’de atık yönetimi ve sıfır atık projesinin değerlendirilmesi: Ankara örneği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 35(4): Sayfa: 1267-1296, 2021, https://doi.org/10.16951/atauniiibd.870434.
 • [32] Q. D. Zhang, K. S. Tan, R. M. Gersberg, Municipal solid waste management in china: status, problems and challenges”, Journal of Environmental Management, vol. 91,p. 1623-1633, 2010.
 • [33] G. Tchobanoglous, H. Theisen, S. A. Vigil, “Integrated solid waste management: engineering principles and management issues”, Cilt 2, McGraw-Hill Higher Education 1993.
 • [34] D. Hoornweg, P. Bhada-Tata, “What a waste; a global review of solid waste management”, Washington: World Bank. http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB, 2012.
 • [35] E. Gidarakos, G. Havas, P. Ntzomilis, “Municipal solid waste composition determination supporting the integrated solid waste management system in the island of Crete”, Waste management, 26(6), 668-679, 2006.
 • [36] Anonim, (1983). 2872 sayılı çevre kanunu, Guide to citing internet sources [Online]. Available: 11/8/1983, Sayı: 18132, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2872.pdf.
Year 2024, Volume: 28 Issue: 3, 634 - 645, 30.06.2024
https://doi.org/10.16984/saufenbilder.1399780

Abstract

References

 • [1] H. Palabıyık, D. Altunbaş, “Kentsel katı atıklar ve yönetimi”, Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar, Beta, İstanbul, 2004.
 • [2] Y. Soysal, “Yerel yönetimler için evsel kati atik tarifelerinin belirlenmesi üzerine geliştirilen bir hesap yöntemi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2015.
 • [3] M. Topal, B. Karagözoğlu, E. Öbek, “Sızıntı sularının doğal arıtımı”, AKU J SCİ 11, 025401, 1-16, 2011.
 • [4] B. Şahin, Türkiye’de depo gazindan enerji eldesi ve adana ili örneği, Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Haci Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir, 2021.
 • [5] M. Çekim, S. Yıldız, T. Dere, “Güneydoğu anadolu bölgesi katı atık sorunları ve çevresel etkileri: Adıyaman örneği”. 2nd International Sustainable Buildings Symposium, 28-30 Mayıs, Ankara, Turkiye, 2015.
 • [6] Anonim, (2010). Çevre ve orman bakanlığından: atiklarin düzenli depolanmasina dair yönetmelik Guide to citing internet sources [Online]. Available: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/03/20100326-13.html
 • [7] H. Durmaz Bekmezci, H. Çetin, “Kentsel katı atıklar ve geri kazanımlarının faydaları; Eskişehir örneği”, BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science, 9 (3), 1415-1424, 2020.
 • [8] P. Kaya, “Yerel yönetimlerde kati atik yönetiminin maliyet analizi: türkiye geneli ve istanbul ili örneği”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2013.
 • [9] A. A. Gündüzalp, S. Güven, “Atık, çeşitleri, atık yönetimi, geri dönüşüm ve tüketici: Çankaya belediyesi ve semt tüketicileri örneği”. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, 9, 1-19, 2016.
 • [10] F. Ukşal, “Üsküdar ilçesi ambalaj atıklarının yönetimi ve yaşam döngüsü analizi ile değerlendirilmesi”. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2019.
 • [11] Anonim, 2021, Guide to citing internet sources [Online]. T.C. Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanliği, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin Ve Denetim Genel Müdürlüğü, Çevre Envanteri Ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanliği, Çevresel Göstergeler, Ankara.
 • [12] S. Güleç Solak, Ş. Pekküçükşen, “Türkiye'de kentsel kati atik yönetimi: karşılaştırmalı bir analiz”, MANAS Journal of Social Studies Vol.: 7 No: 3, 2018.
 • [13] Anonim, (2005). 5393 sayılı belediye kanunu 13.07.2005 tarihli ve 25874 sayılı resmi gazete, Guide to citing internet sources [Online]. Available: http://www.mevzuat.gov.tr /MevzuatMetin/1.5.5393.pdf.
 • [14] Anonim, (2004). 5216 Law on Metropolitan Municipalities Law No: 5216 Date of Enactment: 10/7/2004 Published in the Official Gazette: Date: 23/7/2004 Issue: 25531 Publication Series: Edition: 5 Volume: 43 P:1-21 http://www.lawsturkey .com/law/law-on-metropolitan-municipalities-5216
 • [15] N.T. Arslan, “İdari ve mali paylaşım açısından merkezi yönetim yerel yönetim ilişkileri”, No:33, 2005.
 • [16] Anonim, (2011). Türkiye mülki idare bölümleri. Retrieved from: https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri. Guide to citing internet sources [Online]. Available: 21.02.2019.
 • [17] K. Duran, “Yerel yönetimlerde kati atik analizi ve iyileştirme çalışmaları: çayirova belediyesi örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 2019.
 • [18] C. Öztaş, E. Zengin, “Yerel yönetimler ve çevre”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi Yıl, Cilt 0, Sayı 54, 181 - 200, 2008.
 • [19] K.O. Demirarslan, D. Demirarslan, “Kentlerde yeni yerleşim alanlarının gelişimi ve katı atık sorunu: izmit- yahyakaptan mahallesi örneği”, Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, Sayfa:108-120, 2016.
 • [20] Ü.Z. Kolukısa, “Belediyelerde katı atık yönetimi: Malatya belediyesi örneği”, Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, 2013.
 • [21] A. Pires, G. Martinho, N., Chang, “Solid Waste Management in Europen countries: A review of systems analysis techniques”, Journal of environmental management 92(4),1033-1050, 2011.
 • [22] A. D. Yetiş, L. Gazigil, Z. Şapçı, O.T. Can, M. M. Tütün, C., Gözeten, H., Durmaz Bekmezci, Z. Yücesoy, Bitlis ili kati atik yönetiminin değerlendirilmesi, UKAY 2013, 5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Kocaeli, 2013.
 • [23] A. Çoban, S. Kiliç, “Türkiye’de yerel yönetimlerin çevreye yönelik politikaları: konya selçuklu belediyesi selkap örneği”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 2009.
 • [24] L. Güvenç, “Kartal belediyesi sınırları içerisinde oluşan ambalaj atıklarının karakterizasyonu ve ekonomik analizi”, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2016.
 • [25] M. Şen, K. Kestioğlu, “Kırsal belediyelerde evsel katı atıkların geri kazanımı ve ekonomik analizi: mustafakemalpaşa ilçesi/bursa örneği”, Ekoloji, 17, 65, 45-51, 2007.
 • [26] A. Yılmaz, Y. Bozkurt, “Türkiye’de kentsel katı atık yönetimi uygulamaları ve kütahya katı atık birliği (KÜKAB) örneği”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1): 11-28, 2010.
 • [27] S. Menteşe, G. Kızılçam, “Türkiye’de katı atık yönetim uygulamaları ile İzaydaş (Kocaeli) örneğinin karşılaştırılması”, Doğu Coğrafya Dergisi, 26 (46), 109-128, 2021, DOİ: https://doi.org/ 10.17295/ataunidcd.1035958.
 • [28] Anonim, (2023), Guide to citing internet sources [Online]. Available: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=119&locale=tr.
 • [29] Anonim, (2023). “Kocaeli ili 2022 yili çevre durum raporu”, Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü.
 • [30] A. B. Nabegu,” An analysis of municipal solid waste in kano metropolis”, Nigeria, , Journal of Human Ecology, 31(2), 111-119.31:2, 111-119, 2010.
 • [31] M. Gül, K. Yaman, Türkiye’de atık yönetimi ve sıfır atık projesinin değerlendirilmesi: Ankara örneği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 35(4): Sayfa: 1267-1296, 2021, https://doi.org/10.16951/atauniiibd.870434.
 • [32] Q. D. Zhang, K. S. Tan, R. M. Gersberg, Municipal solid waste management in china: status, problems and challenges”, Journal of Environmental Management, vol. 91,p. 1623-1633, 2010.
 • [33] G. Tchobanoglous, H. Theisen, S. A. Vigil, “Integrated solid waste management: engineering principles and management issues”, Cilt 2, McGraw-Hill Higher Education 1993.
 • [34] D. Hoornweg, P. Bhada-Tata, “What a waste; a global review of solid waste management”, Washington: World Bank. http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB, 2012.
 • [35] E. Gidarakos, G. Havas, P. Ntzomilis, “Municipal solid waste composition determination supporting the integrated solid waste management system in the island of Crete”, Waste management, 26(6), 668-679, 2006.
 • [36] Anonim, (1983). 2872 sayılı çevre kanunu, Guide to citing internet sources [Online]. Available: 11/8/1983, Sayı: 18132, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2872.pdf.
There are 36 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Waste Management, Reduction, Reuse and Recycling
Journal Section Research Articles
Authors

Kader Duran 0000-0003-2344-1602

Berna Kırıl Mert 0000-0001-6993-7916

Early Pub Date June 14, 2024
Publication Date June 30, 2024
Submission Date December 4, 2023
Acceptance Date March 5, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 28 Issue: 3

Cite

APA Duran, K., & Kırıl Mert, B. (2024). Solid Waste Analysis and Improvement Studies in Local Governments (Cayırova Municipality Example). Sakarya University Journal of Science, 28(3), 634-645. https://doi.org/10.16984/saufenbilder.1399780
AMA Duran K, Kırıl Mert B. Solid Waste Analysis and Improvement Studies in Local Governments (Cayırova Municipality Example). SAUJS. June 2024;28(3):634-645. doi:10.16984/saufenbilder.1399780
Chicago Duran, Kader, and Berna Kırıl Mert. “Solid Waste Analysis and Improvement Studies in Local Governments (Cayırova Municipality Example)”. Sakarya University Journal of Science 28, no. 3 (June 2024): 634-45. https://doi.org/10.16984/saufenbilder.1399780.
EndNote Duran K, Kırıl Mert B (June 1, 2024) Solid Waste Analysis and Improvement Studies in Local Governments (Cayırova Municipality Example). Sakarya University Journal of Science 28 3 634–645.
IEEE K. Duran and B. Kırıl Mert, “Solid Waste Analysis and Improvement Studies in Local Governments (Cayırova Municipality Example)”, SAUJS, vol. 28, no. 3, pp. 634–645, 2024, doi: 10.16984/saufenbilder.1399780.
ISNAD Duran, Kader - Kırıl Mert, Berna. “Solid Waste Analysis and Improvement Studies in Local Governments (Cayırova Municipality Example)”. Sakarya University Journal of Science 28/3 (June 2024), 634-645. https://doi.org/10.16984/saufenbilder.1399780.
JAMA Duran K, Kırıl Mert B. Solid Waste Analysis and Improvement Studies in Local Governments (Cayırova Municipality Example). SAUJS. 2024;28:634–645.
MLA Duran, Kader and Berna Kırıl Mert. “Solid Waste Analysis and Improvement Studies in Local Governments (Cayırova Municipality Example)”. Sakarya University Journal of Science, vol. 28, no. 3, 2024, pp. 634-45, doi:10.16984/saufenbilder.1399780.
Vancouver Duran K, Kırıl Mert B. Solid Waste Analysis and Improvement Studies in Local Governments (Cayırova Municipality Example). SAUJS. 2024;28(3):634-45.